Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mau hop-dong-thue-man-hinh-led-chuong-trinh-su-kien

144 views

Published on

Mẫu hợp đồng thuê màn hình Led chương trình sự kiện

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mau hop-dong-thue-man-hinh-led-chuong-trinh-su-kien

  1. 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ THIẾT BỊ Số: /HĐKT VG-HĐ - Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, - Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 qua ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, - Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của mỗi bên. Hôm nay, ngày tháng năm 2012 tại CÔNG TY CỔ PHÀN TM & DV VŨ GIA, chúng tôi gồm: Bên A (Bên thuê): Đại diện: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Mã số thuế: Bên B (Bên cho thuê) Đại diện: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Số tài khoản: Tại:
  2. 2. Hai bên cùng bàn bạc và thoả thuận thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau: Điều 1: Nội dung Bên B đồng ý cho Bên A thuê thiết bị trình chiếu ( Máy chiếu + màn chiếu) Địa điểm thuê: Giá thuê Điều 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: 2.2. Phương thức thanh toán: - Hình thức thanh toán: Tiền mặt thanh toán làm 2 lần Bên A( Bên thuê) Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng cho bên B ngay sau khi lắp đặt và bàn giao thiết bị, số còn lại thanh toán hết sau khi bên B nhận lại thiết bị - Loại tiền dùng để thanh toán là tiền đồng Việt Nam Điều 3: Trách nhiệm các bên: 3.1. Trách nhiệm bên A: - Phối hợp và tạo điều kiện về địa điểm, nguồn điện để Bên B lắp đặt máy móc, trang thiết bị. Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo tiến độ thời gian quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. - Chuyển kinh phí cho Bên B theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Hợp đồng này. 3.2. Trách nhiệm bên B: - Chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật như quy định tại Điều 1 Hợp đồng này, đảm bảo chất lượng, máy chạy ổn định, - Lắp đặt và cử người vận hành đúng thời gian và địa điểm, - Tự chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng máy móc, thiết bị thuê. - Bảo quản, sửa chữa kịp thời xe, máy móc, thiết bị khi hỏng hóc. - Chấp hành đầy đủ mọi quy định của pháp luật khi sử dụng máy móc, thiết bị thuê. - Đảm bảo an toàn các điều kiện quy định về phòng chống cháy nổ. - Phối hợp với Bên A để thanh lý hợp đồng và cung cấp đầy đủ cho Bên A các chúng từ kế toán theo quy định hiện hành Điều 4. Điều khoản chung
  3. 3. - Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký - Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã quy định tại hợp đồng, nếu có vấn phát sinh, thay đổi hai bên cùng nhau trao đổi, bàn bạc để giải quyết trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau, không làm ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của mỗi bên. - Không đơn phương thay đổi hợp đồng, nếu bên nào tự ý làm thay đổi hoặc vi phạm các Điều, Khoản đã ký kết tại Hợp đồng thì bên vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường thiết hại theo quy định của pháp luật. - Trong trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận được thì sẽ đưa vụ việc ra Toà án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội để giải quyết theo pháp luật Việt Nam. . Hợp đồng được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./ ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

×