Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
e-Urząd-Biblioteka-Obywatel.Biblioteki jako pośrednicy w dostępie doinformacji i usług publicznych.Mariusz LuterekNauka o ...
Informacje ogólne Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki(2011/03/D/HS2/01124) Okres realizacji 2012-08-...
Kontekst Informatyzacja instytucji sektora publicznego Podział cyfrowy Niski poziom zaufania Udostępnianie usług publi...
United Nations E-Government Survey 2012. UNPAN, New York 2012. *Dostęp 01.10.2012+. Dostępny w World Wide Web:http://unpan...
Celem badao jest dokonanie wieloaspektowej analizy relacjizachodzących w trójkącie e-urząd-biblioteka-obywatel w obszarzeu...
Hipotezy badawcze H1: Biblioteki publiczne mogą pełnid funkcję pośrednika w dostępie doinformacji i usług publicznych dla...
Hipoteza 1 Kierunek zmian zachodzących w wielu bibliotekach publicznych w krajachwysoko rozwiniętych: w USA 63% bibliote...
Hipoteza 2 Biblioteki wypełniają istotne funkcje w zwalczaniu podziału cyfrowego napoziomie lokalnym, np. poprzez organiz...
Hipoteza 3 Pracownicy bibliotek publicznych posiadają kompetencje, które na poziomielokalnym są często unikatowe: rozumi...
Etap 1 – faza wstępna1. Zebranie i opracowanie pogłębionej bibliografii przedmiotu2. Zebranie i opracowanie dostępnych dan...
Etap 2 – badania ilościowe5. Opracowanie kwestionariusza ankiety „biblioteka” (badania ilościowe)6. Badanie pilotażowe- we...
Etap 2 – badania ilościowe9. Opracowanie kwestionariusza ankiety „obywatel” (badania ilościowe)10. Opracowanie kwestionari...
Etap 2 – badania ilościowe12. Opracowanie metody oceny poziomu zaawansowania e-government wurzędach (benchmarking oferty e...
Etap 3 – badania jakościowe15. Zidentyfikowanie i analiza (studium przypadku) wybranych przykładów wzakresie pośredniczeni...
Upowszechnianie wyników16. Opracowanie raportów podsumowujących uzyskane wyniki wposzczególnych obszarach badania17. Przyg...
e-Urząd-Biblioteka-Obywatel.Biblioteki jako pośrednicy w dostępie doinformacji i usług publicznych.Mariusz LuterekNauka o ...
e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek
e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek
e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek

346 views

Published on

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek

 1. 1. e-Urząd-Biblioteka-Obywatel.Biblioteki jako pośrednicy w dostępie doinformacji i usług publicznych.Mariusz LuterekNauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. 15-16 kwietnia 2013, Warszawa
 2. 2. Informacje ogólne Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki(2011/03/D/HS2/01124) Okres realizacji 2012-08-09 - 2015-10-08 (38 miesięcy) Zespół badawczy – 7 osób
 3. 3. Kontekst Informatyzacja instytucji sektora publicznego Podział cyfrowy Niski poziom zaufania Udostępnianie usług publicznych wyłącznie w środowisku elektronicznym
 4. 4. United Nations E-Government Survey 2012. UNPAN, New York 2012. *Dostęp 01.10.2012+. Dostępny w World Wide Web:http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf
 5. 5. Celem badao jest dokonanie wieloaspektowej analizy relacjizachodzących w trójkącie e-urząd-biblioteka-obywatel w obszarzeudostępniania informacji i usług publicznych oraz zidentyfikowaniei przeanalizowanie najlepszych praktyk.
 6. 6. Hipotezy badawcze H1: Biblioteki publiczne mogą pełnid funkcję pośrednika w dostępie doinformacji i usług publicznych dla obywateli. H2: Użytkownicy bibliotek publicznych są zainteresowani pośredniczeniembibliotek publicznych w dostępie do informacji i usług publicznych. H3: Urzędy na poziomie lokalnym są zainteresowane współpracą z bibliotekamipublicznymi w zakresie udostępniania informacji i usług publicznych. H4: Zapotrzebowanie na pełnienie przez biblioteki publiczne funkcji pośrednikaw dostępie do informacji i usług publicznych jest zależne od poziomuzaawansowania informatyzacji właściwego urzędu.
 7. 7. Hipoteza 1 Kierunek zmian zachodzących w wielu bibliotekach publicznych w krajachwysoko rozwiniętych: w USA 63% bibliotek publicznych wskazuje e-government jako jeden z kluczowychobszarów ich działalności informacyjnej (2010), w Danii biblioteki działające w oparciu o tzw. Model Gellerup, pośredniczą wposzukiwaniach pracy, w Niemczech dokumenty osobiste można odebrad w bibliotece. w Polsce, jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby Programu RozwojuBibliotek, biblioteki publiczne np. organizują dyżury urzędników w swoich siedzibach.
 8. 8. Hipoteza 2 Biblioteki wypełniają istotne funkcje w zwalczaniu podziału cyfrowego napoziomie lokalnym, np. poprzez organizację szkoleo dla seniorów (grupawiekowa 50+). Hipoteza H2 oparta jest na założeniu, że podobne funkcje biblioteki mogąwypełniad w kontekście usług e-government, przy zainteresowaniupotencjalnych odbiorców.
 9. 9. Hipoteza 3 Pracownicy bibliotek publicznych posiadają kompetencje, które na poziomielokalnym są często unikatowe: rozumieją zasady porządkowania informacji, w szczególności o charakterzetematycznym, mogą służyd urzędom wsparciem przy wdrażaniu różnych rozwiązaoinformatycznych skierowanych do obywateli. Nawet w sytuacji, gdy dana bibliotekapubliczna zatrudnia starszą kadrę, może ona w sposób istotny poprawid jakośd produktukoocowego (kategorie tematyczne na stronach, przypisanie grup informacji do tychkategorii) oraz poziom upowszechnienia informacji publicznych przy użyciu innych kanałów(np. budując kolekcje dokumentów urzędowych dostępnych w czytelni).
 10. 10. Etap 1 – faza wstępna1. Zebranie i opracowanie pogłębionej bibliografii przedmiotu2. Zebranie i opracowanie dostępnych danych statystycznych dotyczącychdziałalności bibliotek, wykorzystywania ICT przez obywateli3. Zidentyfikowanie i analiza (studium przypadku) najlepszych przykładów wzakresie pośredniczenia przez biblioteki w dostępie do e-government orazwspółpracy bibliotek z urzędami w tym obszarze (wyjazdy studyjne) wwybranych krajach4. Przygotowanie i opublikowanie raportu przedstawiającego wnioski płynącez analizy literatury przedmiotu oraz wyjazdów studyjnych i określającegoszczegółowe założenia dalszych badao.
 11. 11. Etap 2 – badania ilościowe5. Opracowanie kwestionariusza ankiety „biblioteka” (badania ilościowe)6. Badanie pilotażowe- weryfikacja ankiety w wybranych bibliotekach7. Korekta ankiety na podstawie badania pilotażowego8. Rekrutacja bibliotek do udziału w badaniu
 12. 12. Etap 2 – badania ilościowe9. Opracowanie kwestionariusza ankiety „obywatel” (badania ilościowe)10. Opracowanie kwestionariusza ankiety „urząd” (badania ilościowe)11. Rekrutacja urzędów do udziału w badaniu (urzędy właściwe dla bibliotekpublicznych, które zgłosiły się do badania)12. Opracowanie ilościowe danych
 13. 13. Etap 2 – badania ilościowe12. Opracowanie metody oceny poziomu zaawansowania e-government wurzędach (benchmarking oferty elektronicznej w zakresie BIP oraz usług –e-urząd, wrota regionalne, e-PUAP, analiza organizacji informacji wserwisach i systemach informacji publicznej)13. Przeprowadzenie badao ankietowych14. Benchmarking oferty elektronicznej w zakresie BIP oraz usług oferowanychprzez urzędy
 14. 14. Etap 3 – badania jakościowe15. Zidentyfikowanie i analiza (studium przypadku) wybranych przykładów wzakresie pośredniczenia przez biblioteki w dostępie do e-government orazwspółpracy bibliotek z urzędami w tym obszarze (wyjazdy studyjne) wPolsce.
 15. 15. Upowszechnianie wyników16. Opracowanie raportów podsumowujących uzyskane wyniki wposzczególnych obszarach badania17. Przygotowanie raportu koocowego i publikacji18. Działania popularyzatorskie (prowadzenie strony WWW, artykuły wczasopismach, prezentowanie wyników na konferencjach)
 16. 16. e-Urząd-Biblioteka-Obywatel.Biblioteki jako pośrednicy w dostępie doinformacji i usług publicznych.Mariusz LuterekNauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. 15-16 kwietnia 2013, Warszawam.luterek@uw.edu.pl

×