Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH(SPKSK)<br />JABATAN PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH<br />
DASAR KUALITI<br />SEKOLAH KIBLAH komiteduntukmenyediadanmelaksanakanPengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK) yang berkuali...
OBJEKTIF KUALITI<br />(a)	MelaksanakansepenuhnyaPengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK)yang dijadualkandalamperancangannya...
SASARAN SPKSK<br />MenjadikanISO 9001-2008 sebagailandasanuntukmewujudkansistempengurusan yang sistematik.<br />Prestasiku...
GERAK KERJA ISO 9001-2008<br /><ul><li>MewujudkanJawatanKuasa SPKSK
Membina Manual Kualiti (sedangdibina)
MembinaProsedurKualiti (sedangdibina)
MerombakSistemDokumentasi agar lebihsistematik (sedangberjalan)</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
GERAK KERJA PENGIKTIRAFAN SKIPS<br /><ul><li>MewujudkanJawatanKuasabertindakkhususberkaitan SKIPS
Melakukan Post Mortem penilaian SKIPS 2009 (2 bintang)
Menangani item-item (14 item) dalampernyataan standard secaralebihteliti
Mewujudkansuatusistem audit diperingkatdalaman</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Kiblah

3,161 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah Kiblah

 1. 1. SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH(SPKSK)<br />JABATAN PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH<br />
 2. 2. DASAR KUALITI<br />SEKOLAH KIBLAH komiteduntukmenyediadanmelaksanakanPengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK) yang berkualitibagimemenuhikeperluanpelanggan.Adalahmenjadikomitmenpihakpengurusandansemuaanggotauntukmematuhikeperluan-keperluanSistemPengurusanKualitidanmeningkatkankeberkesanannyasecaraberterusan.Bagimemastikantujuanini, DasarKualitibersertadenganobjektifnyadisemaksemulasemasaMesyuaratKajianSemulaPengurusanuntukmemastikankesesuaiannya yang berterusan. DasarKualitiinidisebarluaskepadaseluruhanggotaSEKOLAH KIBLAH melalui media cetak, taklimatpengurusandanpapankenyataanuntukdifahamidandihayati.<br />JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 3. 3. OBJEKTIF KUALITI<br />(a) MelaksanakansepenuhnyaPengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK)yang dijadualkandalamperancangannyakecualiberlakuperkara-perkara yang diluarkawalanSEKOLAH KIBLAH.<br />(b) Memastikansemuapelangganberpuashatiterhadap program Pengajaran & Pembelajaran (KBSM & MKSK) yang dilaksanakandidalamtahunsemasa.<br />(c) Memastikansemuapelajarmendapatmanafaatdari program PerkembanganSahsiah (Pembangunan DiridanKokurikulum) danPenghayatanIslam.<br />(d) Semuaaduanpelangganakandilayansebagaimana yang tercatatdidalamPiagamPelanggan.<br />(e) MelaksanakanPengurusanKewangan. Tanpa Audit Berteguran.<br />JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 4. 4. SASARAN SPKSK<br />MenjadikanISO 9001-2008 sebagailandasanuntukmewujudkansistempengurusan yang sistematik.<br />PrestasikualitiSekolah Kiblah akandipertingkatkanbagimemperolehpengiktirafantertinggiStandard KualitiInstitusiPendidikanSwasta (SKIPS).<br />MembudayakanpengurusanberkesandenganmewujudkanKey Performance Indicator (KPI) disetiapperingkatpengurusan.<br />Melahirkandanmelestarikan guru berkualitiberdasarkanStandard Guru Malaysia (SGM).<br />JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 5. 5. GERAK KERJA ISO 9001-2008<br /><ul><li>MewujudkanJawatanKuasa SPKSK
 6. 6. Membina Manual Kualiti (sedangdibina)
 7. 7. MembinaProsedurKualiti (sedangdibina)
 8. 8. MerombakSistemDokumentasi agar lebihsistematik (sedangberjalan)</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 9. 9. GERAK KERJA PENGIKTIRAFAN SKIPS<br /><ul><li>MewujudkanJawatanKuasabertindakkhususberkaitan SKIPS
 10. 10. Melakukan Post Mortem penilaian SKIPS 2009 (2 bintang)
 11. 11. Menangani item-item (14 item) dalampernyataan standard secaralebihteliti
 12. 12. Mewujudkansuatusistem audit diperingkatdalaman</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 13. 13.
 14. 14. Lihat! <br />Penilaian SKIPS<br />
 15. 15. GERAK KERJA PENGURUSAN KPI<br /><ul><li>MewujudkanJawatankuasa KPI.
 16. 16. Membina KPI disemuaperingkatpengurusan, jabatanserta unit.
 17. 17. Mengadakan post mortem setiapbulanberdasarkanscore card setiapperingkatpengurusan, jabatanserta unit</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 18. 18. KPI JABATAN<br /><ul><li>Pentadbiran
 19. 19. KBSM
 20. 20. MKSK
 21. 21. HEP
 22. 22. PI
 23. 23. Pentadbiran
 24. 24. KBSM
 25. 25. MKSK
 26. 26. HEP
 27. 27. PI</li></ul>JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 28. 28. GERAK KERJA PENCAPAIAN SGM<br /><ul><li>Mendedahkankepadasemua guru matlamat SGM yang menyediakangarispanduanmengukurkompetensiprofesional yang patutdicapaioleh guru
 29. 29. Menilaiprestasi guru darisemasakesemasakearahmelahirkan guru yang berkualitisertalebihkompeten.</li></ul>Lihat SGM<br />JabatanPengurusanKualitiSekolah Kiblah<br />
 30. 30. SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH KIBLAH(SPKSK)<br />SEKIAN TERIMAKASIH<br />

×