Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร 
วิทยากร ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
www.thaimood...
สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการ ใช้สิทธิบัตรต่างประเทศ 
(Freedom to operarte) 
ที่ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย มาผลิตสินค้าขายในประเ...
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร เปิดเผย กรรมวิธีการผลิต และผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ ที่ทันสมัยที่สุด ณ วันยื่น 
ผู...
• สิทธิบัตร เปิดเผย กรรมวิธีการผลิตใหม่ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ที่ทันสมัยที่สุด ณ วันย่นื (Process Claim & Product Claim) 
•ผู...
ท่านเห็น โอกาส 
อะไร 
สาหรับบริษัท 
ของท่านบ้าง
สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี นับจากวันยนื่ 
(เฉพาะในประเทศที่ได้รับจดทะเบียน) 
โอกาสทอง 
ก็อปปี้  ผลิตสินค้าขาย 
ในประเทศที่ไ...
ทางาน สร้างเงินเอง กี่ปี ได้ 2เท่า วิจัย สร้างความรู้ใหม่เอง ตามแบบเดิมๆ 
ได้ปีละกี่เรื่อง … (สายตัวแทบขาด ก้าวหน้านิดเดีย...
แชร์ ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บริษัทท่านใด มี R&D บ้าง? 
เชิญ 2-3 ท่าน ยกมือ อาสา แนะนาตัว แนะนาสินค้า ให้ความคิดเห็น 
...
แชร์ ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ท่านคิดว่าแต่ละปี (บริษัทท่าน)  จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สัก กี่ตัว 
มาก ปานกลาง น้อย 
แปลก ...
คาตอบ 
COPY  C&D  C&R&D 
Copy  Copy & Development  Copy & Research & Development 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร 
...
สิทธิบัตร ก็อปได้ ในประเทศที่ไม่จดทะเบียน ช่วยสร้างโลกเจริญ รวดเร็ว 
ลิขสิทธ์ิห้ามก็อป ยกเว้นเพอื่การศึกษา
Model for Knowledge Base Economy 
World Journal Tech 
Thai Technology 
1 
2 
World Journal Tech 
Industrial World Patent 
...
NOW FUTURE 
Basic knowledge 
Product Technology 
Production Technology 
System Technology 
ต่อยอด 
เทคโนโลยีไทย 
World Tec...
What Thailand need for Technology Development 
Innovation management 
Technology management 
Integration of resources 
Int...
Step of the Innovation Process 
1. Idea 
2. Initial search and exploration (Now Critical) 
3. Research 
4. Development 
5....
ข่าวดี! มีสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ 
เปิดเผยวิธีการผลิตสินค้าทุกชนิดทั่วโลก 
มีกว่า 80 ล้านรายการ ที่เรา สืบค้นได้ ฟรี 
เกือบ...
ระบบสิทธิบัตรได้มีการออกแบบมา 
เพื่อจูงใจให้มีการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 
สาหรับสินค้าใหม่ๆ 
เพื่อให้สังคมส่วนรวมได้ประโยชน์ ...
ตั้งแต่ ปี 2524-ปัจจุบัน 
มีคา ขอรับสิทธิบัตรไทย ประมาณแสนเรื่อง 
ได้รับจดทะเบียนแล้วประมาณ 30,000 เรื่อง 
(0.08% ของ 50 ล...
ต่างกับระบบลิขสิทธ์ิ 
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ 
งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม 
งาน...
การต่อยอดเทคโนโลยี
การพัฒนาโครงการวิจัย โดยการต่อยอดสิทธิบัตร 
1.สืบค้นสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์/วิธีผลิตสินค้า ทั่วโลก 
2.จับประเด็น ทางเทคนิค ...
การสืบค้น และต่อยอดใช้ประโยชน์ 
เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และแก้ปัญหาการผลิต
45 5,373,779 
Yogurt cheese making device 
46 5,356,638 
Method and apparatus for dehydration 
of yogurt during transporta...
เทคนิคการได้ความคิดจากชื่อเรื่อง มาผสมผสานต่อยอด 
Instant yogurt + Reduced fat yogurt  ? 
2 1 3 2 1 (Keyword Rank) 
Reduc...
เทคนิคการได้ความรู้จากข้อถือสิทธิมาต่อยอด 
What is claimed is: 
1. A method of preparing an enriched artificial rice produ...
Claim (ต่อ) 
2. The method of claim 1 further characterized by adding to the mixture 0.1% to 5% of at least 
one fiber sup...
Claim (ต่อ) 
7. The method of claim 1 further characterized by adding to the mixture up to 10% protein selected from 
the ...
เว็บไซต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
www.ipthailand.go.th
ต่อยอด ดอทคอม แหล่งรวมสุดยอดคลังความรู้โลก สืบค้นสิทธิบัตร ที่ 
www.thaimoodle.net และ www.toryod.info
แผนที่สิทธิบัตร และการสร้างความฉลาด 
ทางทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการแข่งขัน
Patent 
Mapping
www.thaimoodle.net
GREEN TEA PATENT MAP : NUMBER OF PATENTS VS YEARS
GREEN TEA PATENT MAP : NUMBER OF PATENT VS IPC-FULL
GREEN TEA PATENT MAP : NUMBER OF PATENTS VS APPLICANT
Cooperative Patent Classification (CPC) ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
Symbol Classification and description 
•A23L1/00 
•Foods or...
•A47J43/00 
•Miscellaneous implements for preparing or holding food 
•B65D85/00 
•Containers, packaging elements or packag...
•A23V2002/00 
•Food compositions, function of food ingredients or processes for food or 
foodstuffs 
•A47J37/00 
•Baking; ...
ภาพรวม การสร้างความฉลาดทาง 
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการแข่งขัน 
TOOL 
Competitive IP intelligence 
New product 
concept 
di...
ขอความกรุณา ทุกท่าน กรุณายืนขึน้ ครับ 
หลับตา ตั้งสมาธิ หายใจลึกๆ เต็มปอด แล้วผ่อนออกช้าๆ 
ให้ท่านยืนสงบนิ่ง 
นึกถึงภาพตัว...
สร้างพลังใจพร้อมกันดังๆ ดังที่สุด ท่ดีังได้ 
ให้เซลล์ ทุกเซลล์ ตื่นตัวและรับรู้ฝังใจ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร 
...
กิจกรรม สร้างพลงัใจให้แก่กนั 
ให้ทุกคนยืนข้นึ นบั 1, 2, 1, 2 แล้ว ให้คนนบั1 และนบั2 ยืนหนัหน้า เข้าหากนั 
“คุณทา ได้” กา ม...
ขอบคุณครับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร 
วิทยากร ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
...
Technology Transfer from Patent Document
Technology Transfer from Patent Document
Technology Transfer from Patent Document
Technology Transfer from Patent Document
Technology Transfer from Patent Document
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Technology Transfer from Patent Document

1,254 views

Published on

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร
วิทยากร ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.thaimoodle.net ; www.toryod.info
ifrpmt@yahoo.com
จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ www.ipthailand.go.th
ดำเนินงานโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์โดย มีเดีย แมทเทอร์
สื่อสนับสนุน นิตยสารอินโนแล็บ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Technology Transfer from Patent Document

 1. 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร วิทยากร ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.thaimoodle.net ; www.toryod.info ifrpmt@yahoo.com จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ www.ipthailand.go.th ดาเนินงานโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. 2. สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการ ใช้สิทธิบัตรต่างประเทศ (Freedom to operarte) ที่ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย มาผลิตสินค้าขายในประเทศ โดยไม่ละเมิดสิทธิ และข้อตกลงระหว่างประเทศ
 3. 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร สิทธิบัตร เปิดเผย กรรมวิธีการผลิต และผลิตภัณฑ์ ใหม่ ที่ทันสมัยที่สุด ณ วันยื่น ผู้ยื่นคา ขอต้องเปิดเผยรายละเอียดให้สามารถทา ตามอย่างได้ แลกกับสิทธิคุ้มครอง 20 ปี นับจากวัน ยื่น (เฉพาะในประเทศที่ได้รับจดทะเบียน) ทรัพย์สินอุตสาหกรรม เอกสารสิทธิบัตร = ขุมทรัพย์ Know-how องค์ความรู้ เทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรม ท่านเห็นโอกาสอะไรบ้าง?
 4. 4. • สิทธิบัตร เปิดเผย กรรมวิธีการผลิตใหม่ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ทันสมัยที่สุด ณ วันย่นื (Process Claim & Product Claim) •ผู้ยื่นคา ขอต้องเปิดเผยรายละเอียดให้สามารถทา ตามอย่างได้ แลกกับ สิทธิคุ้มครอง 20 ปี นับจากวันย่นื (เฉพาะในประเทศท่ไีด้รับจดทะเบียน) • สิทธิบัตร เป็น ทรัพย์สินอุตสาหกรรม • เอกสารสิทธิบัตร = ขุมทรัพย์ Know-how = ตัวเทคโนโลยีสาหรับ อุตสาหกรรม
 5. 5. ท่านเห็น โอกาส อะไร สาหรับบริษัท ของท่านบ้าง
 6. 6. สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี นับจากวันยนื่ (เฉพาะในประเทศที่ได้รับจดทะเบียน) โอกาสทอง ก็อปปี้  ผลิตสินค้าขาย ในประเทศที่ไม่จดทะเบียน สิทธิบัตรทั่วโลก 99.98% ใช้ฟรีในประเทศไทย ไปผลิตและไปจาหน่าย ในประเทศที่ สิทธิบัตรเรื่องนั้นๆไม่จดทะเบียน ได้ฟรี
 7. 7. ทางาน สร้างเงินเอง กี่ปี ได้ 2เท่า วิจัย สร้างความรู้ใหม่เอง ตามแบบเดิมๆ ได้ปีละกี่เรื่อง … (สายตัวแทบขาด ก้าวหน้านิดเดียว) ท้งัชีวิตมีเงิน มีทอง ใช้เท่านี้ กองเงิน กองทอง ในธนาคารมหึมา ที่คนอื่นสร้างไว้ เราเอามาใช้ไม่ได้ ประเทศไหน ไม่จดทะเบียน ไม่คุ้มครอง สิทธิบัตร ใช้ได้ ฟรี เยอะแยะ มากมาย เกือบทั่วโลก
 8. 8. แชร์ ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริษัทท่านใด มี R&D บ้าง? เชิญ 2-3 ท่าน ยกมือ อาสา แนะนาตัว แนะนาสินค้า ให้ความคิดเห็น ท่านจะบริหาร IP & R&D อย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ? ท่านใช้วิธีการ ใดอยู่ หรือ คิดว่าควรใช้วิธีการใด ใครมีคา ตอบ ขอความเห็นครับ
 9. 9. แชร์ ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่านคิดว่าแต่ละปี (บริษัทท่าน)  จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สัก กี่ตัว มาก ปานกลาง น้อย แปลก แตกต่าง ดีกว่าเก่า? มาก ปานกลาง น้อย ……..  ทาอย่างไร ให้ทาได้ รวดเร็วกว่า แปลกกว่า ดีกว่า ทันสมัยกว่า ?………. องค์ความรู้ใหม่ที่เราสร้างเอง สร้างได้ช้าใช้เวลานาน ใช้ทุนวิจัยสูง ใช่หรือไม่… มักสร้างได้ไม่แตกต่างจากเก่ามากนัก ใช่หรือไม่ ท่านจะแก้ปัญหานี้ อย่างไร ?
 10. 10. คาตอบ COPY  C&D  C&R&D Copy  Copy & Development  Copy & Research & Development ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร ทันสมัยของต่างประเทศ ที่มีจดทะเบียนในไทยมาใช้ประโยชน์ ฟรี ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี เริ่มด้วยก็อปปี้ ต่อยอด วิจัย แบบอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน
 11. 11. สิทธิบัตร ก็อปได้ ในประเทศที่ไม่จดทะเบียน ช่วยสร้างโลกเจริญ รวดเร็ว ลิขสิทธ์ิห้ามก็อป ยกเว้นเพอื่การศึกษา
 12. 12. Model for Knowledge Base Economy World Journal Tech Thai Technology 1 2 World Journal Tech Industrial World Patent Thai Technology Social Tech JOURNAL PATENT 99.95% สืบคน้ฟรี ใชฟ้รี INDUSTRY TECHNOLOGY For PUBLIC (SOCIAL) Inbreed : อันตราย!!! Citation/Impact Factor Publication Publication UNIVERSITY TECHNOLOGY PATENT อุตสาหกรรมข้ามชาติ INDUSTRY TECHNOLOGY วัฒนธรรม วงการศึกษา by Pramote Tammarate, IFRPD KU
 13. 13. NOW FUTURE Basic knowledge Product Technology Production Technology System Technology ต่อยอด เทคโนโลยีไทย World Technology
 14. 14. What Thailand need for Technology Development Innovation management Technology management Integration of resources Integration of knowledge, combine element of knowledge in the right way Knowledge is to know where to find knowledge To find some body who know
 15. 15. Step of the Innovation Process 1. Idea 2. Initial search and exploration (Now Critical) 3. Research 4. Development 5. Invention 6. Appliance – market introduction 7. Permanent use
 16. 16. ข่าวดี! มีสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ เปิดเผยวิธีการผลิตสินค้าทุกชนิดทั่วโลก มีกว่า 80 ล้านรายการ ที่เรา สืบค้นได้ ฟรี เกือบทั้งหมด ไม่ได้จดทะเบียนในไทย สามารถทา ซ้า ผลิตเป็นสินค้าจา หน่าย ได้ทันทีโดยไม่ละเมิดสิทธิ และนา มาพัฒนาต่อยอด ได้
 17. 17. ระบบสิทธิบัตรได้มีการออกแบบมา เพื่อจูงใจให้มีการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ สาหรับสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้สังคมส่วนรวมได้ประโยชน์ โดยให้สิทธิ เฉพาะในประเทศที่ยื่น ขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น
 18. 18. ตั้งแต่ ปี 2524-ปัจจุบัน มีคา ขอรับสิทธิบัตรไทย ประมาณแสนเรื่อง ได้รับจดทะเบียนแล้วประมาณ 30,000 เรื่อง (0.08% ของ 50 ล้าน) ไทย นาสิทธิบัตรต่างประเทศมาใช้ได้ฟรี ทั่วโลกมี มากถึง 80 ล้านฉบับ = 99.98% ใช้ฟรีในไทย
 19. 19. ต่างกับระบบลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนต์ งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ ผลงานความคิดสร้างสรรค์ด้านอื่นๆ ซึ่งได้สิทธิคุ้มครองอัตโนมัติทั่วโลก โดยไม่ต้องยื่นขอ
 20. 20. การต่อยอดเทคโนโลยี
 21. 21. การพัฒนาโครงการวิจัย โดยการต่อยอดสิทธิบัตร 1.สืบค้นสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์/วิธีผลิตสินค้า ทั่วโลก 2.จับประเด็น ทางเทคนิค จากหลายๆเรื่อง ได้ idea 3.คิดต่อยอด นา idea มาผสมผสาน เพิ่มส่วนใหม่ 4.สืบค้นทั่วโลก ตรวจสอบความใหม่ ว่ามีนวัตกรรม ตรวจสอบให้ชัดว่าส่วนใด ที่เป็นนวัตกรรม 5.พิจารณาศักยภาพเชิงพาณิชย์ คุ้มค่า ใช้ประโยชน์ได้ 6.นา ประเด็นนวัตกรรม วางแผนการทดลองวิจัย 7.ทา วิจัย สร้างชิ้นงานต้นแบบ ปรับปรุง &ประเมินผล
 22. 22. การสืบค้น และต่อยอดใช้ประโยชน์ เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และแก้ปัญหาการผลิต
 23. 23. 45 5,373,779 Yogurt cheese making device 46 5,356,638 Method and apparatus for dehydration of yogurt during transportation and storage 47 D332,013 Modular frozen yogurt service kiosk or similar article 48 D329,857 Yogurt bar 49 5,145,698 Instant yogurt composition and process 51 5,096,731 Reduced fat yogurt ผลการสืบค้น สิทธิบัตรสหรัฐ อเมริกา www.uspto.gov ที่มีคา ว่า Yogurt ในชื่อเรื่อง ท่าน อ่านชื่อเรื่องแล้ว เกิดความคิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ อะไรที่ต่อยอดจาก ชื่อเรื่องเหล่านี้ ได้บ้าง
 24. 24. เทคนิคการได้ความคิดจากชื่อเรื่อง มาผสมผสานต่อยอด Instant yogurt + Reduced fat yogurt  ? 2 1 3 2 1 (Keyword Rank) Reduced fat yogurt + Yogurt bar  ? Reduced fat yogurt + Yogurt bar + Yogurt cheese  ?
 25. 25. เทคนิคการได้ความรู้จากข้อถือสิทธิมาต่อยอด What is claimed is: 1. A method of preparing an enriched artificial rice product comprising the steps of mixing together 50% to 98% by dry weight of at least one starch or starch derivatives with 2% to 45% by dry weight of at least one enriching material and 0.1% to 10% by dry weight of at least one gelling hydrocolloid to form a mixture; adding water to the mixture, while kneading the mixture, to have a water content of 25% to 55%; granulating the mixture into rice-like granules with a roll-type granulator; steaming the granules for 3 to 30 minutes at a temperature of 70.degree. C. to 105.degree. C., and drying to a water content of less than 20% whereby the enriched artificial rice product so formed can be prepared using at least twice the volume of cooking water as rice. United States Patent 5,403,606 Kurachi April 4, 1995 Process of making enriched artificial rice Abstract A process of making an enriched artificial rice product comprising by dry weight 50% to 98% of at least one starch or starch derivative, 2% to 45% of at least one enriching material, and 0.1% to 10% of at least one gelling hydrocolloid whereby the enriched artificial rice product can be prepared with the cooking water being at least twice the volume of the rice.
 26. 26. Claim (ต่อ) 2. The method of claim 1 further characterized by adding to the mixture 0.1% to 5% of at least one fiber supplement selected from the group consisting of microfibrilated cellulose, corn fiber, apple fiber, wheat bran and rice bran. 3. The method of claim 1 further characterized by adding to the mixture 0.01% to 5% of at least one mineral supplement selected from the group consisting of calcium carbonate, ferric orthophosphate. 4. The method of claim 1 further characterized by adding to the mixture 0.0001% to 2% of at least one vitamin supplement or carotene. 5. The method of claim 1 further characterized by adding to the mixture up to 5% of at least one flavoring agent. 6. The method of claim 5 further characterized by selecting the flavoring agent from the group consisting of salt, soya sauce, ginger, sugar, pepper and curry powder.
 27. 27. Claim (ต่อ) 7. The method of claim 1 further characterized by adding to the mixture up to 10% protein selected from the group consisting of gluten and soya protein. 8. The method of claim 1 further characterized by selecting the starch or starch derivatives from the group consisting of corn, waxy maize, potatoes, tapioca, sago, arrowroot, rice, wheat, other cereals and modified derivatives. 9. The method of claim 1 further characterized by selecting the enriching material from the group consisting of fresh minced material, pastes, juices, dried chips, freeze-dried and powdered prepared materials. 10. The method of claim 9 further defined by selecting the prepared enriching material from the group consisting of carrot, spinach, tomato, bell pepper, onion, beets, radish, celery, cabbage family, pumpkin, edible seaweeds, apples, oranges, pineapples and berries. 11. The method of claim 1 further characterized by selecting the gelling hydrocolloid from the group consisting of egg white, curdlan, gellan gum, sodium alginate, sodium pectate, methylcellulose, ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, methylhydroxypropylcellulose, methylethylcellulose, carrageenan, furcellaran, agar, gelatin, xanthan gum, locust bean gum, and guar gum.
 28. 28. เว็บไซต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ www.ipthailand.go.th
 29. 29. ต่อยอด ดอทคอม แหล่งรวมสุดยอดคลังความรู้โลก สืบค้นสิทธิบัตร ที่ www.thaimoodle.net และ www.toryod.info
 30. 30. แผนที่สิทธิบัตร และการสร้างความฉลาด ทางทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการแข่งขัน
 31. 31. Patent Mapping
 32. 32. www.thaimoodle.net
 33. 33. GREEN TEA PATENT MAP : NUMBER OF PATENTS VS YEARS
 34. 34. GREEN TEA PATENT MAP : NUMBER OF PATENT VS IPC-FULL
 35. 35. GREEN TEA PATENT MAP : NUMBER OF PATENTS VS APPLICANT
 36. 36. Cooperative Patent Classification (CPC) ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร Symbol Classification and description •A23L1/00 •Foods or foodstuffs; Their preparation or treatment (preservation thereof in generalA23L3/00; {mechanical aspects A23P}) •A61K31/00 •Medicinal preparations containing organic active ingredients •A23L2/00 •Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation(soup concentrates A23L1/40; {introducing gases into liquids in general, apparatus for impregnating liquids with gases per se, B01F3/04099}; preparation of non-alcoholic beverages by removal of alcohol {C12G3/08}) •A23K1/00 •Animal feeding-stuffs ( detoxicating or removing bitter tastes from seeds, e.g. lupin seeds for fodder or food A23L1/211 )
 37. 37. •A47J43/00 •Miscellaneous implements for preparing or holding food •B65D85/00 •Containers, packaging elements or packages specially adapted for particular articles or materials ( B65D71/00 , B65D83/00 take precedence; hand implements, travelling equipment A45C ; cosmetic or toilet equipment A45D ; { for surgical instruments or appliancesA61B19/026 } ; containers specially adapted for medical or pharmaceutical purposesA61J1/00 ; paint cans B44D3/12 ; oil cans F16N3/04 ; containers for carrying smallarmsF41C33/06 ; packaging of ammunition or explosive charges F42B39/00 ; containers for record carriers, specially adapted for co-operation with the recording or reproducing apparatusG11B23/00 ) A23C9/00 •Milk preparations; Milk powder or milk powder preparations ( A23C21/06 takes precedence; preservation A23C3/00 ; chocolate milk A23G1/00 ; ice-cream, mixtures for preparation of ice-cream A23G9/00 ; puddings, dry powder puddings A23L1/187 )
 38. 38. •A23V2002/00 •Food compositions, function of food ingredients or processes for food or foodstuffs •A47J37/00 •Baking; Roasting; Grilling; Frying (bakers` ovens, non-domestic baking apparatus or equipment A21B; domestic stoves or ranges F24B, F24C) •A23L3/00 •Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs (preservation of flour or bread A21D; processes specially adapted for particular foods or foodstuffs, see the relevant groups for the foods or foodstuffs inA23; preserving foods or foodstuffs in association with packaging B65B55/00; preservation of alcoholic beverages C12H)
 39. 39. ภาพรวม การสร้างความฉลาดทาง ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการแข่งขัน TOOL Competitive IP intelligence New product concept differentiation Technology Competitor IP portfolio assessment and tracking IP, tech and entity acquisitions Divestments, out-licensing Freedom to operate New business opportunities Risk assessments Trend identification and tracking Infringement watch TOOL Technical knowledge Best practices: IP strategy, prosecution, litigation Infringement defense P a t e n t m a p s P a t e n t s u r v e y s M a r k e t w a tc h R a t io n a l p a t e n t m a p s S a le s a n d s u p p lie r in fo TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL P u b li-c a t io n w a tc h S c i/t e c h w a t c h & in fo Source: www.falcoarcher.com
 40. 40. ขอความกรุณา ทุกท่าน กรุณายืนขึน้ ครับ หลับตา ตั้งสมาธิ หายใจลึกๆ เต็มปอด แล้วผ่อนออกช้าๆ ให้ท่านยืนสงบนิ่ง นึกถึงภาพตัวเราได้ สืบค้นเอกสารสิทธิบัตร นาไปผลิต สินค้าขาย ได้กาไร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆออกมา ขายดี มีกาไร มีเงินทุนวิจัยพัฒนา แข่งขันได้ เจริญ ยิ่งๆขนึ้ ลองนึกภาพดู เราจะมีความสุขมากแค่ไหน ภูมิใจในผลงานของเรามากแค่ ไหน เราจะภูมิใจในตัวเราเองมากแค่ไหน
 41. 41. สร้างพลังใจพร้อมกันดังๆ ดังที่สุด ท่ดีังได้ ให้เซลล์ ทุกเซลล์ ตื่นตัวและรับรู้ฝังใจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร ก็อปปี้ วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม สู่ความสา เร็จ เราทาได้ ๆ ๆ
 42. 42. กิจกรรม สร้างพลงัใจให้แก่กนั ให้ทุกคนยืนข้นึ นบั 1, 2, 1, 2 แล้ว ให้คนนบั1 และนบั2 ยืนหนัหน้า เข้าหากนั “คุณทา ได้” กา มอืสองข้าง ชี้น้วิชี้ทงั้สองข้าง ไปทเี่พอื่น “ฉนัทา ได้” กา มอืสองข้าง ชี้หวัแม่มอืทงั้สองข้าง เข้าหาตวัเอง “เราทา ได้” กระแทกข้อศอกทงั้สองข้าง ไปข้างหลงั “YES” ตบมอืขวา เข้าหากนัตบมอืทะแยง “YES” ตบมอืซ้าย เข้าหากนัตบมอืทะแยง “YES” ตบมอืสองข้าง เข้าหากนัตรงตรง
 43. 43. ขอบคุณครับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร วิทยากร ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.thaimoodle.net ; www.toryod.info จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ www.ipthailand.go.th ดาเนินงานโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

×