Sluttvurdering vestfold 1

728 views

Published on

Sluttvurdering- hvordan lage den gode eksamensoppgaven. Presentasjon Vestfold 27. september 2011
Inger Langseth
NTNU Program for lærerutdanning

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Handler omtydeligebegrep med en fellesforståelse for alleinvolverteog en tydeligansvarsfordeling.Hvemerkandidaten? En voksensomønskeråstudere? En elevsomharstrøketifaget? En elevsomvilforbedrekarkterene sine for åkomme inn påhøyere studier? En fremmedspråkligsomvilkvalifiseresegidetnorskesystemet? High stake testing.Hvemerfaglærerenoghvemer sensor? Erfarnelærere, nyelærere? Erfaringsbasertkunnskap- forskriftsbasertkunnskap.Eksamenskontorifylket + privatistkontor. Noenfylkethar bare privatistkontor. Eller er de sammenslått. Privatistogeleveksamen.
 • Fkansvarsammen med skoleledelseneråsørge for/leggetilrette for at lærereforstårvurderingsforskriftenogintensjonenebakhovedområdeneilæreplanenFra tauskunnskaptileksplittogdeltkunnskapKanskjeleggemervektpåtolkningsforståelsenogsåmellomfylkene ??12-2010: omyrkesretting: faglig relevant ogtilpassetutdanningsprogrammeneivgs http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/7 – foreldresamarbeid1-vurderingsforskriften
 • Faglærerener den somkankvalitetssikreoppgaven.Vurderingsgrunnlaget:Spørsmål: skal en presentasjon eleven harforberedthjemmegå inn ivurderingsgrunnlaget?Tolkningsspørsmål: Teoretisk sett: En pptpresentasjonenerforberedt, men en systemiskforståelseavpresentasjonenbestårav eleven-prestasjonen-ogdeltakerne=systemisk 1+1+1=4
 • Ved en kort forberedelsestid? ½ time? Vil elevene kunne forberede seg på tema for samtalen med notater. Modell B?Veldig bra oppsummert! Si også noe om privatister og kort forberedelsestid i pkt. 3 og 4. Fagsamtalen er essensen!Hva menes med kort forberedelsestid?
 • Kompetansemålenebeskriverhvaeleveneskalmestreetterendtopplæringpåuliketrinn, menskjennetegnpåmåloppnåelsebeskriverkvalitetenpådetelevenemestreriforholdtilkompetansemålene.Stortingsmeldingen Kvalitet i skolen, som kom i 2008, har en bred gjennomgang av hva som fremmer elevens læring. Departementet skriver at de har satt i gang et arbeid for å bedre vurderingspraksisen i norsk skole. Det vises til at forskriften om vurdering ble endret fra 1.8.2007, og at det ble innført et klart skille mellom faglige tilbakemeldinger og andre tilbakemeldinger (Kunnskapsdepartementet, 2008). På dette tidspunktet hadde Utdanningsdirektoratet fått oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sette i gang prosjektet «Bedre vurderingspraksis», som var en nasjonal utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. I sluttrapporten til departementet foreslår Utdanningsdirektoratet å innføre veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fag, og de anbefaler dessuten at skoler og skoleeiere får tilbud om kompetanseutvikling i vurdering (Utdanningsdirektoratet, 2008).
 • Sluttvurderingbestårav en rekkevalgsomblirtatt:Oppgavekommusjonermåværebevisstkvaliteten. Hvagjørdere for åsikre en standard?Oppgaveneskarakterpåvirker den enkelteelevsresultat!For elever) – privatisterharikkestandpunkt
 • Detskalikkeværeforskjellpåhvem eleven fårsom sensor tileksamen.Dannelsestradisjonenogangloamerikansk test tradisjon
 • Oppgavenhar et innholdoghvaleggesdetvektpå?
 • Oppgavenhar en strukturoghvaleggesdetvektpå?For praktiskeksamenkan skillet mellomkunnskaperogferdigheterværegreiebegrep.
 • Oppgavenhar et språkliguttrykkoghvaleggesdetvektpå? Dettebørkommefremivurderingskriteriene.Oppgavespesifikke: ioppgaven, generelle: ivurderingskriteriene.
 • Tolkingsfellesskap: Sosialkonstruktivistisktilnærming
 • OK, vi kankanskjebenytteossavflere????
 • Sluttvurdering vestfold 1

  1. 1. Sluttvurdering<br />Veientil<br />godeeksamensoppgaver<br />Inger Langseth<br />Program for lærerutdanning NTNU<br />
  2. 2. Sentralestyringsdokument<br />A<br />
  3. 3. SluttvurderingRegelverk<br />Lov- og regelverk<br />Opplæringsloven <br />Forskrift: Vurderingsforskriften, kapittel 3<br />Forskrift: Læreplanen i faget, LK06<br />Rundskriv: UDIR 12-2010, 1-2010…….<br />Annen veiledning ( Vurderingsveiledning, eksempeloppgaver)<br />Retningslinjer fra Opplæringsdirektøren/utdanningsdirektøreri FK:<br />Prosedyreskriv og retningslinjer for gjennomføring av eksamen i FK.<br />Generelle prinsipper for sensurering i FK.<br />Kvalitetssikring: Erkandidaten, faglærere, sensor, fylketogfylkenekjent med lov- ogregelverket? Erdetutviklet en fellestolkningsforståelse? <br />
  4. 4. Forskrift til opplæringsloven<br />4<br />§§3.30<br />Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer. <br />01.08.2010<br />http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-008.html#3-30<br />
  5. 5. 5<br />§ 3-30. Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring<br /> Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokalt gitte eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver.<br /> Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkjereknast med.<br /> Eksamen kan organiserast i to delar der den første delen er ei førebuing og den andre er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. <br />
  6. 6. UTDANNINGSDIREKTORATET UDIR 2.2/2.4)… <br />Eksamensoppgaven utformes slik at alle elever får mulighet til å vise hva de kan<br />Elevene kan ta med seg notater fra forberedelsesdelen. Disse notatene skal ikke vurderes. Notater fra forberedelsesdelen er ment brukt som en støtte for eleven under eksamen<br />Eksamen skal ha tilknytning til temaet/oppgaven som elevene har jobbet med under forberedelsestiden<br />Det er en forutsetning at oppgaven utfordrer elevens forståelse og selvstendighet i behandlingen av stoffet og ikke bare prøver elevens evne til å reprodusere kunnskap. Det er derfor særlig viktig at oppgaven åpner for en problematiserende og drøftende tilnærming<br />Ved en lang forberedelsesdel vil det være naturlig å legge opp til en todelt eksamen, der elevene får en fastsatt tid til presentasjonen etterfulgt av en faglig samtale mellom elevene, faglærer og sensor. <br />Formålet med samtalen er å sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansen til hver elev slik den kommer frem på eksamen <br />6<br />
  7. 7. Nasjonalekjennetegn<br />Kun fåfag harnasjonalekjennetegnpåmåloppnåelse<br />Veiledningtileksamensoppgaver (sentralgittskriftligUDIR)<br />Etterutdanningskursivurdering<br />Konsekvens:<br />Kjennetegnutvikleslokalt hos den enkeltelærer, på den enkelteskoleeller hos skoleeier<br />
  8. 8. Et eksempel på mål og kjennetegn<br />Vi skal lære å hilse på noen på fransk/tysk/svensk/engelsk/dansk: Grupper på 3: 2 fremfører dialogen og 1 vurderer. 3 minutter<br />DU: Hei, hvordan står det til?<br />Jeg: Bare bra takk, og du?<br />Du: Bare bra,<br />Jeg: På gjensyn<br />Du: På gjensyn<br />Kriterier<br />Gloser<br />Uttale<br />Flyt<br />Kroppsspråk<br />Egenvurdering<br />Lærers vurdering<br />
  9. 9. Lokalestyringsdokument<br />B<br />
  10. 10. Sluttvurderingkonstrukt<br />1<br />Skriftligsentralgitteksamen (oppgavenemnda UDIR)<br />Skriftliglokalgitteksamen (faglærer, sensor/opgavenemnd FK)<br />Muntliglokalgitteksamen (faglærer, sensor / oppgavenemnd FK)<br />Praktisklokalgitteksamen (faglærer, sensor/ oppgavenemnd FK)<br />Standpunkt ( faglærer)<br />Kvalitetssikring: Eroppgaveneisamme fag avlikvanskegrad? Fårallekandidater de sammemulighetenetilå vise sin kompetanse? Skaldetværesamsvarmellomresultateneisluttvurderingen for elever? <br />
  11. 11. Mål for oppgavekommisjonen<br />Vurdere kandidatens kompetanse i faget: <br />Oppgaver <br />Gjennnomføring<br />Vurdering<br /> Kompetanse er evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave (s 31)<br />Denne funksjonelle definisjonen knytter kompetanse til det å kunne mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan.(Stortingsmelding nr. 30 s. 31)<br />
  12. 12. Mål for oppgavekommisjonen<br />Vurdere elevens kompetanse i faget og i generell del av læreplanen:<br />Fagspesifikt læringsutbytte for fag<br />kunnskap<br />Ferdigheter<br />Hovedområdene i læreplanen (intensjonene)<br />Generelle ferdigheter på tvers av fag<br />Grunnleggende ferdigheter på fagenes premisser<br />Demokratiske holdninger<br />Dannelse, kritisk tenkning<br />, <br />Holistisk<br />Analytisk<br />
  13. 13. Mål for fylkeskommunen<br /> Legge til rette slik at kandidatens kompetanse i faget blir fastsatt på et forskriftsmessig grunnlag+ ivareta rettsikkerheten (større likhet) <br />Organisere og kvalitetssikre: <br />Oppgavene (korrekturlesing, layout, vurderingskriterier)<br />Gjennnomføringen (modell, rom, hjelpemidler, elevens/sensor og fagleders roller)<br />Vurderingen (vurderingskriterier, karakter og kommentar til eleven)<br />eksempler på fylkeskommunale retningslinjer<br />Informasjon i forbindelse med eksamen ( avvikling, klagerett)<br />Faglig?<br />
  14. 14. Mål for fylkeskommunen<br />14<br />Tolkingfellesskap: sosialkonstruktivisme<br /><ul><li>Kvalitetssikring av oppgaver- fagfellesamarbeid?
  15. 15. Felles vurderingskriterier for fag?
  16. 16. Felles praksis for gjennomføring av eksamen i fag?
  17. 17. Rektor/FK admin. er avgjørende myndighet v/tvister
  18. 18. Elever kan kun klage på formelle feil</li></ul>Danning<br />Benchmarking<br />
  19. 19. Utviklingavvurderingskompetanse<br />Utgangspunkt for samarbeid<br />Oppgaver<br />Sjeklistefra FK<br />Eksempler – oppgaverogvurderingskriterier<br />Reliablitet<br />En elevskalikkeværeprisgittlæreren, men oppleve at uansetthvilkenfaglærersomvurderersåskalkarakterernbli den samme<br />
  20. 20. Innholdoppgavekonstrukt<br />Kunnskaper,ferdigheteroggenerellkompetanse<br />Tema for oppgaven: virkelighetsnært, relevant, motvierendeFidelity<br />Oppgavensbredde: hovedområdeneilæreplanenValidity<br />Oppgavensdybde: taksonomi ( refererende – reflekterende)<br />Oppgavenstydelighet: forstårelevenemålet for oppgaven?<br />
  21. 21. StrukturGjennomføringskonstrukt<br />Muntlig<br />Lytting<br />Muntligpresentasjon (forberedt)<br />Muntligsamhandling (uforberedt)<br />Lytte- ogtalestrategier<br />Digital kompetanse<br />Regning<br />Grunnleggendeferdigheterpåfagenespremisser: <br />Skriftlig<br />Lesing<br />Skriving<br /><ul><li>Praktisk</li></ul>Kunnskaper<br />Ferdigheter (prosess)<br />Produkt<br />
  22. 22. SpråkVurderingskonstrukt<br />Produkt<br />Skriftligkompetanse(lesing/skriftligproduksjon- sjangre)<br />Muntligkompetanse ( muntligproduksjon/samhandling/lytting-sjangre)<br />Praktiskkompetanse(kunnskaper/ferdigheter - produkt)<br />Vurderingskriterier<br />
  23. 23. Eksamenppgaven<br />Oppgavesettetskvalitetavhengerav den fagligekompetansenlærerenogsensorenbesitter.<br />Godeoppgaverkrevergodefagkunnskaper<br />Kvalitetssikring: Hvordanrekrutteregodefaglærere? Hvordanøkelærerneskompetanse: kunnskaperogferdigheterioppgavelaging, gjennomføringogvurdering? <br />
  24. 24. Eksempler<br />Noengenerelleeksempleroppgave/gjennnomføring/vurderingsdesign<br />Vurderingskriterierfra STFK muntligengelsk<br />Et eksempelpå en oppgave med oppgavespesifikkeinnholdskriterier VFK<br />En oppgavefraVFK<br />StyringsdokumentenefraVFK<br />
  25. 25. Oppgavedesign<br />You recently had an interesting dream that you remember. In Spanish, write a journal entry about your dream. You may want to include:<br />• what your dream was about<br />• why it was interesting<br />• who or what was in the dream<br />• where it took place<br />• what happened<br />• what you did about it<br />• why you had this dream<br />• what you remember most<br />• how you reacted after you woke up<br />SJANGER<br />Innholdskriterier<br />Kvalitetssikring: Skaloppgavene ha oppgavespesifikkekriterier?<br />
  26. 26. Case: presentasjon<br />Forberedelsesdel: 48 timer<br />Du skalforberede et innleggpåca 10 minutterhvor du tar utgangspunkti fem bilder du selvvelger. Presentasjonen din må ha et temahentetfralæreplanen. Du velgerselvpresentasjonsform.<br />Deternaturligå ta med:<br /><ul><li>Begrunnelse for valgavtema
  27. 27. Beskrivelseravbildene
  28. 28. Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvorognår)
  29. 29. Knytterbildenetilegneerfaringerog/elleraktuellehendelser
  30. 30. Viserfagligkunnskapomtemaogbrukerfagligebegrep</li></ul>22<br />Frittsjangervalg<br />Noenoppgavespesifikkekriterier<br />
  31. 31. 23<br />Case: lytting Forberedelse 30 minutter<br />Se videoen/ lytt til lydfilen og forberede deg på å fortelle om hva du så<br />Du kan tenke over:<br /><ul><li>Hvordan du vil presentere innholdet
  32. 32. Hva du mener om tema
  33. 33. Spørsmål du vil ta opp i forbindelse med tema</li></ul>Forberede deg på å snakke om dette temaet til slutt: XXXXXX<br />Du kan tenke over:<br /><ul><li>Hva du vet om tema
  34. 34. Hvilke spørsmål du kan tenke deg å stille om tema</li></ul>UDIR – lytteprøver bestilles på Internett<br />
  35. 35. Virkelighetsnære sjangere til eksamenHvilke sjangere kjenner du deg igjen i i hverdagen?<br /><ul><li>Dialog
  36. 36. Presentasjoner
  37. 37. Innlegg i debatt
  38. 38. Taler
  39. 39. Brev
  40. 40. Rapporter
  41. 41. Instrukser
  42. 42. Produkter </li></ul>24<br />Knowledge telling <br />Knowledge transformation<br />
  43. 43. Virkelighetsnæremuntlige sjangereHva skiller muntlig språk fra skriftlig språk? <br /><ul><li>Innledningen
  44. 44. Avslutningen
  45. 45. Høflighetsfraser
  46. 46. Spørsmål
  47. 47. Enighet/uenighet/overtale/forstå/påvirke/lære…..
  48. 48. Tenkepauseord, pauser
  49. 49. Tektbindere
  50. 50. Kroppspråk
  51. 51. Muntlig språkstil</li></ul>25<br />Knowledge telling <br />Knowledge transformation<br />
  52. 52. Gjennomføringsdesign<br />Hvilkekomponenterskaleksaminasjonenbeståav?<br />Målesåbredtsommulig ( grunnleggendeferdigheter)<br />Dele gjennomføringen inn ifaser<br />
  53. 53. Vurderingsdesign<br />Kandidatenskalfåopplyst en karakterog den skaletterfølgesav en kommentar<br />Kommentaren tar utgangspunktihovedområdene<br />Beskriverkandidatens grad avmåloppnåelseiforholdtilkompetansemålene med utgangspunktivurderingskriteriene<br />Holistisk<br />Analytisk<br />
  54. 54. Design påoppgavesettet<br />Noenkonkreteeksempler deles ut<br />Retningslinjer<br />Oppgaver, gjennomføring, vurdering<br />
  55. 55. Praksisendring<br />29<br />2-5 år<br />Vanerbasertpåerfaringerfantastiskestillas for undervisning, men de erogsåkildertilfossilisering, ogkanføretilendringsvegringdersom de ikkeutsette for kritiskanalyse. <br />(Shulman, 2004, p. 56)<br />

  ×