Website versie voedingsmiddelenindustie november 2012

445 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Website versie voedingsmiddelenindustie november 2012

 1. 1. Kenniscentrum InfomilVoedingsmiddelenonder algemeneregels22 en 27 november 2012 Margreet van der Honing Rommy Ytsma
 2. 2. Inhoud presentatieVoedingsmiddelen: 3 categorieënVoedingsmiddelenindustrie• Grenzen vergunningplicht• Meldingsvereisten• Wegwijs in voorschriften Activiteitenbesluit op het gebied van: > Stof > Lozingen > Opslagvoorzieningen en installaties > Geur• Van vergunning naar Activiteitenbesluit• Casus Bakkerij Cornelis2
 3. 3. Voedingsmiddelen onder Activiteitenbesluit Soort apparatuur niet Derde tranche: meer bepalend voor ca. 600 bedrijven vergunningplicht. geen vergunning meer nodigOnder IPPC-drempelsUitgezonderd: Onder IPPC-drempels• Slachten van meer dan 10.000 kg Uitgezonderd productie van: levend gewicht per week • diervoeder• Verwerken van dierlijke • oliën en vetten bijproducten • zetmeel, suiker en alcohol 3
 4. 4. Grenzen vergunningplicht (1) • IPPC/RIE: categorie 6.4 Bijlage 1 van de richtlijn Fabricage levensmiddelen: - alleen dierlijke grondstoffen: >75 ton/dag eindproducten - alleen plantaardige grondstoffen: >300 of >600 ton/dag eindproducten - dierlijke en plantaardige grondstoffen: >75 ton/dag of meer afhankelijk van aandeel dierlijk materiaal - uitsluitend melk: >200 ton/dag (jaargemiddelde)
 5. 5. Grenzen vergunningplicht (2) • Productie van oliën, vetten: geen ondergrens Bor, Bijlage I, Onderdeel C, categorie 6.3 • Productie van zetmeel, suiker en alcohol: geen ondergrens Bor, Bijlage I, Onderdeel C, categorie 9.4 onder f en g • Productie van diervoeder: uitzondering voor diervoeder voor dieren binnen de eigen inrichting Bor, Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.4 onder a • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor specifieke processen aangewezen in Besluit Mer Bor, artikel 2.2a, lid 1 onder a • Watervergunning nodig voor lozing van afvalwater afkomstig van sorteren, transporteren en verpakken van gewassen.
 6. 6. Meldingsvereisten voedingsmiddelenindustrie (1)Geur• Beschrijving hoe nieuwe geurhinder wordt voorkomen (vormvrij) (AB art. 1.17, lid 2)OPTIONEEL• Bevoegd gezag kan op basis van de melding om een geuronderzoek vragen (indien aannemelijk is dat geurhinder kan optreden) (AB art. 1.17, lid 4)• Bevoegd gezag kan met maatwerk meer geurhinder toestaan
 7. 7. Meldingsvereisten voedingsmiddelenindustrie (2)Omvangrijke lozingen (AB art. 1.21)• 5.000 inwonerequivalenten of meer aan zuurstofbindende stoffen (jaargemiddelde)• Gemiddelde en maximale omvang van de lozing per dag• Beheerder van de rioolwaterzuivering (meestal waterschap) kan dan beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn.• Bevoegd gezag (meestal gemeente) kan aanvullende maatregelen voorschrijven via maatwerk (AB art. 3.139, lid 4)
 8. 8. Voedingsmiddelen onder Activiteitenbesluit Voorschriften in 3.6.3 (NIEUW).Voorschriften verhuisd van4.8.3 naar 3.6.1. Soort apparatuur bepalendSoort apparatuur bepalend 3.6.3 niet van toepassingNu ook van toepassing op op IPPC-bedrijventype C! Voorschriften verhuisd van 4.8.4 naar 3.6.2. Nu ook van toepassing op type C! 3.6.2 niet van toepassing op IPPC-bedrijven 8
 9. 9. Bereiden voedingsmiddelen: 3.6.1 of 3.6.3?3.6.1 Bereiden voedingsmiddelen• Keukenapparatuur• Grootkeukenapparatuur (professionele keukens)• Charge-ovens bakkerijen• Continu-ovens bakkerijen ≤ 400 kW3.6.3 Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken• Continu-ovens bakkerijen > 400 kW• Andere apparatuur dan genoemd in 3.6.1Ambachtelijk bereiden > zorgplicht, artikel 2.1
 10. 10. Welke voorschriften waar? (1)Specifieke activiteiten met voedingsmiddelen• Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen • 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen (niet industrieel) • 3.6.2 Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken dierlijke bijproducten • 3.6.3 Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of drankenActiviteiten die ook bij andere bedrijven voorkomen:• 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie• 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie• 3.3.2 Wassen motorvoertuigen• 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen• 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
 11. 11. Welke voorschriften waar? (2)Activiteiten die ook bij andere bedrijven voorkomen (niet voor vergunningplichtige bedrijven):• 4.1.1 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking• 4.1.3 Opslaan van stoffen in opslagtanks• 4.8.1 Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen• 4.8.6 Acculader• 4.8.10 Laboratorium of praktijkruimteAlgemeen geregeld:• Afdeling 2.4 Bodembescherming• Afdeling 2.8 Geluidhinder (niet voor vergunningplichtige bedrijven)• Afdeling 2.6 Energiebesparing (niet voor vergunningplichtige bedrijven)
 12. 12. 3.6.3: Eisen aan stofemissies (1)Processen waarbij stof vrijkomt• Drogen, malen, branden of roosteren van grondstoffen of voedingsmiddelen• Mengen van goederen in stuifklasse S1, S2, S3 of S4Emissie-eisen stof (AB art. 3.141, lid 1)• 5 mg/m3 (massastroom >= 200 gram/uur)• 50 mg/m3 (massastroom < 200 gram/uur)Erkende maatregel: filtrerende afscheider (AR art. 3.106)
 13. 13. 3.6.3: Eisen aan stofemissies (2)Uitzondering voor hygroscopisch stof• Maatwerkmogelijkheid conform oplegnotitie BREF Voedingsmiddelen (AB art. 3.141, lid 2) > emissieconcentratie maximaal 50 mg/m3Doelmatige verspreiding van stofemissies• doelmatige bronafzuiging (AR art. 3.107, lid 1)• emissies bovendaks en omhooggericht afvoeren (AR art. 3.107, lid 2)• maatwerk mogelijk voor ligging en uitvoering afvoerpunt van emissies naar de buitenlucht (AR art. 3.107, lid 3)
 14. 14. Lozingen: Systematiek Afvalwater• Lozing op vuilwaterriool toegestaan, mits voldaan aan: • Voldaan aan voorschriften hoofdstuk 3 en 4 • Voldaan aan zorgplichtbepaling • Concretisering met maatwerkvoorschrift• Overige lozingen (directe lozingen en lozingen in schoonwaterriool) zijn verboden, tenzij: • Lozing geregeld in hoofdstuk 3 of 4 of • Toegestaan middels maatwerkvoorschrift (AB art. 2.2) > Bodemlozingen en lozingen op schoonwaterriool • Toegestaan op grond van Watervergunning > Directe lozing in het oppervlaktewater14
 15. 15. 3.6.3: Lozingen voedingsmiddelenindustrie (1)• Lozing zonder zuivering naar vuilwaterriool > gemeentelijke zorgplicht art. 10.33 Wm + redelijke inspanning bedrijf > gemeente kan lozing weigeren > nieuwe bedrijven: capaciteit RWZI belangrijk aspect in RO-spoor• Lozing met deelzuivering naar vuilwaterriool > voor nieuwe gevallen in beginsel niet toegestaan > toestaan mogelijk met maatwerk (AB art. 3.139, lid 4) > zuivering bedrijf moet aan BBT voldoen > beheerder RWZI (meestal waterschap) betrekken bij onderhandelingen over maatwerkvoorschriften
 16. 16. 3.6.3 Lozingen voedingsmiddelenindustrie (2) Lozing op vuilwaterriool • Vetafscheider verplicht bij lozen van afvalwater afkomstig van het verwerken van olie, vet, zuivel, vlees of vis
 17. 17. 3.6.3: Lozingen voedingsmiddelenindustrie (3)• Lozing met volledige zuivering naar oppervlaktewater > in niet aangewezen oppervlaktewater: Watervergunning vereist > in aangewezen oppervlaktewater - maatwerk nodig voor stoffen met saneringsinspanning A - lozing moet voldoen aan emissie-eisen (AB art. 3.138, lid 4)• Maatwerkmogelijkheden bij lozingen in oppervlaktewater > verruimen of aanscherpen van emissie-eisen (AB art. 3.138, lid 5) > niet gereguleerde stoffen (AB art. 2.1)
 18. 18. Opslagvoorzieningen en installatiesOpslagGasflessen (PGS 15)Verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)Silo’s (stofemissies + lozingen)Bovengrondse tanks (PGS 30 + bodembeschermende voorziening + lozingen)Koel- en vriesinstallaties (van 4.2.1 naar 3.2.6)Ammoniak – Eisen aan keuring en onderhoud (PGS 13)Natuurlijke koudemiddelen – Eisen aan keuring en onderhoudStookinstallatiesBEMS ingebouwd in Activiteitenbesluit (3.2.1)Definitie stookinstallatie > eisen aan keuring en onderhoud ovens
 19. 19. 3.6.3: GeurArtikel 3.140 BesluitNieuwe inrichting / uitbreiding:• geen nieuwe geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten (lid 1)• via maatwerk: een bepaalde mate van nieuwe geurhinder toestaan (lid 2)Bestaande situaties:• indien overschrijding aanvaardbaar hinderniveau via maatwerk op basis van de NeR (lid 3): > een begrenzing aan de geurbelasting opleggen > technische voorzieningen eisen > gedragsregels vastleggen
 20. 20. Geur: aanvaardbaar hinderniveauUitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgendeaspecten:• toetsingskader• geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten• aard en de waardering van de geur (hedonische waarde)• klachtenpatroon• huidige en verwachte hinder• technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies• zijn getroffen maatregelen voor luchtemissies overeenkomstig BBT uit BREFs en nationale BBT-documenten?• lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal- economische aspecten en andere lokale afwegingen)• historie van het bedrijf in zijn omgeving
 21. 21. Geur §3.6.1 en §3.6.2: §3.6.3: industrieel bereiden voedingsmiddelen vervaardigen en bewerken slachten / uitsnijden van voedingsmiddelenwaar geregeld voornamelijk in REGELING Alleen in BESLUITmaatregelen ja neevoorgeschrevenmogelijkheid eisen stellen nee jaaan geurbelastingmogelijkheid vragen nee jageuronderzoek bij meldingdirect handhaafbaar op ja neevoorschriften
 22. 22. Van vergunning naar Activiteitenbesluit Het Activiteitenbesluit geldt meteen Vergunningvoorschriften blijven 3 jaar gelden als maatwerkvoorschrift, mits in Activiteitenbesluit mogelijkheid voor maatwerk bijv: bestaande lozingen vuilwaterriool, ligging en uitvoering afvoerpunten luchtemissies, geur Maatwerk o.b.v Activiteitenbesluit niet mogelijk enActiviteitenbesluit strenger? Vergunningvoorschriften gelden 6 maanden alsmaatwerkvoorschrift. niet verwacht bij voedingsmiddelenindustrie
 23. 23. 23

×