Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เทศกาลแปลก

THE EXOTIC FESTIVALS
1
โครงงาน คอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ชื่อโครงงาน 10 เทศกาลแปลก
(The exotic festivals)
จัดทา...
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 รู้จกเทศกาลแปลก
ั
บทที่ 3 วิธการดาเนินงาน
ี
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมุล
ที่มา...
บทที่ 1

บทนา
4
ชือโครงงาน (ภาษาไทย : 10 เทศกาลแปลกทั่วโลก
่
ชือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : The exotic festival
่
ประเภทโครงงาน : สื่อการสอน
ชื...
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
โลกของเรามีทั้งหมด 5 ทวีป ในแต่ละทวีปก็มีหลายประเทศ รวมทั้งหมดมี 193 ประเทศทั่ว
โลก การก่อกาเน...
วัตถุประสงค์
•เพื่อศึกษาเทศกาลที่แปลกใหม่ที่มีอยู่ทั่วโลก
•สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้

ขอบเขตโครงงาน
ศึกษาเ...
บทที่ 2

เทศกาลแปลก
8
เทศกาลโดดข้ามทารก

เทศกาลอาบโคลน

เทศกาลกลิ้งชีสลงเขา

เทศกาลปาสี เทศกาลอุ้มเมียชิงแชมป์โลก เทศกาลปาแป้งและไข่
เทศกาลปามะเ...
เทศกาลโดดข้ามทารก
Castrillo de Murcia ประเทศสเปน
10
ชาวคริสต์นิกายคาทอลิกในเมืองเล็กๆชื่อ Castrillo de Murcia
ในสเปน
มีพิธีการเฉลิมฉลองที่แปลกระดับโลก ประเพณีนี้
เริ่มต้นมาตั...
เทศกาลกลิ้งชีสลงเขา
Gloucestershire ประเทศอังกฤษ
12
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 เป็นอย่างน้อย ชาวเมืองของ
Gloucestershire ประเทศอังกฤษ
ขนเอาก้อนชีสของตัวเองมา กลิ้งลงเขาให้ผ้เข้า
ู...
เทศกาลอุ้มเมียชิงแชมป์โลก
ประเทศฟินแลนด์
14
ทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปี ประเทศฟินแลนด์
จัดการแข่งขัน“อุ้มเมีย” โดยมีที่มากันแบบ
ขาๆ ว่าเมื่อก่อนผู้ชายจะขโมยผู้หญิงจากหมู่...
เทศกาลปามะเขือเทศ
ประเทศสเปน
16
เทศกาลปามะเขือเทศ La Tomatina ในภาษาสเปน
ซึ่งเฉลิมฉลอง เริ่มปามะเขือเทศใส่หัวกัน ใน
วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมของ...
เทศกาลปาส้ม (Ivrea Orange Festival)
ประเทศอิตาลี
18
อิตาลีก็ไม่น้อยหน้า ขอ “ปาส้ม” กะเค้า
บ้าง ท่าจะจุกว่ามะเขือเทศเยอะ งานนี้จัดขึ้นในช่วงถือ
ศีลบวช ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่ลาน...
เทศกาลอาบโคลน (Boryeong Mud)
ประเทศเกาหลีใต้
20
เทศกาล “อาบโคลน“ ของเกาหลีใต้ใต้
เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว ส่วนดินโคลนที่เห็น
นั้นเป็น “โคลนบริสทุธ” โคลนที่ไม...
เทศกาลปาสี (Gulal Throwing)
ประเทศอินเดีย
22
Holi Festival อันโด่งดังของประเทศอินเดียที่ มี
ขึ้นทุกๆ ปีในเดือนมีนาคม
เราคงเคยเห็นภาพกันมาบ้าง งานนี้เป็น
เทศกาลที่ดึงดู...
ในวันก่อนงานเทศกาลจะมีการก่อ
กองไฟเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย และร้านค้าต่างๆ
ก็จะกักตุนสี Gulal เอาไว้ขายในวันงาน เหตุ
ที่ต้อ...
เทศกาลปาแป้งและไข่
ประเทศสเปน
25
เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว มีงานเทศกาล
เพื่อเฉลิมฉลอง วันโกหก (April fool’s day) ด้วยการ
ปาแป้งสู้กันในบริเวณศูนย์กลางเมือง...
เทศกาลโยนแพะ
ประเทศสเปน
27
อีกหนึ่งเทศกาลโยนของแปลกๆ จากประเทศ
สเปน นี่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นที่โต้เถียงกันมากที่สุด
เพราะของที่เอามาโยนนั้นคือสัตว...
ที่เมือง ซาโมรา ประเทศสเปน จะมีการจัด
งานเทศกาลนี้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับแพะชื่อดังใน
ประวัติศาสตร์เมือง เรื่องมีอยู่ว่า มีพร...
เทศกาลสาดไวน์ (Wine Pouring)
ประเทศสเปน
30
ทุกๆ ปีใน เมือง Haro ของประเทศสเปน
จะมีการจัดงานเทศกาล Haro Wine Festival ขึ้น ซึ่ง
คล้ายๆ กับ งานฉลองเบียร์ (Oktoberfest)...
บทที่ 3

วิธีดาเนินการ
32
ระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาโครงงาน
ในการศึกษาโครงงานใช้รูปแบบการสารวจสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบ...
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหรือเก็บข้อมูล
1. โครงร่างการจัดทาโครงงาน จัดทาโดยการระดมสมองในกลุ่มแล้วกาหนด
เป็นรูปแบบสาหรับใช...
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลำดับ
ที่

ขั้นตอน

สัปดำห์ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

ผู้รับผิดชอบ
12 13 14 15 16 17

1

...
บทที่ 4

ผลการดาเนินงาน
36
บทที่ 4

ผลการดาเนินงาน
จากการที่ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเทศกาลแปลกๆทั่ว
โลก ก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเป็นอยู...
บทที่ 5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
38
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รู้ถึงเทศกาลแปลกใหม่ที่มีในโลกของเรา
2. สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกันและกันได้เป็นอย่างดี

สถาน...
ที่มา
• http://webboard.sanook.com/forum/?topic=35678
97
• http://lifestyle.th.msn.com
• http://travel.mthai.com/world-tr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The exotic

341 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The exotic

 1. 1. เทศกาลแปลก THE EXOTIC FESTIVALS 1
 2. 2. โครงงาน คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ชื่อโครงงาน 10 เทศกาลแปลก (The exotic festivals) จัดทาโดย 1. นางสาวสิตานันท์ นรพงษ์ เลขที่ 9 2. นางสาวเสาวนีย์ ไชยชนะ เลขที่ 35 ชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เสนอ คุณครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 2
 3. 3. บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 รู้จกเทศกาลแปลก ั บทที่ 3 วิธการดาเนินงาน ี บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมุล ที่มา 3
 4. 4. บทที่ 1 บทนา 4
 5. 5. ชือโครงงาน (ภาษาไทย : 10 เทศกาลแปลกทั่วโลก ่ ชือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : The exotic festival ่ ประเภทโครงงาน : สื่อการสอน ชือผูทาโครงงาน : 1. นางสาว สิตานันท์ ่ ้ นรพงษ์ 2. นางสาว เสาวนีย์ ไชยชนะ ชือทีปรึกษา : คุณครูเขื่อนทอง ่ ่ มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 5
 6. 6. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน โลกของเรามีทั้งหมด 5 ทวีป ในแต่ละทวีปก็มีหลายประเทศ รวมทั้งหมดมี 193 ประเทศทั่ว โลก การก่อกาเนิดเป็นประเทศในแต่ละประเทศมีเหตุผลและปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป บางประเทศ เกิดขึ้นจากคนโบราณ หรือบางประเทศเกิดขึ้นได้จากบุคคลในที่อื่นมาค้นพบ แค่การกาเนิดเป็นประเทศที่มี มากกว่าร้อยประเทศทั่วโลกยังมีความแตกต่างกันมากมายจึงส่งผลให้วถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละ ิ ประเทศแตกต่างกันออกไปด้วย แต่ละประเทศทั่วโลกต่างมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมที่แต่ละประเทศ จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขึ้นอยู่กับ ประเพณี ความเชื่อ หรือศาสนาของประเทศนั้นๆ และ เทศกาลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศได้เหมือนกัน เราจึงเลือกที่จะศึกษาเทศกาลของในแต่ละประเทศเพราะแต่ละเทศกาลต่างมีเสน่ห์ในแบบที่ ต่างกันออกไป แต่เทศกาลที่เราศึกษานันเป็นเทศกาลที่แปลกออกไป เป็นเทศกาลที่ประหลาดสาหรับคนใน ้ อีกประเทศหนึ่งแต่กลับเป็นเทศกาลที่เป็นเรื่องปกติที่จัดขึ้นทุกๆปีของคนในประเทศนั้นๆ เพราะฉะนั้นมัน จึงมีความเป็นมหัศจรรย์ที่จะมีแบบนี้อยู่แค่ในประเทศนั้นๆเท่านั้น 6
 7. 7. วัตถุประสงค์ •เพื่อศึกษาเทศกาลที่แปลกใหม่ที่มีอยู่ทั่วโลก •สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้ ขอบเขตโครงงาน ศึกษาเฉพาะเทศกาลที่แปลกจริงๆของในแต่ละประเทศทั่วโลก ที่มีความเป็น เอกลักษณ์และสามารถบ่งบอกถึงประเทศนั้นๆได้เป็นอย่างดี 7
 8. 8. บทที่ 2 เทศกาลแปลก 8
 9. 9. เทศกาลโดดข้ามทารก เทศกาลอาบโคลน เทศกาลกลิ้งชีสลงเขา เทศกาลปาสี เทศกาลอุ้มเมียชิงแชมป์โลก เทศกาลปาแป้งและไข่ เทศกาลปามะเขือเทศ เทศกาลโยนแพะ เทศกาลปาส้ม เทศกาลสาดไวน์
 10. 10. เทศกาลโดดข้ามทารก Castrillo de Murcia ประเทศสเปน 10
 11. 11. ชาวคริสต์นิกายคาทอลิกในเมืองเล็กๆชื่อ Castrillo de Murcia ในสเปน มีพิธีการเฉลิมฉลองที่แปลกระดับโลก ประเพณีนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1620 โดยต้องใช้เด็กทารกที่เพิ่งเกิดในปีนั้นๆ มานอนบนเสื่อ เชื่อกันว่าการกระโดดข้ามเด็กทารกของปีศาจ ดังกล่าวจะหมายความว่าพวกเด็กๆได้รอดพ้นจากเงื้อมมือของ ปีศาจนั่นเอง นับเป็นหนึ่งในเทศกาลที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ ว่าได้ อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ได้ขอทาง คริสตจักรว่าหนทางเดียวที่จะล้างบาปกาเนิดให้เด็กๆได้ก็คือการเข้าสู่พีธีล้าง บาปนั่นเอง 11
 12. 12. เทศกาลกลิ้งชีสลงเขา Gloucestershire ประเทศอังกฤษ 12
 13. 13. นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 เป็นอย่างน้อย ชาวเมืองของ Gloucestershire ประเทศอังกฤษ ขนเอาก้อนชีสของตัวเองมา กลิ้งลงเขาให้ผ้เข้า ู แข่งขันต้องวิ่งไล่ตาม ใครเก็บก้อนชีสได้ ก็เอาก้อนชีสอ ร่อยๆกลับบ้านไปเลย ฟังดูงายแต่เอาจริงๆแล้วกีฬานี้มันท้าทายมากๆ ก้อนชีสที่ ่ กลิ้งลงเนินเขามาอาจจะทาความเร็วได้ถง 110 กม./ชม. ผู้เข้าแข่งขัน ึ หลายๆคนต้องหกล้มเลือดตกยางออก หรือแม้แต่แข้งขาหักขณะ พยายามวิ่งไล่ตามชีสกันทุกครั้งไป 13
 14. 14. เทศกาลอุ้มเมียชิงแชมป์โลก ประเทศฟินแลนด์ 14
 15. 15. ทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปี ประเทศฟินแลนด์ จัดการแข่งขัน“อุ้มเมีย” โดยมีที่มากันแบบ ขาๆ ว่าเมื่อก่อนผู้ชายจะขโมยผู้หญิงจากหมู่บ้านอื่นมา เป็นภรรยา อุ้มแล้วหนีมาเลยว่างั้น น่ากลัวจริง! แต่ ปัจจุบันนี้ผันมาเป็นกีฬา ใครสามารถอุ้มเมียสุดที่รักข้าม ผ่านสิ่งกีดขวางได้ในเวลารวดเร็วที่สุด รับไปเลยเบียร์ ปริมาณเท่าน้าหนักตัวภรรยา! นี่เห็นภรรยาเป็นเครื่องมือ ชัดๆ 15
 16. 16. เทศกาลปามะเขือเทศ ประเทศสเปน 16
 17. 17. เทศกาลปามะเขือเทศ La Tomatina ในภาษาสเปน ซึ่งเฉลิมฉลอง เริ่มปามะเขือเทศใส่หัวกัน ใน วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมของทุกปี ที่ เฉพาะเมือง บุนโยล (Bunyol) ทางภาคตะวันออกของ สเปน เทศกาลปามะเขือเทศนี้ ดุเดือด เข้มข้น ด้วย “ศึกปามะเขือเทศ” ซึ่งจะจัดขึ้นว่าเป็นศึกปามะเขือเทศ ดังนั้น คนที่มาร่วมงานเทศกาลนี้ ทั้งชาวเมือง เอง และผู้มาเยือน ต่างก็ปามะเขือเทศใส่กันอย่าง สนุกสนาน 17
 18. 18. เทศกาลปาส้ม (Ivrea Orange Festival) ประเทศอิตาลี 18
 19. 19. อิตาลีก็ไม่น้อยหน้า ขอ “ปาส้ม” กะเค้า บ้าง ท่าจะจุกว่ามะเขือเทศเยอะ งานนี้จัดขึ้นในช่วงถือ ศีลบวช ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่ลานกลางเมือง เพื่อ ราลึกถึงการสู้รบต่อต้านจักรพรรดิผู้กดขี่ข่มเหง ใน ศตวรรษที่ 12 งานนี้จะมีกลุ่มอาสาสมัครแสดงเป็นศัตรู โดยใส่ชุดอัดนวมและหมวกป้องกัน แบบว่าใครโกรธ แค้นปาซัดมาได้เต็มที่ 19
 20. 20. เทศกาลอาบโคลน (Boryeong Mud) ประเทศเกาหลีใต้ 20
 21. 21. เทศกาล “อาบโคลน“ ของเกาหลีใต้ใต้ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว ส่วนดินโคลนที่เห็น นั้นเป็น “โคลนบริสทุธ” โคลนที่ไม่มีประโยชน์ทาง ิ์ เกษตรกรรมนัก แต่กลับอุดมด้วยแร่ธาตุที่เหมาะ สาหรับผลิตเครื่องสาอาง แต่ละปีดินโคลนจะถูกขุด และขนไปยังชายหาด เพื่อให้ทุกคนลงไปกลิ้งเกลือก อย่างสนุกสนาน 21
 22. 22. เทศกาลปาสี (Gulal Throwing) ประเทศอินเดีย 22
 23. 23. Holi Festival อันโด่งดังของประเทศอินเดียที่ มี ขึ้นทุกๆ ปีในเดือนมีนาคม เราคงเคยเห็นภาพกันมาบ้าง งานนี้เป็น เทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่ว โลกให้ไปเข้าร่วม เล่นกันอย่างสนุกสนานและ ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ สีที่ใช้ปาใส่กันคือ ผงสีสันสดใสที่เรียกว่า Gulal 23
 24. 24. ในวันก่อนงานเทศกาลจะมีการก่อ กองไฟเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย และร้านค้าต่างๆ ก็จะกักตุนสี Gulal เอาไว้ขายในวันงาน เหตุ ที่ต้องใช้สีสันสดใสในเทศกาลนี้ก็เพื่อสื่อถึง ความมีพลัง และความสุข สนุกสนาน 24
 25. 25. เทศกาลปาแป้งและไข่ ประเทศสเปน 25
 26. 26. เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว มีงานเทศกาล เพื่อเฉลิมฉลอง วันโกหก (April fool’s day) ด้วยการ ปาแป้งสู้กันในบริเวณศูนย์กลางเมือง เทศกาลนี้ชื่อ ว่า els enfarinats จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณ งาน ไม่เว้นแม้แต่คน กลายเป็นสีขาวกันไปหมดจน แทบจะมองไม่เห็นสีอื่นเลยงานนี้นอกจากการปาแป้ง แข่งกันสนุกๆ แล้ว ใครที่แข่งปาแป้งและไข่กับ คณะกรรมการเมืองชนะจะได้รับเกียรติให้ออกกฏหมาย ใหม่ที่จะใช้กันในเมืองเป็นเวลา 1 วัน และใครที่ฝ่าฝืนก็ จะถูกปรับ ส่วนเงินที่ได้ก็จะนาไปเข้าการกุศลต่อไป 26
 27. 27. เทศกาลโยนแพะ ประเทศสเปน 27
 28. 28. อีกหนึ่งเทศกาลโยนของแปลกๆ จากประเทศ สเปน นี่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นที่โต้เถียงกันมากที่สุด เพราะของที่เอามาโยนนั้นคือสัตว์เป็นๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ และมันคงไม่ชอบใจนักที่จะถูกเอามาโยนแบบนี้ สัตว์ที่ว่า นี้คือ แพะ ซึ่งถูกโยนลงมาจากหอระฆังสูง 50 ฟุต ลง มายังพื้นด้านล่างที่มีกลุ่มคนถือผ้าผืนใหญ่รอรับตัวมันอยู่ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์จะ หัวเสียและเรียกร้องให้ ยกเลิกงานเทศกาลนี้ 28
 29. 29. ที่เมือง ซาโมรา ประเทศสเปน จะมีการจัด งานเทศกาลนี้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับแพะชื่อดังใน ประวัติศาสตร์เมือง เรื่องมีอยู่ว่า มีพระรูปหนึ่งซึ่งเลี้ยง แพะเอาไว้ ทุกๆ วันเขาจะพาแพะเดินไปตามที่ต่างๆ เพื่อ เอานมของมันให้กับคนยากไร้ อย่างไรก็ตาม วันหนึ่ง แพงตัวนี้หนีขึ้นไปบนหอระฆัง เมื่อระฆังดังขึ้นมามันก็ ตกใจมากจนวิ่งตกลงมาจากหอคอย แต่โชคดีที่ด้านล่างมี คนผ่านไปมาที่ถือผืนผ้าใบอยู่จึงรับมันเอาไว้ได้พอดี และ แพะตัวนี้ก็รอดชีวิต แต่สาหรับแพะผู้โชคร้ายที่โดนเอามา โยนในงานเฉลิมฉลองนี้ส่วนมากไม่ได้โชคดี แบบแพะต้น เรื่องและตกลงมาตายเสียส่วนมาก ปัจจุบันนี้เทศกาลนี้ถูก แบนไปตั้งแต่ปี 2002 แล้ว แต่เชื่อว่ายังมีคนแอบทากัน อยู่ดี 29
 30. 30. เทศกาลสาดไวน์ (Wine Pouring) ประเทศสเปน 30
 31. 31. ทุกๆ ปีใน เมือง Haro ของประเทศสเปน จะมีการจัดงานเทศกาล Haro Wine Festival ขึ้น ซึ่ง คล้ายๆ กับ งานฉลองเบียร์ (Oktoberfest)ของ เยอรมันที่ผู้คนออกมาดื่มกินเบียร์กันอย่างเปรมปรี แต่ ที่สเปนนี้มีการจัดงานที่ต่างกันไปนิดหน่อย จะจบงาน ด้วยการสาดไวน์ใส่กันจนเปียกปอนและ เสื้อกลายเป็น สีม่วงไปหมด แต่ก็คงไม่มีใครบ่นอะไรเพราะต่างคนก็ ต่างอิ่มไวน์กันจนหนาใจและคงกลับบ้าน กันอย่างมี ความสุข 31
 32. 32. บทที่ 3 วิธีดาเนินการ 32
 33. 33. ระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาโครงงาน ในการศึกษาโครงงานใช้รูปแบบการสารวจสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. รวบรวมรายชื่อเทศกาลแปลกที่น่าสนใจ จากแหล่งข้อมูลเช่นอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 2. คัดเลือกชื่อเทศกาลแปลกที่น่าสนใจ มา 10 เทศกาล 3. คืบค้น รูปภาพ รายละเอียดของเทศกาลนั้นๆจากอินเทอร์เน็ต 33
 34. 34. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหรือเก็บข้อมูล 1. โครงร่างการจัดทาโครงงาน จัดทาโดยการระดมสมองในกลุ่มแล้วกาหนด เป็นรูปแบบสาหรับใช้วางแผนในการจัดทาโครงงาน 2. อินเทอร์เน็ต งบประมาณ 20 บาท 34
 35. 35. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลำดับ ที่ ขั้นตอน สัปดำห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ผู้รับผิดชอบ 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน สิตานันท์ , เสาวนีย์ 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล สิตานันท์ , เสาวนีย์ 3 จัดทาโครงร่างงาน เสาวนีย์ 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน สิตานันท์ 5 ปรับปรุงทดสอบ สิตานันท์ , เสาวนีย์ 6 การทาเอกสารรายงาน สิตานันท์ , เสาวนีย์ 7 ประเมินผลงาน สิตานันท์ , เสาวนีย์ 8 นาเสนอโครงงาน สิตานันท์ 35
 36. 36. บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน 36
 37. 37. บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน จากการที่ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเทศกาลแปลกๆทั่ว โลก ก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรือ ปัจจัยอื่นๆที่ทาให้เกิดเทศกาลขึ้นมา ล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าและควรได้รีบ การสานต่อในรุ่นต่อๆไป และเทศกาลแปลกก็เป็นเทศกาลๆดีดีที่ถือ เป็นการสร้างสรรค์สังคมที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง อย่างน้อยเทศกาล แปลกก็ไม่ได้เลวร้ายเพราะถ้าอย่างนั้นคงไม่มีผู้คนมากมายยินดีที่จะ ไปเข้าร่วมด้วยความเต็มใจอย่างมากมายเช่นนี้ 37
 38. 38. บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 38
 39. 39. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รู้ถึงเทศกาลแปลกใหม่ที่มีในโลกของเรา 2. สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกันและกันได้เป็นอย่างดี สถานที่ดาเนินการ 1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2. ที่พักอาศัย กลุ่มสาระการเรียนรูที่เกี่ยวข้อง ้ สังคมศึกษา 39
 40. 40. ที่มา • http://webboard.sanook.com/forum/?topic=35678 97 • http://lifestyle.th.msn.com • http://travel.mthai.com/world-travel/6171.html • http://www.everydayreaders.com/blog/articles/weird-stuff-throwingfestivals/ 40

×