Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vastrik karu grossfeldt_eesti_mäetudengite_maine_siin_ja_mujal

390 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vastrik karu grossfeldt_eesti_mäetudengite_maine_siin_ja_mujal

  1. 1. MÄENDUSE MAINE 31. EESTI MÄETUDENGITE MAINE SIIN JA MUJAL Aire Västrik, Veiko Karu, Gaia Grossfeldt, TTÜ mäeinstituut Mäletatavasti on mäendusega koguaeg Eestis probleeme olnud. Kõigepealt tekib küsimus, mis mäendus siin Eestis üldse on? Eestis ei ole ju mägesidki. Kuid siiski, mäendust õpetatakse TTÜ-s alates mäekateedri asustamisest 1938. aastal. TTÜ Mäeinstituudis on 2009. aasta kevadsemestri seisuga kokku 90 tudengit: 37 bakalaureuse, 39 magistri ja 14 doktoriõppe tudengit. Geotehnoloogia eriala on eriline (õpetamist ei toimu sellisel tasemel mitte kusagil mujal Eestis) ning mäeinstituudi tudengitel on oma tudengiorganisatsioon – Mäering. 1947. aasta lõpus moodustati ÜTÜ (TPI Üliõpilaste Teaduslik Ühing) ning samal ajal pandi alus Mäeasjanduse ringile. Aastatel 1949-1988 esinesid 252 mäeeriala üliõpilast 211 ettekannetega ÜTÜ konverentsidel. Nendest ÜTÜ töös osalenud üliõpilastest on võrsunud 2 teadusdoktorit ning 18 teaduskandidaati. 1998. aastal taaselustati Mäering eesmärgiga pakkuda erialaseid enesetäiendamisvõimalusi ja meelelahutuslikke üritusi geotehnoloogiat, rakendusgeoloogiat ja mäetehnikat õppivatele üliõpilastele. [5] Mäering on TTÜ üks kitsamaid tudengiorganisatsioone, kuhu saavad kuuluda vaid ühe instituudi tudengid. Enamasti tudengiorganisatsioonid ei piira oma liikmeskonda, kuid kuna Mäeringil on oma põhikiri ja nad tegutsevad MTÜ Eesti Mäeseltsi all, siis on see nii välja kujunenud. Sellegi poolest ei jää Mäering liikmete arvu poolest teistest maha, seisuga 2009 kevad on Mäeringil 55 liiget. Organisatsioonil on välja kujunenud omad traditsioonid, mille üks lahutamatu osa on ka eriala kohta jagamine. Mäetudengid on väga aktiivsed ja ülikoolis tunnustatud tudengid. informatsiooni jag gi äg gi Joonis 31-1Mäetudengi argipäev, karikatuur Ain Anepaio Mäeinstituudi tudengid tegutsevad samuti rahvusvahelisel tasandil. Osaledes FEMP organisatsiooni poolt korraldataval rahvusvahelisel kursustel (Joonis 31-2). Hetkel on kursusel osalenud 5 tudengit. [1] 132 TTÜ Mäeinstituut
  2. 2. MÄENDUSE MAINE Joonis 31-2 Väliskursusel osalenud tudengid Aasta Nimi Kursus 2003/2004 Helena Lind EMC 2004/2005 Sirli Mägi EMEC 2004/2005 Tauno Tammeoja EMC 2005/2006 Elo Rannik EGEC 2006/2007 Aire Västrik EMC 2009/2010 õppeaastal soovivad kolm mäeinstituudi tudengit osaleda EMC`l (European Mining Course). Õppeperioodi ajal on EMC tudengid käinud Eestis ekskursioonil, kus koostöös mäendusettevõtetega tutvutakse Eesti mäetööstusega. Joonis 31-3 EMC 2008 Kostivere karstialal Mäeringi tudengid kuuluvad ka rahvusvahelisse organisatsiooni IFMMS (IFMMS- International Federation of Mining, Metallurgy, Petroleum and Geology Students). Organisatsiooni kuulumine annab Mäeringi liikmetele võimaluse osaleda rahvusvahelistel nädalatel (ISW), mida Eestis kutsutakse ka rahvusvaheliseks mäetudengite nädalaks. Rahvusvahelisel nädalal on võimalus tutvuda erinevate riikide kultuuri ja haridusprogrammiga ning loomulikult sealse riigi mäetööstusega. Mäetudengid on käinud erinevates riikides, Soomes, Rootsis, Norras, Belgias jt riikides (Joonis 31-4) Joonis 31-4 Rahvusvahelisel mäetudengite nädalal osalenud tudengid Aasta Nimi Kursus 2008 Tennobert Haabu ISW Helsinki 2007 Tennobert Haabu ISW Delft Kerlin Erman 2006 Ave-Õnne Õnnis ISW Mons Aire Västrik Mark Meema 2006 Ave-Õnne Õnnis ISW Norras Martin Kaljuste 2005 Elo Rannik ISW Mons Marina Vaganova 2004 Erki Niitlaan ISW Madrid Reili Pärnasalu 2004 Jan Johanson ISW Stockholm Merilin Mõistlik Aire Västrik 2004 Veiko Karu ISW Helsinki Marina Vaganova 133 TTÜ Mäeinstituut
  3. 3. MÄENDUSE MAINE Mäetudengid on korraldanud rahvusvahelist nädalat Eestis kolmel aastal ning korraldavad neljandat 2009.aasta sügisel, kus tutvustatakse Eesti mäetööstust, suuremaid mäetööstusettevõtteid ja firmasid. [2] Eesti mäetudengid on alati oodatud osalema rahvusvahelistele nädalatele. Eestis korraldatud ISWd on jätnud hea mulje välistudengitele, seda suuresti tänu meid toetanud ja koostööd teinud firmadele. Joonis 31-5 ISW 2007 tudengid Mäeteadus edukalt esindatud tudengitööde konkurssidel Üleriiklikul tudengitööde konkursil märgiti ära Veiko Karu töö „Rakendusgeoloogilised eeldused Tammiku-Kose karjääriväljal“ ning kanti ette konkurssi lõpetaval konverentsil 2006. aastal. Mäeinstituudi tudengid on edukalt esinenud erialaseltside - Eesti Looduse Uurijate Seltsi Geoloogiasektsiooni, Eesti Mäeseltsi, Eesti Geotehnika Ühingu, Eesti Geoloogia Seltsi, Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi poolt korraldataval tudengitööde konkurssidel. Konkursside kohta rohkemat informatsiooni leiab: http://geokonkurss.blogspot.com Tallina Tehnikaülikooli üliõpilasesindus korraldab alates 2005. aastast ülikoolisisest tudengite teadustööde konkurssi, mille käigus selgitatakse välja parimad tööd. Esitada võib nii lõputöid kui tundides tehtud põhjalikke uurimistöid. Huvitavamad tööd kantakse ette teadustööde konverentsil, andes sellega võimalus piiluda teadustööde salapärasesse maailma ka teistel. Töid võivad esitada kõik Tallina Tehnikaülikooli ja TTÜ kolledžite tudengid. Konkursil on edukalt esinenud ka mäeinstituudi tudengid: 2005.a. märgiti ära Helena Lindi töö; 2006.a. Veiko Karu töö; 2007.a. Vivika Väizene töö; 2009.a. Ave-Õnne Õnnise töö. Iga-aastasel Peterburi noorteadlaste mäekonverentsil on edukalt esinenud Sergei Sabanov, kes 2008.aastal kaitses oma doktoriväitekirja. Mäeinstituudi tudengid aitavad korraldada ja osalevad TalveAkadeemia konverentsil ning teadustööde konkursil juba 7 aastat järjest. TalveAkadeemia tudengiteaduse artiklitekonkursile esitati 2008.aastal tehnikateaduste vallas üle Eesti kokku neli tööd, millest kolm olid Mäeinstituudi tudengite kirjutatud. Nendest kaks tuli ettekandmisele ka 2009. a. konverentsil. Lisaks MTÜ TalveAkadeemiale osalevad ka Mäenduse ja geoloogia teadusklubi (http://mi.ttu.ee/teadusklubi) ning Mäering (http://www.maeselts.ee/maering) aktiivselt konverentsi korraldamisel. Mäeinstituudi noorteadlased on osalenud Talveakadeemial ka eelmistel aastatel. Osa saab võtta mitmel moel - organiseerides, teadustööde konkursile kirjutades ja aktiivselt konverentsil ning grupitöödes. Mäeinstituut ja mäenduse valdkonnaga seotud inimesed on eelnevalt organiseerinud grupitöid teemal: 134 TTÜ Mäeinstituut
  4. 4. MÄENDUSE MAINE 2003. a. Diskussioon "Põlevkivienergeetika - meie minevik või tulevik?" 2004. a. "Maardlate hõivamise planeerimine" 2005. a. "Kaevandamine ja jätkusuutlik maastikukasutus" 2007. a. "Kas turbaraba on soo või ettevõte?" 2008. a. „Killustav killustik - settekivimitel paiknev Eesti vaevleb killustiku kaevandamise hirmudes, teadmatuses ja ehitusmaterjalide puuduses“ 2009. a. „Linna suurimad reostajad – tolm, müra, vibratsioon“ 2009. a. „Linnade ümbruses olevate karjääride toomine linnapilti“ 2009. a. „TerraLook – vaatame maailma satelliitpiltide abil“ 2009. a. „Märka maavara ka linnas!“ Joonis 31-6 TalveAkadeemia GT8 "Märka Maavara Ka Linnas" Mäeinstituudi üliõpilased on osalenud Talveakadeemia teadustööde konkursil ja eduka osalemise tulemusel esinenud teemadel: 2003. a. esines Marko Kaunis teemal "Saanamäe geoloogilise ehituse mõju bioloogilisele mitmekesisusele" 2004. a. esines Tõnis Kattel teemal "Lubjakivi kaevandamisest Harju maakonnas" 2005. a. esines Aire Västrik teemal "Maastiku kujundamine maavara kaevandamisega" 2006. a. esines Helena Lind teemal "Põlevkivikaevandamise mõju keskkonnale" 2007. a. esines mäeinstituudi doktorand Veiko Karu suulise ettekandega teemal "Digitaalprojekteerimise võimalused Eestis" ning stendiettekandega teemal "Võimalikud insenerilahendused Jõhvi valla idatiival. ; „Teadus tudengini ehk teadusklubiline tegevus" ning Ave Õnnis teemal "Talveakadeemiat korraldava tudengiorganisatsiooni "Mäering" tutvustus". 2008. a. esinesid stendiettekandega Veiko Karu ja Ain Anepaio „Kivimi tugevusomaduste määramisest mäenduses“. 2009. a. esines Vivika Väizene teemal „Maardu graniidikaevanduse rajamise ja kaeveõõnte teisese kasutamise võimalused“ ning Tennobert Haabu teemal „Kalda kruusakarjääri korrastamine“. Kasutatud kirjandus 1. A. Västrik, V. Väizene Välisõpe Euroopas. EMK kogumik 2009 2. A. Õnnis, A. Västrik; ISW- rahvusvaheline tudenginädal- mäetudengite koostöö alustala maailmas. EMK kogumik 2006 3. Mäeinstituudi veebileht [http://mi.ttu.ee] – (26.03.2009) 4. TalveAkadeemia [http://www.talveakadeemia.ee] – (26.03.2009) 5. Mäeringi veebileht [http://maering.tipikas.ee] – (26.03.2009) 135 TTÜ Mäeinstituut

×