สนามของแรง

18,673 views

Published on

Published in: Education

สนามของแรง

 1. 1. สนามของแรง (Force fields) ครูทวีศักดิ์ ภูชัย รายวิชาฟสิกสพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 2. 2. ตวชวด ตัวชี้วัดว4.1/1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนทีของ ่วััตถุในสนามโนมถวงและนําความรูไปใ ประโยชน โ  ปใช โว4.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนทีของ ่อนุภาคในสนามไฟฟาและนําความรูไปใชประโยชนว4.1/3 ทดลองและอธิิบายความสัมพันธระหวางแรงกัับการเคลื่อนทีของ ั ั   ื ี่อนุภาคในสนามแมเหล็กและนําความรูไปใชประโยชนว4.1/4 วิเคราะหและอธิบายแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนวเคลยสนิวเคลียส
 3. 3. เนอหา เนื้อหาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงแรงกบการเคลอนทของวตถุในสนามไฟฟาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถในสนามไฟฟาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามแมเหล็กแรงนวเคลยรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนวเคลยสแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนภาคในนิวเคลียส
 4. 4. แรง (F ) (Force) แรง (force) คือ อํานาจอยางหนึ่งที่กระทําหรือพยายามที่จะกระทําตอวััตถุ เพื่ือใ วัตถุเกิิดการเปลี่ียนสภาพการเคลืื่อนทีี่ ให ปหรอเปลยนรูปรางหรือเปลี่ยนรปราง วัตถุ วัตถุ วัตถุ Dcgo.mp4
 5. 5. แรง (Force)หนวยของแรงหนวยของแรง เพื่อใหทราบวาแรงที่กระทําหรือพยายามกระทําตอวัตถุุมีขนาดมากหรือนอยเพียงใน นักวิทยาศาสตรจึงกําหนดหนวยที่ใชวัดขนาดของแรงเปนนวตน (N) ซงเครองมอทใชวดขนาดของแรงทเราจะใชในการทดลองสาหรบ ิ ั ึ่ ื่ ื ี่ใ  ั ี่ ใ ใ ํ ัการเรียนวิชานี้ ไดแก เครื่องชั่ง
 6. 6. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง F=GMm/R2แรงดงดูดระหวางมวล (Gravitational force)แรงดึงดดระหวางมวล (G it ti l f ) กฎแรงดงดูดระหวางมวล กลาววา วตถุใดๆ ทมมวล จะมแรงซงดงดูดใหมนเขา กฎแรงดึงดดระหวางมวล กลาววา วัตถใดๆ ที่มีมวล จะมีแรงซึ่งดึงดดใหมันเขามาหากัน โดยแรงที่เกิดขึ้นนั้น จะมีขนาดแปรตามมวลของวัตถุทั้งสอง และ แปรผกผันกับระยะหางระหวางมวลทงสองระยะหางระหวางมวลทั้งสอง
 7. 7. แรงกบการเคลอนทของวตถุในสนามโนมถวง ั ื่ ี่ ั โ   G=F/mสนามโนมถวง (Gravitation field)สนามโนมถวง (G it ti fi ld) โลกออกแรงดึงดูดวัตถุทุกอยาง บนโลก โดยส ง แรงดึ ง ดู ด วั ต ถุ ทุ ก ชนิ ด ดวยแรงประมาณ 9.8 นิวตัน ตอมวลของ วัตถุ 1 กิโลกรัม (คาความเรงเนื่องจาก แรงโนมถวงของโลก) แรงโนมถวงของโลก) Ge.mp4
 8. 8. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงมวล (M ) (Mass)  คือปริมาณความเฉื่อยที่วัตถุมีอยู  ถาเราทําใหวัตถุใด เคลืื่อนที่ดวยความเรงไ ยาก ได แสดงวา วัตถุน้นมีความเฉื่อยมาก ซึ่งก็คือมีมวลมาก ั  ถาวัตถุใดกําลังเคลื่อนที่อยู แลวเราออกแรงตาน แตตานไดยากมาก แสดงวา วััตถุน้ันมีีความเฉืื่อยมาก ไ ซึ่งก็คือมีมวลมาก
 9. 9. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง W=mgนาหนก (Weigh)น้ําหนัก (W i h)  น้้ําหนัก คือแรงโนมถวงของโลกที่กระทํา ตอวัตถุุ  มี ค า ไม ค งที่ ขึ้ น อยู กั บ ระยะห า งจากจุ ด ศูนยกลางของโลก หรือบนดาวดวงใดๆ  มหนวยเปนนวตน แตชาวบาน ( ี  ป ิ ั   (รวมทงครู ั้ ฟสิกส) ใชเปนกิโลกรัม (แตบังคับใหนักเรียน ฟสิกสใชเปนนิวตัน)
 10. 10. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง F=u Nแรงเสยดทาน (Friction)แรงเสียดทาน (F i ti )  คื อ แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งผิ ว สั ม ผั ส ของวั ต ถ คอ แรงทเกดขนระหวางผวสมผสของวตถุ สองชิ้น (สวนมากเกิดจากสนามโนมถวง)  เปนแรงที่พยายามตานมิใหผิวสัมผัสทั้งสอง ขยบหรอเคลอนออกจากกน แรงเสยดทานม ขยั บ หรื อ เคลื่ อ นออกจากกั น แรงเสี ย ดทานมี ทิศทางสวนกับการเคลื่อนที่ที่ผิวสัมผัส  ปจจัยที่สงผลตอแรงเสียดทาน ไดแก ลักษณะ ผวสมผส มวลของวตถุ ชนิดของวัตถ เปนตน ผิวสัมผัส มวลของวัตถ ชนดของวตถุ เปนตน
 11. 11. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงแรงเสยดทาน (Friction)แรงเสียดทาน (F i ti )  ขอดี แรงเสียดทานมีประโยชนตอการเคลื่อนที่ ขอด แรงเสยดทานมประโยชนตอการเคลอนท เชน การเดินบนพื้นเรียบหรือหยาบจะมีผลตอการ ทรงตััว  ขอเสีย แรงเสียดทานมีผลตอการเคลื่อนที่ โดย ขอเสย แรงเสยดทานมผลตอการเคลอนท ถา แรงเสี ย ดทานมากจะทํ า ให ก ารเคลื่ อ นที่ ทํ า ได ลาบาก ํ
 12. 12. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงแรงเสยดทาน (Friction)แรงเสียดทาน (F i ti )  การลดแรงเสี ย ดทาน ได แ ก การลดพื้ น ที่ ผวสมผส, การเพมความลนของผวสมผส ผิวสัมผัส การเพิ่มความลื่นของผิวสัมผัส  การเพิ่ ม แรงเสี ย ดทาน ได แ ก การเพิ่ ม พื้ น ที่ ผิิวสัมผัส, การลดความลืื่นของผิิวสัมผัส ั ั ั ั
 13. 13. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงประโยชนของสนามโนมถวงในชวตประจาวนประโยชนของสนามโนมถวงในชีวิตประจําวัน  ใหนักเรียนเขียนเรียงความ เรอง ใหนกเรยนเขยนเรยงความ เรื่อง ประโยชนของสนามโนมถวงในชวตประจาวน หนา ประโยชนของสนามโนมถวงในชีวิตประจําวัน (1 หนา A4)
 14. 14. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา
 15. 15. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา
 16. 16. เนอหา เนื้อหาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงแรงกบการเคลอนทของวตถุในสนามไฟฟาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถในสนามไฟฟาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามแมเหล็กแรงนวเคลยรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนวเคลยสแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนภาคในนิวเคลียส
 17. 17. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาการคนพบไฟฟาของเทลส (Thales)การคนพบไฟฟาของเทลีส (Th l ) เมอประมาณ ปกอนครสตกาล โดยเทลีสไดคนพบไฟฟาสถิตจากแทงอําพัน เมื่อประมาณ 600 ปกอนคริสตกาล โดยเทลสไดคนพบไฟฟาสถตจากแทงอาพนเขาไดใหขอสังเกตวาเมื่อนําแทงอําพันถูกับผาขนสัตว แลววางแทงอําพันไวใกลกับวัตถุชนเลกๆเชน เศษไม จะทาใหเศษไมเคลอนทเขาหาแทงอาพน นนคอแทงอาพนจะมชิ้น เล็ก ๆเชน เศษไม จะทํา ให เศษไม เ คลื่อ นที่ เข า หาแท ง อํ า พั น นั่ นคื อ แทง อํ า พัน จะมีอํานาจอยางหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได
 18. 18. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาตวนา (Conductor)ตัวนํา (C d t ) และฉนวน (I l t ) (Insulator)ตวนา คอ วสดุท่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ (นาไฟฟา นาความรอนได)ตัวนํา คือ วัสดทีอเลกตรอนสามารถเคลอนทไดอยางอสระ (นําไฟฟา นําความรอนได)ฉนวน คือ วัสดุที่อิเล็กตรอนไมสามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ ุ
 19. 19. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา อะตอม (At ) (Atom) อิเล็กตรอน  วัตถตางๆ รอบตัวเรา ลวนประกอบขึ้นมาจาก วตถุตางๆ รอบตวเรา ลวนประกอบขนมาจาก อนุภาคโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน จับกลุม รวมตััวกันใ ปแบบของอะตอมของธาตุตางๆ ั ในรู  ธาตที่ตางกนยอมมจานวนของอนุภาคดงกลาว ธาตุทตางกันยอมมีจํานวนของอนภาคดังกลาว รวมทั้งลักษณะของการจับกลุมแตกตางกันนิวตรอน โปรตอน
 20. 20. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา อะตอม (At ) (Atom) อิเล็กตรอน  โปรตอนจะมีประจุไฟฟาเปนบวก ซึ่งมีขนาด ของประจุไฟฟาเทากับประจุไฟฟาของอิเล็กตรอน ุ ุ  อิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟาเปนลบ  นิวตรอนจะไมมีประจุไฟฟานิวตรอน โปรตอน
 21. 21. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา อะตอม (At ) (Atom) อิเล็กตรอน ชนิดของอนุภาค สัญลักษณ มวล (kg) ประจุไฟฟา อิเล็กตรอน e- 9.10x10-31 -1.6x10-19C โปรตอน p 1.67x10 27 1.6x10 19 1 67 10-27 +1 6 10-19C นิวตรอน n 1.67x10-27 -นิวตรอน โปรตอน
 22. 22. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาประจุไฟฟาประจไฟฟา  ประจไฟฟาในสสารมี 2 ชนิด คอ ประจบวก และประจลบ ประจุไฟฟาในสสารม ชนด คือ ประจุบวก และประจุลบ  ประจุไฟฟาชนิดเดียวกันจะผลักกัน  ประจุไฟฟาตางชนิดกันจะดึงดูดกัน
 23. 23. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาการทาใหวตถุเกดประจุอสระการทําใหวัตถเกิดประจอิสระ  การขัดสีหรือถู  การถายเทหรืือแตะ  การเหนี่ยวนําหรือลอ การเหนยวนาหรอลอ
 24. 24. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาการขดสการขัดสี  เปนการนําวัตถตางชนิดกันมาถกัน แรงเสยดทานระหวางผวของวตถุท้ง เปนการนาวตถุตางชนดกนมาถูก แรงเสียดทานระหวางผิวของวัตถทั สองจะทําใหเกิดความรอน เมื่ออะตอมของวัตถุไดรับความรอน อิเล็กตรอนจะ หลุดจากวตถุหนงไปยงอกวตถุหนง ผลคอทาใหวตถุหนงมจานวนอเลกตรอน หลดจากวัตถหนึ่งไปยังอีกวัตถหนึ่ง ผลคือทําใหวัตถหนึ่งมีจํานวนอิเล็กตรอน ลดลง สวนอีกวัตถุจะมีจํานวนอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น
 25. 25. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาการถายเท  เปนการนําวัตถุ 2 สิ่งมาสัมผัสหรือวางแตะกัน  จะเกิดการถายเทประจุอิสระระหวางวัตถุทั้งสอง  ประจุอิสระที่เปนประจุไฟฟาบวกและลบจะจับกันเปนคูๆ แลวเปลี่ยนสภาพ กลายเปนกลางทางไฟฟา กลายเปนกลางทางไฟฟา  ประจุอิสระที่เหลือจากการจับคูจะแสดงอํานาจ ทางไฟฟาออกมา
 26. 26. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาการเหนยวนาการเหนี่ยวนํา  เปนการนําวัตถที่มประจุไฟฟาไปวางไวใกลๆ กับวัตถที่เปนกลาง ทาง เปนการนาวตถุทมีประจไฟฟาไปวางไวใกลๆ กบวตถุทเปนกลาง ไฟฟา โดยยังไมสัมผัสกัน แลวตอสายดิน
 27. 27. แรงกบการเคลอนทของอนุภาคในสนามไฟฟา ั ื่ ี่ ใ ไฟฟ F=kQq/R2เสนแรงไฟฟา (Electric lines f force)เสนแรงไฟฟา (El t i li of f )  เมื่อพิจารณารอบจดประจไฟฟา จะพบเสนแรงไฟฟา เมอพจารณารอบจุดประจุไฟฟา จะพบเสนแรงไฟฟา  เราเรียกบริเวณโดยรอบจุดประจุุที่มีเสนแรงไฟฟาสงไปถึงวา สนามไฟฟา ุ Ief.mp4
 28. 28. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาตวอยางการทดลองตัวอยางการทดลอง เสนแรงไฟฟาของจุดประจุุไฟฟาตางชนิดกัน ุ เสนแรงไฟฟาของจุดประจุไฟฟาชนิดเดียวกัน
 29. 29. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา
 30. 30. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาการทดลอง
 31. 31. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา
 32. 32. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา
 33. 33. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา
 34. 34. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา
 35. 35. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟาประโยชนของสนามไฟฟาในชวตประจาวนประโยชนของสนามไฟฟาในชีวิตประจําวัน  ใหนักเรียนเขียนเรียงความ เรอง ใหนกเรยนเขยนเรยงความ เรื่อง ประโยชนของสนามไฟฟาในชวตประจาวน หนา ประโยชนของสนามไฟฟาในชีวิตประจําวัน (1 หนา A4)
 36. 36. เนอหา เนื้อหาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงแรงกบการเคลอนทของวตถุในสนามไฟฟาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถในสนามไฟฟาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามแมเหล็กแรงนวเคลยรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนวเคลยสแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนภาคในนิวเคลียส
 37. 37. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก  แมเหล็ก (magnet) คืือ ของแข็งชนิดหนึึ่งทีี่มสมบัติ ็ ็ ิ ี ั ดูดโลหะบางชนิดได  แรแมเหล็ก คือ สารประกอบประเภทออกไซดชนิด หนึ่งของเหล็กที่เกิดตามธรรมชาติ มีชื่อเรียกวาแมกนีไทต (Fe3O4)  สารแมเหล็็ก คืือ สารทีมีสมบััติถกแมเหล็็กดูดได และ  ี่ ู  ไ มนุษยสามารถทําใหกลายเปนแมเหล็กได ตัวอยางของ สารแมเหล็ก เชน เหล็ก นิกเกิล โคบอลต แมงกานีส
 38. 38. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กสมบตบาง ประการของแมเหลกสมบัติบาง ประการของแมเหล็ก 1. วางตััวในแนวทิศเหนือและทิิศใต ใ ิ ื ใ 2. มีขั้วแมเหล็ก 2 ขั้ว คอ มขวแมเหลก ขว คือ ขั้วมุงทิศเหนือ เรียกสั้นๆ วา ขั้วเหนือ สัญลักษณ N ขั้วมุงทิศใต เรียกสั้นๆ วา ขั้วใต สัญลักษณ S 3. ขวแมเหลกชนดเดยวกนจะออกแรงผลกกน ขวแมเหลก 3 ขั้วแมเหล็กชนิดเดียวกันจะออกแรงผลักกัน ขั้วแมเหล็ก ชนิดตางกันจะดูดกัน ู
 39. 39. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กการทดลองหาสนามแมเหลกการทดลองหาสนามแมเหล็ก สนามแมเหล็ก สนามแมเหลก กรณีขั้วตางกัน สนามแมเหล็ก กรณขวตางกน สนามแมเหลก กรณีขั้วเหมือนกัน สนามแมเหล็ก กรณขวเหมอนกน
 40. 40. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กสมบตบาง ประการของแมเหลกสมบัติบาง ประการของแมเหล็ก 4. แมเหล็กจะสงอํานาจแมเหล็กออกไปรอบขั้ว ตรงปลายแทง แมเหล็ก จะมีอํานาจแมเหล็กสูงสุด และลดนอยลงเมือถัด ่ เขามา และไมแสดงอํานาจแมเ หล็กตรงกึ่งกลางแทง ไ  ึ แมเหลก แมเหล็ก 5. แมเหล็กสงอํานาจแมเหล็กไปไดรอบขั้วในลักษณะสามมิติ 6. สนามแมเหล็ก คือบริเวณรอบๆ แทงแมเหล็กที่แมเหล็ก สามารถสงอํํานาจแมเหล็็กไปถึง   ไป ึ
 41. 41. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กเราสรางแมเหลกเองไดไหม?เราสรางแมเหล็กเองไดไหม? 1. การสรางแทงแมเหล็กโดยการถู  วาง แทงแมเหล็กบนพื้นโตะ แลวใชแทงแมเหล็กถูลากจากปลายหนึ่งไปจน ู สุดปลายอีกขางหนึ่ง แลวยกขึนนํากลับมาวางทีปลายตั้งตน ทําซ้ําหลายๆ ้ ่ ครง จนกระทั่งเหล็กกลายเปนแมเหล็ก ครั้ง จนกระทงเหลกกลายเปนแมเหลก  ถาเหล็กนั้นเปน เหล็กออน (iron) จะไดแมเหล็กชัวคราว ่  ถาเหล็กนั้นเปน เหล็กกลา (steel) จะไดแมเหล็กถาวร  แมเหล็กจะหมด อํานาจเมื่อถกนําไปเผาหรือถกทบดวยคอนหลายๆ ครัง แมเหลกจะหมด อานาจเมอถูกนาไปเผาหรอถูกทุบดวยคอนหลายๆ ครง ้
 42. 42. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กเราสรางแมเหลกเองไดไหม?เราสรางแมเหล็กเองไดไหม? 2. แมเหล็ก ไฟฟา แมเหลก ไฟฟา  เมื่อปลอยกระแสไฟฟาเขาไปในขดลวดจะทําใหขดลวดสามารถแสดง อํานาจความเปนแมเหล็ก เกิดขึ้นได และอํานาจแมเหล็กจะหมดไปเมื่อ หยุดปลอยกระแสไฟฟา หยดปลอยกระแสไฟฟา มอเตอรแมเหล็กไฟฟา แมเหล็กไฟฟา
 43. 43. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กความรู กี่ยวกับแมเหล็กไฟฟาความรเกยวกบแมเหลกไฟฟา  นักวิทยาศาสตรชาวสวีเดนชื่อ ฮันซ คริส เตียน เออรสเตด (Hans Christian Oersted) ได คนพบความสมพนธอยางหนงโดยบงเอญ ขณะทเขา คนพบความสัมพันธอยางหนึ่งโดยบังเอิญ ขณะที่เขา ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง ป ล อ ย ก ร ะ แ ส ผ า น เ ข า ไ ป ใ น เสนลวดตวนาเสนหนง และมเขมทศวางอยู กลๆ กบ เสนลวดตัวนําเสนหนึ่ง และมีเข็มทิศวางอยใกลๆ กับ เสนลวดที่มีกระแสไหลผาน เข็มทิศเกิดการบายเบน ไปจากแนวเดิิม เออรสเตดทดลองกลัับทิิศทางการ ไป ไหลของกระแส เข็มทิศก็เกิดการบายเบนไปอีก เชนกัน โดยมีทิศทางตรงกันขามกับครั้งแรกhttp://www.colorado.edu/physics/phys3310/phys3310_sp09/mainPage11.html
 44. 44. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กความรู กี่ยวกับแมเหล็กไฟฟาความรเกยวกบแมเหลกไฟฟา  เออรสเตดสรุปผลการทดลองครั้ังนีี้วา "เมืื่อมีีกระแสไหล ไ ผานเสนลวดตัวนํา จะเกิดเสนแรงแมเหล็กขึ้นมารอบ ๆ เสนลวดตัวนํานั้น" ลักษณะเสนแรงแมเหล็กที่เกิดขึ้นรอบ เสนลวดตวนา  ั ํ เกดขนเปนลกษณะวงกลมลอมรอบ ิ ึ้ ป ั  เสนลวดตัวนํา ลักษณะการเกิดเสนแรงแมเหล็กรอบ เสนลวดตัวนํา
 45. 45. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กการทดลองของ O t d Oersted
 46. 46. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กการทดลองของ O t d Oersted โดย Fi ik i Fisik.si โดย …
 47. 47. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กคาถามคําถาม ถาเราปลอยอนุภาคทมประจุไฟฟาเคลอนทเขาไปในสนามแมเหลก จะเกดอะไรขน ถาเราปลอยอนภาคที่มประจไฟฟาเคลื่อนที่เขาไปในสนามแมเหล็ก จะเกิดอะไรขึ้น ี 1. 1 ถาอนุภาคเคลอนทขนานกบทศทางของสนามแมเหลก ถาอนภาคเคลื่อนที่ขนานกับทิศทางของสนามแมเหล็ก 2. ถาอนุภาคเคลื่อนที่ทํามุมใดๆกับทิศทางของสนามแมเหล็ก ุ ุ ๆ 3. ถาอนุภาคเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางของสนามแมเหล็ก
 48. 48. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กการเคลอนทของอนุภาคในสนามแมเหลกการเคลื่อนที่ของอนภาคในสนามแมเหล็ก คาของแรง F จะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับ 1. ถาประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในทิศขนานกับสนามแมเหล็ก จะทิศเดียวกันหรือ ตรงกันขามก็ไดประจุไฟฟาไมถูกแรงสนามแมเหล็กกระทํา แรง F มีคาเปน 0 ุ 2. ถ า ประจุ เ คลื่ อ นที่ ใ นสนามแม เ หล็ ก โดยมี ทิ ศ การเคลื่ อ นที่ ทํ า มุ ม ใดๆ กั บ สนามแมเหลก ประจไฟฟาจะถกแรงจากสนามแมเหล็กกระทําใหเคลื่อนที่แบบ สนามแมเหล็ก ประจุไฟฟาจะถูกแรงจากสนามแมเหลกกระทาใหเคลอนทแบบ เกลียว (ดูการเคลื่อนที) ่ 3. ถ า ประจุ เ คลื่ อ นที่ ใ นสนามแม เ หล็ ก โดยมี ทิ ศ การเคลื่ อ นที่ ต้ั ง ฉากกั บ สนามแมเหล็ก ประจุไฟฟาจะถููกแรงจากสนามแมเหล็กกระทํามีคามากที่สุด ุ ถาประจุหยุดนิ่ง ประจุไฟฟาจะไมถูกแรงจากสนามแมเหล็กกระทํา แรง F มีคาเปน 0
 49. 49. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กการเคลอนทของอนุภาคในสนามแมเหลกการเคลื่อนที่ของอนภาคในสนามแมเหล็ก F=qvB เมืื่อ F = เปนแรงกระทําตอ ป  อนุภาคไฟฟา q ที่เคลื่อนทีดวยความเร็ว v ุ ่  ในทิศ ตั้งฉากกัลสนามแมเหล็ก B F = มีหนวยเปน นิิวตัน (N) ี  ป ั B =มีหนวยเปน เทสลา (T:Tesla) q = มีหนวยเปน คูลอมบ (C) v = มีหนวยเปน เมตรตอวนาท ( / ) มหนวยเปน เมตรตอวินาที (m/s)
 50. 50. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 51. 51. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 52. 52. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 53. 53. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 54. 54. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 55. 55. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 56. 56. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 57. 57. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 58. 58. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 59. 59. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กประโยชนของสนามแมเหลกในชวตประจาวนประโยชนของสนามแมเหล็กในชีวิตประจําวัน  ใหนักเรียนเขียนเรียงความ เรอง ใหนกเรยนเขยนเรยงความ เรื่อง ประโยชนของสนามแมเหลกในชวตประจาวน หนา ประโยชนของสนามแมเหล็กในชีวิตประจําวัน (1 หนา A4)
 60. 60. เนอหา เนื้อหาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวงแรงกบการเคลอนทของวตถุในสนามไฟฟาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถในสนามไฟฟาแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามแมเหล็กแรงนวเคลยรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนวเคลยสแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนภาคในนิวเคลียส
 61. 61. แรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส r
 62. 62. แรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส
 63. 63. แรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส
 64. 64. วทยาศาสตร มคาตอบ รอบร ด วิทยาศาสตร มีคําตอบ รอบรูได วทยาศาสตร ทดลองให เราเหนผล ิ ใ ็ วิทยาศาสตร คือความจริง ทุกสิ่งตนวทยาศาสตร ความรู  เหลอประมาณวิทยาศาสตร ความรลน เหลือประมาณ
 65. 65. ฟสกส คอเรองราว ธรรมชาต ฟสกส คือเรื่องราว ธรรมชาติ ิ กลศาสตร ปราชญเชดชู ปูพนฐาน กลศาสตร ปราชญเชิดช ปพื้นฐาน คลนเสยง แสง ไฟฟ วชาการ ื่ ี ไฟฟา ิลวนเบิกบาน ขานตอบโจทย โดยฉับไ ไว
 66. 66. เคม นทดลอง พรอมจัดหม เคมี นี้ทดลอง พรอมจดหมู สารเคม นารู ดูสงสย สารเคมี นาร ดสงสัยศกษาธาตุ สารประกอบ แสนชอบใจ ึ ป ใปฏิ ิป กิรยา หลากหลายไซร ไ อศจรรย ไ ได ั
 67. 67. ชีววิทยา คือชีวิต คือรอบตัว อันใกลชด คือเพื่อนฉัน ิ เรียนรูู เซลล โครงสราง นับอนันต เปนสีสัน เปนความสุข ทุกเวลา
 68. 68. คณะครู วิทยาศาสตร ยินดียิ่งคอยแนะสิิ่ง สารพััน คลายปญหา ปเนนเรียนรู หวังศิษยรัก พัฒนาสื่อ สรรมา มุงใช ในการเรียนสงเสริมให นักเรียน เกิดมุงมั่นคนควาหมั่น ใฝงาน การอานเขียนจริยธรรม นําตนนอม พรอมพากเพียรดุจแสงเทียน สองทางสู ประตูชย ัวิชาการ คุณธรรม ประสานคูู ุกิจกรรม ล้ําความรู นําสมัยเทคโนโลยี นี้สงเสริม จนกาวไกลเพื่อเยาวชน ชาติไทย เจริญเอย
 69. 69. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟา
 70. 70. แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก
 71. 71. แรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส

×