Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

In ky thuat so tren chat lieu pp lam poster cho chuong trinh ngay hoi ban hang samsung

4,008 views

Published on

In kỹ thuật số trên chất liệu PP làm poster cho trương trình “Ngày hội bán hàng Samsung”
http://inkythuatso.com/in-pp.html
Mỗi một sự kiện đều có phương thức truyền thông riêng của mình, các vật phẩm thường được sử dụng để tạo nên một sự kiện chuyên nghiệp là poster, banner, phông nền,… thuộc nhóm các sản phẩm in ấn. Để thực hiện in ấn poster số lượng nhiều, đảm bảo giá thành rẻ, nằm trong mức ngân sách in ấn quảng cáo của bạn, hãy liên hệ về Công ty In Kỹ Thuật Số - Digital Printing.
http://inkythuatso.com/in-pp-nhanh-gia-re-242.html
Poster cho chương trình “Ngày hội bán hàng Samsung” được thực hiện in PP mực dầu, cán màng bóng, gia công đóng khoen tại Công ty In Kỹ Thuật Số - Digital Printing
http://inkythuatso.com/dich-vu-in-pp-386.html
Với ưu điểm là chất liệu in ấn hình ảnh rõ nét, tỷ lệ chính xác về cả hình ảnh và màu sắc so với bản thiết kế đạt đến 90%, PP vẫn luôn là chất liệu đầu tiên mà cả khách hàng lẫn các đơn vị in ấn lựa chọn đầu tiên cho in ấn poster treo trưng bày, quảng cáo tại sự kiện.
http://inkythuatso.com/in-pp-tp-hcm-659.html
Poster và PP chất liệu chuyên dụng cho in kỹ thuật số poster
Có cấu tạo chính từ giấy, PP đảm bảo tính hút mực cao, lượng mực in sử dụng vừa phải mà vẫn mang đến chất lượng hình ảnh như yêu cầu, điều này một phần giúp làm giảm giá thành in ấn PP poster.
http://inkythuatso.com/in-ky-thuat-so-tren-chat-lieu-pp-lam-poster-cho-truong-trinh-ngay-hoi-ban-hang-samsung-667.html

Published in: Design
  • Be the first to comment

In ky thuat so tren chat lieu pp lam poster cho chuong trinh ngay hoi ban hang samsung

  1. 1. VỊ.. Ừ-xẵầ" V, cnv 'I , iLíưltỊỉzơll`u_EL'k__ỊỊặ`Ỉglì' Ú .,ì' Ỉì*Ĩ.",iýl Llịgịr ,"'vi'ì`Ĩ'ỢSõ`v4'es.VZĩiẫp¶ịẢgiĨ"ỄrTrVỊI- g ưu Wazsrμøí .Ý Ỉ1ì.ấ11 ỉ111aẵęí ĨỆt ầí inkythuatS0.c0m - Ìnpp.c0m.ẦVn - Ínquangca0.c0m ' ' - -ưlrsljrạạ-u`...ề--P ŕ-lỀ."j=“ .n;m;z`âự .` “ĩ. Ở1. Ị r Is ø 2 › Ỗv .- vĩ _zr Ạ=~" ` 1 -s-s tư Ạ//ŕ , ‹>' * 7' v:ỂẢ - 4 ý I . `. .a-'v*ìĨ` ĩ -2;»-' r -r r rrrr ,_.‹.:-f ‹ V. , _,..rn-tv “ ` Ý ,Rỉ ' A7` ”' ` `” " `› Ĩ A
  2. 2. A `.._ữ ^-_x Z' _°__ _ ' .Ú ' '. . 'v`.`Ễ! - `=. ự Ổ ~ . .- 4t"ø ” °"Ỉ4ầ' ồẵầ” ` -ỐĨ' ..-'=ẫ`r`°". ““ - - ổĩ ể$ăì Ĩìềẫĩg ` 'Q6 I đJ?` r I ni I U IKỸ *1 nllự A w % “ ›. I !I R y' I “' u . F Ý Ơ ufx ' ›/ ỉ arị ử ỮỄD P0STEI" lI“I1 v ẶẠV Lien hệ GÓI iln Phũĩniĩ BẪM GỌI ĐẶT IN ặ Ạ” 09 09 09 96 69 ` ;- h Il ,ứ
  3. 3. a”l""` P, Ò "Ệ` )` " 'ị'ẵ"ø`ẫl;ŕ`, ỵrf-'”›I..Pil ,Á ầềềồĩ › ` .ỉẫẽ - _'- t,`~"* . -`Ầỵỵ.,- *' I u ằạễ-ẫxmị _, r _; ` ,_ ` xx l,.. _=I›;V;›;;.,1Ạị:*-:r'”1l›..‹5^,!Ả^:ìì.ul` “'†1 !'L Fxv. V .ĩỹ `μ` 'l` l . J › I ll “ñkíẵếỉ 1sỀSấ` vCẨồ`eX Ị4 , ŕtỶ‹e ,àỈl*f` "a Ị `;x.xề;”`°` ` ;'ềc l Ă ẹưỂ" ,,Ỉ Z HỆKẶ PP NỀỰẸ ŨẮU ln PP lõm posĩĩer †Teo chương †rình sự kiện: - Chỗf liệu PP không keo - ln ổn bằng mực dẩu - ln †rên mđy ín kỹ Ỉfìuộŕ số - Gícl công cón mỏng - Gío Công đông khoen Trọn gỏi dịch vụ 'ỉ`ì1Íễ'ì' kể - ín ổn - gío công - Vộn chuyễn được cung cốp bởi công ìy ln Kỹ ThUộ† số Dỉgíìul Prínĩíng
  4. 4. Bỉ"'.'ằấYTñ”ữU.:ề.ĩSỉ3Ề.CCỀ.Ĩ*: - BirầB5P.C©;--a,.»7i`E - Hiệ“ĨC'U.~Ề»ỉ°ỂGC.`luŨ.*C@.Ĩ”L - BÍ*ẵÍ*ẵZỆ"],-Ề,it{'.-cC;ềị'rị,_r7iøị /,
  5. 5. ,. "ĩ`”,`^ I^.›Ỉr .},a .“* fềị ` Abrand ot l Deồỉglì ^ 4 " V `:`kIỂ Ệạ` . _,`Ầ,,: 'Ệ K-_I'_'_ụ4`l5`__I4ữý11.___. ,,,{,^ JÌ -`='í-“Ấ P P 1' " `Ĩ Ế wẵzẵ PP Í ` ịĨẵìĨỀìĨ!ẵỂĨỀÌìIüĨỈìẳịĨịỈỆỈ1ỀĨềĨlìỈÍịĨịĨĨñỈỀĨĨẳ*ìĨĩĨ:;“PI!1iỊl.:- -P L

×