Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria activitat 2016 ARSU FESTA

141 views

Published on

Memòria activitat 2016 ARSU FESTA

Published in: Services
 • Hello! Who wants to chat with me? Nu photos with me here http://bit.ly/helenswee
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Memòria activitat 2016 ARSU FESTA

 1. 1. MEMMEMMEMMEMÒRIA ACTIVITAT 2016RIA ACTIVITAT 2016RIA ACTIVITAT 2016RIA ACTIVITAT 2016 ARSU FESTAARSU FESTAARSU FESTAARSU FESTA Reducció de danys i riscos en l’oci nocturn: consum de substàncies psicoactives i sexualitat.
 2. 2. INDEX 1.Intervencions oci nocturn (stand informatiu) - 1.1 Barraques 2016 (4 nits) - 1.2 Reggus 2016 - 1.3 Selvatek - 1.4 Mandriliada 2. Intervencions Nits Q i Altersuer Intervencions nocturnes locals d’oci de Reus (EL kit de la qüestió) -Resum Servei TESTING.
 3. 3. 1.1.1.1. Intervencions oci nocturn (stand informatiu)Intervencions oci nocturn (stand informatiu)Intervencions oci nocturn (stand informatiu)Intervencions oci nocturn (stand informatiu) BARRAQUESBARRAQUESBARRAQUESBARRAQUES 22222222----25 juny 201625 juny 201625 juny 201625 juny 2016 -Sessió formativa a càrreg d’ARSU FESTA (Dispensació alcohol responsable amb la coordinadora de Barraques) 13 Juny Casal Despertaferro. -Reunió comissió de Seguretat Barraques (Guàrdia Urbana, Equips emergències, protecció civil, Seguretat privada).17 juny, -Reunió Prèvia al recinte Barraques (Organització i ubicació) 20juny -Reunió (Equips de Seguretat i emergències) in –situ previa a obrir portes.22-juny
 4. 4. Horari Stand Informatiu + Chill OutHorari Stand Informatiu + Chill OutHorari Stand Informatiu + Chill OutHorari Stand Informatiu + Chill Out 22:30 a 4:00h (dies 22, 23, 24, 25 de juny) Nombre de participants AF: 6 Material informatiu dispensat: + 500 Preservatius: 600 Nomber aprox de persones a l’stand:1000 aprox Alcoholimetria: 36 proves. Test substàncies: CocaCocaCocaCocaïnaïnaïnaïna semiquantitatiu: 6 (40%, 70%, 10%, 50% 50%,40%) SpeedSpeedSpeedSpeed: 5 marquis (positius) MDMA: 2 pols (positiu) 1 pastilla (positiu)
 5. 5. Barraques 2016Barraques 2016Barraques 2016Barraques 2016
 6. 6. Reguss 2016.Reguss 2016.Reguss 2016.Reguss 2016. HHHHorari Stand Informatiu + Chorari Stand Informatiu + Chorari Stand Informatiu + Chorari Stand Informatiu + Chill Outill Outill Outill Out 22:30 a 4:00h (26 setembre) Nombre de participants AF:3 Material informatiu dispensat: + de 100 Preservatius: 125 Nomber aprox de persones a l’stand: 100 Alcoholimetria: 18 Test substàncies: Cocaïna: 3 (30%, 50%, 10%) MDMA:MARQUIS (POSITIU) NO IDENTIFICAT: positiu 2cb
 7. 7. Reggus 2016
 8. 8. Selvatek 2016Selvatek 2016Selvatek 2016Selvatek 2016,,,, 9 juliol 20169 juliol 20169 juliol 20169 juliol 2016 HHHHorari Stand Informatiu + Chill Outorari Stand Informatiu + Chill Outorari Stand Informatiu + Chill Outorari Stand Informatiu + Chill Out 00:00a 6:00h (dies 9-10 juliol) Nombre de participants AF:4 Material informatiu dispensat: + de 200 Preservatius: 250 Nomber aprox de persones a l’stand: 180 Alcoholimetria: 15 Test substàncies:Test substàncies:Test substàncies:Test substàncies: Cocaïna: 10(60%, 90%, 8%,20%,85%, 0%, 70%, 10%, 85%, 50% ) MDMA:MARQUIS pastilla:durex +, silver,++++, northface +, Pols:+, +, +, +, + SPEED:MARQUIS 2, + +
 9. 9. Mandriliada, 3 setemMandriliada, 3 setemMandriliada, 3 setemMandriliada, 3 setembre.bre.bre.bre. Horari Stand Informatiu + Chill OutHorari Stand Informatiu + Chill OutHorari Stand Informatiu + Chill OutHorari Stand Informatiu + Chill Out 22:30 a 4:00h (dies 22, 23, 24, 25 de juny) Nombre de participants AF:3 Material informatiu dispensat: Preservatius: Nomber aprox de persones a l’stand: Alcoholimetria: 29 TTTTest substànciesest substànciesest substànciesest substàncies: COCAINA: 7 (30%, 50%, 40%, 75%, 10%, 90%, 25%) SPEED: 3 (Positius) MDMDA: Pols 2 (positiu) Pastilla silver 4 (positiu) http://infodroguesreus.blogspot.com.es/2016/09/arsu-festa-la- mandriliada-3-de-set.html
 10. 10. Mandriliada 2016
 11. 11. Jornada el Kit de la qüesitó.Projecte Nits de Qualitat.
 12. 12. http://reusdigital.cat/noticies/reus/el-casal-de-joves-i-arsufesta- fomenten-loci-saludable-nocturn https://www.youtube.com/watch?v=q-zdtswx_2k
 13. 13. Treball de camp “Projecte el Kit de la Qüestió“
 14. 14. Resum Servei TESTING. Mostres enviades a Energy control 2016:Mostres enviades a Energy control 2016:Mostres enviades a Energy control 2016:Mostres enviades a Energy control 2016: Nº de Muestra: 101024 Fecha: 07-11-2016 Procedencia: Tarragona Tipo: ketamina Pseudónimo: 1 Aspecto: Polvo Color: blanco Logo: Diametro / Espesor: / Peso: 0 • GC / MS • 76%Ketamina Nº de Muestra: 101158 Fecha: 17-11-2016 Procedencia: Tarragona Tipo: ketamina Pseudónimo: 2 Aspecto: Polvo Color: blanco Logo: Diametro / Espesor: / Peso: 0 • GC / MS • 54%Ketamina Nº de Muestra: 101159 Fecha: 17-11-2016 Procedencia: Tarragona Tipo: Desconocida Pseudónimo: Aspecto: Polvo Color: blanco Logo: Diametro / Espesor: / Peso: 0 • GC / MS • 13%Anfetamina • 18%Cafeína • 20%Coca
 15. 15. CocaCocaCocaCocaïnaïnaïnaïna semiquantitatiu: 6 (40%, 70%, 10%, 50% 50%,40%)Barraques Cocaïna: 3 (30%, 50%, 10%)Reggus COCAINA: 7 (30%, 50%, 40%, 75%, 10%, 90%, 25%)Mandriliada Cocaïna: 10(60%, 90%, 8%,20%,85%, 0%, 70%, 10%, 85%, 50% )Selvatek TOTAL:26 anàlisisTOTAL:26 anàlisisTOTAL:26 anàlisisTOTAL:26 anàlisis SPEED: 3 (Positius)Mandriliada NO IDENTIFICAT: positiu 2cb Reggus SpeedSpeedSpeedSpeed: 5 marquis (positius) Barraques EZ test SPEED:MARQUIS 2, + + Selvatek Total: 11 marquis MDMA: 2 pols (positiu) 1 pastilla (positiu) MDMA:MARQUIS (POSITIU) MDMDA: Pols 2 (positiu) Pastilla silver 4 (positiu) MDMA:MARQUIS pastilla:durex +, silver,++++, northface +, Pols:+, +, +, +, + TOTAL 20 marquis. TOTAL anàlisis 2016TOTAL anàlisis 2016TOTAL anàlisis 2016TOTAL anàlisis 2016 en intervencions oci noctur: 57 testsen intervencions oci noctur: 57 testsen intervencions oci noctur: 57 testsen intervencions oci noctur: 57 tests.... 3 proves realitzades a Energy control= 60 tests.3 proves realitzades a Energy control= 60 tests.3 proves realitzades a Energy control= 60 tests.3 proves realitzades a Energy control= 60 tests.
 16. 16. ARSU FESTA SON:ARSU FESTA SON:ARSU FESTA SON:ARSU FESTA SON: Ester Arenas Itziar Guerrero Integardora Social Psicòloga Anton Figueras Educador Social Bruno Integrador Social Joan Basora Educador Social Antoniu LLort Antropòleg Tamara Gil Educadora Social

×