Successfully reported this slideshow.

Surfplattan i förskolan Tylösand

467 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Surfplattan i förskolan Tylösand

 1. 1. Surfplattan i förskolanTylösand 13 maj
 2. 2. Syfte och målNi har efteråt en idé om och fördjupad förståelse för hur du kan arbeta med surfplatta som ett verktyg påförskolan.Varför surfplatta i förskolan?SpråkutvecklingMatematikHållbar utvecklingHur kan man använda surfplattan för pedagogisk dokumentation•Kommunicera med omvärlden•Omvärldsbevakning för pedagogenMiniworkshop med fyra rubriker: Lek och Lär, Kommunicera, Skapa och Kunskapssöka”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som itillämpning.” (s.6 Lpfö 2010)I
 3. 3. Varför surfplatta i förskolan?De barn som går i förskolan idag föds in i en digital värld. Barnen har inte levt en endadag utan att internet har funnits. Facebook är äldre!Förskolan behöver införliva modern teknik i verksamheten så förskolans innehållspeglade den verklighet barnen lever i!Den behöver vara en naturlig del i verksamheten och inte bes om ursäkt för. Vi ber inteom ursäkt för annan utveckling!Barn upplever det lustfyllt och pedagoger spara tid!Det är, precis som i alla andra situationer, pedagogens uppgift att plocka upp barnenstankar, leda diskussionen framåt om det behövdes, ställa frågor och utmana tänkandet!(Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan. Skolporten 3/2012)
 4. 4. Farhågor och förväntningar?Vilka är dem hos:barnenpedagogernaföräldrarna
 5. 5. Farhågor och förväntningar!Hur hantera vi dem:barnenpedagogernaföräldrarna
 6. 6. Vi måste göra som vi brukarpedagogisk idéinnehållverktyg/tekniki dess rätta kontextMishra & Koehler (2006)
 7. 7. Språkutveckling”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra ochta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”.(s. 7 Lpfö 2010)
 8. 8. Skolverkets forskningssammanfattningPlanera in att läsa och samtala kring bilder mer än en gång per dag, och när barnen är pigga och utvilade.Ersätt ordet "läsvila" med något som antyder att det är en aktiv aktivitet, snarare än passivIaktta barnens läshandlingar och uppmärksamma och bekräfta verbalt att de läser, och att de får göradet på sitt eget sätt.Visa respekt och intresse för barns experimenterande av språk i olika former, verbalt, skriftspråk, kroppsligt,dans, och bild.Erbjud barnen en pedagogisk verksamhet där deras egna motiv och intressen är utgångspunkten (detkräver en medveten och reflekterande hållning där pedagogerna hittar former för att synliggöra barnensspråkliga processer, och där det som synliggörs blir en grund för dialoger och fortsatt arbete)Iscensätt en miljö och material där barns olika språkliga aktiviteter kan ta plats.Använd digitala medier tillsammans med barnen.Sträva efter att finna barnets intresse, exempelvis genom populärkultur eller genom barnets egnafrågeställningar, vilka ofta kan vara abstrakta och svåra att få fatt i.Undvik att förenkla och anpassa språkliga aktiviteter alltför mycket.
 9. 9. Skolverkets forskningssammanfattningPlanera in att läsa och samtala kring bilder mer än en gång per dag, och när barnen är pigga och utvilade. (kräverkort förberedelse, fota med plattan kring det innehåll ni arbetar med) använd Story wheel, fotopedia mm,Ersätt ordet "läsvila" med något som antyder att det är en aktiv aktivitet, snarare än passiv (paddläsning/högläsning/berättelsebild/fantasipadda/spökskriva)Iaktta barnens läshandlingar och uppmärksamma och bekräfta verbalt att de läser, och att de får göra det på sitteget sätt.(inte bara när de tar en bok)Visa respekt och intresse för barns experimenterande av språk i olika former, verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans,och bild. (i skapande av bilder berättelse/påklädning /mat mm)Erbjud barnen en pedagogisk verksamhet där deras egna motiv och intressen är utgångspunkten (det kräver enmedveten och reflekterande hållning där pedagogerna hittar former för att synliggöra barnens språkliga processer,och där det som synliggörs blir en grund för dialoger och fortsatt arbete) (Låt plattan följa hem, fota sina intressensaker, berätta, barnens val av app- samtala kring)Iscensätt en miljö och material där barns olika språkliga aktiviteter kan ta plats.(inte bara med böcker)Använd digitala medier tillsammans med barnen :)Sträva efter att finna barnets intresse, exempelvis genom populärkultur eller genom barnets egna frågeställningar,vilka ofta kan vara abstrakta och svåra att få fatt i. (ta hjälp av föräldrar)Undvik att förenkla och anpassa språkliga aktiviteter alltför mycket. (gör inte alltid en bild;)
 10. 10. Hur och Vad?På vilket sätt stödjer surfplattan?Lustfyllt - samarbete/tala/lyssna/fantisera - SkypegömmeSkriva och smaka på språket med Skolstil ASL -Förklarar t ex Sociala berättelser- samtal/kontext - Puppet PalsSkapa egna berättelser - Book CreatorTränar Sortera/argumentera -Choice Board CreatorSkapa sagor tillsammans fantisera/berätta- Story CreatorSparar tid - Lyssna,uppleva/kommunicera te x SoundTouch, Natural sound,Förenklar- mimik/motorik - vänd kameranInstruerar -duka för ordförråd/uttrycka/begrepp- KeyNoteInspirera-rita sång lyssna/fantisera/forma/konsturera i DoodleCastMemorera med Memoria minne/ordförråd/iaktta med egna bilder-memory på fler sätt: motsatsord, istället för att säga vad det är så beskriver man
 11. 11. Matematik...”Förskolan ska sträva efter att varje barn•utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hosmängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,•utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olikalösningar av egna och andras problemställningar,•utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp ochsamband mellan begrepp,•utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”(s. 9 Lpfö 2010)
 12. 12. ..i förskolanMenar vi att matematik enbart är att räkna, lösa algoritmer eller att förbereda barnen inför skolan, då ska vi intearbeta med matematik! Menar vi däremot att matematik handlar om språk, symmetrier, relationer, tal och rumoch något som ger lust, glädje, utmanar kreativitet och skapande. Ja, då ska vi arbeta med matematik!Lillemor Emanuelsson, från Skolverkets föreläsningsserie Vad, varför och hur- Matematik i förskolanForm, läge, riktning, storlek mm- Puppet PalsAntal, talbegrepp; mycket lite - Toca Boca StoreSortera, mängder - Candy CountSifferigenkänning, talens ordning mm - Lolas mattetågAntalsuppfattning - Fingu
 13. 13. Hållbar utveckling”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamtförhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet inaturens kretslopp”(s. 7 Lpfö)
 14. 14. Definition - hållbar utvecklingHållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, moral,mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet,etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vårrelation till naturen.Skolverket 2011
 15. 15. 6 pedagogiska grundstenarLivslångt lärande- Vi lär oss ständigt nya saker i nya sammanhang både i och utanför förskolan. Vi bär påpersonliga erfarenheter som är viktiga att lyfta fram, att någon lyssnar på mina funderingar. Nyfikenhet blir somen bro mellan oss och verkligheten.Barnet i centrum- Det är barnet som skapar sin egen kunskap i samspel med andra. Utgå från barnetsförkunskaper, frågor och erfarenheter.Helhetssyn- Eftersom hållbar utveckling berör både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter ärförskolans inriktning på att koppla ihop alla delar till en helhet viktiga och att beröra dåtid-nutid-framtid ochlokala och globala aspekter.Demokratiska arbetsformer- En hållbar utveckling bygger på att alla är delaktiga i sociala och merformella sammanhang. Se leken som demokratins förutsättning.Reflektion -Genom att dokumentera, förhålla sig kritiskt och nyfiket ställa frågor vidgas våra kunskaper. Detär när vi reflekterar som erfarenheten blir till kunskap.Olika perspektiv - Allt kan ses från olika perspektiv till exempel historiskt, etiskt och miljömässigt. Strävaefter att ge olika perspektiv på saker och ting och uppmuntra att man lyssnar på andra och att man tar ställning.
 16. 16. Koppla ihop i vardagenTid och rum - res i tiden, kommunicera med Skype, enannan tid t ex gå på museumSkogens kompost - skapa en helhetssyn, dokumenteramed kameran hur skogen komposterar - rangordna hurlångt nedbrytningen kommit.
 17. 17. MiljövänsjaktTa kort på saker i omgivningen som är bra/dåligt motmiljön. Lägg dem i iMovie och låt barnen berätta.Lattjolajban låda med - Choice Board Creator en skallbort - diskutera om varför, barnens tankar i centrum
 18. 18. UtforskaSnö som smälter - i Motionfota steg för steg gör enbildberättelse och låt barnens ordstyraDroppen visar vägen...en digital bok, bildberättelse, blogg
 19. 19. Gör böckerEn bok i Story Creator eller Book Creator - dela medhemmet
 20. 20. Google EarthVar är vi och hur ser det ut?Gå på besök hos varandra, farmor, mormorSe olika länder - lär sig färger och fundera på hur detkänns på olika platser, högt upp på berg, i öken, istaden mmVart kommer saker i från, leksaker från Kina är det långtbort eller nära?
 21. 21. Vad är det som låter?Samla miljöljud -Smart Recorder, röstmemoVad tänker vi på när vi hör...
 22. 22. GeocachingVad är det?foto: AnnCharlotte Keiller CC:BY NC ND
 23. 23. På nätet finnsHåll Sverige RentBlixtpatrullenGrön flaggWWF:UR: Tiggy testarSLI - SkruttDjurljud
 24. 24. Uppföljning, utvärdering och utvecklingSkolverket 2011Pedagogisk dokumentation
 25. 25. Samtalen och reflektionerna med alla inblandade, barnen ocharbetslagen är avgörande för om dokumentationen ska kunnavidareutveckla verksamhetenDiskussionerna och dialogerna mellan barn-personal, barn-barnoch personal-personal är det som skiljer en pedagogiskdokumentation från vanlig dokumentation.Dokumentationen används av både barn och personal, (inte ettinsamlande och görande av personalen) tillgänglig och synligjordför alla - lätt att ”återbesöka”(ur Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, 2012)
 26. 26. ...fortsPedagogisk dokumentation handlar om att fånga barnenspågående intressen och aktiviteter, analysera dem och utmanabarnens egna begrepp.Förståelsefördjupande frågor är centrala i detta arbete - Då får visyn på det som är angeläget för barnen att få svar påExempel på förståelsefördjupande frågor:- Kan du berätta lite mer om…?- Vad händer då…?- Det där var intressant, kan du berätta mer…?- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…?- Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…?- Vilken betydelse har…?- Hur tänker du…?
 27. 27. Barnen i centrum1. barnen och personalen2. personalen i arbetslagetFlexibla mål
 28. 28. På väggen på avdelningenPå bloggenfoto http://stegatorpsforskola.wordpress.com BY-NC-SA
 29. 29. Bearbetning och analys (läsning)- tillsammans med barnen- flytta perspektiv- släppa för givet tagandet- inte ett rätt, gärna mångaVid analysen kan vi även få syn på barns intresse för olikamaterial, aktiviteter, rum och deras relation till olika platser påförskolanforts...
 30. 30. utvecklar verksamhetenfoto http://stegatorpsforskola.wordpress.com BY-NC-SA
 31. 31. Kritiska läsningar/analyservärdegrunden; genus, jämställdhet,demokrati, makt, sociala förhållanden mm
 32. 32. När det fungerar väl- integrerat i verksamheten- barnen är delaktiga- förenligt med Lpfö- organisera för pedagogisk dokumentation- kultur
 33. 33. Kommunicera med omvärldenFörmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvän-dig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper somutgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.(s. 6, Lpfö 2010)
 34. 34. Exempel på bloggarKlara förskolaStegatorps förskola
 35. 35. Hur skall jag hinna med?•välj med omsorg•dela upp inom arbetslaget•sätt upp en plan och rangordna/prioritera•bestäm hur lång tid du/ni skall lägga på detLäs mer från.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Flöden kvitter och statusuppdateringar.
 36. 36. Omvärldsbevakning•bloggar/webbsidor- prenumerera med RSS (Istället för att du skall spara adressernaoch gå in och besöka så meddelas du när något nytt har hänt.)•förskolebloggen.seforskolelivet.seSkolverket om förskolan•facebookgrupper t exFörskoleutveckling och ledarskap i en digital tidsålderhttps://www.facebook.com/forskolan•twitter - följahttps://twitter.com/StigsdotterAnnahttps://twitter.com/lenbys•prenumerera på nyhetsbrev - för aktuella teman, byt när du inte öppnat de4:e mejlet•prenumerera på Youtubekanal
 37. 37. KollegornaHur gör vi alla delaktiga aktivt?dela upp ansvar - omvärldsbevakning, på dagordningenpeka på styrdokument, vad behöver var och enhjälpas åt att utbilda,riktlinjer för enheten - finns inga - börja skapa
 38. 38. Vad är en bra app/verktyg?Hur gör ni när ni väljer?+
 39. 39. Vad är en bra app/verktyg? Stöd för valstyrdokumentgår i linje pedagogisk idéenandras erfarenhet, omvärldsbevaka
 40. 40. MiniworkshopSkapa - ChoiceBoard Creator, i Motion, Memoria, iMovie trailerKommunicera - Puppet Pals, Book Creator, Story CreatorLek och Lär - Lolas mattetåg, Candy Count, Lego 4 + ,Story wheel, Fingu,Kunskapssöka - http://www.ur.se/Barn, Google EarthProva och ge respons med 2 stars and one wish! erfarenhetsutbyte ca 20.00

×