Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moc conservatori mancomunat 12-11-23

307 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moc conservatori mancomunat 12-11-23

  1. 1. En Francesc Fernandez i Carrasco, Portaveu del Grup Municipal del BLOC-CMCOMPROMÍS a l’Ajuntament de Sagunt, presenta davant el Ple municipal lasegüent: MOCIÓ EXPOSICIÓ DE MOTIUSEl Conservatori Joaquín Rodrigo de Sagunt inicià la seua activitat en lalegislatura 1999-2003, per iniciativa del BLOC Nacionalista Valencià.En l’actualitat el Conservatori presta un servei no sols als alumnes de Sagunt,sinó també de tota la Comarca del Camp de Morvedre, sinó també de l’HortaNord, on principalment assisteixen alumnes de Puçol i del Puig entre d’altres.Esta formació política te la voluntat ferma de mantenir i potenciar aquest serveid’ensenyament musical per què pensem que la musica i tot allò que gira alvoltant d’ella, no sols és enriquidor per a aquells que la practiquen, si no tambéuna senya d’identitat de la cultura valenciana que cal mantenir i una eixidaprofessional basada en el coneixement i la cultura.Esta vocació de Servei passa necessàriament per trobar un equilibri entre lesaportacions dels alumnes, les dels Ajuntaments implicats i les subvencions iobligacions a les que deu fer front qui és competent en la matèria, Conselleriad’Educació.Tenint en compte l’alumnat que vol accedir a aquest tipus de formació es trobadavant de serveis que no deuen superar determinats límits en les seues tarifesper ser de natura cultural i formativa. Considerant a més que en temps com elsactuals el manteniment de serveis educatius i culturals, esdevenen també unaestratègia formativa que pot permetre alternatives d’ocupació idesenvolupament per als nostres joves.Es fa imprescindible el manteniment com a servei públic del Conservatori deGrau Mitjà Joaquin Rodrigo. Per fer-ho, és necessària una revisió tant en elscostos dels serveis, com en la participació dels ajuntament que aportenalumnes al mateix. Caldria donar un pas més i avançar en un model de gestióparticipat per tots els ajuntament implicats. És per això que proposemdesenvolupar uns Estatuts que tinguen en compte les aportacions de cadaajuntament per alumne/a, així com el nombre d’alumnes a partir dels quals serànecessària la participació dels seus Ajuntaments.Aquesta proposta s’emmarca dintre de la participació supramunicipals entremunicipis per a la necessària optimització dels recursos i serveis del’Administració Pública. A més, a més cal tindre en compte i reforçar el diàleg
  2. 2. amb les associacions musicals com a ents consultius de tal forma ques’impliquen en el manteniment i consolidació del Conservatori Mancomunat delCamp de Morvedre i l’Horta Nord.Es per això que proposem al Ple de l’Ajuntament de ----------- l’adopció delssegüents ACORDS 1. Donar supor al Conservatori de grau Mitjà Joaquin Rodrigo de Sagunt per al manteniment del Servei d’Ensenyament musical dintre de l’àmbit intercomarcal de Camp de Morvedre, l’Horta Nord i comarques i poblacions properes. 2. Instar que l’Ajuntament de Sagunt treballe amb tots aquells altres Ajuntaments que aporten alumnat al Conservatori Joaquin Rodrigo per a desenvolupar un Servei Mancomunat d’Ensenyament Musical de grau mitjà, públic, accessible i de qualitat. Sagunt 22 de novembre de 2012 Francesc Fernàndez i Carrasco

×