Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

President Rajoy: rescat o prèstec?

368 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

President Rajoy: rescat o prèstec?

  1. 1. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 President  Mariano  Rajoy:     rescat  o  prèstec?                                                                                                                                                        Font:  www.lamoncloa.gob.es                                                                                                 #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   1   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  2. 2. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 5  impressions  sobre  la  compareixença  del  president  Rajoy   després  de  lanunci  del  "rescat"  bancari  -­‐"suau"       Punt   de   partida:   el   ministre   dEconomia   i   Competitivitat,   Luis   de   Guindos,   va   acordar   amb   la   resta   de   membres   del   eurogrup   el   "rescat"   selectiu-­‐de   fins   a   100.000   milions   d   €-­‐   per   a   les   entitats   bancàries   espanyoles  de  risc.       Després   de   negar,   per   activa   i   per   passiva,   que   lEstat   espanyol   no   sol·∙licitaria   cap   ajut   europeu,   una   convocatòria   informal   leurogrup   i   les   informacions   que   provenien   de   lexterior,   el   dissabte   a   la   tarda   es   va  fer  públic  lacord.       El  ministre  espanyol  va  comparèixer  per  llegir  el  comunicat  de  lacord  i  respondre  a  les  preguntes  dels   periodistes.   Amb   una   actitud   una   mica   arrogant   -­‐la   primera   pregunta   formulada   pel   corresponsal   internacional  de  la  CNN  no  va  ser  atesa,  ja  que  era  amb  llengua  anglesa,  "only  Spanish  Journalists",  ni   tan  sols  es  va  deixar  un  torn  al  final  per  a  les  preguntes  dels  corresponsals  estrangers.     La  sensació  de  pressa,  incomoditat  i  de  superar  el  més  aviat  possible  el  tràngol  de  donar  la  cara,  amb   una   actitud   -­‐de   vegades-­‐   prepotent   va   ser   la   impressió   que   va   deixar   el   ministres   després   de   la   compareixença.       Lobjectiu  era  generar  confiança?  I  el  president  on  era?  No  té  res  a  dir?  La  pressió  sobre  el  silenci  del   president   Rajoy   en   un   moment   tan   intens   i   especial   va   dominar   el   cicle   de   notícies   posterior.   I   ahir   diumenge  el  president  va  comparèixer  a  la  Moncloa.       1.  Posada  en  escena       Molt  cuidada  i  solemne.  Per  primera  vegada  a  la  Moncloa  de  Rajoy  veiem  la  importació  dun  estil,  del   qual   el   president   Obama   i   la   secretària   dEstat   Hillary   Clinton,   també   els   Primers   Ministres   Blair   i   Cameron   són   autèntics   mestres   de   cerimònies:   sobren   les   portes   que   condueixen   a   un   passadís   per   davant  i  el  líder  somrient  que  camina  avançant  cap  al  faristol  i  les  banderes  pensades  per  enquadrar  la   imatge.       La  sensació  de  moviment  queda  visualment  interrompuda  perquè  un  dels  col·∙laboradors  del  president,   quan  avançava  cap  al  faristol,  sha  creuat  en  sentit  contrari  i  shan  dirigit  alguna  paraula.       La   percepció   que   el   president   Rajoy   caminava   massa   decidit,   impulsant-­‐se   amb   els   braços   ha   fet   que   quan  arribava  al  faristol,  hagi  hagut  de  alentir  de  sobte  el  pas  i  el  moment  queda  trencat  quan  un  cop   arriba   al   faristol   baixa   la   mirada   per   aferrar-­‐se   els   papers.   Encara   no   està   acostumat   a   aquesta   escenografia,  tot  i  ser  ideal  per  a  anuncis  i  compareixences  importants.           #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   2   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  3. 3. communication,  strategy  &  leadership  architects                                   2.  La  compareixença     Els   primers   minuts   de   cada   compareixença   són   els   que   marquen   el   to   i   lactitud.   El   president   els   ha   utilitzat  per  intentar  agafar  seguretat  i  confiança  acudint  allà  on  és  fort:  tornant  a  explicar  el  context  que   les   persones   coneixen   i   als   llocs   comuns   habituals   de   loratòria   del   president.   Sobrevolava   però   semblava  que  no  volgués  entrar  de  ple  en  la  qüestió  que  lhavia  portat  a  comparèixer.       Li   ha   costat   submergir-­‐se   en   el   tema.   La   gestualitat   permanent,   anàrquica   i   arítmica   de   les   mans,   ara   repicava  i  assentia  una  mà,  ara  laltra,  així  com  les  contínues  mirades  -­‐ràpides  i  gens  tranquil·∙litzadores   cap  al  auditori-­‐  per  tornar  al  refugi  dels  papers  indiquen  la  incomoditat  i  la  fragilitat  del  líder  que  busca   protecció  i  sabraça  al  guió  preestablert.       3.  Discurs       Ha  sorprès  lactitud  i  els  arguments  del  seu  discurs:       -­‐   Quan   són   evidents   les   contradiccions   entre   les   declaracions   públiques   i   el   resultat   en   forma   de   polítiques  públiques,  i  les  acusacions  de  dir   blanc   i   fer   negre  són  cada  vegada  més  evidents,  el  president   Rajoy  ha  utilitzat  la  màxima  #karlroveriana   de  construir  legitimitat  i  fortalesa  argumental  precisament   don  provenen  els  atacs.  En  aquest  cas  de  inconsistència  i  poca  credibilitat  ".       El   fil   conductor   de   la   intervenció   ha   estat   "com   ja   vaig   dir   en   el   debat   dinvestidura",   "com   ja   vaig   advertir   fa   cinc   mesos".   Ha   cercat   el   marc   mental   de   referència   de   "visionari   consistent",   "estadista",   del  "jo  ja  ho  vaig  dir",  "tinc  credibilitat".       Aquest   posicionament   ha   quedat   coix   quan   ha   intentat   reforçar   la   idea   marc   amb   els   llocs   comuns   habituals   del   "vivim   un   moment   molt   difícil",   "sabem   molt   bé   el   que   hem   de   fer"   i   "anem   en   la   bona   direcció".         -­‐   Ha   adoptat   una   actitud   defensiva   intentant   evitar   el   debat   entre   rescat   vs   préstec   "no   entraré   en   debats   nominals".   Precisament   el   matrimoni   homosexual   és   al   Tribunal   Constitucional   per   la   paraula   matrimoni,  veritat?  Doncs  sí,  els  debats  nominals  són  importants.  Per  això  apel·∙la  a  "lo   ocurrido   ayer"   un  posicionament  neutral  de  connotacions  que  vol  obviar  el  debat  al  voltant  de  la  paraula.       Anunciar  un  "dia  històric  per  a  Europa,  lEuro  i  Espanya",  com  si  dun  nou  Dia   D  es  tractés,  i  lactitud  -­‐ molt   espanyola-­‐   de   treure   pit   i   "els   peus   sobre   la   taula"   de   "he   estat   jo   qui   ha   pressionat"   i   "he   aconseguit  salvar  la  situació"  li  ha  restat  credibilitat  i  confiança.       El  guió  requeria  més  humilitat  i  agraïment.  Oblidar  que  et  deixen  diners  perquè  tu  sol  no  ets  capaç  de   sortir  de  la  situació  i  a  sobre  treure  pit  és  més  que  significatiu.     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   3   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  4. 4. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 4.  No  és  només  actitud         En   el   torn   obert   als   periodistes   se   li   ha   preguntat   al   president   el   perquè   de   contínues   declaracions   públiques   de   destacats   membres   del   Govern,   el   mateix   president,   la   vicepresidenta,   fins   i   tot   el   ministre   dEconomia,  negant  que  lEstat  espanyol  es  plantegés  demanar  en  cap  moment  ajuda  europea  per  salvar   la  banca,  i  que  després  els  fets  els  hagin  desmentit.  El  president  no  ha  dubtat  un  instant  ni  ha  parpellejat   en  dir  que  "les  coses  es  fan  així".       No  hauria  trobat  una  millor  definició  del  concepte  #vellapolítica.  "Per  què  sí!  Per  què  ho  dic  jo!".  Tota   una  declaració  dintencions.  Certa  política  encara  creu  avui  que  tot  es  redueix  a  un  joc  despies,  que  es   regeix   pels   codis   dactitud   de   la   testosterona   excessivament   masculins:   arrogància,   opacitat   i   poca   transparència,  portes  i  finestres  tancades,  joc  brut  ..  .       Avui   enrocar-­‐se   en   aquest   discurs   és   un   torpede   en   la   construcció   del   lideratge   davui,   una   concepció   il·∙luminada   i   tecnòcrata   del   servei   públic   i   arguments   perquè   la   política   sallunyi   encara   més   de   la   ciutadania.       Avancem  cap  a  un  escenari  on  estructures  institucionals  sacralitzades  en  el  passat  són  més  horitzontals  i   sobren   a   la   participació   i   la   decisió   transversal.   Encara   que   en   la   seva   intimitat   més   interior   el   president   crea  en  aquest  raonament,  largument  i  la  resposta  són  indignes  i  medievals.         5.  Que  lanècdota  no  eclipsi  el  missatge       El  viatge  del  president  per  unes  hores  a  Polònia  per  donar  suport  a  la  Selecció  Espanyola  de  Futbol  va   estar  a  punt  declipsar  la  seva  compareixença  a  la  Moncloa.       Insinuar  que  era  un  premi  per  haver  aconseguit  salvar  una  situació  complexa,  abonar  la  percepció  que   sestà  més  còmode  parlant  desports  que  duna  qüestió  essencial  i  nuclear  com  és  la  situació  financera   demostra  de  nou  lactitud  que  hi  ha  darrer  les  actuacions.       Una   actitud   més   prudent   i   humil   hagués   estat   quedar-­‐se   a   treballar   a   la   Moncloa   per   continuar   monitoritzant  la  situació  i  preparar  la  setmana  i  enviar  al  partit  de  futbol  al  ministre  deducació  Wert.       Perquè   sinó   passem   dun   president   que   no   compareix   en   un   moment   important   amb   conseqüències   rellevants;   a   comparèixer   25   minuts   al   dia   següent   perquè   la   pressió   ambiental   és   insostenible,   amb   presses  per  agafar  un  avió  per  assistir  a  un  partit  de  futbol  que  ens  deixa  imatges  com  aquesta:     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   4   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  5. 5. communication,  strategy  &  leadership  architects                                                                                                               Imatges   que   generen   distorsió   amb   el   moment   present   del   país   i   que   poden   donar   a   entendre   que   el   president  pot  preferir  lesport  a  governar,  prendre  decisions  i  donar  la  cara  per  explicar-­‐les.       No  coneixíem  la  passió  del  president  de  manera  tan  evident.  És  bo  que  així  sigui,  malgrat  que  cal  exigir-­‐li   que  sigui  igual  de  passional  quan  exerceixi  les  seves  funcions:  negociar  amb  els  líders  europeus  i  donar   la  cara  davant  els  ciutadans.         Conclusió       Així   es   genera   confiança   i   credibilitat?   Han   estat   les   millors   decisions?   Lactitud   que   hi   ha   darrere   de   cada   gest   és   la   més   idònia?   Malgrat   les   trinxeres   i   búnquers   ideològics   i   partidistes   interiors,   la   informació   que   arriba   de   fora   i   la   que   surt   de   lEstat   cap   a   lexterior   fan   caure   mites,   obstacles   mentals   i   ideològics.       El   govern   espanyol   queda   en   evidència   negant   realitats   confirmades   per   informacions   exteriors:   la   imatge  de  triomfalisme  i  pedanteria  no  és  el  millor  símptoma  de  la  feina  ben  feta.       Menys  peus  sobre  la  taula,  més  humilitat  i  més  treballar.           @aleixcuberes  és  soci-­‐consultor  d@ingenia_pro.     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   5   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      

×