Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Program for klyngeutvikling – Utlysning 2014
- Separat møte om GCE
• Nærmere om tilbudet
• Nærmere om kriteriene

GCE
GCE
...
Strategiske innsatsområder
Økt attraktivitet

Strategisk
posisjonering

Innovasjonssamarbeid

Kunnskaps
koplinger

Klynge-...
Modulene - 1

Innovasjonssamarbeid

Formål:
Bidra til flere og raskere igangsatte FoUIbaserte samarbeidsprosjekter i klyng...
Modulene - 2
Formål:
Initiere koblinger og forsterke
samarbeidet med de beste FoU-, UH- og
innovasjonsaktører nasjonalt og...
Modulene - 3
Formål:
Tilrettelegge for å initiere og forsterke
strategiske allianser mellom klynger for å
styrke samhandli...
Global Centres of Expertise – kriteriene 1-3
1. Klyngens ressursgrunnlag





Sterk konsentrasjon av bedrifter, fra al...
Global Centres of Expertise – kriteriene 4-6
4. Eierskap til og lederskap for klyngeprosjektet





Klart uttrykte int...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GCE Presentasjon 23 jan 2014

790 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GCE Presentasjon 23 jan 2014

  1. 1. Program for klyngeutvikling – Utlysning 2014 - Separat møte om GCE • Nærmere om tilbudet • Nærmere om kriteriene GCE GCE GCE GCE
  2. 2. Strategiske innsatsområder Økt attraktivitet Strategisk posisjonering Innovasjonssamarbeid Kunnskaps koplinger Klynge-til-klynge Klyngeutvikling GCE GCE GCE GCE
  3. 3. Modulene - 1 Innovasjonssamarbeid Formål: Bidra til flere og raskere igangsatte FoUIbaserte samarbeidsprosjekter i klyngene. Øke fleksibiliteten og dynamikken hos klyngen og dets bedrifter, og være med på å realisere FoUI-prosjekter Modulen kan: • Bidra til å mobilisere og konseptualisere samarbeidsprosjekter • Understøtte teknisk infrastruktur • Muliggjøre spin-off prosjekter fra klyngens partnere • Synliggjøre felles teknologibase og teknologispredning blant klyngens medlemmer GCE GCE GCE GCE
  4. 4. Modulene - 2 Formål: Initiere koblinger og forsterke samarbeidet med de beste FoU-, UH- og innovasjonsaktører nasjonalt og internasjonalt, for å sikre klyngens medlemmer tilgang på verdensledende kompetanse, teknologi og FoU Kunnskapssamarbeid Modulen skal støtte aktiviteter i tre faser: • Analyse og strategiarbeid • Opprette og forsterke koblinger med relevante miljøer • Anvende og spre ny eller eksisterende kunnskap og kompetanse innad i klyngen GCE GCE GCE GCE
  5. 5. Modulene - 3 Formål: Tilrettelegge for å initiere og forsterke strategiske allianser mellom klynger for å styrke samhandling for å skape innovasjon, nye markedsmuligheter og teknologi Klynge-tilklyngesamarbeid Modulen kan: • Initiere, forsterke og videreutvikle samarbeidsrelasjoner og nettverksbygging mellom klyngen/klyngens aktører og norske/internasjonale klynger/innovasjonsmiljøer • Analysere markedsmuligheter og søke nye partnere • Felles strategiutvikling og opprigging av felles prosjekter GCE GCE GCE GCE
  6. 6. Global Centres of Expertise – kriteriene 1-3 1. Klyngens ressursgrunnlag     Sterk konsentrasjon av bedrifter, fra alle deler av verdikjeden/teknologiområdet, inkl. globale bedrifter med ekspertsenterfunksjoner. Klyngen har etablert samarbeid med FoU- og utdanningsinstitusjoner på internasjonalt nivå. Klar klyngekarakter, med felles/komplementære interesser, krevende kunder og utstrakt konkurranse. Spesialisert og attraktivt arbeidsmarked. 2. Relasjoner og samarbeid i klyngen    Velutviklet og dynamisk innovasjons- og kunnskapssamarbeid, også med internasjonale partnere, herunder samarbeid med andre klynger. Veletablerte samarbeidsfora og –institusjoner, med felles innovasjonsplattform. Samarbeid preget av sterk tillitsbase og klyngeidentitet. 3. Klyngens posisjon og potensial    Klyngen har etablert en posisjon som et viktig nasjonalt verdiskapingsmiljø og som en global kunnskapshub. Klart potensial for vekst innenfor klyngens verdikjede eller teknologiområde. Betydelig behov for fornyelse, omstilling og innovasjon innenfor området, og der klyngens aktører og ressurser vil kunne være en sentral bidragsyter. GCE GCE GCE GCE
  7. 7. Global Centres of Expertise – kriteriene 4-6 4. Eierskap til og lederskap for klyngeprosjektet     Klart uttrykte intensjoner og forpliktende avtaler om samarbeid mellom bedrifter og med ledende FoU- og utdanningsaktører. Mange års positive erfaringer og konkrete resultater fra samarbeid i klyngen og med eksterne partnere. Styringsgruppe med profesjonell styrekompetanse, og med et mangfold av erfaringer og perspektiver. Profesjonelt lederteam med høy tillit og internasjonal erfaring. 5. Mål, strategier og effektpotensial     Klare og realiserbare mål, med relevante og effektive strategier. Klyngeprosjektet har et klart potensial for å oppnå resultater og effekter i henhold til målene. Sentrale effektmål: Økt verdiskaping og konkurranseevne; forsterket næringsrelevant kunnskapsbase og økt vertskapsattraktivitet. Prosjektet gir et viktig bidrag til å utvikle både regionens og den nasjonale verdikjedens innovasjonssystem, samt klyngens posisjon som global kunnskapshub. 6. Gjennomføringsplan    Godt strukturert og konkretisert gjennomføringsplan, herunder velutviklet opplegg for kommunikasjon og læring. Godt ressursgrunnlag for gjennomføring. Klare roller og ansvarsforhold. GCE GCE GCE GCE

×