Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cok Kullanilan Kelimer

11,830 views

Published on

Bu dosyada İngilizce'de en fazla kullanılan kelimelerin listesi yer almaktadır

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Cok Kullanilan Kelimer

 1. 1. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcv bnmöçqwertyuiopgüasdfghjk lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüa Bu dosyada İngilizce'de en fazla kullanılan kelimelerin sdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui listesi yer almaktadır opgüasdfghjklsizxcvbnmöçq www.ingilizcekonus.blogspot.com wertyuiopgüasdfghjklsizxcvb nmöçqwertyuiopgüasdfghjkl sizxcvbnmöçqwertyuiopgüas dfghjklsizxcvbnmöçqwertyui opgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvb nmöçqwertyuiopgüasdfghjkl sizxcvbnmöçqwertyuiopgüas dfghjklsizxcvbnmöçqwertyui opgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvb nmöçqwertyuiopgüasdfghjkl sizxcvbnmöçqwertyuiopgüas dfghjklsizxcvbnmöçqwertyui
 2. 2. Bu dosyada “İngilizce'de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi” yer almaktadır. Hazırladığımız liste, 7037 kelime içermektedir. Listede yer alan kelimelerin 1468 tanesi fiil (verb), 3566 tanesi isim (noun), 1306 tanesi sıfat (adjective), 464 tanesi zarf (adverb), 48 tanesi belirteç (determiner), 73 tanesi edat (preposition), 48 tanesi zamir (pronoun), 15 tanesi yardımcı fiil, 35 tanesi bağlaç (conjunction), 14 tanesi de ünlemdir (interjection). Fonksiyon kelimeleri, yani harf-i tarifler (article), belirteçler (determiner), edatlar (preposition), zamirler (pronoun), bağlaçlar (conjunction) ve yardımcı fiiller (modal verbs and auxiliary verbs: be, have, do) ile mastar belirten (infinite marker) “to” ayrıca 522 kelimelik “Fonksiyon Kelimeleri Listesi”nde de verilmiştir. Ayrıca en çok kullanılan kelimeler listesinde yer almayan aynı türden kelimeler de bu listeye dahil edilmiştir. Fonksiyon kelimelerini genel kelime listesi dışında yeniden ayrı bir liste halinde düzenlememizin nedeni, bunların, İngiliz gramerinde özel bir yeri olması dolayısıyla önemlerini vurgulamaktır. Esasen sayıları birkaç yüzü geçmeyen bu kelimeler, İngilizce’nin temel yapısını oluşturdukları gibi, herhangi bir metni incelediğimizde, metindeki bütün kelimeler içerisinde bu kelimelerin oranının da yaklaşık olarak yüzde 50 civarında olduğu görülecektir. Nitekim tek başına “the” harf-i tarifi, elinizdeki listeyi hazırlarken kullandığımız kelime listelerinden birisi olan British National Corpus’a1 dayanarak Adam Kilgarriff’in oluşturduğu tasnif edilmiş (lemmatized) 6318 kelimelik listeye göre, tüm İngilizce’nin –daha doğru ifadesiyle kullanılan metin bankasındaki kelimelerin- yüzde 6,18’ini oluşturmaktadır. Diğer fonksiyon kelimelerinin de tek başlarına, ya da bir kelime kategorisinin bütün olarak İngilizce’nin yüzde kaçını oluşturduğunu “Fonksiyon Kelimeleri Listesi”nden görebilirsiniz. Elinizdeki liste hazırlanırken, birisi hariç, internetteki değişik sitelerden sağlanmış, 9 farklı kelime listesi kullanılmıştır. Bunlar, yukarıda belirtilen 6318 kelimelik BNC listesi (web adresi: ftp://ftp.itri.bton.ac.uk/bnc ), US Information Agency’nin hazırladığı 1392 kelimelik Special English listesi (web adresi: ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/dictionaries), 1300 kelimelik Essential Semantic Units listesi (web adresi: http://www.langmaker.com/outpost/eswldeng.htm), Brown Corpus’una dayanarak hazırlanmış olan 2284 kelimelik General Service listesi (web adresi: http://plaza3.mbn.or.jp/~bauman/aboutgsl.html, http://plaza3.mbn.or.jp/~bauman/gsl.html), 2327 kelimelik Vital English listesi (web adresi: http://www.rick.harrison.net/langlab/vitaleng.html) ile Cobuild sözlüklerindeki tüm tanımlamalarda kullanılan 3000 kelimelik Defining Dictionary listesi (bu liste bir Cobuild sözlüğünden alınmıştır), Ogden’in 848 kelimelik Essential World English listesi (web adresi: http://geocities.com/Athens/Troy/1642/basicwds.html veya http://www.langmaker.com/wordlist/basiclex.htm) ve kelimelerin madde başı kelimeler ve türetilmiş kelimeler olarak verildiği, 2810 madde başı kelime içeren http://www1.harenet.ne.jp/~waring/Wordlists/full2000.txt, adresindeki bir liste ile 1000 kelimelik ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/Moby adresindeki bir listedir. Listelerin hepsi bir araya getirilerek ortak olan maddeler teke indirilmiş, sonra da fonksiyon kelimeleri ayrı bir listeye aktarılmıştır. Sonuçta İngilizce’de en çok kullanılan 7037 kelimeden oluşan elinizdeki liste ortaya çıkmıştır. Listede, yazımı aynı olmakla birlikte farklı kelime sınıflarına (part of speech) dahil olan kelimeler ayrı ayrı ve hangi sınıfa ait oldukları belirtilerek verilmiştir. Kullandığımız listelerin hepsi içerdikleri kelimelerin kullanım sıklıklarını vermediklerinden, kelimelerin frekansları konusundaki en ayrıntılı bilgiyi veren BNC listesi, elinizdeki listede frekansların belirtilmesinde esas alınmıştır. Zaten kullandığımız en büyük liste olan BNC listesine, diğer listelerden toplam 719 adet kelime ilave edilebilmiştir. Bunların frekansları da yine BNC’nin verdiği daha ayrıntılı frekans listelerinden yararlanılarak hesaplanmış ve listemizde hesaplanan bu frekanslar verilmiştir. BNC listesinin verilerine göre, İngilizce’de kelime kategorilerinin kullanım yoğunlukları tablodaki gibidir. Buna göre metin bankasında kelime türlerinin yoğunluk sırası şöyledir: isimler, belirteçler, edatlar, fiiller, zarflar, zamirler, bağlaçlar, sıfatlar, yardımcı fiiller ve ünlemler. Isimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar İngilizce’nin yaklaşık yüzde 45-50’sini oluşturmalarına karşılık bunların sayıları onbinlercedir. Örneğin, ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/Moby adresindeki 233000 kelimelik bir POS (parts of speech) sözlüğünde 105000 adet isim, 47500 adet sıfat bulunmaktadır. Yine ünlemlerin sayısı için de kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Oysa bu beşört kelime sınıfının dışında kalan tüm kelimelerin (fonksiyon kelimelerinin) sayısı sadece 1000 civarındadır ve İngilizce’nin (konuşmalarda ve yazılarda kullanılan kelime miktarı olarak) yarısından fazlasını oluşturmaktadır. 1 “Corpus”, Latince’de “beden” anlamına gelen bir kelime olup, burada kullanılan haliyle Türkçe’ye “metin bankası” şeklinde çevrilebilir. Metin bankaları, çok sayıda ve farklı nitelikte, farklı yazarlara ait metinlerin toplanıp bir araya getirimesiyle oluşturulmaktadır. Kelime frekans (kullanım sıklığı) listeleri de, kelimelerin tüm metin bankası içinde kaç defa geçtiği ya da kelimenin tekrarlanma sayısının metin bankasındaki toplam kelime sayısına oranına göre oluşturulmaktadır. www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 2
 3. 3. Aynı konuda, hepsi de fonksiyon kelimeleri olan aşağıdaki ikinci tabloda verilen 44 kelimenin BNC metin bankasının yüzde 41.1’ini oluşturduğunu da belirtmek yararlı olacaktır. Listede kullanılan kısaltmalar Kelime türü Metin bankası içindeki payı (%) n İsimler/Nouns 21,1 det Belirteçler/Determiners 16,0 prep Edatlar/Prepositions 13,7 v Fiiller/Verbs 12,0 adv Zarflar/Adverbs 7,4 pron Zamirler/Pronouns 7,3 conj Bağlaçlar/Conjunctions 6,9 a Sıfatlar/Adjectives 6,4 mod Kavram fiilleri/Modal verbs 1,7 int Ünlemler/Interjections 0,3 Yardımcı fiiller/Auxiliary verbs: be,have,do 6,2 Mastar belirten “to”/Infinite marker “to” 1,6 Fonksiyon kelimelerinin payı 53,4 Metin bankası içindeki payı (%) Kelime 6.18 the 4.23 is, was, be, are, 's (= is), were, been, being, 're, 'm, am 2.94 of 2.68 and 2.46 a, an 1.80 in, inside (preposition) 1.62 to (infinitive verb marker) 1.37 have, has, have, 've, 's (= has), had, having, 'd (= had) 1.27 he, him, his 1.25 it, its 1.17 I, me, my 0.91 to (preposition) 0.86 they, them, their 0.86 not, n't, no (interjection) 0.83 for 0.83 you, your 0.70 she, her 0.65 with 0.64 on 0.62 that (conjunction) 0.58 this, these 0.57 that (demonstrative), those 0.55 do, did, does, done, doing 0.51 we, us, our 0.50 by 0.47 at 0.45 but (conjunction) 0.44 's (possessive) 0.41 from 0.40 as (many parts of speech) 0.37 which 0.37 or 0.31 will, 'll 0.25 would 0.25 what 0.23 there (existential, in "there is ..." phrases) 0.23 if 0.23 can 0.22 all 0.22 who, whose 0.21 so (adverb / conjunction) 0.20 more 0.19 other, another 0.19 one (numeral) www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 3
 4. 4. www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 4
 5. 5. 1 det the 51 v see 101 n man 2 v be 52 v know 102 det our 3 prep of 53 n time 103 v want 4 conj and 54 v take 104 n day 5 det a 55 pron them 105 prep between 6 prep in 56 det some 106 adv even 7 inf. to 57 mod could 107 adv there 8 v have 58 adv so 108 det many 9 pron it 59 pron him 109 det those 10 prep to 60 n year 110 pron one 11 prep for 61 prep into 111 prep after 12 pron i 62 det its 112 adv down 13 conj that 63 adv then 113 int yeah 14 pron you 64 v think 114 conj so 15 pron he 65 det my 115 n thing 16 prep on 66 v come 116 v tell 17 prep with 67 conj than 117 prep through 18 v do 68 adv more 118 adv back 19 prep at 69 prep about 119 adv still 20 prep by 70 adv now 120 mod must 21 adv not 71 a last 121 n child 22 det this 72 det your 122 adv here 23 conj but 73 pron me 123 prep over 24 prep from 74 det no 124 adv too 25 pron they 75 a other 125 v put 26 det his 76 v give 126 det own 27 det that 77 adv just 127 adv on 28 pron she 78 mod should 128 int no 29 conj or 79 det these 129 v work 30 det which 80 n people 130 v become 31 conj as 81 adv also 131 det more 32 pron we 82 adv well 132 a old 33 det an 83 det any 133 n government 34 v say 84 adv only 134 v mean 35 mod will 85 a new 135 n part 36 mod would 86 adv very 136 v leave 37 mod can 87 conj when 137 n life 38 conj if 88 mod may 138 a great 39 det their 89 n way 139 adv where 40 v go 90 v look 140 n case 41 det what 91 prep like 141 n woman 42 pron there 92 v use 142 adv over 43 det all 93 pron her 143 v seem 44 v get 94 det such 144 det same 45 det her 95 adv how 145 pron us 46 v make 96 conj because 146 n work 47 pron who 97 adv when 147 v need 48 prep as 98 adv as 148 v feel 49 adv out 99 a good 149 n system 50 adv up 100 v find 150 det each www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 5
 6. 6. 151 v may 202 det next 253 adv often 152 mod might 203 v follow 254 n development 153 adv much 204 prep without 255 a young 154 v ask 205 v turn 256 a national 155 n group 206 n end 257 v pay 156 n number 207 prep within 258 v hear 157 int yes 208 a local 259 n room 158 adv however 209 conj where 260 conj whether 159 det another 210 prep during 261 n water 160 adv again 211 v bring 262 n form 161 n world 212 det most 263 n car 162 n area 213 n word 264 n other 163 v show 214 v begin 265 adv yet 164 n course 215 conj although 266 adv perhaps 165 n company 216 n example 267 v meet 166 mod shall 217 adv next 268 n level 167 prep under 218 n family 269 conj until 168 n problem 219 adv rather 270 conj though 169 prep against 220 n fact 271 n policy 170 adv never 221 v like 272 v include 171 adv all 222 a social 273 v believe 172 adv most 223 v write 274 n council 173 n service 224 n state 275 adv already 174 v try 225 n percent 276 a possible 175 v call 226 adv quite 277 pron nothing 176 n hand 227 det both 278 n line 177 n party 228 v start 279 v allow 178 a high 229 v run 280 n need 179 adv about 230 a long 281 n effect 180 pron something 231 adv right 282 a big 181 n school 232 v set 283 n use 182 adv in 233 v help 284 v lead 183 a small 234 det every 285 v stand 184 n place 235 n home 286 n idea 185 prep before 236 n month 287 n study 186 adv why 237 n side 288 n lot 187 conj while 238 n night 289 v live 188 adv away 239 a important 290 n job 189 v keep 240 n eye 291 conj since 190 n point 241 n head 292 n name 191 n house 242 n information 293 n result 192 a different 243 n question 294 n body 193 n country 244 n business 295 v happen 194 adv really 245 v play 296 n friend 195 v provide 246 n power 297 n right 196 n week 247 n money 298 adv least 197 v hold 248 n change 299 a right 198 a large 249 v move 300 adv almost 199 n member 250 n interest 301 det much 200 adv off 251 n order 302 v carry 201 adv always 252 n book 303 n authority www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 6
 7. 7. 304 adv long 355 v offer 406 v decide 305 a early 356 a late 407 a main 306 n view 357 n voice 408 v win 307 pron himself 358 adv both 409 v understand 308 a public 359 adv once 410 n decision 309 adv together 360 n police 411 v develop 310 v talk 361 n kind 412 n class 311 n report 362 v lose 413 n industry 312 conj after 363 v add 414 v receive 313 a only 364 adv probably 415 n back 314 conj before 365 v expect 416 det several 315 n bit 366 adv ever 417 v return 316 n face 367 a available 418 v build 317 v sit 368 adv no 419 v spend 318 n market 369 n price 420 n force 319 v appear 370 a little 421 n condition 320 v continue 371 n action 422 pron itself 321 a able 372 n issue 423 n paper 322 a political 373 adv far 424 pron themselves 323 adv later 374 v remember 425 a major 324 n hour 375 n position 426 prep off 325 n rate 376 a low 427 v describe 326 n law 377 n cost 428 v agree 327 n door 378 det little 429 a economic 328 n court 379 n matter 430 v increase 329 n office 380 n community 431 prep upon 330 v let 381 v remain 432 v learn 331 n war 382 n figure 433 a general 332 v produce 383 n type 434 n century 333 n reason 384 n research 435 adv therefore 334 adv less 385 adv actually 436 n father 335 n minister 386 n education 437 n section 336 n subject 387 v fall 438 adv around 337 n person 388 v speak 439 n patient 338 n term 389 n few 440 n activity 339 a particular 390 adv today 441 n road 340 a full 391 adv enough 442 n table 341 v involve 392 v open 443 prep including 342 n sort 393 a bad 444 n church 343 v require 394 v buy 445 v reach 344 v suggest 395 n programme 446 a real 345 a far 396 n minute 447 v lie 346 prep towards 397 n moment 448 n mind 347 pron anything 398 n girl 449 a likely 348 n period 399 n age 450 prep among 349 v consider 400 n centre 451 n team 350 v read 401 v stop 452 n experience 351 v change 402 n control 453 n death 352 n society 403 n value 454 adv soon 353 n process 404 v send 455 n act 354 n mother 405 n health 456 n sense www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 7
 8. 8. 457 n staff 508 n town 559 pron everything 458 a certain 509 n art 560 adv certainly 459 n student 510 adv further 561 n rule 460 det half 511 n club 562 adv home 461 prep around 512 v cause 563 v cut 462 n language 513 n arm 564 v grow 463 v walk 514 n history 565 a similar 464 v die 515 n parent 566 n story 465 a special 516 n land 567 n quality 466 a difficult 517 n trade 568 n tax 467 a international 518 v watch 569 n worker 468 adv particularly 519 a white 570 n nature 469 n department 520 n situation 571 n structure 470 n management 521 det whose 572 n data 471 n morning 522 adv ago 573 a necessary 472 v draw 523 n teacher 574 n pound 473 prep across 524 n record 575 n method 474 v hope 525 n manager 576 n unit 475 n plan 526 n relation 577 n bed 476 n product 527 a common 578 a central 477 n city 528 a strong 579 n union 478 adv early 529 n field 580 n movement 479 n committee 530 a whole 581 n board 480 n ground 531 a free 582 a true 481 n letter 532 v break 583 int well 482 v create 533 adv yesterday 584 adv simply 483 n evidence 534 v support 585 v contain 484 n foot 535 n window 586 n datum 485 a clear 536 n account 587 adv especially 486 n boy 537 v explain 588 a open 487 n game 538 v stay 589 a short 488 n food 539 det few 590 a personal 489 n role 540 v wait 591 n detail 490 n practice 541 adv usually 592 n model 491 n bank 542 n difference 593 v bear 492 adv else 543 n material 594 a single 493 n support 544 n air 595 v join 494 v sell 545 n wife 596 v reduce 495 n event 546 v cover 597 v establish 496 n building 547 v apply 598 pron herself 497 n range 548 n project 599 n wall 498 prep behind 549 v raise 600 v face 499 a sure 550 n sale 601 a easy 500 v report 551 n relationship 602 a private 501 v pass 552 adv indeed 603 n computer 502 a black 553 n light 604 det former 503 n stage 554 v claim 605 n hospital 504 n meeting 555 v form 606 n chapter 505 adv sometimes 556 v base 607 n scheme 506 adv thus 557 n care 608 n theory 507 v accept 558 pron someone 609 v choose www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 8
 9. 9. 610 v wish 661 a various 712 v enjoy 611 n property 662 prep since 713 n individual 612 v achieve 663 n test 714 v suppose 613 a financial 664 v eat 715 n rest 614 a poor 665 n loss 716 adv instead 615 n officer 666 v close 717 v wear 616 prep up 667 v represent 718 n basis 617 n charge 668 v love 719 n size 618 n director 669 n colour 720 n environment 619 v drive 670 adv clearly 721 prep per 620 v deal 671 n shop 722 n fire 621 v place 672 n benefit 723 n series 622 n approach 673 n animal 724 n success 623 n chance 674 n heart 725 a natural 624 n application 675 n election 726 a wrong 625 v seek 676 n purpose 727 prep near 626 conj cos 677 n standard 728 adv round 627 a foreign 678 a due 729 n thought 628 prep along 679 v rise 730 n list 629 n top 680 n secretary 731 v argue 630 n amount 681 n date 732 a final 631 n son 682 a hard 733 n future 632 n operation 683 n music 734 v introduce 633 v fail 684 n hair 735 n analysis 634 a human 685 v prepare 736 v enter 635 n opportunity 686 n factor 737 n space 636 itj oh 687 pron other 738 v arrive 637 a simple 688 pron anyone 739 v ensure 638 n leader 689 n pattern 740 n demand 639 n look 690 v manage 741 n statement 640 n share 691 n piece 742 adv to 641 n production 692 v discuss 743 n attention 642 a recent 693 v prove 744 n love 643 n firm 694 n front 745 n principle 644 n picture 695 n evening 746 v pull 645 n source 696 a royal 747 n set 646 n security 697 n tree 748 n doctor 647 prep according 698 n population 749 n choice 648 v serve 699 a fine 750 v refer 649 v end 700 n plant 751 n feature 650 n contract 701 n pressure 752 n couple 651 a wide 702 v catch 753 n step 652 v occur 703 n response 754 a following 653 n agreement 704 v pick 755 v thank 654 adv better 705 n street 756 n machine 655 v act 706 n performance 757 n income 656 v kill 707 n knowledge 758 n training 657 n site 708 prep despite 759 v present 658 adv either 709 n june 760 n association 659 n labour 710 n design 761 n film 660 v plan 711 n page 762 n region www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 9
 10. 10. 763 n effort 814 v compare 865 v design 764 pron everyone 815 v suffer 866 prep throughout 765 n player 816 a individual 867 adv suddenly 766 a present 817 v announce 868 n brother 767 n award 818 adv forward 869 v improve 768 n village 819 n user 870 v avoid 769 v control 820 n fund 871 v wonder 770 n organisation 821 n character 872 v tend 771 det whatever 822 n risk 873 n title 772 n news 823 a normal 874 n hotel 773 a nice 824 pron myself 875 n aspect 774 n difficulty 825 conj nor 876 n increase 775 a modern 826 n dog 877 n help 776 n cell 827 v obtain 878 a industrial 777 a close 828 adv quickly 879 v express 778 a current 829 n army 880 n summer 779 a legal 830 v indicate 881 v determine 780 n energy 831 v forget 882 adv generally 781 adv finally 832 n station 883 n daughter 782 n degree 833 n glass 884 v exist 783 n mile 834 n cup 885 mod used 784 n means 835 a previous 886 v share 785 n growth 836 n husband 887 n baby 786 pron whom 837 adv recently 888 adv nearly 787 n treatment 838 v publish 889 v smile 788 n sound 839 adv anyway 890 a sorry 789 prep above 840 a serious 891 n sea 790 n task 841 v visit 892 n skill 791 n provision 842 n capital 893 n claim 792 v affect 843 det either 894 v treat 793 adv please 844 n note 895 v remove 794 a red 845 n season 896 n concern 795 a happy 846 n argument 897 n university 796 n behaviour 847 v listen 898 a labour 797 a concerned 848 n show 899 a left 798 v point 849 n responsibility 900 a dead 799 n function 850 a significant 901 n discussion 800 v identify 851 n deal 902 a specific 801 n resource 852 a prime 903 n may 802 n defence 853 n economy 904 n box 803 n garden 854 n element 905 n customer 804 n floor 855 v finish 906 prep outside 805 n technology 856 n duty 907 v state 806 n style 857 v fight 908 n conference 807 n feeling 858 v train 909 n whole 808 n science 859 n july 910 a total 809 v relate 860 v maintain 911 n division 810 n doubt 861 n attempt 912 n profit 811 n horse 862 n leg 913 v throw 812 v force 863 n investment 914 n procedure 813 n answer 864 v save 915 v fill www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 10
 11. 11. 916 n king 967 n item 1018 n terms 917 v assume 968 v fly 1019 n bar 918 n image 969 v reveal 1020 n attack 919 n oil 970 n version 1021 a effective 920 adv obviously 971 adv maybe 1022 n mouth 921 conj unless 972 n ability 1023 prep down 922 a appropriate 973 v operate 1024 v result 923 n circumstance 974 n good 1025 n fish 924 a military 975 n campaign 1026 a future 925 n proposal 976 a heavy 1027 n visit 926 v mention 977 n advice 1028 adv easily 927 n client 978 n september 1029 adv little 928 n sector 979 n institution 1030 v attempt 929 v admit 980 a top 1031 v enable 930 n direction 981 v discover 1032 n trouble 931 adv though 982 n surface 1033 a traditional 932 v replace 983 n library 1034 n payment 933 a basic 984 n pupil 1035 adv best 934 adv hard 985 v record 1036 n post 935 n instance 986 v refuse 1037 n county 936 a original 987 v prevent 1038 n lady 937 n sign 988 n advantage 1039 n holiday 938 a successful 989 a dark 1040 v realise 939 adv okay 990 v teach 1041 n chair 940 a aware 991 n memory 1042 n importance 941 v reflect 992 n culture 1043 n facility 942 n measure 993 n blood 1044 v complete 943 n attitude 994 v cost 1045 n article 944 pron yourself 995 n january 1046 n object 945 n disease 996 n majority 1047 n context 946 adv exactly 997 v answer 1048 n survey 947 adv above 998 n variety 1049 v notice 948 n commission 999 n press 1050 a complete 949 v intend 1000 n bill 1051 n turn 950 prep beyond 1001 v depend 1052 a direct 951 n seat 1002 n competition 1053 adv immediately 952 n president 1003 a ready 1054 n collection 953 n addition 1004 n general 1055 n reference 954 v encourage 1005 n access 1056 n card 955 n goal 1006 v hit 1057 a interesting 956 prep round 1007 n stone 1058 a considerable 957 v miss 1008 n extent 1059 n television 958 n october 1009 a useful 1060 v extend 959 a popular 1010 n employment 1061 n communication 960 n affair 1011 v regard 1062 n agency 961 n technique 1012 adv apart 1063 conj except 962 n respect 1013 n present 1064 a physical 963 v drop 1014 n appeal 1065 v check 964 a professional 1015 n text 1066 n sun 965 det less 1016 n parliament 1067 n possibility 966 conj once 1017 n cause 1068 n species www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 11
 12. 12. 1069 n official 1120 a blue 1171 n sport 1070 n chairman 1121 n star 1172 n status 1071 n speaker 1122 n radio 1173 a beautiful 1072 n second 1123 pron no-one 1174 v hang 1073 n career 1124 n arrangement 1175 n marriage 1074 v laugh 1125 v examine 1176 n offer 1075 n weight 1126 n bird 1177 a civil 1076 v sound 1127 a green 1178 v perform 1077 a responsible 1128 n band 1179 n sentence 1078 n base 1129 n sex 1180 n crime 1079 n document 1130 n finger 1181 n ball 1080 n november 1131 n past 1182 v marry 1081 n december 1132 a independent 1183 n wind 1082 n Sunday 1133 n equipment 1184 n truth 1083 n return 1134 n north 1185 v protect 1084 n solution 1135 v mind 1186 n safety 1085 a medical 1136 n move 1187 adv completely 1086 a hot 1137 n message 1188 n partner 1087 v recognise 1138 n afternoon 1189 n copy 1088 n talk 1139 n fear 1190 n balance 1089 n budget 1140 v drink 1191 n reader 1090 n river 1141 adv fully 1192 n sister 1091 v fit 1142 n race 1193 adv below 1092 n organization 1143 v gain 1194 n trial 1093 a existing 1144 n strategy 1195 n rock 1094 n start 1145 a extra 1196 n damage 1095 v push 1146 n scene 1197 v adopt 1096 adv tomorrow 1147 adv slightly 1198 n newspaper 1097 n requirement 1148 n kitchen 1199 n meaning 1098 a cold 1149 v arise 1200 a essential 1099 n edge 1150 n speech 1201 a light 1100 n opposition 1151 n network 1202 a obvious 1101 n opinion 1152 n tea 1203 n nation 1102 n drug 1153 n peace 1204 v confirm 1103 n quarter 1154 n failure 1205 n length 1104 n option 1155 n employee 1206 n south 1105 v sign 1156 adv ahead 1207 n branch 1106 prep worth 1157 n scale 1208 a deep 1107 n call 1158 v attend 1209 pron none 1108 v define 1159 adv hardly 1210 n planning 1109 n stock 1160 n shoulder 1211 n trust 1110 n influence 1161 adv otherwise 1212 a working 1111 n occasion 1162 n railway 1213 n pain 1112 adv eventually 1163 adv directly 1214 n february 1113 n software 1164 n supply 1215 a positive 1114 adv highly 1165 n expression 1216 n studio 1115 n exchange 1166 n owner 1217 n spirit 1116 n lack 1167 v associate 1218 n college 1117 v shake 1168 n corner 1219 n accident 1118 v study 1169 a past 1220 v star 1119 n concept 1170 n match 1221 n hope www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 12
 13. 13. 1222 v mark 1273 v release 1324 n file 1223 n works 1274 a primary 1325 a western 1224 n Saturday 1275 n consideration 1326 n earth 1225 n league 1276 n driver 1327 n public 1226 v clear 1277 n reform 1328 v survive 1227 v imagine 1278 a annual 1329 n estate 1228 adv through 1279 a nuclear 1330 n boat 1229 n cash 1280 det latter 1331 n prison 1230 adv normally 1281 a practical 1332 a additional 1231 n play 1282 a commercial 1333 v settle 1232 n strength 1283 a rich 1334 adv largely 1233 n train 1284 v emerge 1335 v observe 1234 n target 1285 adv apparently 1336 n wine 1235 v travel 1286 v ring 1337 v limit 1236 a very 1287 n distance 1338 v deny 1237 n pair 1288 n exercise 1339 conj for 1238 n gas 1289 a key 1340 adv straight 1239 a male 1290 adv close 1341 pron somebody 1240 v issue 1291 n skin 1342 n writer 1241 n contribution 1292 n island 1343 n clothes 1242 a complex 1293 a separate 1344 n weekend 1243 v supply 1294 v aim 1345 a active 1244 v beat 1295 n danger 1346 n sight 1245 n artist 1296 n credit 1347 n video 1246 n agent 1297 a usual 1348 n reality 1247 n presence 1298 v link 1349 n hall 1248 adv along 1299 n candidate 1350 adv nevertheless 1249 a environmental 1300 n track 1351 a regional 1250 v strike 1301 a safe 1352 n vehicle 1251 n contact 1302 a interested 1353 v worry 1252 n protection 1303 n assessment 1354 a powerful 1253 n beginning 1304 adv merely 1355 adv possibly 1254 v demand 1305 n path 1356 v cross 1255 n media 1306 prep plus 1357 n colleague 1256 a relevant 1307 n district 1358 v charge 1257 v employ 1308 a regular 1359 n lead 1258 v shoot 1309 n reaction 1360 n farm 1259 n executive 1310 n impact 1361 v respond 1260 adv slowly 1311 v collect 1362 adv carefully 1261 adv relatively 1312 n debate 1363 n employer 1262 n aid 1313 v lay 1364 n understanding 1263 a huge 1314 n rise 1365 n comment 1264 adv late 1315 n belief 1366 n connection 1265 n speed 1316 n conclusion 1367 v grant 1266 n review 1317 n shape 1368 v concentrate 1267 v test 1318 n vote 1369 v ignore 1268 v order 1319 n aim 1370 n phone 1269 n route 1320 n politics 1371 n hole 1270 n consequence 1321 v reply 1372 n insurance 1271 n telephone 1322 v press 1373 n content 1272 n proportion 1323 v approach 1374 n confidence www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 13
 14. 14. 1375 n sample 1426 n author 1477 v attack 1376 a alone 1427 a actual 1478 n sheet 1377 n objective 1428 n song 1479 n category 1378 n transport 1429 n investigation 1480 n distribution 1379 n flower 1430 n debt 1481 adv equally 1380 n injury 1431 n forest 1482 n session 1381 v lift 1432 n visitor 1483 a cultural 1382 v stick 1433 v repeat 1484 n loan 1383 a front 1434 n wood 1485 v bind 1384 adv mainly 1435 n contrast 1486 n museum 1385 n battle 1436 adv extremely 1487 n conversation 1386 adv currently 1437 n wage 1488 v threaten 1387 n generation 1438 a domestic 1489 n link 1388 n winter 1439 v commit 1490 v launch 1389 prep inside 1440 n threat 1491 a proper 1390 a impossible 1441 n bus 1492 n victim 1391 adv somewhere 1442 a warm 1493 n audience 1392 v arrange 1443 n sir 1494 a famous 1393 n will 1444 n regulation 1495 n master 1394 v sleep 1445 n drink 1496 n lip 1395 n progress 1446 a internal 1497 a religious 1396 n legislation 1447 n relief 1498 a joint 1397 n ship 1448 a excellent 1499 v cry 1398 n volume 1449 a strange 1500 a potential 1399 n commitment 1450 n run 1501 a broad 1400 det enough 1451 adv fairly 1502 n exhibition 1401 n conflict 1452 a technical 1503 v experience 1402 n bag 1453 n tradition 1504 n judge 1403 a fresh 1454 v insist 1505 a formal 1404 n entry 1455 v measure 1506 n housing 1405 n smile 1456 n farmer 1507 v concern 1406 a fair 1457 pron his 1508 prep past 1407 v promise 1458 n traffic 1509 n freedom 1408 n introduction 1459 prep until 1510 n gentleman 1409 n manner 1460 n dinner 1511 v attract 1410 a senior 1461 n consumer 1512 n explanation 1411 n background 1462 n meal 1513 v appoint 1412 n key 1463 v warn 1514 v note 1413 v touch 1464 a living 1515 a chief 1414 v vary 1465 n package 1516 a lovely 1415 a sexual 1466 n half 1517 n total 1416 n cabinet 1467 n description 1518 a official 1417 a ordinary 1468 adv increasingly 1519 v date 1418 n painting 1469 a soft 1520 v demonstrate 1419 adv entirely 1470 n stuff 1521 n construction 1420 n engine 1471 v award 1522 n middle 1421 adv previously 1472 n existence 1523 n yard 1422 n administration 1473 n improvement 1524 a unable 1423 adv tonight 1474 n coffee 1525 v acquire 1424 n adult 1475 n appearance 1526 n crisis 1425 v prefer 1476 a standard 1527 adv surely www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 14
 15. 15. 1528 v propos 1579 n address 1630 v recognize 1529 n west 1580 a immediate 1631 v recommend 1530 v impose 1581 n reduction 1632 n instruction 1531 v market 1582 n interview 1633 n module 1532 v care 1583 v assess 1634 a democratic 1533 n god 1584 v promote 1635 n park 1534 n favour 1585 pron everybody 1636 n weather 1535 adv before 1586 a growing 1637 v address 1536 v name 1587 mod ought 1638 n bottle 1537 a equal 1588 a suitable 1639 n bedroom 1538 n capacity 1589 v nod 1640 n kid 1539 n flat 1590 v reject 1641 n pleasure 1540 adv alone 1591 n while 1642 v realize 1541 n selection 1592 adv high 1643 n assembly 1542 n football 1593 n dream 1644 a expensive 1543 n factory 1594 v vote 1645 v select 1544 n victory 1595 v divide 1646 n desire 1545 a rural 1596 v declare 1647 n teaching 1546 adv twice 1597 a detailed 1648 conj whilst 1547 v sing 1598 v handle 1649 v contact 1548 v own 1599 n challenge 1650 n implication 1549 conj whereas 1600 n notice 1651 v combine 1550 v head 1601 n rain 1652 n temperature 1551 n examination 1602 v destroy 1653 n wave 1552 v deliver 1603 n mountain 1654 n magazine 1553 pron nobody 1604 n concentration 1655 adv totally 1554 v invite 1605 a limited 1656 a mental 1555 a substantial 1606 n finance 1657 n store 1556 n egg 1607 n pension 1658 a used 1557 n intention 1608 v influence 1659 adv frequently 1558 a reasonable 1609 a afraid 1660 a scientific 1559 prep onto 1610 n murder 1661 n friday 1560 v retain 1611 n neck 1662 n thanks 1561 n aircraft 1612 v hide 1663 prep beside 1562 n decade 1613 n weapon 1664 adv absolutely 1563 a cheap 1614 n offence 1665 n settlement 1564 a quiet 1615 n absence 1666 a critical 1565 a bright 1616 n error 1667 n recognition 1566 v contribute 1617 n representative 1668 n touch 1567 n row 1618 n enterprise 1669 v consist 1568 n search 1619 n criticism 1670 prep below 1569 n limit 1620 a average 1671 n silence 1570 n definition 1621 a quick 1672 n expenditure 1571 n unemployment 1622 a sufficient 1673 n institute 1572 n mark 1623 n appointment 1674 v dress 1573 v spread 1624 v match 1675 a dangerous 1574 n flight 1625 v transfer 1676 a familiar 1575 v account 1626 n acid 1677 n asset 1576 n output 1627 n spring 1678 v belong 1577 v last 1628 n birth 1679 a educational 1578 n tour 1629 n ear 1680 n sum www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 15
 16. 16. 1681 adv partly 1732 n plate 1783 v afford 1682 n publication 1733 n pool 1784 a urban 1683 n block 1734 n emphasis 1785 n nurse 1684 adv seriously 1735 n gold 1786 a narrow 1685 n tape 1736 v recall 1787 a liberal 1686 n youth 1737 v shout 1788 n coal 1687 adv elsewhere 1738 v generate 1789 n priority 1688 n cover 1739 n location 1790 a wild 1689 n fee 1740 v display 1791 n membership 1690 n program 1741 n heat 1792 n revenue 1691 n treaty 1742 n gun 1793 n grant 1692 adv necessarily 1743 v shut 1794 v approve 1693 adv properly 1744 n journey 1795 a apparent 1694 a unlikely 1745 v imply 1796 a tall 1695 n guest 1746 n violence 1797 n faith 1696 n code 1747 a dry 1798 adv under 1697 n hill 1748 a historical 1799 n monday 1698 n household 1749 v step 1800 v fix 1699 n screen 1750 n curriculum 1801 a slow 1700 n sequence 1751 n lunch 1802 n troop 1701 a correct 1752 n noise 1803 n motion 1702 a female 1753 v fear 1804 a leading 1703 n phase 1754 v succeed 1805 n component 1704 n crowd 1755 n bottom 1806 a bloody 1705 v welcome 1756 n fall 1807 n literature 1706 n metal 1757 a initial 1808 a conservative 1707 n human 1758 n theme 1809 n variation 1708 adv widely 1759 n characteristic 1810 v remind 1709 v undertake 1760 adv pretty 1811 v inform 1710 n cut 1761 a empty 1812 n alternative 1711 n sky 1762 n display 1813 adv neither 1712 n brain 1763 n combination 1814 n mass 1713 n expert 1764 n interpretation 1815 adv outside 1714 n experiment 1765 v rely 1816 a busy 1715 a tiny 1766 v escape 1817 n chemical 1716 a perfect 1767 v score 1818 a careful 1717 v disappear 1768 n justice 1819 v investigate 1718 n initiative 1769 a upper 1820 v roll 1719 n assumption 1770 n tooth 1821 n instrument 1720 n photograph 1771 n cat 1822 n guide 1721 n congress 1772 v organise 1823 n criterion 1722 n ministry 1773 n tool 1824 n pocket 1723 n reading 1774 n spot 1825 n suggestion 1724 n transfer 1775 n bridge 1826 int aye 1725 adv fast 1776 a double 1827 v entitle 1726 a fast 1777 v conclude 1828 n tone 1727 n scientist 1778 v direct 1829 a attractive 1728 adv closely 1779 a relative 1830 n wing 1729 v secure 1780 n soldier 1831 n surprise 1730 n solicitor 1781 v climb 1832 n male 1731 a thin 1782 n breath 1833 n ring www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 16
 17. 17. 1834 n pub 1885 n creation 1936 a clean 1835 n fruit 1886 n drawing 1937 v count 1836 n passage 1887 pron anybody 1938 n religion 1837 v illustrate 1888 n flow 1939 a grey 1838 n pay 1889 v matter 1940 adv hence 1839 v ride 1890 a external 1941 adv alright 1840 n foundation 1891 a capable 1942 a first 1841 n restaurant 1892 v recover 1943 n fuel 1842 a alternative 1893 n shot 1944 n mine 1843 a vital 1894 n request 1945 v appeal 1844 v burn 1895 n impression 1946 n servant 1845 n map 1896 n neighbour 1947 n liability 1846 a united 1897 prep beneath 1948 a constant 1847 n device 1898 n theatre 1949 v hate 1848 v jump 1899 v hurt 1950 n shoe 1849 v estimate 1900 n mechanism 1951 n expense 1850 v conduct 1901 v lean 1952 a vast 1851 v comment 1902 n potential 1953 n soil 1852 v derive 1903 n defendant 1954 n writing 1853 n advance 1904 n atmosphere 1955 n nose 1854 v advise 1905 v slip 1956 n origin 1855 n east 1906 n chain 1957 n lord 1856 n motor 1907 v accompany 1958 v rest 1857 v satisfy 1908 a wonderful 1959 n drive 1858 n hell 1909 v earn 1960 n ticket 1859 adv effectively 1910 n enemy 1961 n editor 1860 n winner 1911 n desk 1962 a northern 1861 n mistake 1912 n engineering 1963 conj provided 1862 n incident 1913 n panel 1964 v switch 1863 v focus 1914 n deputy 1965 n significance 1864 v exercise 1915 n distinction 1966 n channel 1865 n representation 1916 n discipline 1967 n convention 1866 n release 1917 n strike 1968 v damage 1867 n border 1918 a married 1969 a funny 1868 n leaf 1919 pron plenty 1970 n bone 1869 v wash 1920 n establishment 1971 a severe 1870 n prospect 1921 n fashion 1972 v search 1871 v blow 1922 a entire 1973 n iron 1872 n observation 1923 n milk 1974 prep via 1873 n trip 1924 n roof 1975 n vision 1874 v gather 1925 n finding 1976 adv somewhat 1875 a ancient 1926 a secondary 1977 adv inside 1876 a brief 1927 n tear 1978 adv o'clock 1877 n gate 1928 a increased 1979 n trend 1878 a elderly 1929 n welfare 1980 n revolution 1879 v persuade 1930 v attach 1981 a terrible 1880 a overall 1931 a typical 1982 n knee 1881 n circle 1932 adv meanwhile 1983 n dress 1882 v hand 1933 n leadership 1984 v steal 1883 n index 1934 n walk 1985 adv unfortunately 1884 a rare 1935 n negotiation 1986 a criminal www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 17
 18. 18. 1987 n signal 2038 n independence 2089 v elect 1988 n comparison 2039 adv that 2090 adv moreover 1989 n notion 2040 n column 2091 v tie 1990 a academic 2041 n proceeding 2092 n cancer 1991 n lawyer 2042 n female 2093 n champion 1992 n outcome 2043 n beauty 2094 v exclude 1993 adv strongly 2044 adv perfectly 2095 n breakfast 1994 n achievement 2045 n struggle 2096 n licence 1995 v explore 2046 n gap 2097 v review 1996 v surround 2047 v house 2098 n minority 1997 a odd 2048 n database 2099 v appreciate 1998 n expectation 2049 n stress 2100 n fan 1999 a corporate 2050 v stretch 2101 n chief 2000 n prisoner 2051 n boundary 2102 n accommodation 2001 v question 2052 n passenger 2103 a subsequent 2002 adv rapidly 2053 adv easy 2104 n democracy 2003 adv deep 2054 v view 2105 a brown 2004 a southern 2055 n manufacturer 2106 n taste 2005 prep amongst 2056 n wednesday 2107 n crown 2006 v withdraw 2057 a sharp 2108 v permit 2007 adv afterwards 2058 n formation 2109 n buyer 2008 v paint 2059 n queen 2110 n gift 2009 v judge 2060 v expand 2111 a angry 2010 n citizen 2061 adv virtually 2112 n resolution 2011 a permanent 2062 n waste 2113 n metre 2012 a weak 2063 a contemporary 2114 n clause 2013 v separate 2064 v back 2115 n wheel 2014 pron ourselves 2065 n politician 2116 n break 2015 n plastic 2066 n championship 2117 n tank 2016 v connect 2067 n territory 2118 v benefit 2017 a fundamental 2068 n exception 2119 v engage 2018 n height 2069 a thick 2120 a alive 2019 n plane 2070 n inquiry 2121 n complaint 2020 n opening 2071 n topic 2122 a firm 2021 n lesson 2072 n resident 2123 n inch 2022 n rail 2073 n transaction 2124 v abandon 2023 n shock 2074 n parish 2125 v blame 2024 adv similarly 2075 n supporter 2126 v clean 2025 n tenant 2076 a massive 2127 v quote 2026 adv originally 2077 v light 2128 pron yours 2027 v owe 2078 a unique 2129 n quantity 2028 a middle 2079 v challenge 2130 v rule 2029 adv somehow 2080 n inflation 2131 a guilty 2030 a minor 2081 n assistance 2132 a prior 2031 v knock 2082 n identity 2133 a round 2032 a negative 2083 v list 2134 n coat 2033 n root 2084 v suit 2135 a eastern 2034 a inner 2085 a parliamentary 2136 n involvement 2035 v pursue 2086 a unknown 2137 n tension 2036 a crucial 2087 n preparation 2138 n diet 2037 v occupy 2088 adv badly 2139 a enormous www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 18
 19. 19. 2140 n score 2191 v convince 2242 v construct 2141 adv rarely 2192 n coast 2243 adv occasionally 2142 n prize 2193 n engineer 2244 n mode 2143 a remaining 2194 adv heavily 2245 n camp 2144 adv significantly 2195 a extensive 2246 a comfortable 2145 v dominate 2196 a glad 2247 n saving 2146 v glance 2197 n charity 2248 v trade 2147 v trust 2198 v oppose 2249 n export 2148 v interpret 2199 v defend 2250 n partnership 2149 adv naturally 2200 v alter 2251 v wake 2150 n frame 2201 v arrest 2252 a daily 2151 v land 2202 n warning 2253 adv abroad 2152 n extension 2203 n framework 2254 n profession 2153 v mix 2204 n approval 2255 n countryside 2154 n spokesman 2205 v bother 2256 n load 2155 v acknowledge 2206 v accuse 2257 n boot 2156 a friendly 2207 n novel 2258 adv mostly 2157 n regime 2208 a surprised 2259 v implement 2158 v register 2209 n currency 2260 a sudden 2159 n fault 2210 a moral 2261 v print 2160 pron mine 2211 v possess 2262 n reputation 2161 n dispute 2212 v restrict 2263 v calculate 2162 n grass 2213 n protein 2264 v guess 2163 adv quietly 2214 v distinguish 2265 a keen 2164 n decline 2215 adv gently 2266 n autumn 2165 v complain 2216 v incorporate 2267 n recommendation 2166 n delivery 2217 v reckon 2268 a conventional 2167 v dismiss 2218 v proceed 2269 v constitute 2168 n conservative 2219 v assist 2270 v cope 2169 v shift 2220 v stress 2271 n poll 2170 n beach 2221 adv sure 2272 a voluntary 2171 n port 2222 v justify 2273 a valuable 2172 n string 2223 n behalf 2274 v cast 2173 n depth 2224 n councillor 2275 n recovery 2174 n travel 2225 n setting 2276 n premise 2175 a unusual 2226 n command 2277 v resolve 2176 n obligation 2227 n maintenance 2278 adv regularly 2177 n pilot 2228 n poem 2279 v solve 2178 n gene 2229 n stair 2280 n plaintiff 2179 a yellow 2230 n chest 2281 n critic 2180 n republic 2231 adv like 2282 n agriculture 2181 n shadow 2232 n secret 2283 n ice 2182 v analyse 2233 a efficient 2284 n constitution 2183 a dear 2234 n restriction 2285 n communist 2184 adv anywhere 2235 v suspect 2286 n tuesday 2185 n average 2236 n hat 2287 n layer 2186 n crew 2237 a tough 2288 n recession 2187 a long-term 2238 adv firmly 2289 a slight 2188 n phrase 2239 a willing 2290 a dramatic 2189 a lucky 2240 n focus 2291 a golden 2190 v restore 2241 a healthy 2292 n suit www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 19
 20. 20. 2293 a temporary 2344 a flat 2395 n tendency 2294 adv shortly 2345 n lifespan 2396 n conservation 2295 adv initially 2346 n Thursday 2397 n reply 2296 n arrival 2347 n valley 2398 n estimate 2297 n protest 2348 a like 2399 n governor 2298 n resistance 2349 n guard 2400 v pack 2299 n presentation 2350 n emergency 2401 n qualification 2300 a silent 2351 n dark 2402 a expected 2301 n soul 2352 n bomb 2403 a alright 2302 v feed 2353 n dollar 2404 n cycle 2303 n judgment 2354 n efficiency 2405 v invest 2304 n self 2355 v convert 2406 n gallery 2305 n muscle 2356 n mood 2407 n philosophy 2306 a opposite 2357 n possession 2408 a sad 2307 n shareholder 2358 n marketing 2409 n intervention 2308 n pollution 2359 v please 2410 a emotional 2309 n wealth 2360 n habit 2411 n advertising 2310 a video-taped 2361 adv subsequently 2412 n cigarette 2311 n kingdom 2362 n round 2413 v dance 2312 n bread 2363 n purchase 2414 n regard 2313 n perspective 2364 v sort 2415 v predict 2314 n camera 2365 adv gradually 2416 a adequate 2315 n illness 2366 a outside 2417 n variable 2316 n prince 2367 n expansion 2418 n net 2317 n cake 2368 a competitive 2419 v retire 2318 n meat 2369 n co-operation 2420 n frequency 2319 a ideal 2370 a acceptable 2421 a pale 2320 v submit 2371 n angle 2422 n sugar 2321 v relax 2372 v cook 2423 n guy 2322 n penalty 2373 a net 2424 v feature 2323 v purchase 2374 a sensitive 2425 n furniture 2324 n beer 2375 n ratio 2426 a administrative 2325 a tired 2376 v amount 2427 a wooden 2326 v specify 2377 v kiss 2428 n input 2327 n electricity 2378 n sleep 2429 n phenomenon 2328 v monitor 2379 adv essentially 2430 n actor 2329 adv short 2380 v finance 2431 n jacket 2330 adv specifically 2381 v fund 2432 a surprising 2331 n bond 2382 v preserve 2433 v kick 2332 n laboratory 2383 n personality 2434 n producer 2333 a statutory 2384 n wedding 2435 n hearing 2334 a federal 2385 n bishop 2436 n chip 2335 n captain 2386 a dependent 2437 n certificate 2336 adv deeply 2387 n landscape 2438 n equation 2337 n boss 2388 v lock 2439 int hello 2338 v pour 2389 n mirror 2440 a remarkable 2339 n creature 2390 a pure 2441 n alliance 2340 v urge 2391 n promotion 2442 n awareness 2341 v locate 2392 n symptom 2443 v smoke 2342 n being 2393 a global 2444 n throat 2343 v struggle 2394 adv aside 2445 n discovery www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 20
 21. 21. 2446 n festival 2497 v qualify 2548 n demonstration 2447 n dance 2498 a sick 2549 n anger 2448 n promise 2499 a near 2550 adv briefly 2449 n rose 2500 n researcher 2551 n clock 2450 a brilliant 2501 n consent 2552 adv presumably 2451 a principal 2502 a written 2553 n custom 2452 a proposed 2503 a ill 2554 v expose 2453 a absolute 2504 a literary 2555 n hero 2454 n coach 2505 a wet 2556 a maximum 2455 n drama 2506 n lake 2557 n wish 2456 adv precisely 2507 n entrance 2558 n earning 2457 n recording 2508 n peak 2559 n priest 2458 n bath 2509 adv successfully 2560 v resign 2459 v celebrate 2510 v breathe 2561 v store 2460 n substance 2511 n sand 2562 v comprise 2461 adv for 2512 n cold 2563 a widespread 2462 v swing 2513 n cheek 2564 n acquisition 2463 a rapid 2514 n platform 2565 n chamber 2464 a rough 2515 n interaction 2566 a involved 2465 n investor 2516 mod need 2567 a confident 2466 v fire 2517 n watch 2568 n circuit 2467 n rank 2518 v borrow 2569 a radical 2468 v compete 2519 n birthday 2570 v detect 2469 a sweet 2520 a extreme 2571 a stupid 2470 v decline 2521 n knife 2572 n consumption 2471 n dealer 2522 n core 2573 a grand 2472 n rent 2523 n peasant 2574 n hold 2473 v bend 2524 a armed 2575 a mean 2474 a solid 2525 n permission 2576 n zone 2475 n cloud 2526 v overcome 2577 adv altogether 2476 adv across 2527 a supreme 2578 a numerous 2477 a level 2528 adv greatly 2579 v rush 2478 n enquiry 2529 a visual 2580 a classical 2479 n fight 2530 n lad 2581 adv everywhere 2480 n abuse 2531 a genuine 2582 v sink 2481 n golf 2532 n personnel 2583 adv respectively 2482 n guitar 2533 a exciting 2584 a distinct 2483 n cottage 2534 n judgement 2585 n honour 2484 a electronic 2535 n stream 2586 a mad 2485 v pause 2536 v guarantee 2587 n statistics 2486 n scope 2537 n perception 2588 a false 2487 n emotion 2538 n disaster 2589 v differ 2488 n mixture 2539 n darkness 2590 n square 2489 a comprehensive 2540 n bid 2591 n disk 2490 n shirt 2541 v organize 2592 adv truly 2491 n allowance 2542 n sake 2593 a proud 2492 n breach 2543 n policeman 2594 n survival 2493 n retirement 2544 n tourist 2595 n deposit 2494 n infection 2545 n castle 2596 n tower 2495 v resist 2546 v figure 2597 n adviser 2496 n paragraph 2547 v race 2598 n compensation www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 21
 22. 22. 2599 n pace 2650 n shift 2701 n operator 2600 n consultant 2651 adv near 2702 v advance 2601 a advanced 2652 v split 2703 n measurement 2602 v drag 2653 n carpet 2704 a remote 2603 n landlord 2654 a consistent 2705 v favour 2604 adv whenever 2655 n joke 2706 n architecture 2605 n delay 2656 n ownership 2707 det neither 2606 v car 2657 det fewer 2708 n tie 2607 n green 2658 n workshop 2709 n worth 2608 n holder 2659 prep aged 2710 n barrier 2609 a secret 2660 n salt 2711 n enthusiasm 2610 n edition 2661 n symbol 2712 a outstanding 2611 n occupation 2662 v slide 2713 n practitioner 2612 a agricultural 2663 n cross 2714 a theoretical 2613 n intelligence 2664 a anxious 2715 n implementation 2614 adv definitely 2665 n tale 2716 a worried 2615 n empire 2666 n preference 2717 n pitch 2616 n host 2667 adv inevitably 2718 n drop 2617 v negotiate 2668 a mere 2719 v phone 2618 n relative 2669 v behave 2720 a clinical 2619 n fellow 2670 n gain 2721 v shape 2620 a helpful 2671 v guide 2722 n lane 2621 a mass 2672 a nervous 2723 n apple 2622 v sweep 2673 a pleased 2724 n catalogue 2623 n poet 2674 n remark 2725 n opponent 2624 n defeat 2675 n province 2726 n publisher 2625 n journalist 2676 n steel 2727 n tip 2626 prep unlike 2677 v flow 2728 a live 2627 adv primarily 2678 v practise 2729 n burden 2628 n cricket 2679 a holy 2730 v bury 2629 v dry 2680 n alcohol 2731 n historian 2630 n indication 2681 n dose 2732 v tackle 2631 a tight 2682 adv constantly 2733 n stomach 2632 v whisper 2683 n guidance 2734 n percentage 2633 n anxiety 2684 n climate 2735 n evaluation 2634 n print 2685 v enhance 2736 v outline 2635 n routine 2686 adv reasonably 2737 v lend 2636 n witness 2687 v waste 2738 n talent 2637 prep concerning 2688 a smooth 2739 n silver 2638 n mill 2689 a dominant 2740 n fun 2639 a gentle 2690 a conscious 2741 n pack 2640 n curtain 2691 n formula 2742 n democrat 2641 n mission 2692 n tail 2743 n fortune 2642 n supplier 2693 a electric 2744 n storage 2643 v assure 2694 int ha 2745 n professional 2644 adv basically 2695 n sheep 2746 n reserve 2645 n poverty 2696 n medicine 2747 n interval 2646 n snow 2697 a strategic 2748 n dimension 2647 n pipe 2698 a disabled 2749 a awful 2648 n prayer 2699 n smell 2750 a honest 2649 v deserve 2700 v mount 2751 n confusion www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 22
 23. 23. 2752 v manufacture 2803 n lift 2854 a junior 2753 a impressive 2804 n fabric 2855 n mystery 2754 a pink 2805 v participate 2856 a unemployed 2755 n satisfaction 2806 v distribute 2857 v pose 2756 n vessel 2807 n lover 2858 n march 2757 a visible 2808 n childhood 2859 a violent 2758 n curve 2809 a cool 2860 v found 2759 n stand 2810 v ban 2861 v dig 2760 n pot 2811 a supposed 2862 a dirty 2761 n replacement 2812 n mouse 2863 a psychological 2762 a accurate 2813 a specialist 2864 a straight 2763 n mortgage 2814 n strain 2865 v grab 2764 a constitutional 2815 v consult 2866 a pleasant 2765 v impress 2816 adv approximately 2867 n surgery 2766 n salary 2817 a minimum 2868 a inevitable 2767 a developing 2818 n participant 2869 v transform 2768 v emphasise 2819 a monetary 2870 n announcement 2769 n proof 2820 v confuse 2871 n bell 2770 adv furthermore 2821 v dare 2872 n draft 2771 n dish 2822 n smoke 2873 n airport 2772 v interview 2823 n movie 2874 n unity 2773 adv considerably 2824 v cease 2875 v upset 2774 a distant 2825 n seed 2876 v plant 2775 n favourite 2826 adv open 2877 v pretend 2776 v lower 2827 n journal 2878 prep till 2777 v tear 2828 n shopping 2879 a known 2778 a fixed 2829 n equivalent 2880 n admission 2779 adv by 2830 v exceed 2881 n magistrate 2780 n count 2831 n palace 2882 n tissue 2781 n luck 2832 a isolated 2883 n joy 2782 a precise 2833 v perceive 2884 v free 2783 n determination 2834 n poetry 2885 a pretty 2784 v bite 2835 v lack 2886 n classroom 2785 n consultation 2836 adv readily 2887 a grateful 2786 int dear 2837 v snap 2888 n headquarters 2787 v range 2838 v strengthen 2889 n operating 2788 v capture 2839 n spite 2890 n turnover 2789 n conduct 2840 n conviction 2891 v project 2790 a residential 2841 n corridor 2892 n limitation 2791 n cheque 2842 adv behind 2893 a sensible 2792 adv ultimately 2843 n ward 2894 v shrug 2793 n economics 2844 n bathroom 2895 n specialist 2794 v sustain 2845 n comfort 2896 adv newly 2795 adv secondly 2846 a fat 2897 n tongue 2796 a silly 2847 n profile 2898 v delay 2797 n merchant 2848 n shell 2899 n refugee 2798 n lecture 2849 adv deliberately 2900 prep alongside 2799 n check 2850 n reward 2901 n composition 2800 n leisure 2851 adv automatically 2902 v dream 2801 a musical 2852 n vegetable 2903 n ceiling 2802 n cheese 2853 n imagination 2904 v highlight www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 23
 24. 24. 2905 n stick 2956 v file 3007 n psychology 2906 a favourite 2957 v govern 3008 n specimen 2907 v tap 2958 n leather 3009 n constraint 2908 v request 2959 n observer 3010 n privilege 2909 n universe 2960 n margin 3011 v trace 2910 n label 2961 n uncertainty 3012 n completion 2911 v confine 2962 v reinforce 3013 n grade 2912 v rid 2963 n ideal 3014 pron hers 2913 v scream 2964 v injure 3015 v progress 2914 n acceptance 2965 n holding 3016 v exploit 2915 n detective 2966 n dust 3017 n import 2916 v sail 2967 a evident 3018 n dad 2917 v adjust 2968 a universal 3019 n potato 2918 n designer 2969 a desperate 3020 n passion 2919 a running 2970 a overseas 3021 n repair 2920 n participation 2971 v swim 3022 adv low 2921 n summit 2972 a occasional 3023 v seize 2922 v block 2973 adv surprisingly 3024 a underlying 2923 n weakness 2974 n trouser 3025 n heaven 2924 v adapt 2975 n register 3026 n nerve 2925 a so-called 2976 n album 3027 v park 2926 v absorb 2977 n guideline 3028 v collapse 2927 v encounter 2978 n amendment 3029 n win 2928 v defeat 2979 v disturb 3030 n printer 2929 n brick 2980 n architect 3031 n button 2930 n excitement 2981 n objection 3032 n coalition 2931 a blind 2982 n chart 3033 v pray 2932 n wire 2983 n cattle 3034 a ultimate 2933 n crop 2984 v doubt 3035 n timber 2934 a square 2985 v react 3036 n venture 2935 v protest 2986 n consciousness 3037 n companion 2936 adv thereby 2987 adv purely 3038 n horror 2937 n transition 2988 int right 3039 n gesture 2938 n roll 2989 n tin 3040 n moon 2939 n stop 2990 v fulfil 3041 v remark 2940 n assistant 2991 n tube 3042 a clever 2941 n constituency 2992 adv commonly 3043 n van 2942 a deaf 2993 n coin 3044 adv consequently 2943 a continuous 2994 adv sufficiently 3045 a broken 2944 n breast 2995 v frighten 3046 n glance 2945 n concert 2996 n diary 3047 a raw 2946 a extraordinary 2997 n grammar 3048 v gaze 2947 n squad 2998 n flesh 3049 n jury 2948 n wonder 2999 n infant 3050 v burst 2949 n cream 3000 n summary 3051 n charter 2950 adv personally 3001 v stir 3052 n discourse 2951 n tennis 3002 n mail 3053 n feminist 2952 v communicate 3003 n storm 3054 n reflection 2953 n pride 3004 n rugby 3055 n carbon 2954 n bowl 3005 n virtue 3056 n ban 2955 n expertise 3006 n paint 3057 a sophisticated www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 24
 25. 25. 3058 n taxation 3109 n integration 3160 v convey 3059 n prosecution 3110 n resignation 3161 n dear 3060 n aids 3111 n treasury 3162 v reserve 3061 a asleep 3112 n traveller 3163 a frequent 3062 adv softly 3113 n assault 3164 n planet 3063 n departure 3114 n chocolate 3165 a intense 3064 n publicity 3115 n schedule 3166 a loose 3065 a welcome 3116 n format 3167 a retail 3066 n cousin 3117 n twin 3168 v wind 3067 n reception 3118 adv undoubtedly 3169 n grain 3068 adv sharply 3119 v murder 3170 a lost 3069 a linguistic 3120 v sigh 3171 n particle 3070 v relieve 3121 n lease 3172 n destruction 3071 a forward 3122 n seller 3173 v witness 3072 n vat 3123 a bitter 3174 n pit 3073 n blue 3124 n ally 3175 n conception 3074 a multiple 3125 v double 3176 n registration 3075 n pass 3126 n stake 3177 n rival 3076 a outer 3127 n cap 3178 a steady 3077 n evolution 3128 a flexible 3179 a back 3078 a patient 3129 a informal 3180 n steam 3079 a vulnerable 3130 n processing 3181 n chancellor 3080 v allocate 3131 a stable 3182 v crash 3081 a creative 3132 n sympathy 3183 n belt 3082 adv potentially 3133 conj till 3184 n logic 3083 a just 3134 n tunnel 3185 v confront 3084 a judicial 3135 n pen 3186 n premium 3085 prep out 3136 v instal 3187 v precede 3086 v risk 3137 n blow 3188 a experimental 3087 n ideology 3138 v suspend 3189 n alarm 3088 n agenda 3139 adv notably 3190 n incentive 3089 v smell 3140 v wander 3191 a rational 3090 n chicken 3141 v disappoint 3192 n bench 3091 a illegal 3142 v wipe 3193 adv roughly 3092 v transport 3143 n attraction 3194 n ambition 3093 n innovation 3144 n folk 3195 a inadequate 3094 a plain 3145 n disc 3196 prep regarding 3095 n opera 3146 v inspire 3197 v wrap 3096 n lock 3147 n machinery 3198 adv since 3097 v grin 3148 n inspector 3199 n fate 3098 n pole 3149 adv nowhere 3200 v anticipate 3099 n shelf 3150 v undergo 3201 a increasing 3100 n punishment 3151 v balance 3202 a spiritual 3101 a strict 3152 a wise 3203 n stranger 3102 v wave 3153 n purchaser 3204 n vendor 3103 n inside 3154 n resort 3205 a logical 3104 n carriage 3155 n pop 3206 n fibre 3105 a fit 3156 v ease 3207 v attribute 3106 n conversion 3157 n organ 3208 n black 3107 v hurry 3158 n deficit 3209 v sense 3108 n essay 3159 n friendship 3210 n maker www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 25
 26. 26. 3211 n petrol 3262 n dictionary 3313 n fat 3212 a generous 3263 a automatic 3314 n laughter 3213 n allocation 3264 n withdrawal 3315 n volunteer 3214 n declaration 3265 n cry 3316 n trick 3215 n depression 3266 a liable 3317 n disposal 3216 a bottom 3267 n borough 3318 v load 3217 a modest 3268 v slow 3319 v murmur 3218 v spot 3269 n suspicion 3320 n taxi 3219 v devote 3270 a well 3321 n tonne 3220 n dividend 3271 n fragment 3322 n clerk 3221 v condemn 3272 n jew 3323 v spell 3222 v integrate 3273 n local 3324 a curious 3223 a acute 3274 n portrait 3325 n applicant 3224 n identification 3275 v evaluate 3326 a identical 3225 n pile 3276 a revolutionary 3327 a satisfactory 3226 adv barely 3277 n competitor 3328 n removal 3227 v bet 3278 a sole 3329 n processor 3228 n directive 3279 a reliable 3330 n cotton 3229 conj providing 3280 v weigh 3331 v hesitate 3230 a bare 3281 n clinic 3332 v reverse 3231 v modify 3282 a medieval 3333 v admire 3232 n final 3283 v shine 3334 n professor 3233 v swear 3284 v knit 3335 adv namely 3234 adv accordingly 3285 n complexity 3336 a electoral 3235 a valid 3286 n bike 3337 n delight 3236 adv wherever 3287 n fence 3338 n exposure 3237 n medium 3288 n remedy 3339 n mate 3238 n mortality 3289 v eliminate 3340 v prompt 3239 n funeral 3290 v freeze 3341 a urgent 3240 n silk 3291 a established 3342 a distinctive 3241 n cow 3292 a intellectual 3343 n server 3242 a depending 3293 n interior 3344 a marginal 3243 v cite 3294 n garage 3345 a structural 3244 v correspond 3295 n voter 3346 n rope 3245 a classic 3296 n era 3347 n acre 3246 n calculation 3297 a pregnant 3348 n entertainment 3247 n inspection 3298 n plot 3349 n miner 3248 n participle 3299 a electrical 3350 a encouraging 3249 n rubbish 3300 v greet 3351 n pig 3250 n hypothesis 3301 n disorder 3352 n guarantee 3251 n minimum 3302 n lie 3353 n gear 3252 n slope 3303 n excuse 3354 n anniversary 3253 n youngster 3304 adv formally 3355 n ceremony 3254 n invitation 3305 v cancel 3356 adv past 3255 n patch 3306 a socialist 3357 n left 3256 a ethnic 3307 n excess 3358 n monopoly 3257 n federation 3308 n harm 3359 v rub 3258 n subdivision 3309 a exact 3360 v flee 3259 n duke 3310 v oblige 3361 a above 3260 n closure 3311 n accountant 3362 n discount 3261 adv wholly 3312 a mutual 3363 v yield www.ingilizcekonus.blogspot.com Sayfa 26

×