Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

InfoCompromis maig

Download to read offline

Ja disponible l'infoCompromis Sagunt del mes de maig 2013

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

InfoCompromis maig

  1. 1. Reconeixement deute històric País ValenciàAjuntament de Sagunt, vol mostrar la seua disconformitat ambl’arranjament escolar, les conseqüències en l’aplicació de laresolució de plantilles i amb el nou procés de matriculació, per anar en contra del’Escola Pública de la nostra localitat, mentre que en l’escola concertada no s’haretallat, per part de Conselleria d’Educació, cap lloc escolar. Entenem que es vul-nera la legislació vigent que indica que la concertació sorgeix, solament quan esprodueix una situació de necessitat per falta de places escolars públiques, i aqueixno és el nostre cas, ja que s’han suprimit llocs docents en l’ensenyament públicmentre entitats privades concertades seran beneficiades pels nous decrets.P4Llibertat d’horarisL’Ajuntament de Sagunt rebutjal’ampliació de lallibertat d’horariscomercials desen-volupada pel Reial Drecret Llei20/2012.MORATÒRIA EN EL PAGAMENT,REESTRUCTURACIÓ I AUDITORIADEL DEUTE PÚBLICExigir una moratò-ria immediata en elpagament dels deutes financers de lesadministracions públiques estatal i dela Generalitat Valenciana.Exigir la realització duna auditoriaamb control ciutadà del deute financerde les administracions públiques, quepermeta depurar el que siga reconegutcom il·legítim, per a la seua quitança ocondonació sense condicions, i la con-seqüent exigència de responsabilitatscivils o penals a les parts que van con-traure aquest deute.Propostes presentades al PleAPROVADAAPROVADAQuico Fernández, PortaveuP1Edita: Grup Municipal BLOC-CM Compromís SaguntCarrer Autonomia 2, 46500 SaguntT 618 305 408 C sagunt@compromis.wsW http://sagunt.compromis.ws F /SaguntCompromisT @CompromisSaguntmaig2013 Perquè no arribem a cap acord amb elspressupostos del PP?La principal raó per la qual no sarriba a un acorddes de lany 2009 és perquè les propostes del PPsón inassumibles per a nosaltres. En primer llocperquè suposen un augment dels impostos queconsiderem inacceptable en un període de crisiaguda com la que patim. Com es pot demanar alsmateixos ciutadans que perden el treball, quesofrixen retallades importants en els salaris, quehan de pagar més IRPF o IVA, que a méspaguen més IBI? Per altra banda, elspressupostos han de servir per solucionar elsproblemes dels ciutadans, i a Sagunt, com en lamajoria dels municipis, el problema més prioritariés crear ocupació. I en este tema no sols és queel PP no contempla cap partida, sinó que a mésrebutja les que nosaltres li plantegem. Noaprovarem cap pressupost que no contemple unapartida important per afrontar un cens de més de8000 parats. Possibilitats d’acords?Aprovar un pressupost des de loposició és un exercicide responsabilitat i de generositat, i sha de plantejaren termes de màxims. El pressupost és suficientmentimportant per a no necessitar temes aliens;pràcticament pot contemplar tot, des de la política depersonal a lambiental, passant per la cultura o lesinversions. A què no renunciarà BLOC-Compromís perSagunt?En estos moments és irrenunciable un pla docupacióque genere contractació directa i del qual es puguenbeneficiar les famílies que es troben en una situaciómés desesperada, que lamentablement són moltes,degut a la ineficàcia del PP saguntí, valencià iespanyol.Més transparènciaTanmateix, recordeu que a la nostra pàgina webpodeu consultar l’esborrany de pressupostos 2013presentat per l’equip de govern.Fotos denúnciaI tornem amb els PressupostosAparcament Sant Vicent FerrerEnvia’ns la teva!Iniciem aquest espai per donar difusió de les fotos denúnciesque alguns i algunes de vosaltres ens feu arribar. Si veusalguna cosa en mal estat i ho vols denunciar, envia’ns lateva fotografia al nostre correu sagunt@compromis.ws inosaltres la publicarem.o puja-la al twitter amb el hastag #RescatemSaguntActivitats del mesBLOC-Compromís demana a la comissió de Benestar Socialque l’Ajuntament done compte a fiscalia sobre lessubvencions a la ONG “Esperanza sin Fronteras”Considerem que és inacceptable que s’haja demanat elreintegrament parcial i no total de la subvenció rebuda ja que hiha indicis que ens fan sospitar que el projecte era una tapadora,i s’ha de deixar clar que els diners dels saguntins i saguntinesno han anat a parar a mans d’aquells que no tenen consciència,hem de recordar que el conseller Blasco i ex-portaveu del PP ales Corts està imputat precisament per un cas de desviament dediners junt amb aquesta ONG.”Xerrada RTVVRecollida signatures cadastreReconeixement deute històric País ValenciàEl Ple de l’Ajuntament de Sagunt insta el Consell a fer les ges-tions immediates davant el Gobierno de Espanya per a com-pensar, d’acord amb el principi d’igualtat constitucional i“desarrollo armónico” contemplat a l’article 2 de la Llei de Finançament de les Co-munitats Autònomes (LOFCA) amb l’ingrés estimat de 11.000 milions d’euros co-rresponents al deficient finançament des de l’any 2001 fins a l’actualitat.HOMENATGE A LA PLATAFORMA GERÈNCIA PÚBLICAEl Partit Popular i Segragación Porteña votaren en contra deque el Ple de l’Ajuntament de Sagunt designarà al passeig inter-ior de la Gerència amb el nom Comissió Ciutadana per la Gerència Pública, citant atotes les entitats i col·lectius que van participar en aquella mobilització.APROVADAREBUTJADAAPROVADA
  2. 2. P2 P3Compromís mostra la seua oposició frontal al desenvolupament d’aquest conveni per què entén perjudica elsinteressos generals de la ciutadania i el veïnat de les zones confrontants a la pedrera actual, en pro dels inte-ressos particulars d’una activitat concreta. En l’exposició de motius no es fa cap referència a que existeix un pronunciament de Conselleria contraria l’explotació, que també existeix un informe del propi ajuntament desfavorable a la realització del’activitat extractiva. S’ha de fer referència a tot allò relatiu a aquesta zona, també els intents infructuo-sos, realitzats per l’empresa a esquenes de l’Ajuntament per a poder extraure en la zona. COMPROMÍS QUALIFICA EL CONVENI PRESENTAT COM UNA MANIOBRA SEMÀNTIC-JURÍDICDE DECLARACIÓ D’INTENCIONS QUE NO TE APLICABILITAT. Ja que la compatibilitat entre protec-ció i extracció és impossible, per que extraure significa carregar-se l’element que motiva la protecció. Eixa incompatibilitat nosaltres entenem que també es dona a nivell jurídic, per què la legislació actual, al’Ajuntament només li permet la protecció del Mont Públic. No estem d’acord en la inclusió en el conveni d’obligacions de l’empresa i de competències quel’Ajuntament pot desenvolupar sense sotmetre-les a cap conveni.1. L’empresa està obligada a restaurar, d’acord amb la legislació vigent. Açò no ha de conveniar-se,ha d’aplicar-se, conveniar-ho és una excusa per eludir les seues obligacions.2. L’ajuntament deu complir la normativa urbanística vigent i per tant deu protegir i declarar el ParcNatural de la Munyanya de Romeu, l’Ajuntament per tant també eludeix les seues obligacions pa-rapetant-se en el conveni.3. El Decret 85/2005 indica clarament que en MONT PÚBLIC no es pot ampliar cap activitat extracti-va. (Zona de Margues).4. Segueix quedant condicionada la possibilitat d’extracció a la Zona Nord, donat que es comprometa la classificació urbanística actual (amb tolerància extractiva), cosa que no es pot realitzar. A mésdiu que a tot el Parc Natural hi haurà tolerància extractiva, per a que es protegeix doncs?. No potdesenvolupar-se un Parc Natural amb tolerància extractiva. (PUNT 2.1) Canon, permisos, etc , sense tramitació urbanística prèvia, sense concurs públic sobre la concessió do-nant per fet que els adjudicataris seran Lafarge i donant per fet informes favorables que si l’ajuntamentdona suport cometrà una il·legalitat. Els convenis es firmen després de les tramitacions administrativespertinents i no abans.SOL·LICITEM. Informe tècnic-jurídic sobre la incompatibilitat d’usos en terrenys de Mont Públic del Terme de Sagunt isobre l’aplicació de la legislació urbanística i sectorial de Monts de la Comunitat Valenciana al nostreterme. Informe tècnic-jurídic sobre les conseqüències de la impossibi-litat d’aplicació d’aquest conveni per la incompatibilitat d’usos, enprevenció de que açò puga ser utilitzat després per l’empresa perdemanar cualsevol tipus de compensació.Aquesta formació es reserva l’inici d’accions legals i de responsabi-litat individual contra els regidors i regidores que donen cobertura aaquest conveni, que ha posat en coneixement dels seus advocats.LAFARGETeresa Garcia, RegidoraQuico Fernández: “Em fa la impressió que Castellósap molt més del que diu sobre les intencions deCostes. I a nosaltres este tema ensresulta extremadament preocupant per lesconseqüències nefastes que podria tindre per alsciutadans.”Després del passat Ple, l’alcalde ens va convocar aJunta de Portaveus per informar-nos de l’actuacióde Costes al Malecon. Aparentment, noméses tracta de delimitar la parcel.la privada deProsagunsa, però les formes i les presses ensporten a sospitar que s’està plantejant unamodificació de la línia que marca el domini públic, ique hi ha la intenció de deixar fora el Malecon.En una administració tan polititzada com la nostra,a ningú se li escapa el control de PP en lademarcació de Costes, i tampoc se’ns pot passarper alt les declaracions d’intencionsdels responsables ministerials en el sentitde canviar els criteris de l’anterior administració,molt més restrictiva. Per això no és creïble queCastelló no estiga assabentat de com es pensamodificar la línia la nostra ciutat, i més tenint encompte que hi ha una demanda d’expropiació de100 milions d’euros que en gran mesura depèn d’unadecisió d’una administració controlada pel seu partit.Des de Bloc-Compromís estem analitzant el tema pertal d’al·legar en cas que es concrete la modificació.Seria sorprenent que en la costa nord del nostre termemunicipal el domini públic s’haja ampliat i justament eneste sector, on tants interessos estan en joc, es pugareduir. Entenem que hi ha sentències que ens podenajudar a defensar el manteniment de la línia, perquèesperem que els mateixos criteris que han servit en unstrams de costa siguen vàlids en altres. De fetl’ampliació de la línia al nord ha deixat propietatsprivades dins del domini.Quico Fernández: “No em vull avançar alsesdeveniments, però veig coses que no m’agraden.Estan en joc molts interessos i espere que el governmunicipal treballe a fons per preservar l’interès general.Jo he demanat a Castelló que dedique tots els recursostècnics i jurídics a este cas, perquè és vital per al nostrefutur. I perquè és més que evident que haverd’expropiar estos terrenys seria una injustícia i unaimmoralitat, i si la línia es modifica, al final seranels ciutadans els que pagaran el despropòsit.”MALECÓNAlbert Llueca denúncia que el Partit Popular duu ‘molt de tempsper tal d’acabar el carrer major i això no ho podem permitir‘expliquen ‘que aquesta obra que es crucial per aldesenvolupament del tràfic a la ciutat i que devem de tindre-laacabada en el menor temps possible‘Llueca destaca ‘el despilfarro que ha hagut des de la Generalitatper a fer les obres del Plan Confiança i que des del propiAjuntament és podria haver realitzat aquest projecte i amb elsmateixos diners és podria haver contractat a gent de la ciutatper tal de realitzar-la‘L’obra del carrer major ha sigut ‘un despropòsit i des del PartitPopular no s’han ficat els mitjans per a poder fiscalitzar elstreballs així com no hi ha hagut un lideratge polític per a poderdur endavant el projecte‘ explica LluecaDes del BLOC-Compromís també expliquen que ‘totes les obresiniciades durant aquesta legislatura i la passada no estanacabades i moltes d’elles amb moltes deficiències que o nos’han solucionat o estan en el limbo‘Compromís denúncia la nul·litat del PPen l’obra del carrer MajorObres inacabades

Ja disponible l'infoCompromis Sagunt del mes de maig 2013

Views

Total views

707

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

390

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×