Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moc 12 11-23-comissió d'investigació

229 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moc 12 11-23-comissió d'investigació

  1. 1. En Francesc Fernandez i Carrasco, Portaveu del Grup Municipal del BLOC-CMCOMPROMÍS, a l’Ajuntament de SAGUNT, a lempara del que estableix la lleireguladora de les bases de règim local i el decret 2568/1986 dorganització ifuncionament i règim jurídic de les entitats locals, presente al ple de lacorporació la següent: MOCIÓ EXPOSICIÓ DE MOTIUSL’article 159 del Reglament Orgànic Muncipal, permet la creació de comissionsd’investigació per aclarir i donar compte de determinades accions dels òrgansmunicipals.L’Ajuntament s’ha vist immers en diversos casos de natura urbanísticaexpropiatòria en relació a contenciosos administratius en els quals ha sigutafectat greument, com és el cas de la Plaça Àngel Perales, Vora Sud i VoraNord (expedient ICONSA), dotacionals escolars en Ciutat Mar, SGES 30, etc....El cas de la Plaça Àngel Perales és especialment greu.És per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: ACORD 1. L’Ajuntament de Sagunt crea una Comissió d’Investigació per aclarir i pendre les mesures juríques pertinents respcte de l’expedient 145/05-P de la Plaça Àngel Perales. 2. La Composició de la mateixa queda cosntituida conforme article 159.2 i estarà assitida pel Secretari de la Corporació. Sagunt 23 de novembre de 2012. Josep Francesc Fernàndez i CarrascoGRUP MUNICIPAL BLOC-C.M.COMPROMÍSAJUNTAMENT DE SAGUNT C/ Autonomia 2, 46500. SaguntEmail:grup.municipal.bloc@gmail.comTelf : 618305408

×