Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com comunica La Moncloa de Rajoy?

426 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Com comunica La Moncloa de Rajoy?

  1. 1. communication,  strategy  &  leadership  architects                                               Com  comunica  La  Moncla  de  Rajoy?                                                                                                                                             #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   1   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  2. 2. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 5  idees  per  respondre  la  pregunta:  Com  comunica  Rajoy?       Una  prèvia  i  punt  de  partida:  som  davant  del  mateix  estil  comunicatiu  i  de  lideratge  que  quan  seia  a  la   bancada  de  loposició  i  durant  la  campanya  electoral.       No  ha  canviat  res  des  daleshores?  Mantenir  la  mateixa  estratègia  és  coherent?         1.  Reacció  vs  Acció       Primera  regla  dor:  o  comuniques  o  "et"  comuniquen.  O  expliques  qui  ets  i  on  vols  anar  o  algú  ho  farà   per  tu.  Quan  no  hi  ets,  el  buit  que  deixes  locuparà  algú  altre  -­‐normalment  adversaris.     En  el  cas  de  la  presidència  Rajoy  és  clar  que  davant  els  seus  silencis  i  absències,  el  marc  mental,  la  missió   i  les  coordenades  de  navegació  del  relat  lexpliquen  altres.  Si  renuncies  a  liderar  permets  que  altres  veus   ho   facin   per   tu;   en   aquest   cas   els   líders   i   les   institucions   polítiques   i   financeres   europees,   els   mercats,   la   veu  de  la  indignació...  son  qui  articulen,  condicionen  i  marquen  el  tempo  del  missatge  de  Moncloa.     Amb  els  silencis  cada  cop  més  el  missatge  queda  diluït  i  atrapat  en  lespiral  de  noticies  negatives.  Llavors   només   queda   el   marge   de   reaccionar   i   danar   a   remolc   de   manera   constant.   Això   és   el   que   li   passa   al   president  Rajoy.  Tot  i  ser  el  govern  i  tenir  una  maquinària  poderosa  al  seu  servei,  aquesta  maquinària  es   multiplicarà  i  amplificarà  amb  la  privatització  de  les  TV  i  Ràdios  autonòmiques,   no  savança,  no  lidera  el   cicle  informatiu.       Replicar   lestructura   comunicativa,   que   va   liderar   loposició   i   la   campanya,   a   Moncloa   és   lorigen   daquesta  realitat.  Allò  que  va  funcionar  per  arribar  a  la  Moncloa,  amplificar  les  errades  de  ladversari  i   el  silenci,  no  serveix  un  cop  thi  has  instal·∙lat.       La  renuncia  a  liderar,  ens  dibuixa  una  foto  aproximada  de  la  realitat  a  que  senfronta  cada  dia  lequip  de   Moncloa.  Un  primer  pas  per  sortir  daquesta  situació  de   paràlisi  és  trobar  i  assimilar  la  gran  missió,  el   mantra  i  lobjectiu  de  la  legislatura.         2.  Sensació  extesa  de  resistència  al  bunker:    enroc  del  president       #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   2   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  3. 3. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 Davant  lespiral  de  noticies  negatives  la  sensació  d"aïllament"  i  de  tancament  al  bunker  saccentua.  La   sensació   de   buit   és   creixent,   saccelerarà   com   la   necessitat   de   resguardar-­‐se   de   "lambient   hostil"   de   lexterior  de  Moncloa  serà  més  acusada.       La   pressió   ciutadana,   de   lopinió   pública   i   de   les   circumstancies   sobre   lentorn   del   president   serà   cada   cop  més  feixuga.  El  cercle  viciós  es  consolida  en  el  temps  i  et  deixes  arrossegar  per  les  circumstancies.   Cal  fixar  el  rumb  de  navegació,  desplegar  les  veles  i  encendre  el  motor  a  tota  màquina.     En   els   escacs   una   de   les   opcions   més   recurrents   per   jugar   defensivament   és   tant   bon   punt   sinicia   la   partida,   enrocar   el   rei   i   protegir-­‐lo   a   pany   i   forrellat   -­‐   de   futurs   atacs-­‐   amb   un   cavall   en   posició   avançada.       Aquest  símil  és  útil  per  descriure  lestratègia  que  hi  ha  darrera  la  política  de  comunicació  de  Moncloa:   aïllar  el  president  de  les  crisis  i  focs,  i  evitar  a  qualsevol  preu  que  aquestes  lesquitxin.  Interposar  peces   que  rebin  limpacte.     El  president,  no  hi  és  ni  se  lespera.  En  els  moments  que  han  començat  a  definir  la  seva  presidència  com   la   nacionalització   dYPF   a   Argentina   i   REDESA   a  Bolívia;   el   conflicte   dels   pescadors   a   Gibraltar;   la   situació   de   Bankia;   la   prima   de   risc   disparada   en   màxims   històrics;   rumors   dintervenció   i   de   rescat   ...   el   president  no  ha  sortit  a  escena,  no  ha  donat  la  cara.         Dos  imatges  que  visualitzen  aquesta  situació:     -­‐  El  president  "fugint"  de  la  premsa  al  Senado.       Fuente:  www.cuartopoder.es       -­‐   La   foto   de   Rajoy   i   Merkel   passejant   en   barca   pel   front   nord   del   riu   Chicago   és   una   escena   paradigmàtica:  la  mestra  alliçonant  els  alumnes  (Jordi  Moragas,  cap  de  gabinet,  Álvaro  Nadal  de  lOficina   Econòmica   del   president,   o   el   Ministre   Margallo   inclosos)   mentre   que   lequip   de   la   Cancellera   Merkel   gairebé,  es  situa  estratègicament  desquenes  i  gairebé  no  es  deixa  veure  a  la  imatge.     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   3   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  4. 4. communication,  strategy  &  leadership  architects                                                                                             Fuente:  www.euroxpress.es       Què  és  pitjor:  plantar  cara  i  exposar-­‐se  o  amagar-­‐se?  La  resposta  és  clara.         3.  Presidenta  de  facto       Abans   mencionàvem   la   figura   de   lenroc   del   rei   en   els   escacs.   Aquesta   jugada   no   te   sentit   si   no   savança   el  cavall  com  a  peça  clau  de  lestratègia  defensiva.     La   Vice-­‐Presidenta   Soraya   Sáenz   de   Santamaría   és   la   persona   que   encarna   aquesta   peça   essencial   en   loperació  comunicativa  monclovita.  Ella  és  el  cavall  del  taulell  descacs  en  lenroc  del  president.  Ella  és   qui  assumeix  la  pressió  dels  buits  que  deixa  el  president:  lidera  amb  carisma  els  Consells  de  Ministres;   pot   atacar   i   defensar   magistralment   les   sessions   de   control   al   Govern   del   Congrés   dels   Diputats   i   ha   començat  a  construir  el  seu  perfil  internacional  entorn  a  la  figura  del  rigor.     És   la   peça   essencial   dels   llauners   comunicadors   de   Moncloa:   la   presidenta   de   facto.   Moriria   -­‐de   bon   grat-­‐  pel  president.  Ara  bé,  cada  cop  la  pressió  que  recaurà  sobre  ella  serà  més  important.  Exposant-­‐la   tant,  Moncloa  córrer  el  perill  de  desgastar  excessivament  una  joia  essencial  de  la  seva  arquitectura.  La   legislatura  acaba  de  començar:  el  pitjor  no  ha  passat  encara.       Està  preparada  i  dotada  de  poderoses  dots  de  comandament.  Però  si  no  canvia  la  tendència  de  lideratge   i   comunicativa   de   Moncloa,   pot   convertir-­‐se   en   una   persona   identificada   amb   la   "càrrega   tóxica"   amb   poc  recorregut  i,  llavors  què  farà  el  president  sense  la  seva  fidel  aliada?  El  president  lhauria  destimar   tal  i  com  ella  lestima  a  ell  i  no  permetre  que  sabrasi.       #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   4   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  5. 5. communication,  strategy  &  leadership  architects                                     4.  El  mite  del  govern  obert  i  transparent.         "Es  fa  campanya  en  poesia  i  es  governa  en  prosa".  Aquell  compromís  de  "govern  obert  i  transparent"   (#ogob   i   #transparencygob)   i   al   que   estèticament   el   PP   es   va   apuntar   en   campanya   electoral,   és   una   direcció  i  una  tendència  irreversible  cap  a  on  avancen  els  governs,  les  administracions,  les  empreses,  les   organitzacions  socials  -­‐  i  també  les  campanyes  electorals  i  els  partits.  Doncs  bé,  pocs  mesos  després  de   prendre  possessió  la  pràctica  monclovita  ens  dona  una  imatge  dun  president  molt  poc  accessible  i  una   política  de  comunicació  poc  transparent.     Malgrat  que  la  pressió  perquè  el  president  compareixi  públicament  lacompanya  des  del  primer  dia,  feia   setmanes   que   shavia   accentuat,   Moncloa   feia   oïdes   sordes.   Va   intentar   calmar   els   ànims   amb   una   trobada   -­‐sense   micros   ni   càmeres-­‐   amb   periodistes   en   un   bar   prop   del   Congrés.   Però   no   va   convèncer.   I   hem  començat  la  setmana  amb  una  compareixença  curiosa  a  Gènova.  A  partir  daquí  tres  preguntes:        -­‐  Per  què  a  Gènova?  El  president  només  se  sent  segur  a  la  seu  del  partit?  És  el  millor  escenari     per   enviar   un   missatge   als   ciutadans,   líders   i   institucions   europees,   mercats,   inversors,     ciutadans...?       -­‐   Per   què   només   una   pregunta   per   periodista?   Lactitud   de   sobreprotecció   i   dincomoditat   en     una  compareixença  no  es  poden  dissimular.  Hi  ha  un  pànic  escènic  que  anirà  a  mes.  (La  foto  del     president  amagant-­‐se  dels  periodistes  al  Senat  és  colpidora  i  significativa  alhora.)       -­‐   Quant   tornarà   el   president   a   comparèixer?   Lescassetat   de   les   compareixences   públiques     només  fomenten  la  rumorologia.       Una  cosa  és  afirmar  que  es  vol  avançar  cap  a  un  escenari  dobertura  i  transparència.  Una  altra  de  ben   diferent  és  fer-­‐ho.     Davant  aquest  context  dincertesa  creixent  i  la  situació  social  i  econòmica  cada  cop  més  greu,  la  millor   estratègia   davant   lescenari   actual   passa   per   la   dun   lideratge   fort   i   combatiu;   un   lideratge   a   lestil   Sarkozy  -­‐no  un  lideratge  soft  com  el  del  president  Rajoy.  Que  doni  la  cara,  que  sigui  valent  i  que  tracti  a   les  persones  com  adultes  que  son  -­‐  si  sexplica,  lescoltaran;  altra  cosa  és  que  convenci,  com  més  trigui  a   sortir  més  dificultats  i  desconfiança  trobarà  fora  de  Moncloa.                 #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   5   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  6. 6. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 5.  La  Moncloa  digital     I   a   la   xarxa   i   al   món   digital?   Les   eines   digitals   de   la   Moncloa   també   segueixen   el   mateix   patró   que   la   campanya   electoral   genovesa:   sutlitzen   només   com   un   mitjà   de   difusió.   Punt.   Res   més.   Agenda   del   president  i  els  ministres;  compartir  declaracions,  compareixences  o  intervencions  públiques  del  govern  i   lstreaming  de  conferencies  de  premsa  o  Consells  de  Ministres.       Aquesta   realitat,   no   sorprèn:   la   política   (de   tot   lespectre   ideològic)   i   les   institucions   (de   gairebé   totes   ideologies)  només  shan  quedat  amb  la  part  "exhibicionista"  i  insignifcant  del  paradigma  digital:  només   emeten  -­‐"mireu  què  bons/bones  i  genials  som".     Aquesta   política   de   comunicació   digital   només   camina   amb   una   cama:   veuen   amb   desconfiança   el   procés   dafavorir   que   la   ciutadania-­‐electora   recuperi   un   espai   de   centralitat   i   recuperin   el   protagonisme  ignorat  per  la  #vellapolítica.     No   escolten,   no   monitoregen   lunivers   digital,   no   interlocuten,   renuncien   a   generar   debat,   a   marcar   lagenda,   a   influïr,   a   crear   opinió   i   a   liderar   el   cicle   de   noticies.   Aquelles   bases   que   els   van   portar   a   la   victoria   electoral   amb   la   seva   no-­‐atenció   les   estan   adormint,   permetent   que   lesperit   i   lestat   dànim   del   moviment  es  disolgui.     La   @whitehouse   ha   posat   en   marxa   exemples   de   pràctiques   exitoses   que   han   acostat   ciutadania   i   decisions:       -­‐  Escaneja  i  monitoreja  de  panera  permanent,  la  digitalesfera.  Santicipa  a  les     siutacions   de     crisi  i  te  marge  de  reacció  i  maniobra.           -­‐   Lidera   el   cicle   de   noticies:   no   només   es   tracta   de   guanyar   largument   i   de   vendre   la   noticia   del     dia  als  grans  media  majors;  el  contacte  diari  amb  periodistes,  bloggers  i  influencers  digitals  és  a     lordre  del  dia.         -­‐   Les   compareixences   del   secretari   de   premsa   comencen   amb   1a   pregunta   que   arriba   de   la     xarxa.           -­‐   #WHCHAT:   assessors   del   president   expliquen,   responen   preguntes   i   dubtes   de   la   comunitat     digital  organitzada  sobre  els  temes  de  lagenda  política         -­‐  Transparència  i  accès  informatiu  i  ciutadà:  town-­‐hall  meetings  del  president  responent  a  les     preguntes  de  la  comunitat  digital.         -­‐   Accions   de   ciberactivisme   dacord   a   lagenda   política   del   president:   un   gest   per   mantenir     actius  i  motivats  als  voluntaris  i  seguidors  del  president.               #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   6   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      
  7. 7. communication,  strategy  &  leadership  architects                                 Conclusió         LEstat  espanyol  té  un  president  però  necessita  com  laire  que  respira  un  líder  emocional  i  moral,  capaç   de  transmetre  confiança,  ferm  i  capaç  de  començar  a  dibuixar  un  escenari  de  recuperació  a  lhoritzó,  no   una  persona  que  trobi  excuses  per  amagar-­‐se.       Sense  un  rumb,  sense  un  nou  lideratge,  sense  una  màquinaria  i  un  operatiu  de  comunicació  a  lalçada  de   la   "tempesta"   els   auguris   no   son   bons.   I   ja   poden   escampar   als   4   vents   que   "Espanya   no   serà   ni   intervinguda  ni  rescatada".  Altra  cosa  és  que  aquestes  paraules  convencin  i  transmetin  confiança.           @aleixcuberes  és  soci-­‐consultor  de  @ingenia_pro.     #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   7   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro      

×