Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.polimedia.nl
Hoe doen media verslag van debatten in
het parlement?
Problemen met huidige analoge aanpak
+ =Veel werk
(reizen &
handmatig)
Problemen met huidige digitale aanpak
+ =
Beperkt
materiaal &
verschillende
systemen
PoliMedia aanpak
PoliMedia
Portal
Zoek op
trefwoorden
persoon
Kranten
KB
Televisie
Beeld en Geluid
Radio
KB
Staten
Generaa...
Koppel debatten aan nieuwsberichten
13de Vergadering
Voorzitter: Vondeling.
Tegenwoordig zijn 128 leden, te we-
ten:
Aarts...
Koppel debatten aan nieuwsberichten
Intuitie 1: Het nieuwsbericht bevat de naam van de politicus en is
gepubliceerd binnen...
Demonstratie
Een dienst waarmee je een
database kunt doorzoeken m.b.v
SPARQL Query commando’s, bv:
“Geef me alle fragmenten met
meer da...
• A Linked Open Data set van Nederlandse parlementaire debatten
met bijna 3 miljoen links tussen 450.000 fragmenten en 1,5...
• A Linked Open Data set van Nederlandse parlementaire debatten
met bijna 3 miljoen links tussen 450.000 fragmenten en 1,5...
NRC Handelsblad, Ewoud Sander, Voor al haar mantelzorgen, 14 April 2014
“Een andere digitale bron die
ik zelf steeds vaker...
“Wat PoliMedia in mijn
ogen vooral interessant
maakt, zijn de relatief
geavanceerde zoek- en
filtermogelijkheden.”
NRC Han...
• Begrijpen mensen het doel?
• Ewoud Sanders is niet de enige die niet het
volledige potentieel gebruikt…. Wie kent er
SPA...
Credits
Martijn Kleppe
Max Kemman
Henri Beunders
Laura Hollink
Damir Juric
Geert Jan Houben
Jaap Blom
Johan Oomen
Gefinanc...
www.polimedia.nl
Martijn Kleppe
Erasmus Universiteit Rotterdam
kleppe@eshcc.eur.nl
www.martijnkleppe.nl
@martijnkleppe
Lau...
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
14 hollink poli_media
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

14 hollink poli_media

574 views

Published on

KB symposium historische kranten als big data,
Den Haag, 24 maart 2015

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

14 hollink poli_media

 1. 1. www.polimedia.nl
 2. 2. Hoe doen media verslag van debatten in het parlement?
 3. 3. Problemen met huidige analoge aanpak + =Veel werk (reizen & handmatig)
 4. 4. Problemen met huidige digitale aanpak + = Beperkt materiaal & verschillende systemen
 5. 5. PoliMedia aanpak PoliMedia Portal Zoek op trefwoorden persoon Kranten KB Televisie Beeld en Geluid Radio KB Staten Generaal Digitaal KB
 6. 6. Koppel debatten aan nieuwsberichten 13de Vergadering Voorzitter: Vondeling. Tegenwoordig zijn 128 leden, te we- ten: Aarts, Abma, Albers, Van Amelsvoort, Andriessen, Bakker, Barendregt, De Beer, Beinema, De Bekker, Beuker, Beu- mer, De Boer, De Boois, Bremen, Cop- pes, G. M. P. Cornelissen, Van Dam, Dan- kert, Van Dis, Dolman, Drees, Drenth, Van Dijk, Van Eisen, Epema-Brugman, Evenhuis, Franssen, Gardeniers-Be- rendsen, Geurtsen, Giebels, Ginjaar- Maas, Groensmit-van der Kallen, Van der Gun, Haas-Berger, Hartmeijer, Van der Heem-Wagemakers, Hermes, Herm- sen, Hoekstra, Honig van den Bos- sche, Van Houwelingen, Hutschemae- kers, Imkamp, Jansen, Janssen, Joe- kes, Jongeling, Kappeyne van de Cop- pello, Keja, Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff, Kombrink, Koning, De Ko- ning (A.R.P.), De Koning (B.P.), Ko- ningh, Konings, De Koster, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Kruisin- ga, Van Kuijen, De Kwaadsteniet, La- ban, Lamberts, Langedijk-de Jong, Van Leeuwen, Van der Lek, Van Leijen- horst, Lückers-Bergma.ns, Masman, Van der Mei, Van Mierlo, Nagel, Noote- boom, Notenboom, Nypels, Van Ooij- en, Patijn, Peijnenburg, Ploeg, Por- theine, Rienks, Rietkerk, Roels, Roet- hof, Roolvink, Van Rossum, Salo- mons, Van der Sanden, Schakel, Scherpenhuizen, Van het Schip, J. N. Scholten, Smit-Kroes, Van der Spek, Spinks, Staneke, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, Tilanus, Tolman, Tuinen- burg, Tuijnman, Veder-Smit, Van Veenendaal-van Meggelen, Vellenga, Verbrugh, Vondeling, Voogd, Voort- man, De Vries, Waalkens, Waltmans, Weijers, Weijters, Wiegel, Wierenga, Van Winkel, Wisselink, Ter Woorst, Worrell en van Zeil, en de heren Van der Stoel, Minister van Buitenlandse Zaken, en Vredeling, Ministervan Defensie. De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden: Poppe en Beekmans, wegens verblijf buitenslands, de hele week; De Chatinier, Van der Hek, De Ruiter en Verwoert, wegens ziekte; P.A.M. Cornelissen, wegens bijwo- ning van vergaderingen van de West- Europese Unie; Lückers-Bergmans, allen voor het eerste deel van de vergadering; Van Schaik, wegens bezigheden el- ders; Van Aardenne, wegens bijwoning van een vergadering van de raad der gemeente Dordrecht. Deze berichten worden voor kennisge- ving aangenomen. De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat zijn ingekomen twee brieven van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: een, over de uitgifte van grond in de IJsselmeerpolders (12 757, nr. 33); een, over bouwvergunningen ten behoeve van de P.T.T. (13 318, nr. 19). Deze brieven, die al zijn gedrukt en rondgedeeld worden voor kennisge- ving aangenomen. De Voorzitter: Ook zijn ingekomen de volgende brieven: een, van Staatssecretaris Klein van Onderwijs en Wetenschappen, over experimentele samenwerking tussen de Agogische Akademie Friesland en de Rijksuniversiteit Groningen; een, van Staatssecretaris Schaefer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, over de verrekening van de saldi van de doorstromings- en krot- opruimingsfondsen ; twee, van de Minister van Land- bouw en Visserij: een, ten geleide van het verslag over het vierde kwartaal 1974 inzake de toe- passing van de bepalingen hoofdstuk III van de Landbouwwet, alsmede het verslag van het voedselvoorzienings- in- en verkoopbureau; een, ten geleide van het financieel verslag 1974/1975 van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij; een, van de Staatssecretaris van Volksgezondheiden Milieuhygiëne, over een adviesaanvrage inzake de verstrekking van verloskundige hulp. Deze brieven, die niet zullen worden gedrukt, worden voor kennisgeving aangenomen; Dinsdag 28 oktober 1975 Aanvang 14.00 uur De bijgevoegde stukken liggen op de griffie ter inzage; voor zover nodig is kopie gezonden aan de betrokken commissies. De Voorzitter: Geen van de beide Ka- mers der Staten-Generaal en evenmin de Gevolmachtigd Minister van Su- riname, onderscheidenlijk de Neder- landse Antillen, hebben uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd van de interna- tionale overeenkomst, gedrukt onder nummer 13 624, R 1002, die op 26 sep- tember 1975 aan de griffie is overge- legd. Ik stel voor, dit stuk voor kennis- geving aan te nemen. Daartoe wordt besloten. De Voorzitter: De overige ingekomen stukken staan op een lijst, die op de ta- fel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik ook voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daarte- gen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd. Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten te stellen in handen van: a. de vaste Commissie voorde betrek- kingen met Suriname en de Neder- landse Antillen: Ontwerp van Rijkswet Overeen- komst tussen het Koninkrijk der Neder- landen en Suriname, houdende rege- len met betrekking tot de rechtspositie van militair en burgerpersoneel van het Koninkrijk der Nederlanden, res- sorterende onder het Departement van Defensie (13 668, R 1008); b. de vaste Commissie voor Finan- ciën: Wetsontwerp Wijziging van de voor- ziening voor de kalenderjaren 1974 en 1975 met betrekking tot de heffing van loon- en inkomstenbelasting van de- genen die uitsluitend of vrijwel uitslui- tend uitkeringen ingevolge de Alge- mene Ouderdomswet of de Algemene Weduwen- en Wezenwet genieten (13 673). Ik deel aan de Kamer mee dat wegens andere verplichtingen van de be- windslieden het debat over het NAVO- Tweede Kamer 28oktober1975 Ingekomen stukken Presidium Regeling van werkzaamheden 633 Van der Stoel rend effect zou hebben op de MBFR, terwijl omgekeerd een blokkade van het SALT-overleg ongetwijfeld nadeli- ge effecten op de MBFR-onderhande- lingen zou kunnen hebben, al was het alleen maar psychologisch. Mevrouw Van Leeuwen heeft nog eens onderstreept dat de verwezen- lijking van de doelstelling van een onge veer gelijk niveau van conventionele strijdkrachten aanzienlijk stabiliserend zou werken in Centraal Europa. Ik on- derschrijf deze stelling zeker. Deze ge- dachte staat dan ook voorop in het Ne- derlandse denken. Daarentegen heeft de geachte afge- vaardigde de heer Van der Spek laten blijken dat hij in de gedachte van een gelijk niveau van conventionele strijd- krachten iets van een winstpunt voor het westen ziet. Ik stel daar tegenover dat voor het oostblok in elk geval het voordeel blijft van de kortere aanvoer- lijnen en het sneller aanvoeren van versterkingen . Bovendien herinner ik eraan dat dit, in de Nederlandse ge- dachtengang, ook mee zou brengen dat in het onderhandelingsproces tegenover concessies op het punt van een gelijke conventionele sterkte en het verdwijnen van een tankleger ook bepaalde reducties op nucleair gebied zouden staan, wat de inbreng van nu- cleaire wapens in het onderhande- lingsproces zou meebrengen. Ik meen wel dat daar tegenover adequate en gelijkwaardige concessies van het Sovjetblok moeten staan. De heer Van der Spek heeft in dit verband nog de non-first-use-gedach- te genoemd. Ik wil vragen om de dis- cussie in detail daarover, ook overeen- komstig ons tijdschema, uit te stellen tot de behandeling van de ontwape- ningsnota. Voorshands wil ik aanteke- nen, dat ik bij andere westelijke landen hoegenaamd geen interesse voor deze gedachte aantref en dat anderzijds hoe dan ook bij het toepassen van de non- first-use-gedachte zal gelden dat de atoomwapens er toch blijven liggen en dat in feite niets zal worden gedaan aan het niveau van de atoombewape- ning. Vandaar dat ik zo bijzonder veel waarde hecht aan het wederzijds te- rugschroeven van het niveau van nu- cleaire bewapening. Ik meen juist dat de totstandkomi ng van de gedachte van conventionele pariteit het klimaat voor het wederzijds terugschroeven van de nucleaire bewapening aanzien- lijkzal bevorderen. De heer Van Mierlo heeft zich afge- vraagd, of de inbreng van nucleaire wapens zou betekenen dat de opstel- ling op het conventionele vlak van de westelijke onderhandelaars zou ver- stroeven. Zo zou ik het niet willen stel- len. Ik dacht wel dat'zij met meer kracht aan hun aanvankelijke doelsteL lingen zouden willen vasthouden. Dat is waarschijnlijk een betere taxatie. Ik kom nu aan de vragen die zijn gesteld over de SALT. Sinds de onder- handelingen in het kader van SALT II zijn begonnen, waarbij onder andere onderwerpen aan de orde zijn die de heer Dankert reeds heeft aangegeven, zijn volgens onze informatie vele pun- tèn geregeld, maar zijn er, zoals ge- bruikelijk bij dergelijke ingewikkelde onderhandelingen , enkele essentiële vraagstukken overgebleven waarover nog moeilijk overeenstemming lijkt te kunnen worden bereikt. Hierbij figure- ren inderdaad de onderwerpen die de heer Dankert noemde. Hoe lang de on- derhandelingen nog zullen duren is dan ook moeilijk van hieruit te schat- ten, ook al worden wij regelmatig door de Verenigde Staten op de hoogte ge- houden. De heer Dankert heeft nog gevraagd wat de cruise-missiles voor West-Euro- pa betekenen. De vraag, die hierbij moet worden gesteld is: Wat is een cruise-missile ? Een cruise-missile is een geleide raket die aërodynamische stijging gebruikt om de zwaartekracht te overwinnen en mechanische voort- stuwing om zich voort te bewegen. Het grootste gedeelte van het vluchttraject van de cruise-missiles blijft binnen de atmosfeer van de aarde. Aldus luidt de definitie van het American Arms Con- trol and Disarment Agency. Deze defi- nitie omvat een schier eindeloze vari- atie van zelf voortgestuwde raketten. Zo kan men bij voorbeeld de Duitse V 1 een cruise-missile noemen. Gezien de- ze variatiemogelijkheid en daarbij in overweging nemend dat van recente ontwikkelinge n op dit gebied nog wei- nig technische gegevens bekend zijn, valt niet te zeggen wat de betekenis van de cruise-missiles kan zijn voor West-Europa en of zij ook een conven- tionele rol zouden kunnen spelen. Ik kan de heer Dankert echter de verzeke- ring geven, dat wij de ontwikkelingen zorgvuldig zullen volgen en voortdu- rend zullen toetsen aan ons beleid, dat erop gericht is de rol van nucleaire wa- pens bij de verdediging van West-Eu- ropa zo veel mogelijk te beperken. In het algemeen wil ik over de SALT nog stellen, dat zowel Amerika als de Sovjet-Unie buitengewoon belang hecht aan de SALT als basis voor de verdere positieve ontwikkeling van hun betrekkingen, terwijl bovendien recente uitlatingen van minister Kis- singer wijzen op de toenemende hoop dat SALT II met een positief resultaat zal eindigen. Nu ik toch op het nucleaire vlak be- zig ben, wil ik de heer Van Eisen de verzekering geven, dat de Regering met hem verwerpt enigerlei vervaging van de grens tussen conventionele en nucleaire wapens evenals de introduc- tie van mininukes. Gelukkig is er geen enkele aanwijzing dat het die kant op gaat. Van Amerikaanse zijde worden deze bezwaren gedeeld. De heer Van Eisen (KVP): Acht u daar- bij ook de in de pers verschijnende be- richten over uraniumgranaten? Minister Van der Stoel: Mijnheer de Voorzitter! Met uw goedvinden zou ik op dit punt willen verwijzen naar het antwoord, dat in de maak is, op de vra- gen die de heer Waltmans ter zake heeft gesteld. Ik kom aan de conferentie inzake vei- ligheid en samenwerking in Europa. Ik beluisterde bij de heer De Koster de stelling, dat via de actefinal van Hei- si nki de Breznjev-doctrine wordt er- kend. Ik wil dit bestrijden. De heer De Koster (VVD): Niet alleen bij mij! Minister Van der Stoel: Dan zou ik die stelling van de heer De Koster en zijn medestanders willen bestrijden. Ik wijs erop, dat tal van voorbeelden in de tekst illustreren, dat nu juist de Brez- njev-doctrine in feite wordt uitgesloten Ik wil een citaat geven: 'Krachtens het beginsel van gelijkheid van rechten en het zelfbeschikkingsrecht van de vol- keren hebben alle volken te allen tijde het recht om in volledige vrijheid, wanneer en zoals zij wensen hun bin- nenlandse en buitenlandse politieke statuste bepalen zonder inmenging van buiten.'. Of de praktijk niet anders zal zijn dan de leer, in de acte final neergelegd, is een andere zaak. Ik geloof echter, dat niet kan worden gesteld dat via de acte final berust is in de Breznjev-doctrine. Mijnheer de Voorzitter! De derde mand heeft de heer Dankert de opmer- king ontlokt dat enigszins moet wor- den gewaakt - ik parafraseer zijn op- merkingen - voor neigingen om de toepassing van de beginselen van de derde mand te gebruiken als ideologi- sche machine de guerre tegen de lan- den en de regimes van het Oostblok. Ik zou zo de doelstelling van de derde mand ook niet willen omschrijven. Ik wil wel stellen, dat naar mijn gevoel aan de ontspanning een heel wezenlij- ke dimensie blijft ontbreken, als geen verdere humanisering en normalise- ring van de contacten tussen Oost- en Tweede Kamer 28 oktober 1975 Buitenlandse Zaken/Defensie 656
 7. 7. Koppel debatten aan nieuwsberichten Intuitie 1: Het nieuwsbericht bevat de naam van de politicus en is gepubliceerd binnen een week na het debat Intuitie 2: Hoe meer overlap wat betreft topics en named entities, hoe waarschijnlijker dat er een link is.
 8. 8. Demonstratie
 9. 9. Een dienst waarmee je een database kunt doorzoeken m.b.v SPARQL Query commando’s, bv: “Geef me alle fragmenten met meer dan 60 nieuwsberichten” SELECT ?speech ?no_newsitems {{ SELECT ?speech (COUNT(?news) AS ?no_news_items) WHERE{ ?speech <http://purl.org/linkedpolitics/nl/polivoc#coveredAt> ?news . } GROUP BY ?speech } FILTER (?no_news_items > 60) } SPARQL Endpoint
 10. 10. • A Linked Open Data set van Nederlandse parlementaire debatten met bijna 3 miljoen links tussen 450.000 fragmenten en 1,5 miljoen kranten artikelen en radio bulletins. • Beschikbaar via een webdemo en sparql Endpoint • Joepie, het werkt! (maar de televisie niet) • Niet perfect • Maar best ok (recall: 62%; precision: 80%) • We hebben een prijs gewonnen  Resultaten
 11. 11. • A Linked Open Data set van Nederlandse parlementaire debatten met bijna 3 miljoen links tussen 450.000 fragmenten en 1,5 miljoen kranten artikelen en radio bulletings. • Beschikbaar via een webdemo en sparql Endpoint • Joepie, het werkt! (maar de televisie niet) • Niet perfect • Maar best ok (recall: 62%; precision: 80%) • We hebben een prijs gewonnen  • Mensen gebruiken het ook echt Resultaten
 12. 12. NRC Handelsblad, Ewoud Sander, Voor al haar mantelzorgen, 14 April 2014 “Een andere digitale bron die ik zelf steeds vaker raadpleeg is PoliMedia.nl” Jeuh! Een artikel in NRC Handelsblad!
 13. 13. “Wat PoliMedia in mijn ogen vooral interessant maakt, zijn de relatief geavanceerde zoek- en filtermogelijkheden.” NRC Handelsblad, Ewoud Sander, Voor al haar mantelzorgen, 14 April 2014 O nee! Ewoud gebruikt PoliMedia niet waarvoor het bedoeld is
 14. 14. • Begrijpen mensen het doel? • Ewoud Sanders is niet de enige die niet het volledige potentieel gebruikt…. Wie kent er SPARQL? • Wat is het gevolg van inperfecte data? • Waar komen fouten vandaan? ORC? Named entity detection? Topic detection? Gaten in de collectie? Open issues
 15. 15. Credits Martijn Kleppe Max Kemman Henri Beunders Laura Hollink Damir Juric Geert Jan Houben Jaap Blom Johan Oomen Gefinancierd door Databestanden
 16. 16. www.polimedia.nl Martijn Kleppe Erasmus Universiteit Rotterdam kleppe@eshcc.eur.nl www.martijnkleppe.nl @martijnkleppe Laura Hollink CWI l.hollink@cwi.nl www.cs.vu.nl/~laurah

×