Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ple Ordinari 29-gener-2013

226 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ple Ordinari 29-gener-2013

  1. 1. Excm. Ajuntament de Sagunt SECRETARIA GENERAL ANUNCI CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA: De conformitat amb el que preveu lapartat 4t de larticle 123 del vigent ReglamentOrgànic Municipal (ROM), es fa pública en la web municipal la convocatòria de SESSIÓORDINÀRIA del PLE de la Corporació Municipal que tindrà lloc a les 17 hores del dimarts dia29 de GENER del 2013 al Saló Principal del Palau Municipal situat al C/ Autonomia núm. 2. Així mateix de conformitat amb el precitat article del ROM, es publica en la web lORDEDEL DIA de la dita sessió:“PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA1.- SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, acta sessió anterior: 27.desembre.2012.2.- SECRETARIA GENERAL: Donar compte sentència del Tribunal Suprem en recurs de cassaciónúm. 1.530/12 interposat per aquest Ajuntament contra sentència Tribunal Superior de Justícia sobreReglament Orgànic Municipal.3.- SECRETARIA GENERAL: Donar compte Interlocutòria núm. 10/2013 del Jutjat del ContenciósAdministratiu núm. 5 de València pel qual es resol procediment ordinari núm. 635/2009 interposat perDelegació del Govern a València contra aquest Ajuntament.4.- SECRETARIA GENERAL: Donar compte Interlocutòria núm. 11/2013 del Jutjat del ContenciósAdministratiu núm. 5 de València pel qual es resol procediment ordinari núm. 636/2009 interposat perdelegació del Govern a València contra aquest Ajuntament.5.- CONSELL AGRARI: Exp. 13/53. Acceptació de la renúncia d’un vocal del Consell Sectorial Agrarii del Consell Rector del Consell Local Agrari de Sagunt i nomenament d’un nou vocal de tals òrgans ensubstitució de l’anterior.6.- SERVEIS SOCIALS: Exp. 98/2013-SS. Dictamen sol·licitud d’adhesió al Fons Social d’Habitatgesper als afectats pels desnonaments, signat per distints ministeris.7.- ESPORTS: Exp.10/2013-AY. Dictamen modificació text íntegre Ordenança reguladora de les basesespecífiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèriad’esports.8.- URBANISME: Exp. 17/2012 PL. Modificació puntual de les zones verdes del subsector est delpolígon EUCOLSA. Adaptació a la intervenció del Ministeri de Foment. Obertura d’informació pública.9.- CONTRACTACIÓ: Exp. 46/04. Dictamen resolució contracte concessió obra pública aparcament decamions per renúncia d’empresa contractista.10.- INTERVENCIÓ: Dictamen aprovació declaració de no disponibilitat i aprovació del límit dedespesa no financera 2013.11.- SECRETARÍA GENERAL: Exp. 01/13-C.- Proposició PP sobre lloc de celebració de las sessionsplenaries Corporacions Locals.12.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 02/13- C.- Proposició PSOE, pròrroga programa PREPARA.13.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 03/13-C. Proposició PSOE relativa als fons del Pla Concertat ifinançament dels Serveis Socials Municipals.14.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 04/13-C. Proposició BLOC retirada de sancions a propietarisagrícoles que treballen les seues pròpies terres.15.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 05/13-C. Proposició BLOC contra atacs a organitzacions dedefensa dels drets del Poble Sahrauí. 3
  2. 2. Excm. Ajuntament de Sagunt SECRETARIA GENERAL16.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 06/13-C. Proposició BLOC, pronunciament a favor mantenimentlínia marítima/terrestre al Port.17 .- SECRETARIA GENERAL: Exp. 07/13-C. Proposició EU en defensa de la sanitat pública.18.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 08/13-C. Proposició EU conveni sol·licitud ús La Nau. SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL19.- INTERVENCIÓ: Dictamen donar compte de l’execució pressupostària i de morositat de 4ttrimestre de 2012. Consell Local Agrari.20.- INTERVENCIÓ: Dictamen donar compte de l’execució pressupostària i de morositat de 4ttrimestre de 2012. Ajuntament.21.- INTERVENCIÓ: Dictamen donar compte informe d’intervenció del Pla d’Ajust.22.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 29/12-C. Donar compte adscripció suplents en representació delGrup Municipal Segregació Portenya en Comissió Investigació Plaça Ángel Perales.23.- SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidora-delegada de Règim Interior i Personal, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucionsregidor-delegat Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidor-delegat d’Economia i Finances iresolucions regidora-delegada de Cultura, Educació i Esport.PRECS I PREGUNTESEl que es fa públic per a general coneixement.A Sagunt, a dia 25 de enero del 2013.EL SECRETARI GENERAL,Fdo.: Emilio Olmos Gimeno. 4

×