Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què hem de tenir en compte a l’hora de subcontractar un centre tecnològic

616 views

Published on

Recull de conceptes per la subcontractació d'un Centre Tecnològic.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Què hem de tenir en compte a l’hora de subcontractar un centre tecnològic

 1. 1. ¿Què hem de tenir en compte a l’hora de subcontractar un Centre Tecnològic? Gian-Lluís Ribechini Creus Innoginyer Industrial
 2. 2. <ul><li>Índex. </li></ul><ul><li>¿Què es un Centre Tecnològic (CT)? </li></ul><ul><li>¿Per a què podem necessitar un CT? </li></ul><ul><li>¿Per què podem necessitar un CT? </li></ul><ul><li>¿Què hem de tenir en compte? </li></ul><ul><li>Punts a recordar. </li></ul>
 3. 3. 1. ¿Què es un Centre Tecnològic (CT)? <ul><li>Definits pel Decret 379/2004 de la Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Entitats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes, amb domicili social a Catalunya i sense afany de lucre, que tinguin en els seus Estatuts com a objecte social contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació i el desenvolupament de la tecnologia, com també la seva difusió i transferència. </li></ul>
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. ¿ Quines son les funcions fonamentals d’un CT ? <ul><li>Generació de coneixement tecnològic, </li></ul><ul><li>per mitjà de l’anomenada R+D estratègica. </li></ul><ul><li>Transferir cap al seu entorn aquest coneixement tecnològic, </li></ul><ul><li>i facilitar-ne l’explotació per part de les empreses, per mitjà de la seva necessària adaptació. </li></ul>
 7. 7. 2. ¿Per què podem necessitar un CT? <ul><li>Perquè no sabem res d’una tecnologia. </li></ul><ul><li>Perquè no tenim capacitat interna per desenvolupar: </li></ul><ul><ul><ul><li>Infraestructura / medis / equipaments. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personal. </li></ul></ul></ul><ul><li>Perquè v olem centrar-nos en la nostra especialitat i subcontractar els temes complementaris. </li></ul>
 8. 8. 3. ¿Per a què podem necessitar un CT? <ul><li>Per a desenvolupar una nova tecnologia. </li></ul><ul><li>Per a desenvolupar noves aplicacions d’una tcnologia que el CT coneix o ha desenvolupat. </li></ul><ul><li>Per a desenvolupar nous productes/serveis diferents dels que fem actualment. </li></ul><ul><li>Per a desenvolupar nous conceptes/noves solucions. </li></ul>
 9. 9. 4. ¿Què hem de tenir en compte? <ul><li>Es recomanable sempre tenir en compte el mètode de les 5W+1H: </li></ul><ul><li>• Who? (Qui?) </li></ul><ul><li>• What? (Què?) </li></ul><ul><li>• Where? (On?) </li></ul><ul><li>• When? (Quan?) </li></ul><ul><li>• Why? (Per què?) </li></ul><ul><li>• How? (Com?) </li></ul>
 10. 10.
 11. 11. Centre Tecnològic
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. Definir els objectius del projecte. <ul><li>El projecte ha de tenir uns objectius: </li></ul><ul><ul><li>S: eSpecífics. </li></ul></ul><ul><ul><li>M: Mesurables. </li></ul></ul><ul><ul><li>A: Assolibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>R: Realístics. </li></ul></ul><ul><ul><li>T: Temporalitzables. </li></ul></ul><ul><li>S pecific – M easurable – A chievable – R ealistic – T imed </li></ul>
 15. 15. Fer un pla del projecte. <ul><li>Definir: </li></ul><ul><li>Calendari </li></ul><ul><li>Etapes. </li></ul><ul><li>Punts de revisió. </li></ul><ul><li>Document de tancament amb doble signatura. (Empresa i CT) </li></ul><ul><li>Entregables. </li></ul><ul><li>Prototips, informes, formulacions, codi font,… </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Els punts de revisió, si s’escau, han de servir per tancar el projecte. </li></ul>
 17. 17. Seguir l’evolució <ul><li>Reunir-se amb l’interlocutor del CT i amb els qui ho executen periòdicament. </li></ul><ul><li>Demanar informes quinzenals breus (1 full). </li></ul><ul><li>Per proposar canvis o noves vies. </li></ul>
 18. 18. Incorporar claúsules de penalització . <ul><li>En projectes d’innovació on sovint hi ha una data per el llançament del producte/servei el retard no justificat es una pèrdua d’ingressos. </li></ul><ul><li>Cal valorar-ho quan es desenvolupen models de negoci o es fa R+D. </li></ul>
 19. 19. Quines infraestructures té el CT? Quin instrumental?
 20. 20. Qui farà la feina ? A quin preu?
 21. 21. Busqui Capital Intelectual
 22. 22. La subvenció no ha de ser un incentiu. <ul><li>Un projecte no s’hauria de portar a terme perquè es pot aconseguir una subvenció. </li></ul><ul><li>La subvenció s’ha de considerar com un ingrés extraordinari no previst. </li></ul><ul><li>Sovint les subvencions es donen quan el projecte està acabat i justificat, per tant, es millor buscar préstecs a interès preferent. </li></ul>
 23. 23. 5. Punts a recordar. <ul><li>Planifiqui. </li></ul><ul><li>Compte amb els terminis: Faci’n seguiment. </li></ul><ul><li>No pagi un becari a preu d’expert. </li></ul><ul><li>No pagi un expert a preu de becari. </li></ul><ul><li>Cal preveure que s’haurà de produir: s’ha de pensar en la capacitat industrialització. </li></ul><ul><li>La innovació no sempre ha de ser tecnològica. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Gian-Lluís Ribechini Creus </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/innoginyer </li></ul><ul><li>blog: http://www.innoginyer.com </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul>

×