Strategiplan2010

1,067 views

Published on

Presentasjon av Strategiplan 2010-2013 for Fylkesutvalget tirsdag 10. november 2009.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,067
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategiplan2010

 1. 1. Budsjettprosessen 2009 4. K vartal 1. Kvartal Gjennomfører: Gjennomfører: - Eksterne - Elevinspektørene. brukerundersøkelser - Intern brukerundersøkelse. - Medarbeiderundersøkelse. - Brukerundersøkelse mot Det utarbeides detaljert budsjett og kommunene. evnt. spesifikke styringskort for Analyserer resultater. enhetene. Vurderer måloppnåelse og utarbeider årsrapport. Fylkestinget (desember) behandler: - Evntuelle endringer i strategiplanen Fylkestinget (april) behandler: som følge av Statsbudsjettet m.v. - Årsrapport med regnskap. - Samhandlingsprogram for neste år. 3. K vartal 2. Kvartal Det utarbeides: Dialog, drøftings- og samarbeidsmøter - Forslag til strategiplan inkludert mellom politikere, ledere, ansatte, styringskort og budsjettforslag. samarbeidspartnere og brukere med mål å - Virksomhetsrapport 1. halvår. skape felles grunnlag for prioriteringer og Fylkestinget (sept./okt.) satsninger m.v. behandler: Fylkestinget (juni) behandler: - Strategiplan for neste 4-års- - Strategiplanens periode. utfordringsdokument, rammer og - Virksomhetsrapport 1. halvår. prioriteringer for neste 4- årsperiode. - Økonomirapport med evnt. revisjon av årets budsjett.
 2. 2. Føringer fra fylkestinget i juni Budsjettvedtak i desember
 3. 3. Gjør vi som avtalt ? Fylkestingets føringer i planarbeidet: • Felles fylkesplan Trøndelag 2009 – 2012 • FT-vedtak sak 121/2007 : Overordnet strategi for fylkeskommunen i strategiplanperioden 2008 – 2011 • Vedtatt strategiplan 2009 - 2012 • FT-vedtak sak 62/2009: Utfordringsdokumentet
 4. 4. FT-vedtak sak 121/2007 : Overordnet strategi for fylkeskommunen i strategiplanperioden 2008 – 2011
 5. 5. Eks e mp el
 6. 6. Framtidsbilde 2013
 7. 7. Framtidsbilde Videregående skole 2013 • Gjennomføring av Skolebruksplan 3, ”Løft for læring” er fullført, og fylkeskommunen har nye tidsmessige skolebygg på Orkdal, Gauldal, Skjetlein og tre skolesteder i Trondheim. • Alle de 22 skolene i fylket er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. • Tilbudsstrukturen er godt tilpasset elevsøkning og arbeidslivets behov for arbeidskraft. • I Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger andelen elever som gjennomfører opplæring med fullført og bestått i løpet av 5 år over landsgjennomsnittet. • Elevenes karakterprestasjoner er på høyde med elevprestasjoner i Oslo, Rogaland og Hordaland. • Fagskoletilbudene har god søkning, og tilbudet er utviklet gjennom godt samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt.
 8. 8. Framtidsbilde 2013 Veg og kollektivtrafikk • Bompengeprosjekt igangsatt på E6 sør, 714,715 og 705 • Miljøpakke Trondheim finansierer store ombygginger/ utbedringer • Styrking av drift og vedlikehold fylkesveier har gitt økt vegstandard • Reisetiden med buss i Trondheim har gått markert ned • Trafikk og inntekter har økt betraktelig • Oppgradering av kollektivfeltene i sentrale gater er fullført • Hele rutenettet er lagt ut på anbud og utgiftene er under kontroll • Belønningsordningen er videreført og lagt inn i rammetilskuddet
 9. 9. Føringer fra FT i juni • Redusere utgiftene med 25 mill.kr • 10 mill kr opplæring • 5 mill kr på rutetilbudet kollektivtrafikk • 5 mill kr sentrale administrative funksjoner • 5 mil kr øvrig virksomhet inkl. politiske organer • Sette av realistiske rammer til kollektivtrafikk i 2010 og 2011 slik at nye underskudd unngås. • Rentefri låneordning for veg benyttes fullt ut. • Konsesjonskraftinntekter øremerkes regional utvikling • Fylkeskunstnerordningen styrkes • Økte antall PC’er til elevene • Midler til kompetanseheving for lærere ligger fast. Se for øvrig vedlegg 2.
 10. 10. Hvordan går det i 2009? • Status i oktober 2009: – et merforbruk på 55 mill på drifta, hvorav 33 mill kr på samferdselsområdet – Kapitalutgiftene reduseres med 35 mill kr ved 5% rente – Anslått netto merforbruk 2009 - 20 mill kr • MEN – Statsbudsjettet oppjusterer skatten for 2009 med 8 mill kr. – inntekter fra premieavvik, (30 mill) endelig tall foreligger ikke før i januar. – Noe merforbruk i drifta overføres til 2010 – Fortsatt usikkert på endelig resultat, men vi unngår underskudd • OG Vi har brukt 45 mill av disposisjonsfondet.
 11. 11. Budsjettforslag 2010: kr. 2 993 982,-
 12. 12. Statsbudsjettet 2010 Reell vekst frie inntekter 414 304 Forvaltningsreformen Drift og vedlikehold 145 072 Investeringer 86 004 Styrking frie inntekter 56 000 Nye fylkesvegferger 61 522 Kompensasjon nox-avg nye fylkesveiferger 2 478 Administrasjon 6 698 Tidligere øremerkede tilskudd lagt inn i rammen Stimuleringstilskudd folkehelse 2 354 Teknisk fagskole 20 287 Annet Gratis læremidler -4 291 Økt antall elever i private skoler -1 945 Sum økte utgifter 374 179 Fri inntektsvekst "til disposisjon" 40 125
 13. 13. Vi bruker ikke av reservene i 2010 ! Disposisjonsfond Bruk av fond Styrking av Disponibelt fond 2008 127 2009 45 82 2010 40* 9 91 2011 16 75 2012 8 67 2013 13 54 * I utfordringsdokumentet var det forutsatt å bruke 40 mill i 2010
 14. 14. Slik disponerte vi 2,2 mrd i 2009 40-41 Politisk styring Fordeling tjenester revidert 2009 og kontrollorganer 42-48 Administrasjon og intern service 50-59 Opplæring 3% 66 Tannhelse 4% 1% 6% 16 % 1% 70-71 Nærings- og bostedsutvikling 1) 0% 7101 Utleie av lokaler og tomteområder 5% 7102 Konsesjonskraft 4% 60 % 72 Fylkesveger 73 Kollektivtransport 74-79 Kulturaktivitet
 15. 15. Forslag til bruk av 2.6 mrd i 2010 40-41 Politisk styring og Fordeling tjenester 2010 kontrollorganer 42-48 Administrasjon og intern service 50-59 Opplæring 3% 66 Tannhelse 1% 5% 21 % 70-71 Nærings- og bostedsutvikling 1) 7101 Utleie av lokaler og tomteområder 10 % 7102 Konsesjonskraft 52 % 0% 72 Fylkesveger 0% 4% 73 Kollektivtransport 4% 74-79 Kulturaktivitet
 16. 16. Fordeling på tjenestegrupper 2010 Fordeling tjenestegrupper 2010 40-41 Politisk styring og 1% 5% kontrollorganer 42-48 Administrasjon og intern 38 % service 50-59 Opplæring 66 Tannhelse 52 % 4% 70-79 Regional utvikling
 17. 17. Investeringer 2010 - 2013 Tjenesteområde Strategiplanperiode Alle tall i mill kr 2010 2011 2012 2013 Fosen vgs - overtakelse 190,00 Ny vgs Brundalen 140,00 230,00 119,28 Ny vgs Strinda 15,00 95,00 170,00 73,27 Ny vgs Midtbyen 50,00 67,00 16,78 Skjetlein vgs 50,00 26,79 Gauldal skole- og kultursenter 80,70 Meldal , Tiller, Heimdal vgs 19,27 Orkdal vgs – rehab./ inneklima 42,00 28,98 Bedre skolebygg, tekn. og pedagogisk oppgradering 22,80 10,30 10,30 10,30 Ny tannklinikk Heimdal og Saupstad 10,00 7,18 Fylkeshuset 1,10 Forskottering E 39 -20,00 Veiinvesteringer 180,00 180,00 180,00 180,00 Ny portal – Trøndelag Kollektivtrafikk 2,80 Overtakelse EBIT Trondheim 3,80 IKT – skole 5,40 IKT – annet 5,40 5,40 5,40 5,40 Sum investeringer 798,27 655,90 501,76 268,97
 18. 18. Låneutvikling 2010-2013 Låneutvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lån pr. 31.12 (mill kr). Forutsatt vedtatt forslag til strategiplan 2010 - 2013 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 19. 19. Forslag: Administrasjon og støttetjenester 5 % av netto budsjett Brutto driftsutgifter for adm., styring og fellesutg. per innbygger Samlet reduksjon 8.8 mill.kr 650 600 •Områder som styrkes: 550 500 Fiskeriforvaltning 450 400 Veg/samferdsel 350 300 Vannregionmyndighet 250 2004 2005 2006 2007 2008 Økonomistyring Sør-Trøndelag Midt-Norge Norge u/Oslo Sammenlignbare Personalutvikling For øvrig legges det opp til at 2010 blir et år for innfasing av nye oppgaver i organisasjonen .
 20. 20. Forslag : Opplæring - Kr. 1 379 768 52 % av netto budsjett • Rammereduksjon 2010: Fylkestingsvedtak i juni: 10 mill kroner + Økte pensjonskostnader: 15 mill kroner Redusert nivå i forhold til 2009:……… 25 mill kroner • Inndekning: • Økte pensjonskostnader: Flat innsparing – noe tatt i 2009 15 mill Redusere nivået med 10 mill kroner : Øke gruppestørrelse på Medier og komm. 5 mill Redusere antall ledige plasser 4 mill Redusere tildeling til IB-linja 1 mill Sum reduksjon………………………………….. 25 mill.
 21. 21. Fagskolen: 20.287 mill kr • Tildeling basert på elevtall pr 1.10.2008 samt ekstra tildeling høst 2009. • Vil bli lagt inn som kriterium i rammetilskuddet i 2011. • Det settes av 3 % til administrasjon av fagskolen
 22. 22. Driftutgifter per. elev. KOSTRA-funksjonene 510-560 videregående opplæring Kilde: KOSTRA 150000 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Sogn Møre Sør- Nord- Alle Østfol Akers Hedm Oppla Buske Vestfo Telem Aust- Vest- Rogala Hordal Nordla Finnm Oslo og og Trønd Trønd Trom s fylken d hus ark nd rud ld ark Agder Agder nd and nd ark Fjorda Rom s elag elag e 2006 114982 107501 113860 112289 117504 103353 100533 100741 115072 97664 97512 107699 130260 109184 106404 119683 122444 133440 124985 110237 2007 113196 106004 127838 115445 110390 107677 105939 110788 112702 108722 108199 110821 135553 109210 105664 121669 120482 129854 129552 113424 2008 123132 113430 135511 120261 116297 118072 114346 117511 122231 115232 114969 118938 142686 118460 115213 136594 128827 138667 138181 121633 •På landsbasis ligger de totale driftsutgiftene per elev i 2008 på 121 833 kroner og har økt med 7,2 % fra 2007 •Alle fylker har hatt en økning fra 2007 til 2008. •De samlede driftutgifter per. elev varierer i 2008 fra i 113 430 Akershus til i 142 838 i Sogn og Fjordane.
 23. 23. Eksamensresultater våre 2009
 24. 24. Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn Kilde:SSB 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sogn Møre Sør- Nord- Alle Østfol Akers Hedm Oppla Buske Vestf Tele Aust- Vest- Rogal Horda Nordl Trom Finn Oslo og og Trønd Trønd fylken d hus ark nd rud old mark Agder Agder and land and s mark Fjord Roms elag elag e 2006 5,5 4,6 5,9 4,2 4 3,9 4,8 3,8 5,4 3,2 4,7 4 3,5 3,9 2,9 3,9 5,3 6,3 9,6 4,6 2007 5 4,3 3,6 3,8 5,1 4,1 4,6 4,3 5,7 3,2 4,5 4,3 3,3 4,4 3,4 4,1 6,2 6,5 8,4 4,5 2008 4,5 4,6 3,8 3,7 4,3 4,2 4,6 5,1 4,7 4,3 4,3 5,4 3,5 4,4 3,3 4,2 5,1 6,4 7,3 4,5
 25. 25. Finansieres innenfor rammen - øremerket avtalte formål • Gratis hall- og baneleie kr. 900 000,- • Framtidens klasserom kr. 700 000,- • Tiltak i samhandlingsplanen mot frafall kr. 500 000,- • Insentiver – flere lærekandidater 1,5 mill kroner • 20% til NDLA 3,5 mill kroner • Foreslås videreført i 2010: • Realfagsatsingen 1.0 mill kr • Kompetanseutvikling 5 mill. kr • Grønt kompetansesenter kr. 400 000,- • Arbeid mot seksualisert trakassering kr. 400 000,-
 26. 26. Elevløftet • Alle elever på vg1 får sin egen bærbare PC fra 01.08.2010 • Elevene betaler en leie på kr 650 (maks sats er kr 850) • Årlig kostnad 22,0 mill kroner • Leie fra elevene 8,2 mill kroner • Dekning på skolebudsjettet/IKT 13,8 mill kroner
 27. 27. Gratis læremidler • Til gratis læremidler i rammen 17,5 mill kroner • Til NDLA 3,5 mill kroner • Overføres skolene 14,0 mill kroner
 28. 28. Skolebruksplan 3, Løft for læring
 29. 29. Forslag: Tannhelse 98 mill kr 4 % av netto budsjett • Tjenesten har meget stram økonomi • Økte innkallingsintervaller på prioritert klientell • Utdanning av tannpleiere starter høsten 2010 • Etablering av kompetansesenter i rammen – kr. 500 000 • En FT-sak om endringer i klinikkstruktur i februar 2010 1000 100 Sør-Trøndelag 950 98 M idt -Norge 900 96 Landet ut enom Oslo 850 94 800 92 750 90 700 88 650 86 600 84 550 82 500 80 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 År År Personer undersøkt og behandlet pr. årsverk Andel prioritert klientell under tilsyn (%) – Dekningsgrad tannpleier og tannlege – produktivitet
 30. 30. Bemanning og klinikkstruktur Tannleger - årsverk pr. aldersgruppe 18 16 2007 14 2008 12 2009 årsverk 10 8 6 4 2 - u. 30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ alder
 31. 31. Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007) •Stortingsmeldingens forslag for å bedre den geografiske fordelingen av tannleger og å få besatt ledige offentlige stillinger er: •Økt utdanning av tannpleiere, få flere av disse inn i privat praksis. •Samarbeid med privat praksis for å løse offentlige oppgaver, fritt tannlegevalg for personer over 18 år. •En klinikkstruktur både offentlig og privat som gir rom for å tilsette tannpleiere. •Etablering av odontologiske kompetansesenter i helseregionene for å ivareta rekruttering og utdanning av spesialister.
 32. 32. Forslag: Kultur 83.834 mill. kr. 3 % av netto budsjett Budsjett Forslag 2009 2010 Forvaltning/drift* 6 365 000 6 990 000 Knutepunktinst. ** 40 732 000 43 336 000 Andre institusjoner 3 363 000 3 657 000 Idrett, friluftsliv,folkehelse 810 000 3 173 000 UKM 805 000 830 000 Stipend/fylkeskunstner/pris 425 000 740 000 Investeringsstøtte 6 300 000 6 500 000 Kulturorg. Inkl. idrett 4 020 000 4 350 000 Kulturtiltak 1 650 000 1 800 000 Andre kulturtiltak 400 000 515 000 Sum 64 870 000 71 891 000 * inkl. elevombud/UFU ** se tabell under avsnitt institusjoner Kulturminnevern kr. 4.446mill kr Bibliotek 7.497 mill kr
 33. 33. Tilskudd kulturinstitusjonene Kulturinstitusjoner %-fordeling Tilskudd 2009 2010 Sør Trøndelag Stat/fylke/ko mm. Stat Fylke Prisjust. Foreslått Økning 2009 statsbuds Trøndelag Teater 70/15/15 53 915 11 553 11 841 12 410 569 Trondheim 70/10/20 53 748 7 678 7 869 9 321 1452 Symfoniork Olavsfestdagene 60/15/25 7 809 1 951 2 007 2 077 70 Stiftelsen 70/10/20 4 213 602 617 03 -617 Musikkteatret Trondheim 60/15/25 1 400 350 358 412 54 kammermus. Trondheim 60/15/25 1 400 350 358 412 54 Jazzorkester MIST * Forhandles 61 307 18 248 18 704 *18 704 0 SUM: 183 792 40 732 41 754 43 336 1 582 * Forslaget til MIST er prisjustert 2009 tall
 34. 34. Forslag: økt bruk av regionale utviklingsmidler til kulturformål Midt-norsk filmsenter 800 000 Midt-norsk filmfond 400 000 Kosmorama 500 000 Aajege 300 000 Idrettspolitisk manifest 300 000 Mesterskapsagent 250 000 EM 2016 200 000 Plænti 510 000 ungdomsfond 650 000 DKS i videregående skole 600 000 DansiT 400 000 Finansiert over regutmidler 4 910 000
 35. 35. Forslag: Regionale utviklingsmidler – 99.840 mill.kr. Regionale Regnskap Budsjett Planperioden utviklingsmidler 2010-2013 (tall i 1 000kr) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Statlige overf. 74 470 77 747 85 440 85 440 85 440 85 440 STFK's Reg. 2 422 2 422 2 400 2 400 2 400 2 400 Utviklingsfond konsesjonskraft 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Sum 88 892 92 169 99 840 99 840 99 840 99 840 Fordeling på ulike programområder vedtas i egen sak
 36. 36. Virkemidlene fordeles slik: 2008 2009 2010 SUM ramme (1000kr) 88 892 93 622 99 840 Bedriftsretta tiltak IN/ Ny vekst 34 000 35 600 37 000 Kommunale næringsfond 9 500 10 000 12 700 Til disp for andre tiltak 38 072 48 022 50 140 Forslag: Styrking av Kommunale næringsfond Kommunale næringsfond :12.7 mill kr: Sone 4: 15 kommuner -kr 600.000,- = 9,0 mill kr Sone 3: 4 kommuner - kr.350 000,- = 1.4 mill kr Sone 1 og 2: 6 kommuner = 2.3 mill kr. Det etableres et regionalt næringsfond for Trondheimsregionen i tråd med vedtatt næringsstrategi for kommunene i sone 1; Trondheim, Melhus, Klæbu, Malvik, Skaun og Orkdal (sone 2).
 37. 37. Utvikling av programsatsinger • Blilyst tilskudd opprettholdes og evalueres 2010 • Kysten er klar – innsatsen foreslås økt til 3 mill kr. • Trondheimsregionens utviklingsplan støttes med 1 mill kr. • IKT – program videreføres • Reiselivsstrategi – 2-årige handlingsplaner • Kultur-Næringstrategi – handlingsplan 2010
 38. 38. Samferdsel, areal og miljø
 39. 39. Forslag: Kollektivtrafikk 548.632 mill kr. Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 Buss inkl skoleskyss 280 400 253 000 253 000 232 000 232 000 TT-transport 16 860 17 400 17 400 17 400 17 400 BRA-ordning 2 000 2 000 Hjem for 50-lapp 500 1 000 1 000 1 000 1 000 Ferje 30 000 92 022 87 022 87 022 87 022 Båt 48 900 51 600 51 600 51 600 51 600 Belønningsmidler 60 000 94 300 104 300 109 300 0 Administrasjon 12 494 37 310 34 150 34 150 33 450 Sum 451 154 548 632 548 472 532 472 422 472
 40. 40. Forslag: Fylkesveger drift: 272.7 mill.kr • Forvaltningsreformen gir nye muligheter • Det foreslås å styrke vedlikeholdet med 30 mill/år 2009 2010 2011 2012 2013 Dagens FV 82,131 97 97 97 97 Nye FV 155 170 170 170 170 Annet 4,1 5,7 5,7 5,7 5,7 Sum 241,231 272,7 272,7 272,7 272,7
 41. 41. Forslag: Investering fylkesveg 298 mill.kr. Prosjektets navn Tot. kostn.ramme Finansiert Strategiplanperiode Alle tall i mill kr (2010 kr) pr 31.12.09 2010 2011 2012 2013 Forskottering E 39 0 20 -20 Veiinvesteringer 180 180 180 180 180 Sum investeringer 180 160 180 180 180 Fylkesveger 2010 Investering Sum Pgm.omr. Strekn.vis Dagens fylkesveger 50 0 50 Nye fylkesveger 70 60 130 Rentefrie lån 118 118 Sum veginvesteringer 2010 120 178 298
 42. 42. Framtidsbilde 2013 Veg og kollektivtrafikk • Bompengeprosjekt igangsatt på E6 sør, 714,715 og 705 • Miljøpakke Trondheim finansierer store ombygginger/ utbedringer • Styrking av drift og vedlikehold fylkesveier har gitt økt vegstandard • Reisetiden med buss i Trondheim har gått markert ned • Trafikk og inntekter har økt betraktelig • Oppgradering av kollektivfeltene i sentrale gater er fullført • Hele rutenettet er lagt ut på anbud og utgiftene er under kontroll • Belønningsordningen er videreført og lagt inn i rammetilskuddet
 43. 43. Oppsummering: Slik møter vi forvaltningsreformen • Samferdsel: Faglig styrking -3 stillinger • Opplæring: Fagskole – 1 stilling • Fiskeriforvaltning: Faglig styrking 2 stillinger • Vannregionmyndighet: 1 stilling • Folkehelse: Vi er tildelt en lederrolle og er avventende • Landbruk og miljø: Etablerer samarbeid med fylkesmannen • Forskningsfond: Egen organisasjon • Eierskap Innovasjon Norge: Egne prosedyrer • For øvrig ingen store behov for organisasjonsendringer
 44. 44. Fylkestinget vedtar budsjettet 16.desember

×