Nieuwe ippc installatie per januari 2013 27 nov 2

805 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwe ippc installatie per januari 2013 27 nov 2

 1. 1. Nieuwe IPPC-installatiesvanaf januari 2013Kenniscentrum InfoMilBianca Schijven
 2. 2. OpbouwIPPC-installatieNieuwe categorieënWat betekent voor omgevingsvergunningEnkele casussen2
 3. 3. IPPC-installatieDefinitie in Artikel 1.1 sub b van de Wet algemene bepalingenomgevingsrechtInstallatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage 1 vanrichtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van24 november 2010 inzake industriele emissies3
 4. 4. 1. Energie-industrieën4
 5. 5. Energie-industrieën1.4 Het vergassen of vloeibaar maken vana. Steenkoolb. Andere brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van 20 MW of meerBrandstof= elke vaste, vloeibare of gasvormige brandbare stof5
 6. 6. 5. Afvalbeheer6
 7. 7. Hulpmiddelen bij AfvalcategorieënBijlage I (Verwijderingshandelingen) en Bijlage II (Handelingen vannuttige toepassing) Kaderrichtlijn afvalstoffenhttp://www.lap2.nl/http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/guidance.htm7
 8. 8. Verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffenDefinities in Wet milieubeheer (implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen)nuttige toepassing: elke handeling met als voornaamste resultaat datafvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij inde ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor eenspecifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functiewordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingendie zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffenverwijdering: elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfsindien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie wordenteruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen diezijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen8
 9. 9. Verwijdering van afvalstoffenVerwijdering van afvalstoffenD1 Storten op of in de bodemD2 UitrijdenD3 Injectie in de diepe ondergrondD4 Opslag in waterbekkensD5 Verwijderen op speciaal ingerichte locatiesD6 Lozen/storten in wateren, behalve zeeën en oceanenD7 Lozen/storten in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de zeebodemD8 Biologische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde methodenD 9 Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze, waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde methodenD 10 Verbranding op het landD 11 Verbranding op zee (*)D 12 Permanente opslagD 13 Vermengen voorafgaand aan een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde behandelingen (**)D 14 Herverpakken voorafgaand aan een van de onder D 1 tot en met D 13 vermelde behandelingenD 15 Opslag in afwachting van een van de onder D 1 tot en met D 14 vermelde behandelingen 9
 10. 10. Nuttige toepassing van afvalstoffenR 1 Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking (*)R 2 Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelenR 3 Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen) (**)R 4 Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingenR 5 Recycling/terugwinning van andere anorganische materialen (***)R 6 Regeneratie van zuren of basenR 7 Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaanR 8 Terugwinning van bestanddelen uit katalysatorenR 9 Herraffinage van olie en ander hergebruik van olieR 10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbeteringR 11 Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R 1 tot en met R 10 genoemde handelingen vrijkomenR 12 Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R 1 tot en met R 11 genoemde handelingen (****)R 13 Opslag van afvalstoffen bestemd voor een van de onder R 1 tot en met R 12 genoemde handelingen (met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie) (*****) 10
 11. 11. Verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffenHandelingen worden in de desbetreffende categorieexpliciet benoemd !!11
 12. 12. Verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffenIn Landelijk Afvalbeheerplan voor afvalstromen minimumstandaardvastgelegd.Voor een zo hoogwaardig mogelijk afvalbeheer zijn in een bijlage vanhet LAP minimumstandaarden opgenomen. De minimumstandaardgeeft aan wat de minimale hoogwaardigheid van be-/verwerking vaneen bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen is en is bedoeldom te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerktdan wenselijk is.12
 13. 13. Categorie 5.1 verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijkeafvalstoffen > 10 ton per dagIPPC –richtlijnInstallaties gericht op verwijdering (alle) en voor nuttige toepassinguitsluitend de volgende handelingen:R1 hoofdgebruik als brandstof of als middel voor energieopwekking (5.2b)R5 recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen (5.1 h)R6 regeneratie van zuren en basen (5.1 g)R8 terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren (5.1 i)R9 herraffinage van olie en ander hergebruik van olie (5.1 j) 13
 14. 14. Categorie 5.1 verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijkeafvalstoffen > 10 ton per dag 5.1 a ) Biologische behandeling (R3) Voorbeeld biologische reiniging van verontreinigde grond (D8 verwijdering was al IPPC) 14
 15. 15. Categorie 5.1 verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijkeafvalstoffen > 10 ton per dag5.1 b) Fysisch-chemischebehandeling R12 (D9 was alIPPC)Bijvoorbeeld immobiliserenvan gevaarlijke afvalstoffen(afzet als bouwstof)15
 16. 16. Categorie 5.1 verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijkeafvalstoffen > 10 ton per dag5.1 c) Mengen (R12) en vermengen(D13 was al IPPC) voorafgaand aan5.1 en 5.2 genoemde handelingenBijvoorbeeld mengen voorafgaandaan afvoer naar cementfabriek 16
 17. 17. Categorie 5.1 verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijkeafvalstoffen > 10 ton per dag5.1 d) Herverpakking (R12 ) en D14 (was al IPPC) voorafgaand aaneen van de onder 5.1 en 5.2 vermelde handelingenBijvoorbeeld ompakken voor afvoer naar pyrolyse installatie17
 18. 18. Categorie 5.1 verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijkeafvalstoffen > 10 ton per dag5.1 e) Terugwinning/ regeneratie van oplosmiddelen (R2)18
 19. 19. Categorie 5.1 verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijkeafvalstoffen > 10 ton per dag5.1 h) Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt omvervuiling tegen te gaan (R7)Actief kool regeneratie19
 20. 20. Categorie 5.1 verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen > 10 ton per dag Installatie voor verwerking gevaarlijke afvalstoffen capaciteit > 10 ton per dag ? Activiteiten genoemd in a tot en met k ? Bijlage I: Kaderrichtlijn: D4, D8, D9, D13, D14 Bijlage II: Kaderrichtlijn: R2,R3,R5,R6,R7,R8,R9, R12 Opslag (D15) niet meer is geworden categorie 5.5 > met een totale capaciteit van meer dan 50 ton20
 21. 21. 5.2 De verwijdering of nuttige toepassing in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voorIPPC: Installaties voor de verbranding van stedelijk afval (huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval), met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur.5.2 De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afval- verbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor:a) ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur;b) gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag. 21
 22. 22. 5.2 De verwijdering of nuttige toepassing in afvalverbrandings- ofafvalmeeverbrandingsinstallaties voorDefinitie van "afval“=verwijzing naar de kaderrichtlijn afvalstoffen(2008/98/EG). Op basis hiervan is definitie van afvalstof = elk stof of elkvoorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen ofzich moet ontdoen.In IPPC richtlijn werd verwezen naar Richtlijn 89/369/EEG waarin stondstedelijk afval = huishoudelijk afval, afval van commerciële bedrijven,kantoren, ondernemingen en andere afvalstoffen die gezien hun aard of hunsamenstelling met huishoudelijk afval kunnen worden gelijkgesteld.Geen inhoudelijke wijziging22
 23. 23. 5.3 Handelingen ten behoeve van verwijdering met een capaciteit> 50 ton per dag en nuttige toepassing of een combinatie vannuttige toepassing en verwijdering > 75 ton per dagIn titel uitzondering voor ”met uitzonderingen van de activiteiten bedoeld inrichtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandelingvan stedelijk afvalwater”Rioolwaterzuiveringsinstallatie die uitsluitend stedelijk afvalwater zuivertdat via het rioolstelsel wordt aangevoerd. Deze activiteit valt niet onderdeze categorie. 23
 24. 24. 5.3 De verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met eencapaciteit van meer dan 50 ton per dagIPPC: Capaciteit meer dan 50 ton per dagInstallaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffenuitsluitend de handelingen:i) D8:Biologische behandeling t.b.v. verwijdering 5.3 a) i)ii)D9: Fysisch-chemische behandeling t.b.v. verwijdering 5.3 a) ii24
 25. 25. 5.3 Handelingen ten behoeve van verwijdering met een capaciteit> 50 ton per dag en nuttige toepassing of een combinatie vannuttige toepassing en verwijdering > 75 ton per dagBiologische behandelingverwijdering > 50 ton per dag(was al IPPC)Bijvoorbeeld residu naarstortplaatsBiologische behandeling nuttigetoepassing of een combinatie vannuttige toepassing en verwijdering> 75 ton per dagAfzet als compost 25
 26. 26. 5.3 Handelingen ten behoeve van verwijdering met een capaciteit >50 ton per dag en nuttige toepassing of een combinatie van nuttigetoepassing en verwijdering > 75 ton per dagVoorbehandeling van afvalvoor verbranding ofmeeverbrandingVerwijdering > 50 ton per dagNuttige toepassing ofcombinatie > 75 ton per dag 26
 27. 27. 5.3 Handelingen ten behoeve van verwijdering met een capaciteit> 50 ton per dag en nuttige toepassing of een combinatie vannuttige toepassing en verwijdering > 75 ton per dag Behandeling van slakken en assen Verwijdering > 50 ton per dag Combinatie > 75 ton per dag27
 28. 28. 5.3 Handelingen ten behoeve van verwijdering met een capaciteit >50 ton per dag en nuttige toepassing of een combinatie van nuttigetoepassing en verwijdering > 75 ton per dagBehandeling in shredders vanmetaalafval, met inbegrip vanafgedankte elektrische en elektronischeapparatuur en autowrakken en deonderdelen daarvanVerwijdering > 50 ton per dagCombinatie > 75 ton per dag 28
 29. 29. 5.5. Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijkeafvalstoffen in afwachting van handelingen (5.1, 5.2, 5.4 en 5.6)met een totale capaciteit van meer dan 50 tonIPPC5.1 Opslag gevaarlijke afvalstoffen ten behoeve vanverwijdering (D15) met een capaciteit van meer dan10 ton per dag5.5Tijdelijke opslag van niet onder 5.4 vallendegevaarlijk afvalstoffen, in afwachting van een vande onder 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde handelingenmet een totale capaciteit van meer dan 50 ton metuitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaande aaninzameling op plaats van productie29
 30. 30. Casus 1Binnen een inrichting vinden de volgende activiteiten plaats:Op- en overslaan, het mechanisch en fysisch scheiden, het verkleinen en hetcomposteren van GFT afval van huishoudens en bedrijven met een capaciteitvan maximaal 150 kton/jaar (afzet als compost);De op- en overslag evenals mechanisch en fysisch scheiden, composteren,mengen en verkleinen van buiten de inrichting afkomstig groenafval met eencapaciteit van maximaal 50 kton/jaar (afzet als compost);Het in werking hebben van een vergistinginstallatie met een capaciteit vanmaximaal 50 kton/jaar (afzet deel digistaat voor storten);Beoordeel voor de bovenstaande activiteiten of deze moeten wordenbeschouwd als activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn industriele emissies.30
 31. 31. Casus 2Binnen een inrichting mogen per jaar maximaal de volgende afvalstoffen wordengeaccepteerd (is tevens maximale opslagcapaciteit per afvalstof)Grofvuil 30 tonMetalen (oud ijzer) 40 tonPuin (schoon) 15 tonAsbest 15 ton Euralcode 17.06.05*, 17.01.06*C-Hout (geïmpregneerd) 40 ton Euralcode 20.01.37*cDakleer en dakgrind 15 ton 17.03.01*-17.03.03* en 17.09.04 cDe betreffende afvalstoffen worden binnen de inrichting opgeslagen en afgevoerdvoor verwerking conform de minimumstandaard in het Landelijk Afvalbeheerplan.Beoordeel voor de bovenstaande activiteiten of deze moeten worden beschouwdals activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn industriele emissies.31
 32. 32. Casus 3Een rioolwaterzuiveringinstallatie ontvangt naast afvalwater via het rioolstelselook afvalwater dat per wagen wordt aangevoerd.Per jaar zullen waarschijnlijk 400 transporten wordt aangevoerd. Per transportwordt ongeveer 100 ton water aangevoerd. Het afvalwater wordt binnen deinrichting fysisch-chemisch en biologische behandeld.Is er sprake van een IPPC installatie ?32
 33. 33. Casus 4Een bedrijf dient een aanvraag in voor het oprichten van een vergistinginstallatiewaarin mest zal worden verwerkt. De capaciteit van de installatie bedraagt 4 ktonper jaar. De verwerkingsmethode is anaerobe vergisting.Het bedrijf dient in januari 2013 een aanvraag in bij het College vanBurgemeester en Wethouders.Is het college van B&W bevoegd gezag?33
 34. 34. 6. Andere activiteiten6.1. De fabricage, in industriële installaties vanc) een of meer van de volgende platen en panelen van hout: orientedstrand board (OSB), spaanplaat of vezelplaat met eenproductiecapaciteit van meer dan 600 m3 per dag34
 35. 35. 6. Andere activiteitenIPPC6.4 b) De bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen..6.4 b)De bewerking of verwerking behalve het uitsluitend verpakken vande volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt voorde fabricage van levensmiddelen of voeder van :………………..35
 36. 36. 6. Andere activiteiten6.9.Het afvangen van CO2-stromen van onder deze richtlijn vallendeinstallaties voor geologische opslag overeenkomstig Richtlijn2009/31/EG.Deze installaties zijn op basis richtlijn 2009/31/EG, artikel 37 ook aanbijlage 1 IPPC-richtlijn toegevoegd. (voldoen per 25 juni 2012)geologische opslag van CO2 = injectie in combinatie met opslag van CO2-stromen in ondergrondse geologische formaties36
 37. 37. 6. Andere activiteiten6.10. De conservering van hout en houtproducten met behulp vanchemische stoffen met een productiecapaciteit van meer dan 75 m3 perdag, met uitzondering van de behandeling die uitsluitend gericht is op hetvoorkomen van sapvlekken.37
 38. 38. 6. Andere activiteiten6.11. Een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEGvallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater dat dooreen onder hoofdstuk II vallende installatie is geloosd.38
 39. 39. Wat betekent voor omgevingsvergunning ?Actualisatieplicht na publicatie van BBT-conclusies voorhoofdactiviteitBinnen vier jaar voldoen aan geactualiseerde voorschriftenPlanning voor herziening BREFs vanaf januari 2013 opwebsite Kenniscentrum InfoMil39
 40. 40. Verandering in bevoegd gezagIndien in 2013 IPPC-installatie wordt dan wordt GS (en in Bijlage 1 vanBOR GS aangewezen als bevoegd gezag) in plaatsVVGB nu (weer) volledig bevoegd gezag omgevingsvergunning.(Als op basis van BRZO GS al volledig bevoegd gezag was voor deomgevingsvergunning geldt dit niet)40
 41. 41. Vragen/opmerkingen 2012 2013 Geen overgangstermijnen41

×