Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informationsinsamling

1,404 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informationsinsamling

 1. 1. Konsten att hitta den unika informationen YH-Utbildningen ” Konceptutvecklare E-Handel” [email_address] Infonaut/wohe/OA2011
 2. 2. Omvärldsbevakningscykeln Metoder, system & verktyg Inriktning Inhämtning Bearbetning Bedömning Uppföljning Delgivning Behov <ul><li>Behov </li></ul><ul><li>Fokus </li></ul><ul><li>Källor </li></ul><ul><li>Metoder </li></ul><ul><li>Verktyg </li></ul>Data Information Intelligence Feedback Infonaut/wohe/OA2011
 3. 3. Informationskompetens <ul><li>Identifiera ett informationsbehov </li></ul><ul><li>Kunna söka och finna den information man behöver </li></ul><ul><li>Granska och kritiskt värdera den </li></ul><ul><li>Tillägna sig den </li></ul><ul><li>Kunna tillämpa den </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 4. 4. Marknadssignaler <ul><li>Vem? </li></ul><ul><li>Vad? </li></ul><ul><li>När? </li></ul><ul><li>Var? </li></ul><ul><li>Varför? </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 5. 5. Metoder för informationsinhämtning <ul><li>Enkätundersökning </li></ul><ul><li>Kundtjänst </li></ul><ul><li>Intervju av experter </li></ul><ul><li>Analys av konkurrentprodukter </li></ul><ul><li>Företagsbesök </li></ul><ul><li>Testlansering </li></ul><ul><li>Samarbete </li></ul><ul><li>Mässor, konferenser </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 6. 6. Metoder <ul><li>” Browsing” </li></ul><ul><ul><li>ett osystematiskt sökande, vilket kan vara en källa till nya idéer </li></ul></ul><ul><li>Faktasökning </li></ul><ul><ul><li>Inhämtning av fakta från kända informationskällor ex. webbsidor, faktadatabaser, handböcker, tabellverk, encyklopedier, ordböcker mm. </li></ul></ul><ul><li>Löpande bevakning </li></ul><ul><ul><li>Systematiskt och regelbunden bevakning av ett begränsat antal relevanta källor, t.ex. tidskrifter, hemsidor </li></ul></ul><ul><li>Retrospektiv sökning </li></ul><ul><ul><li>ett grundligt och omfattande retrospektivt sökande efter vad som är skrivet och publicerat inom ett område. </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 7. 7. Informationskällor Organisation Platsannonser Pressmeddelande Produktbroschyrer Mässmonter Intervjuer med VD Ansökningar Presskonferenser Annonser Patentanmälningar Föredrag Personaltidning Årsredovisning Hemsida Delårsrapporter Kundtidningar Samtal med personalen Infonaut/wohe/OA2011
 8. 8. Informationskällor Infonaut/wohe/OA2011 Interna källor Externa källor Personer Dokument Hybrid
 9. 9. Informationskällor Infonaut/wohe/OA2011 Interna källor Externa källor Personer Företagsledning Säljare Kundtjänst Infocenter Affärsutvecklare Marknadsförare Dokument Säljrapporter Konferensrapporter Databaser Intranet Verksamhetsplaner Hybrid Informella möten, seminarier Studiebesök etc.
 10. 10. Informationskällor Infonaut/wohe/OA2011 Interna källor Externa källor Personer Företagsledning Säljare Kundtjänst Infocenter Affärsutvecklare Marknadsförare Kunder, leverantörer, konkurrenter Branschexperter Journalister Finansanalytiker Forskare Personliga nätverk Dokument Säljrapporter Konferensrapporter Databaser Intranet Verksamhetsplaner Media (tidningar, tidskrifter, radio/tv Internet, databaser, diskussionsgrupper Rapporter Statistik Offentliga handlingar Fotografier, kartor Hybrid Informella möten, seminarier Studiebesök etc. Mässor, seminarier, studiebesök, etc
 11. 11. Sökfrågor <ul><li>Formulera sökfrågan så klart som möjligt </li></ul><ul><ul><li>Sortera upp den i intressanta och ointressanta aspekter. </li></ul></ul><ul><li>Analysera sökfrågan </li></ul><ul><ul><li>Centrala nyckelord och fraser </li></ul></ul><ul><ul><li>Synonymer, alternativa stavningar, förkortningar </li></ul></ul><ul><li>Använd artiklar, böcker för att hitta nya sökord </li></ul><ul><li>Begränsa ev. i tid, språk, geografi etc </li></ul><ul><li>Kombinera sökord (AND, OR, NOT) </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 12. 12. Sökprocessen <ul><li>Förberedelser </li></ul><ul><ul><li>Formulera informationsproblemet </li></ul></ul><ul><ul><li>Analysera och definiera informationsproblemet </li></ul></ul><ul><ul><li>Val av hjälpmedel </li></ul></ul><ul><ul><li>Kombination av nyckelord </li></ul></ul><ul><li>Sökning </li></ul><ul><li>Resultat </li></ul><ul><li>Utvärdering </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 13. 13. Sökningen <ul><li>Utgå från valda nyckelord och lämplig söklogik. </li></ul><ul><ul><li>Var beredd på att successivt ändra sökstrategi och nyckelord. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vid onlinesökning gör man kanske en provsökning, lämnar databasen, för att i lugn och ro gå igenom resultatet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanske hittar man då nya söktermer och andra kombinationsvägar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedan följer några praktiska regler vid sökning: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Var medveten om utvalt hjälpmedel, dess omfattning, ämnestäckning, tidstäckning etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Undvik att använda för många synonymer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formulera enkla söksträngar för att behålla överblicken. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minimera antalet kombinationer - för många AND är ofta orsaken till misslyckanden. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introducera endast en faktor i taget. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utnyttja avståndsoperatorer för att söka flerordsbegrepp i texten. </li></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 14. 14. Utvärdering <ul><li>Utnyttja kontinuerligt under sökprocessen ditt sökresultat för successiva förbättringar av sökstrategin. </li></ul><ul><li>Granska funna dokument och nyttja relevanta nyckelord, författare, institutioner, organisationer, källor och referenslistor för vidare sökningar. </li></ul><ul><li>Glöm inte att informationssökning är en kreativ process. </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 15. 15. Källkritik Tillförlitlighet hos informationskällor: Tillförlitlighet hos informationen: Infonaut/wohe/OA2011 0 1 2 3 4 5 Kan ej bedömas Inte tillförlitlig Vanligen inte tillförlitlig Ganska tillförlitlig Vanligen tillförlitlig Fullt tillförlitlig 0 1 2 3 4 5 Kan ej bedömas Inte tillförlitlig Vanligen inte tillförlitlig Ganska tillförlitlig Vanligen tillförlitlig Fullt tillförlitlig
 16. 16. Principen om två oberoende källor <ul><li>Primärkällor </li></ul><ul><li>Sekundärkällor </li></ul><ul><li>Exempel </li></ul><ul><ul><li>Journalist bevittnar en demonstration </li></ul></ul><ul><ul><li>Journalist intervjuar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>en demonstrant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>en läkare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inrikesministern </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Journalist följer andra medier, t.ex. tv på hotell </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 17. 17. Källkritiska kriterier <ul><li>Traditionella </li></ul><ul><ul><li>Tid </li></ul></ul><ul><ul><li>Beroende </li></ul></ul><ul><ul><li>Äkthet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tendens </li></ul></ul><ul><ul><li>Åsikt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uppriktighet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Representativitet </li></ul></ul></ul><ul><li>Nya </li></ul><ul><ul><li>Världsbild och kunskapssyn som tendens </li></ul></ul><ul><li>Trovärdighet </li></ul><ul><li>Källans förutsättningar och egenskaper </li></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 18. 18. Exempel <ul><li>Fakta </li></ul><ul><ul><li>Antal invånare i Sverige </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx </li></ul></ul></ul><ul><li>Förklaringar </li></ul><ul><ul><li>Varför invandrar/utvandrar människor till/från Sverige? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.migrationsinfo.se/ </li></ul></ul></ul><ul><li>Åsikter </li></ul><ul><ul><li>Officiell åsikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Inofficiell åsikt </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 19. 19. Tendens <ul><li>Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också misstänkas för att göra det. </li></ul><ul><ul><li>Politiska partier </li></ul></ul><ul><ul><li>Intresseorganisationer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Svensk Handel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Handelsanställdas Förbund </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Företag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-handelsföretag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leverantör av e-handelslösning </li></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 20. 20. Trovärdighet <ul><li>Nätplatsens adress som en indikation på trovärdighet </li></ul><ul><ul><li>” .gov”, ”.mil”, ”.edu” ”.org”, ”.com”, ”.net” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ se”, “de”, “uk” </li></ul></ul><ul><li>Framställningssättet </li></ul><ul><ul><li>Uppslagsverk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nationalencyklopedi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wikipedia </li></ul></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 21. 21. Uppgift <ul><li>Ni jobbar på ett svensk e-handelbolag som säljer tillbehör till mobiltelefoner. En morgon kallas ni till chefen som har läst på nätet att Apple har stoppat en app, som lär kunna mäter strålningen på en iPhone. </li></ul><ul><li>Hon ber er att ta reda på </li></ul><ul><ul><li>om det stämmer </li></ul></ul><ul><ul><li>att kontrollera vad som gäller för smartphones i Sverige </li></ul></ul><ul><ul><li>Några kritiska röster om mobilstrålning </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011
 22. 22. <ul><li>Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000).  Källkritik för Internet . Styrelsen för psykologiskt försvar. </li></ul><ul><ul><li>http://www.kth.se/polopoly_fs/1.2479!kallkritik_internet.pdf </li></ul></ul>Infonaut/wohe/OA2011

×