infoBLOCSagunt Gener 2013

220 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

infoBLOCSagunt Gener 2013

  1. 1. gener2013 Propostes presentades al PleEXIGIM A LA GENERALITAT REBUIG LOMQE MODIFICACIÓ IBI Edita: Grup Municipal BLOC-CM Compromís SaguntQUE ASSUMISCA LA PART Carrer Autonomia 2, 46500 SaguntPROPORCIONAL DE Demanem al Go- Instem a la Direcció T 618 305 408 C sagunt@compromis.ws General del Cadastre, APROVADA W http://sagunt.compromis.ws F /infoBLOcSaguntL’IMSERSO PER CONTINUAR vern de l’Estat la APROVADA T @infoblocsagunt retirada de a la revisió de les valoracions ca-PRESTANT INDEFINIDAMENT dastrals del Municipi que superen elEL SERVEI DE TELEAS- l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMQE perquè, tal i com esta plan- 50% del valor de mercat. així com laSISTÈNCIA ALS AJUNTA- modificació de l’Ordenança Fiscal tejat, significaria un perillós retrocésMENTS en la qualitat de l’educació i atempta- de l’Impost sobre Bens Immobles de ria contra els diversos aspectes en Natura Urbana, que entrarà en vigorI per això instem els quals es basa la cohesió social. I en 2013 i tindrà efectes per a 2014.la Generalitat Va- APROVADA sol·licitem al Govern de la Generalitatlenciana al finançament del progra- i a tots els grups polítics de Les Corts Demanem que el pagament dema del servei de teleassistència per Valencianes que en el cas de no reti- l’Impost sobre Bens Immobles detal que puga suplir la part del progra- rar-se l’esmentat text, interposen un Natura Urbana, es fraccionarà en 3ma que ara deixa de prestar recurs davant el Tribunal Constitucio- terminis, i es cobraran quatrimestral-l’IMSERSO i que correspon al 65% nal, ja que la LOMQE podria contra- ment. Igualment es corregirà l’efectedel cost de la teleassistència al PaísValencià. I a les Diputacions a assu- dir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulne- de l’augment del valor cadastral per als casos de bonificació per aques- Balanç any 2012mir indeterminadament el 35% del rar l’Estatut d’Autonomia Valencià. tes famílies en 2013 a través decost proporcional del programa de subvenció, si no es possible la modi- Quico Fernández, portaveuteleassistència i que es tinga previ- ficació de l’Ordenança Fiscal ensió també de la incorporació de nous aquestos termes per a dites modifi-usuaris al programa. cacions en el propi 2013. Presentar un balanç de 2012 no és allò que preci- hem posat a disposició dels ciutadans models de re- sament ens agradaria fer en les actuals cir- curs de reposició que shan traslladat a ladministració cumstàcies, però la realitat és la que és, i reco- tributària. A més hem aprovat una moció que va a im- néixer-la és el primer pas per canviar-la. Les fre- plicar la baixada del tipus de gravamen municipal i per des dades estadistiques situen en 7520 les per- tant la reducció de lIBI a nivells de 2011. sones desocupades a 30 de novembre, 657 més que a finals de 2011. Prop del 30% dels nostres Sembla que el PP de Castelló no sols no té solucions ciutadans volen treballar i no poden, i a més una per a resoldre els principals problemes dels ciutadans, part important no cobra cap prestació.. Sobren sinó que a més està empecinat a complicar-nos enca- comentaris i adjectius per a valorar el desastre ra més la vida. Potser no tenen idees o no dediquen que afrontem; este és primer problema que tenim lesforç suficient. La inestabilitat municipal sagreuja, i i buscar solucions ha de ser la màxima prioritat no sols perquè no es concreta una majoria de govern, del nostre govern municipal. Són diverses les sinó perquè lAlcalde està absent i els seus regidors propostes que BLOC-Compromís ha plantejat i no tenen iniciativa. Ja estem en gener i han vulnerat sempre han estat rebutjades pel PP, escudant-se tota la legalitat vigent en matèria de presentació de en un informe que han interpretat de manera inte- pressupostos. Comencem el 2013 amb els pressu- ressada i incoherent. Nosaltres defensem i conti- postos de 2009! Ja es poden imaginar despropòsit nuarem defensant que és perfectament vàlid, i que suposa treballar amb uns comptes tan anacrònics sobretot necessari, destinar una part del pressu- com els teníem fa quatre anys. post a contractar parats del nostre municipi per fer front a obligacions de lAjuntament. En fi, és evident que hem acabat un any molt negatiu i sembla que el que comença no presenta símptomes Al mateix temps que milers de ciutadans perden de millora, i no sols perquè continuem immersos en els seus llocs de treball i la immensa majoria perd una greu crisi econòmica, sinó sobretot perquè les poder adquisitiu, el PP ens augmenta els impos- receptes del PP empitjoren les conseqüències i carre- tos, des de lIRPF a lIVA, passant per lIBI. Preci- guen els perjudicis en els sectors més desprotegits sament ha estat laugment deste últim impost un mentre ells procuren preservar els interessos dels dels fets que més ha indignat els ciutadans. La seus. BLOC-Compromís ha intentat amb les seues revisió cadastral nés la causa i mentre el PP la propostes i mocions buscar alternatives; en algunes dóna per bona, altres partits estem treballant en ocasions ho hem aconseguit i en altres no. I és el que contra. En este sentit BLOC-Compromís ha si- anem a continuar fent, treballar per fer la vida més gut el primer grup a reaccionar i a informar els fàcil a la gent, des de lhonestedat i des de la respon- veïns. Hem convocat tres audiències públiques i sabilitat. P4 P1
  2. 2. http://is.gd/cadastresagunt BLOC-COMPROMÍS ha sigut el primer partit que ha reaccionat davant de labusiu augment del valor cadastral i de lIBI MÉS BLOC, ACCIONS QUE HEM FET I FAREM: MÉS COMPROMÍS • Model dal·legació per al recurs de reposició i tramitació de més de 100 recursos • Tres audiències públiques: Sagunt, Port i Almardà. Asunción Moll Castelló, • Davant les negatives de la Direcció General del Cadastre a revisar aquelles valoracions per da- secretaria local Sagunt munt del 50% del valor de mercat. • Fer que lAjuntament obligue a la D.G del Cadastre que faça efectiva aquesta revisió via po-És un argument habitual que escoltem al carrer d’animar a participar. lítica.aquell de què tots els polítics són iguals. Aquesta • RECURS CONTENCIÒS ADMINISTRATIU col·lectiu, de tots aquells recursos que hagenargumentació l’esgrimeixen persones que no co- I per això, per què al BLOC entenen la política d’una sigut denegats. En preparació. Audiència pública 30 de gener. Laudiència la farem perneixen la política i serveix als interessos d’eixa forma diferent anem a donar un pas més, anem a preparar el contenciós administratiu i el recurs al Tribunal econòmic administratiu. Aquestclasse de polítics corruptes i negligents, que la constituir la Coalició Compromís, on es pot participar contenciós incorporarà un recurs indirecte a la ponència de valors de la revisió cadastral. Elutilitzen no per ajudar a la gent, si no per ajudar- des de la societat civil, sense pertànyer a cap partit proposarem a altres col·lectius i formacions polítiques per si volen acompanyar-nos i per re-se a si mateixa o a les seues organitzacions. polític dels qui la integrem. duir la despesa de laccés a la justícia que ha imposat el PP amb les taxes judicials. • Reduir el tipus de gravàment de lIBI per neutralitzar en el rebut de la contribució la pujada produï-Al BLOC açò no passa. I voldria traslladar La política i la societat deuen estar juntes i no separa- da per la revisió cadastral.l’experiència d’una ciutadana activa, que sempre des, ja que així es guanya en democràcia. Si es sepa- • Fraccionar el pagament de lIBI en tres terminis de forma general. Fins ara es feia de forma vo-ha treballat en associacions de pares, de veïns, ren, si la gent no participa en la gestió dels nostres luntària, es a dir per a poder fraccionar el pagament havies de comunicar-ho prèviament.de tipus més festiu i que s’ha acostat a la política ajuntaments, o al revés si l’ajuntament no escolta allòper seguir treballant pel seu poble. I per això he que diu la gent, ens trobem amb situacions com les ÉS FALS QUE:triat el BLOC, per que treballen per Sagunt i per que malauradament ens està tocant viure.que entenen la política d’una forma diferent. Tre- • BLOC-Compromís haja aprovat la ponència de valors. El vist-i-plau a la ponència es dóna perballem amb la gent de tu a tu acostem les coses Em vaig decidir a formar part del BLOC ara farà un part de lAjuntament a nivell tècnic i no es tramita des de lAjuntament,sinó que és la Direcció Ge-de l’administració a les persones i les ajudem a any i els meus companys i companyes m’han triat co- neral del Cadastre (MINISTERI DECONOMIA I HISENDA) ladministració encarregada.defendre els seus interessos, com estem fent m a Secretària Local, per què diuen que encaixe en • BLOC-Compromís haja recolzat el Pla dAjust daquest Ajuntament. Cal recordar que no hem vo-amb el tema del cadastre. També participem en eixe perfil d’aquelles persones actives, decidides a tat a favor perquè no hi estem dacord en els seus continguts, ni en el xantatge que el Ministerila societat de Sagunt, nosaltres, al mateix temps treballar i a fer coses positives per Sagunt. De les que dHisenda realitza sobre les Administracions Locals. A més a més, vam exigir que el tipus de gra-que pertanyem a un partit polític, som ciutadans per cert, sempre en calen. vamen de lIBI fóra variable, ja que el PP el mantenia fix al 0,83. Eixa fou la condició per abstin-que ens agrada que la nostra siga una ciutat dres. El Pla dAjust era necessari per demanar el crèdit per poder pagar als proveïdors. També caldinàmica, que estiga orgullosa del seu patrimoni La política la fem les persones, per a les persones i aclarir que en cas de no demanar el crèdit, el ministeri dHisenda hauria retingut les trasferències ahistòric, que conserve el seu medi ambient i que Compromís és una cooperativa cívic-política que és lAjuntament. Gràcies al Bloc lIBI podrà baixar.mantinga les seues tradicions i la seua llengua, el diferent i que vol lluitar per la dignitat de les persones.valencià, i no ens amaguem ni de participar, ni Donem la part proporcional corresponent a la la paga extraòrdinaria del seu personal alliberat al Centre Ocupacional de Sant CristòfolNova Executiva del col·lectiu local del En un principi l’Executiva de BLOC-Compromís precària per causa de l’incompliment de les obli-BLOC a Sagunt va decidir fer una donació repartida entre els dos gacions de la Conselleria amb l’excusa de Centres Ocupacionals de la ciutat, Sant Cristòfol la feblesa en la situació econòmica de la Genera-El passat mes de novembre, el col·lectiu local del i Socoltie, però donat que EU, a través del seu litat. Els discapacitats i les discapacitades noBLOC Sagunt triava la seva nova executiva lo- regidor ha decidit fer una donació integra a Socol- deuen patir el desgavell de malbaratament i decal, nomenant per unanimitat a Asunción Moll co- tie, s’ha reconsiderat la decisió per tal de que les mala gestió de la Generalitat i ha de ser prioritàriam a nova Secretària Local, Vicent Ventura com a donacions siguen equilibrades i no hi haja discri- la seua atenció, cosa que el govern del PP a laSecretari d’Organització, Miquel Rubio com a Se- minació entre centres. La donació serà de 2.000 Generalitat no fa. El PP prioritza pagar als bancscretari de Comunicació, Cesar Alcaide com a Se- €, corresponents a la part proporcional abans que atendre les necessitats d’aquestescretari de Finances, Teresa García com a Se- de l’extraordinària de la regidora Teresa Garcia. persones. En Bloc-Compromís tenim clar que lacretària Institucional, Quico Fernàndez com a Se- Èxit d’arreplegada de joguets prioritat de qualsevol política ha de ser atendre acretari Sectorial i Remei Torrent com a represen- Mercat Solidari de Nadal Teresa Garcia: “Entenem que els col·lectiu de les persones, per tant, hem decidit col·laborartant del BLOC Jove Sagunt. les persones depenents pateixen una situació amb aquestos col·lectius.” P2 P3

×