Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arena presentasjon 23 jan 2014

881 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arena presentasjon 23 jan 2014

 1. 1. Klyngeprogrammet 2014 Arena Søkerkonferanse 23. januar 2014 Radisson Park Inn Gardermoen Presentasjon av Jon Kveine og Eivind Petershagen, Innovasjon Norge GCE GCE GCE GCE
 2. 2. Program for Arena-presentasjon • • • • • • • • • • • • • Velkommen. Hvem er vi? Hvem er dere? Kort presentasjon av deltakerne/deres prosjekt Hva handler Arena om? Kunnskaps- og erfaringsbase Programmets tilbud Bedriftsnettverk versus klynger Organisering Lederskap Møteplasser Internasjonalt samarbeid Oppfølgende tjenester Kriterier for utvelging Finansiering GCE GCE GCE GCE
 3. 3. Arena-prosjekter januar 2014 Arctic Winter Adventures Arena BioTech North Arctic Maritime Cluster Mineral Cluster North Arena Smart Grid Services Smart Water Cluster LEGASEA Arena NxtMedia NORWEGIAN ROOMS Wind Cluster Norway iKuben Arena NOW Arena Heidner MediArena Oslo Medtech DesignArena Subsea Valley Maritime CleanTech West Arena Ocean of Opportunities GCE Electric Mobility Norway Arena Eyde Arena Usus G C E Arena Digin GCE GCE Clean Water Norway Arena Leisure Boats
 4. 4. Menon/NIFU: Hovedresultater evaluering av Arena i 2011 Godt forankret i klyngeteori Relevans God samfunnsøkonomisk begrunnelse Bevisst seleksjonsstrategi Har lykkes med å realisere hovedmålet Målrealisering Målrealisering økt over tid Høy mobiliserende effekt Tjenestene fungerer i all hovedsak godt Effektivitet Tungvinte administrative rutiner Variabel kompetanse GCE GCE GCE GCE
 5. 5. Kunnskaps- og erfaringsbase Klyngeprogrammer siden 2002 Vel 70 klyngeprosjekter Erfaringer og læring fra andre land – – – – – – – – – – Utvikling av klynger Organisering og ledelse Fasilitering Innovasjonsprosesser IPR og design i klynger Internasjonalisering FoUI Foresight Cluster branding Andre temaer GCE GCE Photo:Yngve Ask/Innovation Norway GCE GCE
 6. 6. Arena Et tilbud til klyngeinitiativ i tidlig fase Tilbud til klynger som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Skal forsterke utviklingsprosessene i miljøet gjennom økt samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører Del av et nasjonalt program som er basert på innsikt i klyngeutvikling og samarbeidsbaserte utviklingsstrategier GCE GCE GCE GCE
 7. 7. Arena er IKKE  En finansieringsordning for tiltak utenfor prosjektet  Et tilbud til kommersielle bedriftsnettverk  Men kan støtte opp under bedriftsnettverk innenfor klyngen  En FoU-rettet ordning  Men forutsetter og stimulerer til samarbeid med FoU/utdanningsmiljøer  Bare en finansieringsordning  Arena tilbyr katalysator-/prosessmidler og faglig bistand  Rettet mot bransjeutvikling  Men Arena-prosjekt kan være viktig for den videre utviklingen av en bransje/næring GCE GCE GCE GCE
 8. 8. Klynge versus nettverk - 1 Hvem er aktørene? Hva binder dem sammen? Geografisk nedslagsfelt? Muligheter? Ambisjon? mange marked Antall nasjonalt gj føre prosjekt regionalt få møteplass teknologi homogene bransje Bredde lokalt varierte synergi GCE GCE GCE GCE strategisk Klynge
 9. 9. Klynge versus nettverk - 2 Hvem er aktørene? Hva binder dem sammen? Geografisk nedslagsfelt? Muligheter? Ambisjon? mange marked Antall nasjonalt regionalt få gj føre prosjekt møteplass teknologi homogene bransje Bredde lokalt varierte synergi GCE GCE GCE GCE strategisk Bedriftsnettverk
 10. 10. Klynger versus nettverk BEDRIFTSNETTVERK Forretningsbasert og markedsorientert samarbeid mellom et mindre antall aktører KLYNGEUTVIKLING Bred strategisk utviklingsprosess med fokus på økt evne til innovasjonssamarbeid GCE GCE GCE GCE
 11. 11. Samarbeid må baseres på tillit Samarbeidets art Skape verdier Forpliktelse Strategiske allianser Dele verdier Mer formalisert samarbeid Uformelle allianser Tid Taktisk GCE GCE Strategisk GCE GCE
 12. 12. Arenas klyngemodell  Geografisk konsentrasjon  Ledende bedrifter i førersetet  FoU- og utdanningsmiljøer viktige støttespillere Bedrifter  Potensial for økt samspill  Aktiv og drivende fasilitatorfunksjon Fasilitator Kunnskaps-miljøer  Støttefunksjoner (FoUutdanning, finansielle tjenester, infrastruktur) GCE GCE GCE GCE Offentlige aktører
 13. 13. Arenas mål Arena skal forsterke klyngers evne til innovasjon, internasjonalisering og verdiskaping gjennom økt samhandling mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører Arena skal gi innsikt i og positiv oppmerksomhet om klyngesamarbeid Samhandlingen i klyngen skal økes Klyngens bedrifter skal øke sin innovasjonsevne Klyngens aktører skal forsterke sin internasjonale orientering For klyngen GCE GCE For Arena GCE GCE
 14. 14. Prosjektfaser Arena + 2 år For-studie For-prosjekt Hovedprosjekt Arena 3 år Mulig finansiering fra VMA regionalt GCE GCE Mulig finansiering fra Arena GCE GCE Ordinær drift Egen finansiering
 15. 15. Prosjektfaser: FORPROSJEKT Formål: Gjennomføring: Varighet: Utvikle mål, strategier og aktiviteter Skape forankring og eierskap Bedriftene i førersetet Utvikle prosjektorganisasjon Klargjøre og konkretisere hovedprosjekt Dialog med aktørene, workshops, utfyllende analyser 3-6 måneder Finansiering: Regionale midler/egen finansiering Resultat: Forprosjektrapport evt. søknad om Arena hovedprosjekt GCE GCE GCE GCE
 16. 16. Prosjektfaser: HOVEDPROSJEKT Formål: Utdype strategier – prioritere tiltak Iverksette handlingsplan Dra i gang møteplasser Etablere samhandling - fellesprosjekter Definere og initiere utviklingsprosjekter Gjennomføring: Prosessledelse/fasilitering Prosjektgjennomføring Varighet: 3(-5) år Finansiering: Arena-finansiering/egen finansiering Resultat: GCE GCE Dokumenterte resultater og effekter GCE GCE
 17. 17. Hovedstrategier i Arena-prosjekter Kompetansetiltak for økt innovasjonsevne Kommunikasjon internt og eksternt Etablere møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverk GCE GCE Internasjonaliseringstiltak Samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter Økt innovasjon og verdiskaping Mer relevante og tilpassede utdanningsog FoU-tilbud GCE GCE Utvikle det offentliges rolle
 18. 18. Organisering av et Arena-prosjekt Styringsgruppen Kontrakt Fasilitator Kontraktspartner Avtaleverk Partnerskapet Partnere Deltakere GCE GCE GCE GCE
 19. 19. Prosjekt-lederskap • Identifisere ideer til felles aksjoner • Kople klyngens aktører • Iverksette samarbeidsprosjekter • Organisere møteplasser Nettverksbygger Pådriver Kommunikator Leder • Skape framdrift • Kommunisere ”mål og mening” • Sørge for strategisk retning • Skape oppslutning • Løse konflikter GCE GCE GCE GCE
 20. 20. Møteplasser og tilbud •Prosjektleder-samlinger •Studieturer •Fagsamlinger •Oppstartkurs for nye prosjekter •Styreseminar om organisering og ledelse av klyngeprosjekter •Kurs på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå GCE GCE GCE GCE
 21. 21. Læring og utvikling Erfaringsoverføring • Mellom klynger • Nasjonalt /internasjonalt Kompetanseutvikling • Gjennom klyngeprogrammet • Ved å hente inn kompetanse utenfra Kunnskap om klyngeutvikling Benchmarking Videreutvikling av policy GCE GCE • Nasjonalt og internasjonalt • Forskningsbasert • Nasjonalt og internasjonalt • På bakgrunn av erfaringer nasjonalt og internasjonalt GCE GCE
 22. 22. Kurs i klyngeutvikling CLUSTERLAND OBERÖSTERREICH GmbH Upper Austria Cluster Academy GCE GCE GCE GCE
 23. 23. European Cluster Excellence Baseline 31 indikatorer for en god klyngeorganisasjon Ledelse og samarbeid Klyngens struktur Deltakelse, sammensetning, Antall Geografisk konsentrasjon Ledelsesteamet, Klare roller, Direkte dialog med deltakerne, Grad av samarbeid, Integrasjon med innovasjonssystemet Finansiering Mål, strategier og tjenester Langsiktighet Andel privat finansiering Strategiprosesser, Tjenestetilbud, Aktivitetsnivå, Kommunikasjon Anerkjennelse Anerkjennelse i media, Kundetilfredshet Suksesshistorier GCE GCE GCE GCE
 24. 24. Internasjonal tilstedeværelse • Klyngeprogrammet er partner i flere EU- prosjekter og medlem i internasjonale klyngeorganisasjoner. Effekter: - synliggjøring - påvirkning - læring GCE GCE GCE GCE
 25. 25. Profilering av Arena-prosjektene • Felles grafisk profil • Hvert prosjekt merkevare • www.arenaprogrammet.no • Arena-brosjyre • Popularisert årsrapport • Internasjonal synliggjøring • Media, politikere, kunnskapsaktører, offentlige GCE GCE GCE organer etc GCE
 26. 26. Kundeansvarlig IN/DK • Regional kundeansvarlig • Nær og løpende dialog med prosjektleder • Utarbeide innstilling om IN-finansiering og forestå utbetaling • Identifisere behov/muligheter der IN kan bidra • Bidra til en helhetlig og koordinert bistand fra IN • Samkjørt oppfølging sammen med Forskningsrådets og SIVAs regionale representanter GCE GCE GCE GCE
 27. 27. Prosjektrådgivning Prosjektrådgivning et tilbud i programmet Rådgivning til prosjekter i første fase Rådgiver kan også bistå i krevende faser Diskusjonspartner for prosjektlederne og eventuelt prosjektstyret • Fire dyktige og erfarne rådgivere er klare til innsats • • • • GCE GCE GCE GCE
 28. 28. Pause! Lunsj!! Networking!! GCE GCE GCE GCE
 29. 29. Kriterier for utvelging av nye Arena-prosjekter 2014  Klyngens utgangspunkt  Klyngens ressurser  Relasjoner og samarbeid  Posisjon og potensial  Klyngeprosjektets relevans og kvalitet  Eierskap og lederskap  Mål, strategier og effektpotensial  Gjennomføringsplan GCE GCE GCE GCE
 30. 30. KLYNGENS UTGANGSPUNKT 1. KLYNGENS RESSURSER ?-klyngen En regional konsentrasjon av bedrifter, min 10 – 15 bedrifter Forsknings-, utdannings- og utviklingsaktører er knyttet opp til klyngemiljøet Klyngekarakter gjennom felles interesser og komplementaritet mellom aktørene GCE GCE GCE GCE
 31. 31. KLYNGENS UTGANGSPUNKT 2. RELASJONER OG SAMARBEID  Begynnende samarbeid mellom bedriftene i klyngen og med kunnskapsaktører  Relevante partnere utenfor klyngen er identifisert og kontakt er etablert  Samarbeidsfora eller institusjoner er etablert  Indikasjoner på at klyngen har økende betydning for aktørene og at det utvikles tillitsbaserte relasjoner  Identifiserte fellesinteresser og barrierer mot økt samarbeid GCE GCE GCE GCE
 32. 32. KLYNGENS UTGANGSPUNKT 3. POSISJON OG POTENSIAL  Klyngen har etablert en posisjon som et viktig verdiskapingsmiljø i regionen  Potensial for vekst innenfor klyngens verdikjede eller teknologiområde  Behov for fornyelse, omstilling eller nye innovative løsninger innenfor området med potensial for bidrag fra klyngens aktører GCE GCE GCE GCE
 33. 33. KLYNGEPROSJEKTETS RELEVANS OG KVALITET 4. EIERSKAP OG LEDERSKAP  Klart uttrykte intensjoner og forpliktende avtaler om samarbeid mellom bedrifter og med kunnskaps- og utviklingsaktører, basert på aktiv medvirkning i det forberedende arbeidet.  Sentrale personer fra klyngen deltar i styringsgruppen, som også har et mangfold av erfaringer og perspektiver  Klyngeleder (-team) har høy tillit og gode forutsetninger for å utvikle et godt lederskap GCE GCE GCE GCE
 34. 34. KLYNGEPROSJEKTETS RELEVANS OG KVALITET 5. MÅL, STRATEGIER OG EFFEKTPOTENSIAL  Klare og realiserbare mål med relevante og effektive strategier  Klyngeprosjektet har et klart potensial for å oppnå resultater og effekter i henhold til målene  Sentralt effektmål: Økt innovasjonsevne  Prosjektet gir et positivt bidrag til å utvikle regionens og/eller verdikjedens innovasjonssystem GCE GCE GCE GCE
 35. 35. KLYNGEPROSJEKTETS RELEVANS OG KVALITET 6. GJENNOMFØRINGSPLAN  Godt strukturert og konkretisert gjennomføringsplan, herunder opplegg for kommunikasjon og læring  Godt ressursgrunnlag for gjennomføring  Klare roller og ansvarsforhold GCE GCE GCE GCE
 36. 36. Mangfold i prosjektet • • • • • Etter hvert mange gode eksempler «Gender and innovation» 30 % av begge kjønn i prosjektstyret Konkrete og prioriterte tiltak Kvinners deltakelse i klyngen • • • • • Omdømme Rekruttering Nettverk Kompetanseutvikling Karriereutvikling etc GCE GCE GCE GCE
 37. 37. Finansiering av gjennomføringen: Egen prosess • • • • Programrådets vedtak om opptak 19. juni er klarsignal Særskilt søknad til Innovasjon Norge om tilskudd Dialog med søknaden med kundeansvarlig v/IN-DK Vedtak om Arena-finansiering i INs hovedkreditt-utvalg GCE GCE GCE GCE
 38. 38. Finansiering – egenandel • Kontantbidrag fra bedriftene (fra og med andre driftsår) • Kontantbidraget skal økes år for år • Egeninnsats i form av bedriftenes timebruk kan også inngå i finansieringen • Denne timebruken skal bidra til utvikling og gjennomføring av prosjektet (innsats for fellesskapet) • Timesatsen er 1,2 ‰ av nominell årslønn og maks NOK 1 200 GCE GCE GCE GCE
 39. 39. Suksessfaktorer Lederskap Utvikle klyngens struktur og ressurser Strategiske veivalg Eierskap GCE GCE GCE GCE Samhandlingsprosesser Resultater
 40. 40. VIKTIGE SUKSESS-FAKTORER Et reelt ressursgrunnlag + felles visjoner • Bedriftene må eie prosjektet • Bedriftene må ville noe sammen • Aktiv og dynamisk ledelse • Evne til å bygge allianser • Kom raskt i gang! GCE GCE GCE GCE

×