SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Norra Hisingen
17 juni
”Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir
avgörande för VAD man lär sig. Och det är läraren som
påverkar det där hur:et.”
John Hattie
Omstr
ukture
ring
av
arbets
kraft
inom
förskol
an
Skolverket film 3 min
Dagens mål..
• ”Elevernas känsla av meningsfulla lektioner,”
• ”Strukturerad undervisning som leder mot mål”,
• Elevernas förståelse av syftet med undervisningen”
• ”Möta varje elev och ge kontinuerlig återkoppling och utmana
elevernas föreställningar”.
• ”Kollegialt lärande”.
Framgångsfaktorer
”Individualiserad undervisning innebär att
undervisningen organiseras och genomförs med elevens
individuella förutsättningar och behov i centrum.
Detta är något som kännetecknar framgångsrika skolor.”
(Skolverket; Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 2011)
Det innebär inte
•enskilt arbete för eleven
•isolerade uppgifter utan sammanhang
•enskilt arbetande lärare
•bocka av centralt innehåll
Det innebär istället att...
•eleven och läraren känner igen olika lärstilar
•lärare arbetar i lag kring eleverna
•fokus på förmågorna
•återkoppling som tar lärandet framåt
•och inte för många speciallösningar utan;
Inkludering
■ gemenskap på olika nivåer
■ ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för
elever i behov av stöd)
■ en demokratisk gemenskap
■ delaktighet från eleverna
■ att olikhet ses som en tillgång
Definitionen gjord av specialpedagogikforskarna
professor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson på
uppdrag av Skolverket
Elevnära
”Elevernas känsla av meningsfulla lektioner,”
Delaktiga i planering
Demokratiska arbetsformer
Igenkänning
Det berör - elevnära
Förstår syftet och ser målet
Känner till och igen lärande
Variation
(Skolverket; Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 2011)
Klassrumsledarskapet
”Strukturerad undervisning som leder mot mål”,
Lärarens är tydlig och demokratiskt
Identifierade kritiska aspekterna
Tydliga mål som eleven förstår och accepterar
Handledning
Kontroll av förståelse
Progression och återkoppling
Summering och repetition
Självreglering
(Jan Håkansson 2011)
”Elevernas förståelse av syftet med undervisningen”.
Helheter
Röd tråd
Meningsfullt - What´s in it for me?
Successivt utvidgat ansvar
Den här lektionen var viktig för mig därför att…” eller ”Det jag tar med mig från denna lektion är…” ”de 3 saker jag lärde mig idag
var…” ”Nästa gång jag tränar på att…ska jag….” ”Idag är jag mest nöjd med att….” ”Om jag skulle göra om något jag gjorde
idag skulle jag…”
Läraren tror på sina elever
Kontexten
Återkoppla och utmana
”Möta varje elev och ge kontinuerlig återkoppling och
utmana elevernas föreställningar”
Kontinuitet - planera in för det!
Säg det inte bara - tydliggör med tankekartor, bilder,
matriser, aligment etc
Ägna alltid lektioner åt det -öva öva öva, sätt på
schema, in i undervisningen - skaffa frågebatteri”
Vara tydlig
Formativa fraser i matematik:
Om metoder
•Vilken metod använder du när du löser denna uppgift? (Istället för Hur tänkte du?)
•Visa mig hur du använder din metod. (Istället för ”Har du rättat med facit?”)
•Känner du till någon annan metod som du kan använda? (Istället för ”Har du gjort läxan?”)
•Vet du hur man använder denna metoden? (Istället för ”Har du förstått?”)
•Är din metod användbar i hela kapitlet? (Istället för: ”Har du gjort alla sidorna?”)
•Vill du ha en ny/bättre metod? (Istället för: ”Repetera sidan 25.”)
•Får jag visa dig en bra metod?
•Vilka metoder använder dina kompisar?
•Varför valde du just denna metod?
•Du behöver stanna upp och träna på denna metoden innan du går vidare.
Om problemlösning
•Vilken strategi har du för att lösa problemet?
•Vilken strategi har du använt förut?
•Varför valde du den strategin?
•Hur brukar du göra när du ska lösa problem?
•Vet du vilka strategier man skulle kunna använda?
Om begrepp
•Vet du vilka begrepp du kan använda här?
•Behöver du träna på fler begrepp?
•Vet du vilka begrepp du kan eller saknar?
Om resonemang
•Hur vet du att din slutsats är sann, korrekt?
•Jag tror inte dig, kan du bevisa för mig att det verkligen stämmer?
•Hur kan du bevisa för mig att din slutsats stämmer?
•Har du gjort någon beräkning som bevisar din teori?
•Vet du hur du ska motivera din slutsats?
(sammanställd av Tommy Lucassi, Ma/NO- lärare på Rålambhov skola, Stockholm)
Utvecklande och lärande frågor
Frågor som föder frågor
•Hur då?
•Varför det?
•Förklara hur du tänker?
•Vad finns det för likheter med....?
•Kan du utveckla det?
Cirkulära frågor
Cirkulära frågor hjälper oss att utforska eleverna förståelse och tänkande. Vem? Vad? När? Hur? Var? Hur
mycket? Med hjälp av dessa kan man "cirkulera runt" problemets kärna och successivt skapa en gemensam
bild av problemets exakta natur.
Öppna frågor
•Vad skulle kunna hända om...?
•Vad gillar du bäst och varför...?
•Vilka skillnader är det mellan...?
•Vilka styrkor och svagheter har...?
Inbjudande frågor
Inbjudande frågor är frågor som ställs för att stimulera eleverna till att dela med sig av och utbyta erfarenheter:
•Berätta vad som hände då...
•Berätta vad du såg och upplevde...
•Hur kändes det...?
•Vad tänkte du då...?
Formativ bedömning
Forskning visar att formativ bedömning ökar elevernas lärande.
En formativ bedömningsprocess kännetecknas av:
•att målet för undervisningen tydliggörs,
•att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till
målet
Vad kan de?
Vad vet de?
Hur gör de?
Vad missförstår de?
Vad engagerar dem?
•att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare
mot målet.
5 nyckelstrategier för BFL
Hur tydliggör du mål och kunskapskrav för dina
elever idag?
Tydliggöra mål och kunskapskrav
PP/pedagogisk plan/planeringsprocess – ge eleven den samlade bilden
Mål- undervisning- bedömning - aligment
Elevexempel kopplade till kunskapskrav
Sjalvskattning̈
Malbild inleda -avslutå
Fastna inte i LPP och
matristrasket!̈
Det ar hur ni anvander erä ̈
LPP:er/pedagogiska planeringar
och matriser som gor skillnad̈ !
Aktiviteter som synliggör lärandet
Mer basket an pingis, med fragor som vacker fragor̈ ̊ ̈ ̊
No hands up
Flygande bedömning
Anvanda responssystemeẗ Socrative
För och emot frågor
Blogg, googlesite, Wikispaces
Forumsdiskussioner på Todays meet
Sand live TV-med̈ Bambuser
mentimeter med EPA
wordle - språk
Involvera, aktivera och
engagera eleverna i malen i̊
stallet for informera om dem.̈ ̈
Återkoppling som för lärandet framåt
”Minute by minute, day by day” i klassrummet
Aterkoppling kring mål och kunskapskrav - kontinuerligt̊
75 % in i temat/projektet 25 % till det som behöver utvecklas
Framåtsyftande återkoppling bygger på fyra moment:
Tydliggöra målet och/eller de specifika kunskapskvaliteterna som skulle
mötas
Utvärdera till vilken grad mål/kvaliteter mötts
Diagnostisera skillnaden mellan mål och resultat, eller andras problem
(felanalys)
Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärd
feedback - feed forward
Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
Kollaborera i wikispace eller blogg!
Anvand samarbetsytor pa natet Google docs- dela dokumenẗ ̊ ̈
Skype in the classroom
Kamratrespons
How to filmer: äldre elev till yngre elev
Lat elever producera (digitalt)̊ larmaterial̈ at andra!̊
(ex från Matematikvardagen.se)
Skapa mallar/frågebatterier Låt eleverna även vara din lärresurs!
Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess
Jämföra själv mot målen i styrdokument/ppl/matris
Larlogg̈
Checklistor för att rätta sig själv
Kommentera bara, utan poäng/betyg
Se three before me
Ljudinspelning/mejl- reflektera var de befinner sig i förhållande till målen
Synliggor larandet ihop!̈ ̈
http://www.bedomningforlarande.se/
Kollegialt lärande
Hans -Åke Sherp - lärande samtal
samlärande - analyserar och utvärderar inte bara pratar omkring
högt i tak - ”ingen är dum på riktigt”
uppriktigt intresserad av kollegors tankar/idéer t ex förståelsekartor
Helen Timperleys rapport om lärares lärande:
■ fortbildningen varar en längre tid
■medverkan av extern expertis ger bättre resultat
■fortbildningen har stöd av skolledning och det finns tillgång till expertis och tid för att processa ny information
■betydelsen av att lärarna blir engagerade i läroprocessen så att deras inlärning blir djup
■lärarna blir utmanade i sina tidigare föreställningar om undervisning
■lärarna får möjligheter att diskutera.
Det ä r viktigt att veta var vi börjar!
Hur kan vi få samma utgångspunkt?
Hur kan man förtydliga vilken typ av möte man är på?
A- administrativa möten, akuta
S - sociala möten, viktiga men inte givande ur kunskapsfördjupning
K - kunskapsfördjupande där variationen berikar
(Hans Åke Sherp)
Olika typer av mötet - Lärarförbundet
Norra hisingen 17 juni

More Related Content

What's hot

The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
Malin Frykman
 
Elevaktiv formativ bedömning ppt
Elevaktiv formativ bedömning pptElevaktiv formativ bedömning ppt
Elevaktiv formativ bedömning ppt
Håkan Elderstig
 

What's hot (20)

Unikum - Elevdrivna utvecklingssamtal
Unikum - Elevdrivna utvecklingssamtalUnikum - Elevdrivna utvecklingssamtal
Unikum - Elevdrivna utvecklingssamtal
 
Utvecklingssamtal åk 5 vt 2017
Utvecklingssamtal åk 5 vt 2017Utvecklingssamtal åk 5 vt 2017
Utvecklingssamtal åk 5 vt 2017
 
Diseröd 10 7 april
Diseröd 10 7 aprilDiseröd 10 7 april
Diseröd 10 7 april
 
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
 
Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt
Elevaktiv formativ bedömning skolporten  pptElevaktiv formativ bedömning skolporten  ppt
Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt
 
Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013
 
Elevaktiv formativ bedömning ppt
Elevaktiv formativ bedömning pptElevaktiv formativ bedömning ppt
Elevaktiv formativ bedömning ppt
 
Flippat norra hisningen 17 juni 2013
Flippat norra hisningen 17 juni 2013 Flippat norra hisningen 17 juni 2013
Flippat norra hisningen 17 juni 2013
 
Hur lär vi oss
Hur lär vi ossHur lär vi oss
Hur lär vi oss
 
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
 
BFL <3 entreprenöriellt lärande
BFL <3 entreprenöriellt lärande BFL <3 entreprenöriellt lärande
BFL <3 entreprenöriellt lärande
 
Bedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edet
 
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategierGrunderna i BFLs fem nyckelstrategier
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier
 
Bedömning för lärande i praktiken
Bedömning för lärande i praktikenBedömning för lärande i praktiken
Bedömning för lärande i praktiken
 
C lundahl handout2012
C lundahl handout2012C lundahl handout2012
C lundahl handout2012
 
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
 
Studieteknik
StudieteknikStudieteknik
Studieteknik
 
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
 
Flippat kba 25 april 2013
Flippat kba 25 april 2013Flippat kba 25 april 2013
Flippat kba 25 april 2013
 
Elevledda utvecklingssamtal
Elevledda utvecklingssamtalElevledda utvecklingssamtal
Elevledda utvecklingssamtal
 

Similar to Norra hisingen 17 juni

Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Malin Frykman
 
Matematik vingaker
Matematik vingakerMatematik vingaker
Matematik vingaker
PacBer
 
Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301
Sara Nyström
 
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumBedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Malin Frykman
 
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, LerumBedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
malinfrykman
 

Similar to Norra hisingen 17 juni (20)

BFL genom RUC Högskolan i Halmstad
BFL genom RUC Högskolan i HalmstadBFL genom RUC Högskolan i Halmstad
BFL genom RUC Högskolan i Halmstad
 
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbetePå hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
 
Träff 1 bedömningspolicyn
Träff 1 bedömningspolicynTräff 1 bedömningspolicyn
Träff 1 bedömningspolicyn
 
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
 
Yrkesplugget 2
Yrkesplugget 2Yrkesplugget 2
Yrkesplugget 2
 
Handledning av yrkeselever på arbetsplatsen
Handledning av yrkeselever på arbetsplatsenHandledning av yrkeselever på arbetsplatsen
Handledning av yrkeselever på arbetsplatsen
 
Helena kvarnsell mål 1516
Helena kvarnsell mål 1516Helena kvarnsell mål 1516
Helena kvarnsell mål 1516
 
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
 
Matematik vingaker
Matematik vingakerMatematik vingaker
Matematik vingaker
 
Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222
 
Learning study mittlärande 2015
Learning study mittlärande 2015Learning study mittlärande 2015
Learning study mittlärande 2015
 
UDL på Pedagogiska byrån
UDL på Pedagogiska byrånUDL på Pedagogiska byrån
UDL på Pedagogiska byrån
 
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
 
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids
 
Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301
 
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumBedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
 
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, LerumBedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
 
Koll lär
Koll lärKoll lär
Koll lär
 
Reflektionsseminarium
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
Reflektionsseminarium
 
Bedömning för lärande på gymnasiet
Bedömning för lärande på gymnasietBedömning för lärande på gymnasiet
Bedömning för lärande på gymnasiet
 

More from Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning

More from Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning (20)

Elevinflytande
ElevinflytandeElevinflytande
Elevinflytande
 
Att se och möta var och en
Att se och möta var och enAtt se och möta var och en
Att se och möta var och en
 
Makerkultur i skolan
Makerkultur i skolan Makerkultur i skolan
Makerkultur i skolan
 
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1
 
Solberga 10
Solberga 10Solberga 10
Solberga 10
 
Kode tunge tillfälle 9
Kode tunge tillfälle 9Kode tunge tillfälle 9
Kode tunge tillfälle 9
 
SBO 7 synliggöra lärandet + programmering
SBO 7 synliggöra lärandet + programmeringSBO 7 synliggöra lärandet + programmering
SBO 7 synliggöra lärandet + programmering
 
Skolutveckling nutidsspaning aspenäs
Skolutveckling nutidsspaning aspenäsSkolutveckling nutidsspaning aspenäs
Skolutveckling nutidsspaning aspenäs
 
Kode tunge tillfälle 8
Kode tunge tillfälle 8Kode tunge tillfälle 8
Kode tunge tillfälle 8
 
Läromedelsmässan 2016 Developing global citizens through anti bullying work
Läromedelsmässan 2016 Developing global citizens through anti bullying workLäromedelsmässan 2016 Developing global citizens through anti bullying work
Läromedelsmässan 2016 Developing global citizens through anti bullying work
 
Läromedelsmässan 2016 Erasmus + project GAMES
Läromedelsmässan 2016 Erasmus + project GAMESLäromedelsmässan 2016 Erasmus + project GAMES
Läromedelsmässan 2016 Erasmus + project GAMES
 
FCL presentation
FCL presentation FCL presentation
FCL presentation
 
Unga på nätet f träff centrina
Unga på nätet f träff centrinaUnga på nätet f träff centrina
Unga på nätet f träff centrina
 
Sbo tillfälle 6
Sbo tillfälle 6Sbo tillfälle 6
Sbo tillfälle 6
 
Borås levla värdegrundsarbetet
Borås  levla värdegrundsarbetetBorås  levla värdegrundsarbetet
Borås levla värdegrundsarbetet
 
Kvalitet på fritidshemmen 2
Kvalitet på fritidshemmen 2 Kvalitet på fritidshemmen 2
Kvalitet på fritidshemmen 2
 
Kastellegård tillfälle 7
Kastellegård tillfälle 7Kastellegård tillfälle 7
Kastellegård tillfälle 7
 
Diseröd 9
Diseröd 9Diseröd 9
Diseröd 9
 
Kastellegård tillfälle 6
Kastellegård tillfälle 6Kastellegård tillfälle 6
Kastellegård tillfälle 6
 
Tunge och kode tillfälle 6
Tunge och kode tillfälle 6Tunge och kode tillfälle 6
Tunge och kode tillfälle 6
 

Norra hisingen 17 juni

 • 1. Norra Hisingen 17 juni ”Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig. Och det är läraren som påverkar det där hur:et.” John Hattie
 • 3. Dagens mål.. • ”Elevernas känsla av meningsfulla lektioner,” • ”Strukturerad undervisning som leder mot mål”, • Elevernas förståelse av syftet med undervisningen” • ”Möta varje elev och ge kontinuerlig återkoppling och utmana elevernas föreställningar”. • ”Kollegialt lärande”.
 • 4. Framgångsfaktorer ”Individualiserad undervisning innebär att undervisningen organiseras och genomförs med elevens individuella förutsättningar och behov i centrum. Detta är något som kännetecknar framgångsrika skolor.” (Skolverket; Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 2011)
 • 5. Det innebär inte •enskilt arbete för eleven •isolerade uppgifter utan sammanhang •enskilt arbetande lärare •bocka av centralt innehåll
 • 6. Det innebär istället att... •eleven och läraren känner igen olika lärstilar •lärare arbetar i lag kring eleverna •fokus på förmågorna •återkoppling som tar lärandet framåt •och inte för många speciallösningar utan;
 • 7. Inkludering ■ gemenskap på olika nivåer ■ ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd) ■ en demokratisk gemenskap ■ delaktighet från eleverna ■ att olikhet ses som en tillgång Definitionen gjord av specialpedagogikforskarna professor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson på uppdrag av Skolverket
 • 8. Elevnära ”Elevernas känsla av meningsfulla lektioner,” Delaktiga i planering Demokratiska arbetsformer Igenkänning Det berör - elevnära Förstår syftet och ser målet Känner till och igen lärande Variation (Skolverket; Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 2011)
 • 9. Klassrumsledarskapet ”Strukturerad undervisning som leder mot mål”, Lärarens är tydlig och demokratiskt Identifierade kritiska aspekterna Tydliga mål som eleven förstår och accepterar Handledning Kontroll av förståelse Progression och återkoppling Summering och repetition Självreglering (Jan Håkansson 2011)
 • 10. ”Elevernas förståelse av syftet med undervisningen”. Helheter Röd tråd Meningsfullt - What´s in it for me? Successivt utvidgat ansvar Den här lektionen var viktig för mig därför att…” eller ”Det jag tar med mig från denna lektion är…” ”de 3 saker jag lärde mig idag var…” ”Nästa gång jag tränar på att…ska jag….” ”Idag är jag mest nöjd med att….” ”Om jag skulle göra om något jag gjorde idag skulle jag…” Läraren tror på sina elever Kontexten
 • 11. Återkoppla och utmana ”Möta varje elev och ge kontinuerlig återkoppling och utmana elevernas föreställningar” Kontinuitet - planera in för det! Säg det inte bara - tydliggör med tankekartor, bilder, matriser, aligment etc Ägna alltid lektioner åt det -öva öva öva, sätt på schema, in i undervisningen - skaffa frågebatteri”
 • 12.
 • 14. Formativa fraser i matematik: Om metoder •Vilken metod använder du när du löser denna uppgift? (Istället för Hur tänkte du?) •Visa mig hur du använder din metod. (Istället för ”Har du rättat med facit?”) •Känner du till någon annan metod som du kan använda? (Istället för ”Har du gjort läxan?”) •Vet du hur man använder denna metoden? (Istället för ”Har du förstått?”) •Är din metod användbar i hela kapitlet? (Istället för: ”Har du gjort alla sidorna?”) •Vill du ha en ny/bättre metod? (Istället för: ”Repetera sidan 25.”) •Får jag visa dig en bra metod? •Vilka metoder använder dina kompisar? •Varför valde du just denna metod? •Du behöver stanna upp och träna på denna metoden innan du går vidare. Om problemlösning •Vilken strategi har du för att lösa problemet? •Vilken strategi har du använt förut? •Varför valde du den strategin? •Hur brukar du göra när du ska lösa problem? •Vet du vilka strategier man skulle kunna använda? Om begrepp •Vet du vilka begrepp du kan använda här? •Behöver du träna på fler begrepp? •Vet du vilka begrepp du kan eller saknar? Om resonemang •Hur vet du att din slutsats är sann, korrekt? •Jag tror inte dig, kan du bevisa för mig att det verkligen stämmer? •Hur kan du bevisa för mig att din slutsats stämmer? •Har du gjort någon beräkning som bevisar din teori? •Vet du hur du ska motivera din slutsats? (sammanställd av Tommy Lucassi, Ma/NO- lärare på Rålambhov skola, Stockholm)
 • 15. Utvecklande och lärande frågor Frågor som föder frågor •Hur då? •Varför det? •Förklara hur du tänker? •Vad finns det för likheter med....? •Kan du utveckla det? Cirkulära frågor Cirkulära frågor hjälper oss att utforska eleverna förståelse och tänkande. Vem? Vad? När? Hur? Var? Hur mycket? Med hjälp av dessa kan man "cirkulera runt" problemets kärna och successivt skapa en gemensam bild av problemets exakta natur. Öppna frågor •Vad skulle kunna hända om...? •Vad gillar du bäst och varför...? •Vilka skillnader är det mellan...? •Vilka styrkor och svagheter har...? Inbjudande frågor Inbjudande frågor är frågor som ställs för att stimulera eleverna till att dela med sig av och utbyta erfarenheter: •Berätta vad som hände då... •Berätta vad du såg och upplevde... •Hur kändes det...? •Vad tänkte du då...?
 • 16. Formativ bedömning Forskning visar att formativ bedömning ökar elevernas lärande. En formativ bedömningsprocess kännetecknas av: •att målet för undervisningen tydliggörs, •att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet Vad kan de? Vad vet de? Hur gör de? Vad missförstår de? Vad engagerar dem? •att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet.
 • 18. Hur tydliggör du mål och kunskapskrav för dina elever idag?
 • 19. Tydliggöra mål och kunskapskrav PP/pedagogisk plan/planeringsprocess – ge eleven den samlade bilden Mål- undervisning- bedömning - aligment Elevexempel kopplade till kunskapskrav Sjalvskattning̈ Malbild inleda -avslutå Fastna inte i LPP och matristrasket!̈ Det ar hur ni anvander erä ̈ LPP:er/pedagogiska planeringar och matriser som gor skillnad̈ !
 • 20. Aktiviteter som synliggör lärandet Mer basket an pingis, med fragor som vacker fragor̈ ̊ ̈ ̊ No hands up Flygande bedömning Anvanda responssystemeẗ Socrative För och emot frågor Blogg, googlesite, Wikispaces Forumsdiskussioner på Todays meet Sand live TV-med̈ Bambuser mentimeter med EPA wordle - språk Involvera, aktivera och engagera eleverna i malen i̊ stallet for informera om dem.̈ ̈
 • 21. Återkoppling som för lärandet framåt ”Minute by minute, day by day” i klassrummet Aterkoppling kring mål och kunskapskrav - kontinuerligt̊ 75 % in i temat/projektet 25 % till det som behöver utvecklas Framåtsyftande återkoppling bygger på fyra moment: Tydliggöra målet och/eller de specifika kunskapskvaliteterna som skulle mötas Utvärdera till vilken grad mål/kvaliteter mötts Diagnostisera skillnaden mellan mål och resultat, eller andras problem (felanalys) Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärd feedback - feed forward
 • 22.
 • 23. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wikispace eller blogg! Anvand samarbetsytor pa natet Google docs- dela dokumenẗ ̊ ̈ Skype in the classroom Kamratrespons How to filmer: äldre elev till yngre elev Lat elever producera (digitalt)̊ larmaterial̈ at andra!̊ (ex från Matematikvardagen.se) Skapa mallar/frågebatterier Låt eleverna även vara din lärresurs!
 • 24. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Jämföra själv mot målen i styrdokument/ppl/matris Larlogg̈ Checklistor för att rätta sig själv Kommentera bara, utan poäng/betyg Se three before me Ljudinspelning/mejl- reflektera var de befinner sig i förhållande till målen Synliggor larandet ihop!̈ ̈
 • 26. Kollegialt lärande Hans -Åke Sherp - lärande samtal samlärande - analyserar och utvärderar inte bara pratar omkring högt i tak - ”ingen är dum på riktigt” uppriktigt intresserad av kollegors tankar/idéer t ex förståelsekartor Helen Timperleys rapport om lärares lärande: ■ fortbildningen varar en längre tid ■medverkan av extern expertis ger bättre resultat ■fortbildningen har stöd av skolledning och det finns tillgång till expertis och tid för att processa ny information ■betydelsen av att lärarna blir engagerade i läroprocessen så att deras inlärning blir djup ■lärarna blir utmanade i sina tidigare föreställningar om undervisning ■lärarna får möjligheter att diskutera.
 • 27. Det ä r viktigt att veta var vi börjar! Hur kan vi få samma utgångspunkt? Hur kan man förtydliga vilken typ av möte man är på? A- administrativa möten, akuta S - sociala möten, viktiga men inte givande ur kunskapsfördjupning K - kunskapsfördjupande där variationen berikar (Hans Åke Sherp) Olika typer av mötet - Lärarförbundet

Editor's Notes

 1. Körlings ord
 2. eget ansvar eleverna skriver en arbetslogg i slutet av varje lektion/dag. Att låta dem skriva fritt kan vara vanskligt, i alla fall i början, så jag brukar ge dem meningar att fylla i eller en instruktion av något slag. Till exempel från Helena Wallberg:
 3. De ger varken ledtrådar om elevens behov eller om hur eleven ska agera för att träna upp sig. Om du som lärare tycker det är svårt att precisera vad eleven konkret ska utföra, hur ska då ett barn kunna göra det, utan hjälp dessutom? Därför måste vi använda ett tydligare språk och uttrycka vad vi faktiskt menar att eleven ska utföra .
 4. I matematikundervisningen ska eleverna utveckla förmågor om problemlösning, begrepp, metoder, uttrycksformer och resonemang. Användningen ska dessutom bedömas.
 5. Tydliga mål och återkommande feedback. Det är viktigast för elevernas resultat, Jan Håkansson som är universitetslektor vid Linnéuniversitet och som har tagit fram skriften i samarbete med SKL. Visible learning John Hattie
 6. Dylan Williams och Christian Lundahl
 7. För att veta vart man skall behöver man veta målet...
 8. Aktiviteter i diskussion, laboration, samtal, efter flipp
 9. Återkoppla genom att eleverna mejlar, skriver i docs, how to filmer
 10. i lärande samtalet blir de varandras resurser M
 11. exemplet vid ped diskussion där idrottsläraren bara vill att lärararna skall skriva upp sig på frilufsdagen- skall vi egentligen ha frilufsdagar...