วิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปที่ 1โมเมนต (MOMENT)    (   )                      ครูทวศกด ภู   ...
ความหมายของโมเมนต       ความหมายของโมเมนต  โมเมนต (Moment) หรือ โมเมนตของแรง(Moment of Force) คือ ปริมาณการหมุนใ...
ชนดของโมเมนต               ชนิดของโมเมนต ชนิดของโมเมนต ถาแบงตามทิศการหมุน สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ ...
ภาวะสมดุล                ภาวะสมดล   ถามีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุชิ้นหนึง แลวทําให          ...
โมเมนตในชวตประจาวน         โมเมนตในชีวิตประจําวัน  ในชีวิตประจําวันเราพบวาหลักการของโมเมนต สามารถนําไปสรางเคร...
คานอนดบ                คานอันดับ 1  คานที่ตําแหนงของจุดหมุน อยูระหวางแรงพยายามกับแรงตานทาน เชน กรรไกร...
คานอนดบ                คานอันดับ 2  คานที่ตําแหนงของแรงตานทานอยูระหวางจุดหมุนกับแรงพยายาม เชน มีดตัดก...
คานอนดบ                คานอันดับ 3  คานที่ตําแหนงของแรงพยายามอยูระหวางจุดหมุนกับแรงตานทาน เชนไมกวาด ...
ขอสงเกต                ขอสังเกต  จากคานทั้ง 3 แบบ เราพบวา  คานอันดับ 1 และ 2 ชวยในการผอนแรงไดเพรา...
แบบฝกหด               แบบฝกหัดใหนักเรียนยกตัวอยางคานในชีวตประจําวัน               ิมาคนละ ...
การคานวณโมเมนต             การคํานวณโมเมนต คํานวณหาคาโมเมนตของแรง จากสมการโมเมนตของแรง = แรง x ระยะตัั้ง...
ตวอยางการคานวณ          ตัวอยางการคํานวณคําถาม คานยาว 4 เมตร ซึ่งมีฐานรองที่จุดกึ่งกลาง วางวัตถุหนัก 8 นิวตัน ท...
ตวอยางการคานวณ             ตัวอยางการคํานวณ     8N           2m                ...
ตวอยางการคานวณ            ตัวอยางการคํานวณ     8N          2m                 ...
ตวอยางการคานวณ            ตัวอยางการคํานวณ     8N          2m                 ...
ตวอยางการคานวณ              ตัวอยางการคํานวณ      8N            2m            ...
กจกรรม                 กิจกรรมใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดใน    ใบงานทีี่ 3 เรืื่อง โ    ...
จบเนอหาเรองโมเมนตไวเพยงเทานจบเนื้อหาเรื่องโมเมนตไวเพียงเทานี้     เนื้อหาตอไป คือ    การเคลืื่อนทีี่ใน 1 มิติ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sci31101 moment

1,726 views

Published on

โมเมนต์ของแรง

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sci31101 moment

 1. 1. วิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปที่ 1โมเมนต (MOMENT) ( ) ครูทวศกด ภู ครทวีศักดิ์ ภชัย 1โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 2. 2. ความหมายของโมเมนต ความหมายของโมเมนต โมเมนต (Moment) หรือ โมเมนตของแรง(Moment of Force) คือ ปริมาณการหมุนในสภาวะที่มีแรงมากระทําตอวัตถุแลวทําใหเกิดการหมุนรอบจุดหมุน 2 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 3. 3. ชนดของโมเมนต ชนิดของโมเมนต ชนิดของโมเมนต ถาแบงตามทิศการหมุน สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ โมเมนตตามเข็มนาฬิกา เกิดจากแรงพยายามที่ทําใหวัตถุหมนรอบจดหมนในทิศตามเข็มนาฬิกาหมุนรอบจุดหมุนในทศตามเขมนาฬกา http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/ โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา เกิดจากแรงพยายามที่ทําใหวัตถุหมุนรอบจุดหมุนใ ศทวนเข็มนาฬิกา ในทิิ ็ ิ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 4. 4. ภาวะสมดุล ภาวะสมดล ถามีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุชิ้นหนึง แลวทําให ่วััตถุอยูในสภาพสมดุล (หยุดนิิ่งหรืือเคลืื่อนที) ใ ี่ ในสภาวะนีี้ผลรวมของโมเมนตตามเขมนาฬกา มีคาเทากับผลรวมผลรวมของโมเมนตตามเข็มนาฬิกา มคาเทากบผลรวมของโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา http://school.obec.go.th/sawatee/ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 5. 5. โมเมนตในชวตประจาวน โมเมนตในชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวันเราพบวาหลักการของโมเมนต สามารถนําไปสรางเครองผอนแรงได ใ  ื่  ไ ในการเรยนในรายวชานี้ เราจะศกษาเรอง ี ใ ิ ึ ื่ของ คาน ถาใชตาแหนงของจุดหมุนเปนเกณฑในการแบงประเภทของ ํคาน จะไดท้ังหมด 3 ป ไ  ประเภทดวยกััน คือ  ื - คานอันดับ 1 คานอนดบ - คานอันดับ 2 - คานอันดับ 3 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 6. 6. คานอนดบ คานอันดับ 1 คานที่ตําแหนงของจุดหมุน อยูระหวางแรงพยายามกับแรงตานทาน เชน กรรไกร เปนตน http://school.obec.go.th/sawatee/ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 7. 7. คานอนดบ คานอันดับ 2 คานที่ตําแหนงของแรงตานทานอยูระหวางจุดหมุนกับแรงพยายาม เชน มีดตัดกระดาษ http://school.obec.go.th/sawatee/ 7 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 8. 8. คานอนดบ คานอันดับ 3 คานที่ตําแหนงของแรงพยายามอยูระหวางจุดหมุนกับแรงตานทาน เชนไมกวาด เปนตน http://school.obec.go.th/sawatee/ 8 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 9. 9. ขอสงเกต ขอสังเกต จากคานทั้ง 3 แบบ เราพบวา คานอันดับ 1 และ 2 ชวยในการผอนแรงไดเพราะแรงพยายามอยูหางจากจุุดหมุุนมากกวาแรง ูตานทาน แตคานอนดบ ไมผอนแรงแตชวยอานวย แตคานอันดับ 3 ไมผอนแรงแตชวยอํานวยความสะดวก 9 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 10. 10. แบบฝกหด แบบฝกหัดใหนักเรียนยกตัวอยางคานในชีวตประจําวัน ิมาคนละ 3 ตัวอยาง โดยวาดรป และเขียน ูแสดงจุดหมุนแสดงจดหมน แรงพยายาม แรงตานทาน แรงตานทานพรอมทงบอกดวยวาเปนคานอนดบใดพรอมทั้งบอกดวยวาเปนคานอันดับใด http://school.obec.go.th/sawatee/ 10 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 11. 11. การคานวณโมเมนต การคํานวณโมเมนต คํานวณหาคาโมเมนตของแรง จากสมการโมเมนตของแรง = แรง x ระยะตัั้งฉากจากจุดหมุนถึึงแนวแรงโ (1) โมเมนตของแรงที่สภาวะสมดุลผลรวมโมเมนตทวนเขมนาฬกา ผลรวมโมเมนตตามเขมนาฬกาผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกา (2) 11 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 12. 12. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณคําถาม คานยาว 4 เมตร ซึ่งมีฐานรองที่จุดกึ่งกลาง วางวัตถุหนัก 8 นิวตัน ทางซายมือของจุดหมุน จงหาแรงที่ใชกดทีปลายคานทานดานขวามือวามีคาเทาไรจึงจะทําให ี่  ื  ี ไ ึ ํใคานอยู นแนวระดบคานอยในแนวระดับ ใช ใ แรง 8N เทาไหร? เทาไหร? 2m 2m จุดหมุน 12 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 13. 13. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณ 8N 2m 2mคานอยูในแนวระดับ = คานอยูในภาวะสมดุล (หยุดนิง) ู ู ุ ( ุ ่ ผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา =ผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกา (2) 13 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 14. 14. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณ 8N 2m 2mผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกาโมเมนตของแรง = แรง x ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง ุ ุ = 8N x 2m = 16 N.m 14 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 15. 15. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณ 8N 2m 2mผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกาโมเมนตของแรง = แรง x ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง ุ ุ = Force x 2m 15 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 16. 16. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณ 8N 2m 2mจะไดวา ผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกา 16 N.m = Force (N) x 2m 8N.m = Force N.m (½ คูณทั้งสองขางของสมการ) นนคอ ตองออกแรงกดทปลายคานดวยแรง นวตน นั่นคือ ตองออกแรงกดทีปลายคานดวยแรง 8 นิวตัน (ตอบ) ่ 16 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 17. 17. กจกรรม กิจกรรมใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดใน ใบงานทีี่ 3 เรืื่อง โ ใ โมเมนต สงสปดาหถดไปของการเรยน สงสัปดาหถัดไปของการเรียน 17 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 18. 18. จบเนอหาเรองโมเมนตไวเพยงเทานจบเนื้อหาเรื่องโมเมนตไวเพียงเทานี้ เนื้อหาตอไป คือ การเคลืื่อนทีี่ใน 1 มิติ ิ 18

×