Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie verzuimbeleid apollo hotels & resorts

2,340 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie verzuimbeleid apollo hotels & resorts

 1. 1. Verzuimbeleid Apollo Hotels & Resorts<br />
 2. 2. Agenda<br /><ul><li>Wet Verbetering Poortwachter
 3. 3. Wat is eigen regie
 4. 4. Rollen bij preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid
 5. 5. Gespreksvormen</li></li></ul><li>3-9-2010<br />Wegéon <br />….maar om wat iemand nog wel kan<br />
 6. 6. Visie op verzuim(beleid)<br /><ul><li>Basisuitgangspunt: werken is gezond
 7. 7. Ziekte ≠ geen arbeidsmogelijkheden
 8. 8. Alle spelers binnen het preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid dienen hun rol en verantwoordelijkheden te kennen en/of op te pakken
 9. 9. Doel: communicatie over oorzaak en oplossing van het verzuim tussen werknemer en leidinggevenden optimaliseren</li></li></ul><li>Wet Verbetering Poortwachter<br /> Probleemanalyse/Plan van aanpak/Evaluatiemomenten (elke 6 weken)<br />Opschud moment<br />1ste ziekdag<br />Toets Reïntegratie- verslag door UWV<br />Plan van aanpak<br />42ste week<br />87-91 week<br />6de week<br />104 wkn<br />52ste week<br />8steweek<br />TRIAGE<br />Ziekmelding UWV<br />Probleemanalyse / advies Bedrijfsarts<br />Reïntegratie- verslag en aanvraag naar UWV<br />
 10. 10. WIA schematisch<br />Geen werk<br />Wel werk<br />
 11. 11. WIA<br /><ul><li>In week 90 gaat WIA aanvraag/dossier naar UWV
 12. 12. Opgesteld door bedrijfsarts en P&O
 13. 13. Toetsing UWV > te weinig inspanning sanctie UWV, max. 52 weken en 70 % salaris
 14. 14. Pemba-boete > premiedifferentiatie WIA verzekering</li></li></ul><li>Loondoorbetaling 2 jaar<br /><ul><li>1ste jaar 95 % van het laatst verdiende inkomen
 15. 15. 2de jaar 70 % van het laatst verdiende inkomen
 16. 16. Uitzonderingen > werknemers die onder de vangnetregeling vallen:
 17. 17. Ziekte/verzuim ten gevolge van zwangerschap of bevalling (aaneensluitend na de bevalling, dus geen dag tussen!)
 18. 18. Pleegouderschap of adoptie
 19. 19. Ziekte ten gevolge van orgaandonatie
 20. 20. Wajong, WAO of WIA uitkeringsgerechtigden
 21. 21. Werknemers die een IVA uitkering toegewezen krijgen</li></li></ul><li>Wat is eigen regie<br /><ul><li>P&O en leidinggevenden geven zelf vorm aan het verzuimbeleid
 22. 22. Leidinggevenden nemen de uivoering voor hun rekening
 23. 23. P&O heeft een adviserende rol en bewaakt de processen
 24. 24. Externe specialisten (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, enz.) worden ingezet op initiatief van de leidinggevenden en/of P&O
 25. 25. Uitgangspunt bij eigen regie is het model “ziek is ziek, verzuim is een keuze!”
 26. 26. Daarom is verzuim vaak gedragsgerelateerd, dus beïnvloedbaar
 27. 27. Door de werknemer
 28. 28. Door de leidinggevenden
 29. 29. De aanpak en beoordeling dient zuiver, transparant en rechtvaardig te zijn. Waar nodig wordt doorgepakt.</li></li></ul><li>Rol leidinggevenden <br /><ul><li>Verantwoordelijk voor de uitvoering verzuimbegeleiding werknemer
 30. 30. Doel > werknemer zo goed en spoedig mogelijk geheel of gedeeltelijk inzetbaar maken
 31. 31. Voeren eerste verzuimgesprek
 32. 32. Aandacht reden verzuim, is er daadwerkelijk sprake van arbeidsongeschiktheid of spelen andere factoren een rol
 33. 33. Is het verzuim te vermijden of te beïnvloeden
 34. 34. Mogelijkheden van de werknemer om deels of volledig (aangepast) werk te verrichten
 35. 35. Vastleggen communicatie en uitvoeren processen t.a.v. de WVP
 36. 36. Inzetten externe expertise zoals bedrijfsarts, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijkwerk, e.a.</li></li></ul><li>Rol werknemer<br /><ul><li>Algemeen: naar beste kunnen uitvoeren van werkzaamheden in ruil voor loon
 37. 37. De werkgever vragen om deels of volledig te mogen verzuimen c.q. geen arbeid te verrichten en toch betaald te worden
 38. 38. Werknemer dient de maximum inspanning te leveren om zijn herstel te bevorderen
 39. 39. Geen activiteiten uitvoeren die herstel kunnen belemmeren
 40. 40. Bespreekbaar maken van niet arbeidsongeschiktheidsgerelateerde problematiek
 41. 41. Professionele hulp zoeken
 42. 42. Werknemer dient volledig mee te werken aan re-integratie
 43. 43. Actief opstellen en aangeven welke mogelijkheden hij/zij heeft
 44. 44. Passend en/of deeltijds (aangepast) werk aanvaarden</li></li></ul><li>Rol P&O<br /><ul><li>Preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid uitwerken
 45. 45. Opstellen en actualiseren verzuimprocedures en protocollen
 46. 46. Bewaken termijnen en processen Wet Verbetering Poortwachter
 47. 47. Ondersteunen en adviseren leidinggeven met betrekking tot
 48. 48. Wet Verbetering Poortwachter
 49. 49. Aanpak preventie-, verzuim- en re-integratietrajecten
 50. 50. Arbeidsrecht
 51. 51. Inzet externe specialisten
 52. 52. Opstellen managementrapporten
 53. 53. Coördineren RI&E </li></li></ul><li>Rol bedrijfsarts <br /><ul><li>Bewaken fysieke en geestelijke gezondheid werknemers
 54. 54. Vaststellen van de arbeidsmogelijkheden van verzuimende werknemers
 55. 55. Ondersteunen en coachen werknemers en leidinggevenden bij re-integratie werknemers
 56. 56. Doorverwijzen + overleg behandelaars, wachtlijstbemiddeling
 57. 57. Preventie- en verzuimondersteuning en adviseur/vraagbaak
 58. 58. Neutrale en onafhankelijke beoordeling
 59. 59. Melden beroepsziekten</li></li></ul><li>Rol arbeidsdeskundige<br /><ul><li>Arbeidsdeskundigonderzoek
 60. 60. Onderzoek naar interne of externe arbeidsmogelijkheden werknemer
 61. 61. Advies en maatregelen om arbeidsgeschiktheid te bevorderen
 62. 62. Scholing, training, werkplekaanpassing
 63. 63. Bepalen mate verdienvermogen en mate arbeidsongeschiktheid
 64. 64. Beoordelen re-integratie inspanningen
 65. 65. Hoe UWV en Poortwachter proef zijn de re-integratie inspanningen
 66. 66. Re-integratie spoor 1 & 2
 67. 67. Spoor 1 = re-integratie binnen de organisatie in een andere functie
 68. 68. Spoor 2 = re-integratie buiten de organisatie bij een andere werkgever en andere functie
 69. 69. Ondersteuning en advies bij UWV processen
 70. 70. Conflictbemiddeling
 71. 71. Preventie activiteiten</li></li></ul><li>Rol bedrijfsmaatschappelijkwerker<br /><ul><li>Ondersteunen werknemers bij psychosociale en/of arbeidsgerelateerde problematiek
 72. 72. Problemen die voortvloeien uit het werk
 73. 73. Problemen die voortvloeien uit privésituatie en het werk beïnvloeden
 74. 74. Bevorderen optimaal functioneren werknemer
 75. 75. Leidinggevenden adviseren bij aanpak werk- en/of privéproblemen die een verstoring van het functioneren van de werknemer veroorzaken
 76. 76. Inzet preventief en bij verzuim</li></li></ul><li>Verzuimgesprekken<br /><ul><li>Toestemming verzuim wegens ziekte
 77. 77. Bedenk de verzuimaanvraag is de start van de terugkeer!
 78. 78. Preventief verzuimgesprek
 79. 79. U maakt zich zorgen om een medewerker. Hij/zij ziet er moe uit, moppert veel, u vraagt zich af of het wel goed met hem/haar gaat. U hoeft niet te wachten tot de medewerker verzuim aanvraagt. U vraagt de collega apart voor een gesprek.
 80. 80. Doel gesprek: achterhalen van knelpunten, zowel privé als op het werk, bedenken van oplossingen om verzuim te voorkomen.
 81. 81. Het terugkeergesprek
 82. 82. Dit wordt gevoerd wanneer uw medewerker terug op het werk is. Het kan veel informatie opleveren en herhaling voorkomen. Het verlaagt de drempel om een volgende keer met u in gesprek te gaan of om hulp te vragen.
 83. 83. Het frequentverzuimgesprek
 84. 84. Wordt gevoerd bij een medewerker die zich 2x in een maand verzuimt of meer dan 3x per jaar. Vooral frequent kort verzuim kan een voorbode zijn tot langere uitval.</li></li></ul><li>Tips bij verzuimgesprekken<br /><ul><li>Leg gemaakte afspraken vast!
 85. 85. Bereid het gesprek goed voor
 86. 86. Welke vragen ga ik stellen
 87. 87. Wat is het doel van het gesprek
 88. 88. Neem eventueel het opgebouwde dossier mee
 89. 89. Sta niet bij voorbaat met uw mening klaar
 90. 90. Beschouw het verzuim als een signaal en een reden voor aandacht. Zeg welk belang u heeft bij oplossingen en probeer uw medewerker aan het woord te laten, vooral over mogelijkheden om herhaling te voorkomen. Luisteren en doorvragen is altijd beter dan meteen iets te vinden.
 91. 91. Wees open, eerlijk en vertrouwelijk
 92. 92. Denk aan de privacy van de medewerker. Berg dossiers goed op en praat niet met niet bevoegde collega’s over vertrouwelijke gesprekken.
 93. 93. Medewerkers hebben altijd het recht hun dossier in te zien en eventueel een correctievel toe te voegen als ze het ergens niet mee eens zijn.</li></li></ul><li>Tips bij verzuimgesprekken<br /><ul><li>Stel open vragen die gericht zijn op inzicht en actie</li></ul> Probeer de medewerker op een positieve manier te ondersteunen en zelfinzicht en het probleemoplossend vermogen te vergroten.<br /><ul><li>Wat is de verzuimreden? Wat zijn, ondanks je klachten, mogelijkheden om je in te zetten op het werk? Welke werkzaamheden kan je wel uitvoeren? Welke stappen ga je ondernemen om de verzuimduur te beperken? Wanneer denk je geheel of gedeeltelijk terug inzetbaar te zijn?
 94. 94. Wat doe je als het goed met je gaat? Wat gebeurt er als het niet goed met je gaat? Hoe voel je dat het mis dreigt te gaan?
 95. 95. Welke acties kun je ondernemen om te zorgen dat je je goed voelt en wat kun je doen om te zorgen dat dat zo blijft?
 96. 96. Wat gaat er goed in je werk, ondanks je klachten, wat niet en wat kan er anders? Wat wil je in ieder geval blijven behouden?
 97. 97. Wat kun je zelf anders doen en wat kan/kunnen leidinggevende/werkgever/collega’s anders doen?
 98. 98. Wat kunnen we afspreken?
 99. 99. Wat is de volgende stap en wanneer?</li>

×