Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กิจกรรมร่ วมการแข่ งขัน งานย่ อยที่ 1
ประกวดภาพถ่ ายขาวดา The Beauty of Monochrome
ประเภทการประกวด
Street/Documentary Phot...
ภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็ นสี ขาวหรื อสี ใดๆ กรณี ภาพทีได้รับรางวัลสามารถส่ง Raw ไฟล์หรื อ Tiff
่
ไฟล์ในภายหลังได้
ผูส่...
ภาพถ่ายทีได้รับรางวัลและภาพถ่ายทีเ่ ข้ารอบจานวน 36 ภาพจะได้ร่วมแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจาปี
่
่
ของชมรมภาพชาวดาแห่ งประเทศไ...
นายบุณฐไชย ไชยวิบลย์เจริ ญ ทีปรึ กษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ู
่
นางสาวอุรชา จักรคชาพล /...
รูปที่ 2 ทางานอัพโหลดไฟล์ภาพทีตองการส่งประกวดและเขียนบรรยายใต้ภาพพร้อมกับบอกรายละเอียดต่าง ๆ
่ ้

่
รูปที่ 3 ได้ส่งผลงานภา...
ภาพทีส่งเข้ าร่ วมประกวด ชื่อภาพ “เส้ นทางเดิน”
่
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กิจกรรมร่วมการแข่งขัน 'การประกวดภาพถ่ายขาวดำ The Beauty of Monochrome'

329 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

กิจกรรมร่วมการแข่งขัน 'การประกวดภาพถ่ายขาวดำ The Beauty of Monochrome'

  1. 1. กิจกรรมร่ วมการแข่ งขัน งานย่ อยที่ 1 ประกวดภาพถ่ ายขาวดา The Beauty of Monochrome ประเภทการประกวด Street/Documentary Photography Landscape/Architecture Photography Creative/Manipulated Photography ประวัติชมรม ชมรมภาพถ่ายขาวดาแห่ งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. 2543 โดย อาจารย์ ศรศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์ และ ่ ่ ผูทรักในงานถ่ายภาพขาวดาอีกหลายท่าน ทียนดีเสี ยสละเวลาส่วนตัว และทุมเทความรู ้ ความสามารถ ้ ี่ ่ิ ร่ วมมือกันสร้างแหล่งทีรวมข้อมูล ความรู ้ และแนวคิดทีจะก่อเกิดในเชิ งสร้างสรรค์อนเกี่ยวเนื่ องกับงาน ่ ่ ั ภาพถ่ายขาวดา โดยยึดหลักการดาเนิ นงาน "ทาเพื่อส่วนรวมโดยมิหวังผลกาไร ช่ วยและร่ วมกันทางาน" ซึ่ง เป็ นหลักการทีชมรมฯยึดถือปฎิบตกนมาจนถึงปัจจุบน ่ ัิ ั ั กลุ่ มเปาหมาย ้ นักถ่ายภาพทั้งมืออาชี พ และสมัครเล่น นักเรี ยน นักศึกษา และผูสนใจในการถ่ายภาพ ้ ผู้มสิทธิ์ส่งภาพเข้ าประกวด ี ประชาชนทัวไป ไม่จากัดเพศและวัย ่ กติกาในการส่ งภาพถ่ ายเข้ าประกวด ภาพถ่ายทีส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ท้งภาพทีถายโดยการใช้กล้องดิจตล( Digital) และกล้องบรรจุ ่ ั ่่ ิิ ฟิ ล์ม ในกรณี ทใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนาฟิ ล์มไปสแกนเป็ นไฟล์ภาพดิจตอลความละเอียดสูง ี่ ิ ไฟล์ภาพทีส่งต้องเป็ นไฟล์ภาพความละเอียดสูงทีมี ขนาดด้านทีกว้างทีสุดไม่ต่ากว่า 2100 pixels ทีความ ่ ่ ่ ่ ่ ละเอียดมากกว่า 220 dpi ในรู ปแบบ . jpg ไฟล์ ต้องไม่มลายน้ า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรื อกราฟิ กใดๆ ลงบน ี
  2. 2. ภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็ นสี ขาวหรื อสี ใดๆ กรณี ภาพทีได้รับรางวัลสามารถส่ง Raw ไฟล์หรื อ Tiff ่ ไฟล์ในภายหลังได้ ผูส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่ อ-นามสกุลจริ ง (ไทยหรื ออังกฤษ) ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่าง ้ ่ ครบถ้วนในใบสมัครทีกาหนดให้ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิ ทธิ์ ่ ผูทส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็ นผูถายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนาภาพของผูอื่นมาส่ง หรื อส่งในนามผูอื่น ้ ี่ ้่ ้ ้ โดยเด็ดขาด ผูส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่ อภาพถ่ายทีส่งเข้าประกวดด้วย ้ ่ ภาพทีส่งเข้าประกวด จะ ต้องเป็ นภาพทีจบองค์ประกอบของภาพทีปรากฏในขณะทีกดชัตเตอร์จริ ง ไม่ ่ ่ั ่ ่ สามารถเพิ่มเติมหรื อลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพ ได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี -แสง และน้ าหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่ น หรื อ รอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิ น ส่วนในประเภทที่ 3 Creative/Manipulated Photography สามารถตกแต่งได้อย่างเสรี ไม่มขอจากัด ี้ ผูเ้ ข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทกหัวข้อ หัวข้อละไม่เกิน 5 ภาพ ุ คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในการประกวดภาพถ่ายขาวดา The Beauty of Monochrome ไม่มสิทธิ์ ในการ ี ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ ชมรมภาพถ่ายขาวดาแห่ งประเทศไทย มีสิทธิ์ คดเลือกภาพถ่ายทีส่งเข้าประกวดเพื่อนาไปจัดแสดงในทีตางๆ ั ่ ่่ และมีสิทธิ์ ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจบตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทังสารสนเทศทุกประเภท ิ ั ้ ไฟล์ภาพจะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของคณะผูจดงาน แต่ลิขสิ ทธิ์ ของภาพทุกภาพยังคงเป็ นของผูถายภาพอย่าง ้ั ้่ สมบูรณ์ ทั้งนี้ ชมรมภาพถ่ายขาวดาแห่ งประเทศไทยมีสิทธิ ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ภาพถ่าย และ ชิ้ นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของชมรม และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ตองเสี ย ้ ค่าลิขสิ ทธิ์ แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพถ่าย ทั้งนี้ ทางชมรม จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทกครั้งทีนาภาพถ่ายไปใช้ ุ ่ การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุด การรับรางวัลให้มารับด้วยตนเองในงานแสดงภาพถ่ายประจาปี ของชมรมภาพถ่ายชาวดาแห่ งประเทศไทย โดยต้องนาบัตรประชาชนและสาเนามาแสดงเพื่อรับรางวัล และหักภาษี ณ ทีจาย ่่
  3. 3. ภาพถ่ายทีได้รับรางวัลและภาพถ่ายทีเ่ ข้ารอบจานวน 36 ภาพจะได้ร่วมแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจาปี ่ ่ ของชมรมภาพชาวดาแห่ งประเทศไทยโดยไม่เสี ยค่าใช้จาย ภาพถ่ายทีร่วมแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจาปี ของชมรมภาพชาวดาแห่ งประเทศไทยสามารถขายได้หาก ่ เจ้าของมีความประสงค์ รายละเอียดและเงื่ อนไขในการขายภาพจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่ มงานแสดงภาพถ่าย ประจาปี รางวัล ทีเ่ จ้ าของผลงานภาพถ่ ายทีได้ รับการตัดสิ นจะได้ รับในแต่ ล่ ะประเภท ่ รางวัลชนะเลิศ หัวข้อล่ะ 1 รางวัล เงินสดจานวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณและนาภาพไป ุ แสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจาปี รางวัลทีรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อล่ะ 1 รางวัล เงิ นสดจานวน 10,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคณและ ่ ุ นาภาพไปแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจาปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อล่ะ 5 รางวัล จะได้รับของรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคณและนาภาพ ุ ไปแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจาปี รางวัลชมเชย หัวข้อล่ะ 5 รางวัล จะนาภาพไปแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจาปี คณะกรรมการตัดสิ น นายนิ ตกร กรัยวิเชี ยร / นายกสมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ิ นายกนก สุริยสัตย์ / อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ นายดาว วาสิกศิริ / ทีปรึ กษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ่ นายตุลย์ หิ รัญญลาวัลย์ / กรรมการบริ หารสมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ทีปรึ กษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ่ นายกิตติพล ยิงกิจภิ ญโญ / ประธานชมรมภาพถ่ายชาวดาแห่ งประเทศไทย ่ นายสุรินทร์ บัญญัตปิยพจน์ / ทีปรึ กษากิตติมศักดิ์ชมรมภาพถ่ายขาวดาแห่ งประเทศไทย และอุปนายก ิ ่ สมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
  4. 4. นายบุณฐไชย ไชยวิบลย์เจริ ญ ทีปรึ กษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ู ่ นางสาวอุรชา จักรคชาพล / กรรมการบริ หารสมาคมถ่ายภาพแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ กาหนดเวลา สมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วนที่ 20 ธันวาคม 2556 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สิ้นสุดการส่งภาพวันที่ 15 ั กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. เวลากรุ งเทพมหานคร (ปิ ดการอัพโหลด) - See more at: อ้ างอิง โกวิท .2557.การประกวดภาพถ่ ายขาวดา The Beauty of Monochrome.(ออนไลน์) .แหล่งทีมา : ่ http://www.bwthai.org/content/5-the-beauty-of-monochrome. 2 กุมภาพันธ์ 2557 ผลงานและหลั กฐานการเข้ าร่ วม รูปที่ 1 ทาการสมัครเข้าร่ วมแข่งขันและ LOGIN เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อทีจะส่งผลงาน ่
  5. 5. รูปที่ 2 ทางานอัพโหลดไฟล์ภาพทีตองการส่งประกวดและเขียนบรรยายใต้ภาพพร้อมกับบอกรายละเอียดต่าง ๆ ่ ้ ่ รูปที่ 3 ได้ส่งผลงานภาพถ่ายเรี ยบร้อยแล้วรู ปภาพจัดอยูในประเภท Landscape/Architecture Photography
  6. 6. ภาพทีส่งเข้ าร่ วมประกวด ชื่อภาพ “เส้ นทางเดิน” ่

×