Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Förskoleutveckling 3 dec 2012

438 views

Published on

Introduktion av förskoleutveckling och ledarskap i en digital tidsålder.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Förskoleutveckling 3 dec 2012

 1. 1. Förskoleutveckling och ledarskap i en digital tidsålder
 2. 2. Process och kursledare Malin Frykman & Ingela Lundh
 3. 3. Fokus på ledarskap ochorganisationsutveckling
 4. 4. Mål med utbildningenEfter avslutad utbildning kommer ni att:●ha förvärvat en fördjupad kännedom om hur IKT kan användas för attstimulera barnens lärande inom den egna organisationen●ha teoretisk och praktisk kunskap om hur digitala verktyg är användbararedskap i arbetet med pedagogisk dokumentation för att kontinuerligtutveckla förskolans kvalitetsarbete,●ha en kunskap om Skolverkets breda definition av begreppetEntreprenöriellt lärande, och hur begreppet kan ta sig uttryck i praktisk,pedagogisk handling.●ha arbetat fram en utvecklingsplan som syftar till att förändra ochutveckla den egna enhetens pedagogiska verksamheten.
 5. 5. Syftet med utbildningenOmformulera de grundläggande frågorna kring hur lärande går till ochska organiseras och hur dessa påverkas/omformas avdigitaliseringsprocessen.Utbildningen syftar också till att utveckla förskolechefens pedagogiska,didaktiska och digitala kompetens och samtidigt öka förståelsen för deförändringar och möjligheter som nyttjandet av IKT som praktiskt,pedagogiskt redskap medför.Förnyade förhållningssätt till kunskap och lärande, organisation avlärande, rum för lärande och verktyg och metoder för lärande inomskolan kommer att belysas extra.
 6. 6. Dagens innehåll9.00 - 9.40 Fika9.40-10.00 Uppstart introduktion av utbildningen10.00-11.00 Carl Heath -Tankar om lärande i en digital praktik11.00-12.00 Förväntningar - FarhågorDiskussionskarusell; IKT i förskolan - sammanställa i iMovie trailer12.00-13.00 Lunch13.00-14.30 skapa Googlekonto och dela dokument14.30-15.00 Fika15.00-16.15 Anna Klerfelt - En mediakompetent praktik16.15-16.30 Avslut info om processuppgift 1 - Visionen om det goda lärandet
 7. 7. Temanedslag3/12 @ Lära i det 21:a århundradet U T V18/2 Pedagogiskt ledarskap på en förskola i förändring E C K2/4 Pedagogisk dokumentation & lärande samtal L I N6/5 Kreativa lärmiljöer G S P27/8 Entreprenöriellt lärande i en digital tidsålder L A N26/9 Utvecklingsarbete för framtidens lärande(examination)
 8. 8. ProcessuppgifterProcessuppgift 1:Visionen om det goda lärandet.Processuppgift 2:Kartläggning av den egna verksamhetens nuläge.Processuppgift 3-6:Utformande av utvecklingsplanenVarje processuppgift innehåller även ett litetpraktiskt moment som hör till kommande tema.
 9. 9. Inspirationsmaterialhttps://sites.google.com/site/iktforskola/
 10. 10. Processtöd på enheten
 11. 11. Carl Heath-Tankar om lärande i en digital praktik
 12. 12. Förväntningar och farhågor Vilka förväntningar har du på utbildningen som helhet? Vilka farhågor har du på utbildningen som helhet? Modell EPA: enskilt, par och sen i grupp :).

×