Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moc prescripció obligacions generalitat 13-02-26

246 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moc prescripció obligacions generalitat 13-02-26

  1. 1. MOCIÓ DEMANANT LA MODIFICACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ DE LES OBLIGACIONS DE LA GENERALITATEn Francesc Fernanadez i Carrasco, portaveu del Grup Polític MunicipalBLOC-CM Compromís de l’Ajuntament de Sagunt presenta al Ple la següent MOCIÓ El Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, estableix en el seu article18 el termini de quatre anys per a la prescripció del dret al reconeixement,liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades de laGeneralitat. Tot i que la presentació de documentació justificativa inicia un noutermini de prescripció, la generalització dels impagaments de la Generalitat, fannecessari l’adopció de mesures per a que els beneficiaris de les diferentsajudes i subvencions tinguen coneixement de la situació en que es troben lesobligacions reconegudes per la Generalitat i de la forma de reclamació adientper tal d’evitar la prescripció dels seus drets respecte a aquestes. Per això entenem que cal demanar a les Corts Valencianes queprenguen les mesures oportunes per a obligar a la Generalitat a comunicar lasituació de manera prèvia a l’esgotament dels terminis de prescripció,senyalant la via de reclamació per a iniciar un nou termini de prescripció.L’objectiu final és evitar que els impagaments generalitzats de la Generalitatacaben generant un perjuí encara major als beneficiaris de les diferents ajudesi subvencions reconegudes.Per tot això proposem al Ple l’aprovació dels següents ACORDSPrimer.- Instar les Corts Valencianes a que aproven la modificació de l’article18 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 199, de manera que s’afegeix unnou apartat al citat article, una disposició derogatòria i un altra final, amb lasegüent redacció:“2bis. Amb caràcter imperatiu i previ amb 90 dies d’antelació respecte alcompliment del termini de prescripció recollit en el present article, la
  2. 2. Generalitat haurà de comunicar als creditors legítims o els seusdrethavents, el temps que resta per a la prescripció i la forma en quepoden presentar una reclamació que inicie un nou termini de prescripció.Disposició derogatòria. Queda derogada qualsevol altra disposició derang igual o inferior que s’opose a aquesta llei.Disposició final. Entrada en vigor. Aquesta llei entra en vigor l’endemà dela publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”.Segon.- Traslladar aquest acord a la Presidència de les Corts Valencianes, alGovern de la Generalitat i a tots els Grups representats al Parlament valencià. Sagunt, a 22 de febrer de 2013 Signat: Francesc Fernandez i Carrasco Portaveu del Gruo Municipal.

×