Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.      NTICEDU      1r. semestre.       ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.                    NTICEDU      ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.        NTICEDU       1r. semestre.    ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.                NTICEDU       1r. se...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.       NTICEDU      1r. semestre.      ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.       NTICEDU      1r. semestre.      ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.                NTICEDU       1r. s...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.      NTICEDU      1r. semestre.       ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.         NTICEDU      1r. semestre.    ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.        NTICEDU      1r. semestre.     ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.         NTICEDU      1r. semestre.    ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.           NTICEDU        1r. semestre. ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.        NTICEDU       1r. semestre.     ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.       NTICEDU      1r. semestre.      ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.      NTICEDU       1r. semestre.      ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.      NTICEDU      1r. semestre.       ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.        NTICEDU      1r. semestre.     ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.       NTICEDU      1r. semestre.      ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.       NTICEDU      1r. semestre.      ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació.       NTICEDU      1r. semestre.      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu

870 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu

 1. 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 PAC 3 Projecte TIC i aprenentatge significatiu Inés Martin Ramia Aula: 3 05 de gener de 2013PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 1 de 18
 2. 2. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 ÍNDEX DE CONTINGUT 05 de gener de 2013.......................................................................................................11. Introducció.....................................................................................................................32. Disseny de l’activitat.....................................................................................................43. Mapa conceptual............................................................................................................84. Descripció del procés.....................................................................................................9 4.1Sessió 1.....................................................................................................................9 4.2Sessió 2...................................................................................................................10 4.3Sessió 3...................................................................................................................10 4.4Sessió 4...................................................................................................................11 4.5Sessió 5...................................................................................................................116. Avaluació tecnològica del disseny..............................................................................137. Conclusions.................................................................................................................158. Webliografia................................................................................................................169. Annex...........................................................................................................................17 9.1 Autoavaluació de l’activitat...................................................................................17 9.2 Autoavaluació del seguiment de l’avaluació continuada global...........................18PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 2 de 18
 3. 3. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20131. INTRODUCCIÓTenim un problema. Com a tecnòlegs és molt probable que ens trobem amb la necessitat dedissenyar activitats d’aprenentatge per a persones ben diferents. Aquestes activitats s’haurande portar a la pràctica (ja sigui per nosaltres mateixos o per altres docents) en un context real(formal o no formal, però propi del psicopedagog) i ben descrit i ben segur que haurem decomptar amb el concurs de les TIC. Caldrà avaluar-les i, sovint, millorar el seu disseny per aedicions posteriors.Ara bé, la gent aprèn millor quan es troba davant d’un problema significatiu que doni sentit a lesactivitats.El què pretén què fem aquesta darrera prova d’avaluació continuada, és dissenyar una activitatd’ensenyament – aprenentatge dirigida per un docent o un coordinador psicopedagògic quetingui per objectiu aconseguir un aprenentatge significatiu en una persona o grup de qualsevoledat utilitzant la mediació de les TIC.A continuació tenim el desenvolupament d’un projecte creat a partir d’un problema significatiuque els va sorgir als alumnes d’una aula de P-5, “Tots els vaixells són iguals?”.Primerament trobem la fitxa tècnica del disseny, on podem veure una petita descripció delproblema així com els principals trets característicsA continuació s’ha elaborat un petit mapa conceptual que mostra on se situa l’activitatrealitzada en relació a les possibilitats de les TIC i l’aprenentatge significatiu.El següent dels apartats és la descripció del procés que finalment es va seguir en la posada ala pràctica de l’activitat prèviament dissenyada. En aquest apartat s’ha cregut oportú afegiralgunes de les fotografies realitzades durant el desenvolupament de les diferents activitats, aixícom l’enllaç a la mostra documental.Els dos següents apartats estan dedicats a l’avaluació de l’aprenentatge aconseguit il’avaluació tecnològica del disseny.Finalment trobem unes petites conclusions i un annex, en el qual s’ha inclòs una autoavaluacióde l’activitat i del seguiment de l’avaluació continuada global.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 3 de 18
 4. 4. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20132. DISSENY DE L’ACTIVITAT FITXA DE DISSENY – INÉS MARTIN RAMIATÍTOL Tots els vaixells són iguals?DESCRIPCIÓ • Aprenents: 26 alumnes de P-5 B de l’Escola Bages de Manresa.DELS AGENTS • Mediadors: Mestra tutora i mestre de reforç.PERSONALS IDE LA • Tecnologia mediadora: Ordinadors de l’aula d’informàtica amb sistemaTECNOLOGIA operatiu Windows XP. S’utilitza la connexió a Internet (cercador d’imatges iPEDIADORA d’informació Google, programari JClic i diferents pàgines webs).DESCRIPCIÓ Els alumnes descobreixen que no tots tenen la mateixa opinió sobre elsDEL PROBLEMA vaixells, un grup d’alumnes pensa que qualsevol vaixell serveix per anar a pescar, mentre els altres diuen que no. Els alumnes activen el seu interès per aquest tema desconegut, ja que volen descobrir qui té raó i si tots els vaixells són iguals. El problema sorgit en aquesta classe de P-5, es pot descriure segons: - Estructuració:és un problema ben estructurat, ja que la seva solució és limitada i les respostes correctes i convergents. A més requereix l’aplicació d’un nombre determinat de conceptes i regles. - Complexitat: és tracta d’un problema poc complex, ja que implica un conjunt restringit de factors o variables. - Especificitat de camp: és un problema abstracte, perquè tot i que parteix d’una problemàtica real dels aprenents, el concepte de vaixell és abstracte, ja que per a nosaltres no és de proximitat, ni tenim facilitat per a veure’n cap de forma directa. D’altra banda, segons Jonassen 1 aquest problema seria de la tipologia problema que usa regles, ja que utilitza un sistema de recerca en línia per a localitzar informació important en la web.PLANTEJAMENT A les aules d’educació infantil d’aquesta escola, cada setmana hi ha unDEL PROBLEMA alumne que és el protagonista de la classe. Aquesta activitat consisteix en què cada setmana hi ha un protagonista i aquest porta fotos de la seva família i algunes joguines, i explica a la resta de companys coses sobre ell mateix i les coses que ha portat. Quan un alumne ens explicava quines eren les seves joguines preferides, entre elles un vaixell, va sorgir el dubte de si tots els vaixells són iguals. Martí2: - He portat un vaixell, jugo a la banyera a pescar peixos. Anas: - Però aquest vaixell no serveix per pescar, és per fer viatges. Estela: - Jo vaig anar de vacances amb els meus papes amb un vaixell. Rita: - Jo també, i era com aquest. Martí: - Però aquest també serveix per pescar. Anas: - Nooo! Mestra: - Que hi ha vaixells per pescar i vaixells per fer viatges? Grup de nens 1: - Si! Grup de nens 2: - No! Romaisa: - Hi han vaixells diferents; de grans, de petits, per pescar i per fer viatges! Josep Mª: - Si, i també que porten petroli! Mestra: - I tots els vaixells serveixen per tot? Grup de nens 1: - No! Grup de nens 2: - Si! Mestra: - Us agradaria sortir de dubtes? Investiguem si tots els vaixells són iguals? Martí: -Si, perquè aquest també és per pescar!CONTEXT DE Aquesta activitat forma part de l’educació formal. Es portarà a terme a l’aula1 Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Mòdul didàctic 3. Novestecnologies de la informació i la comunicació en l’educació (p. 34-44). Universitat Oberta de Catalunya.2 Cal esmentar que els noms utilitzats al llarg de tot el projecte, tant dels alumnes com de la mestra, han estat inventatsper tal de preservar la intimitat dels participants.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 4 de 18
 5. 5. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013L’ACTIVITAT ordinària dels alumnes i a l’aula d’informàtica.CARACTERÍSTI- Es tracta d’un grup de nens i nenes de 5 anys, per tant, segons Piaget esQUES DELS troben en l’estadi pre-operacional (de 2 a 7 anys), caracteritzat per laAPRENENTS capacitat de representació i la intel·ligència verbal. És un grup molt motivat per aprendre i amb ganes de treballar, sempre i quan els continguts a treballar siguin del seu interès. Tot i això són força moguts i xerraires, i a vegades els costa parar l’atenció sinó tenen un suport visual. Per això l’ordinador els és una eina de gran ajuda com a reforç de determinats continguts. Cal dir que a l’escola no han tingut contacte directe amb els ordinadors fins aquest curs, tot i que la majoria de nens i nenes en tenen a casa i estan força familiaritzats. Cal destacar la presència d’un nen amb un trastorn del espectre alcohòlic fetal, que necessita del suport d’una vetlladora, tot i que les hores que hi ha el reforç a l’aula, quan es porta a terme aquest projecte, la vetlladora no sempre hi és.COMPETÈNCIES Amb aquesta activitat es treballen les capacitats bàsiques d’educació infantilESPECÍFIQUES exposades a continuació. Cal dir que estan organitzades entorn els eixos següents: - Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma: 1.Progressar en el coneixent i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 2.Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres. - Aprendre a pensar i a comunicar: 4.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 5.Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. - Aprendre a descobrir i tenir iniciativa: 6.Observar i explorar lentorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. - Aprendre a conviure i habitar el món: 8.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflicte. 9.Comportar-se d’acord amb una pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. En relació als objectius generals del segon cicle de l’Educació infantil marcats pel currículum prescriptiu, es treballen els següents: - Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats. - Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies. - Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica. - Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material. - Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc. - Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. - Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer- les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 5 de 18
 6. 6. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 Objectius específics d’aprenentatge i criteris d’avaluació: - Expressar oralment els coneixements previs sobre els vaixells. - Participar en la recerca dinformació i en les activitats proposades. - Conèixer les característiques principals dels vaixells. - Descobrir els diferents tipus de vaixells. - Cercar informació sobre les diferents funcions dels vaixells. - Progressar en l’adquisició d’hàbits d’organització del treball. - Prendre consciència dels aprenentatges que es van fent. - Desenvolupar habilitats de resolució de problemes.CONTINGUTS Conceptuals - Observació de les principals característiques dels vaixells. - Reconeixement de diferents tipus de vaixells (transatlàntic, transbordador, vaixell de càrrega, portacontenidors, creuer, portaavions, petrolier, etc.). - Identificació de les diferents parts d’un vaixell (proa, popa, àncora, hèlix, coberta i xemeneia). - Coneixement de les diferents funcions d’un vaixell (transbordadors, transport de persones, transport de mercaderies, vaixells de pesca, vaixells de guerra, vaixells recreatius, etc.).. Procedimentals - Recerca i selecció dinformació dinterès i fotografies representatives. - Enriquiment del treball amb les investigacions dels companys. - Posada en comú de les experiències, trobades i aprenentatges. - Familiarització i utilització del processador Goggle. Actitudinals - Participació activa en les diferents activitats d’ensenyament – aprenentatge. - Iniciativa i interès en les pràctiques proposades. - Mostrar interès i curiositat durant les activitats i enfront les tecnologies utilitzades. - Valorar l’intercanvi d’informacions i experiències am els companys/es i el professor/a. - Respectar les aportacions i els treballs realitzats per la resta de companys i companyes.PREVISIÓ DE LA • Primera sessió: A la classe ordinària fem una posada en comú delsSEQÜÈNCIA coneixements previs que tenim sobre els vaixells. La mestra és la mediadoraD’ACTIVITATS I de la conversa, que va fent preguntes per tal de fer pensar als nens i nenes iORIENTACIONS donar pautes per a què exposin les seves opinions i experiències en relació als vaixells. • Segona sessió: Anem a l’aula d’informàtica i busquem en el cercador d’imatges de Google diferents imatges de vaixells. Són els infants els qui escriuen la paraula vaixell utilitzant el teclat de l’ordinador. Cada nen ens ensenya quin és la imatge que ha trobat què més li ha agradat i explica el perquè. • Tercera sessió: Tornem a l’aula d’informàtica, realitzem diferents activitats JClic relacionades amb els vaixells. - Els mitjans de transport: <http://clic.xtec.cat/projects/transp4/jclic/transp4.jclic.zip> - Transports navals: <http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/naval/activitat/nivell1.html> - Transportes: <http://clic.xtec.cat/projects/transpo2/jclic/transpo2.jclic.zip> • Quarta sessió: Pintem diferents vaixells a l’ordinador, a través de la pàgina web <www.dibuixos.cat>. • Cinquena sessió: Què sabíem abans i què sabem ara. Posada en comú de les diferents activitats realitzades i quins són els aprenentatges que n’hem extret. La mestra tutora presenta els materials elaborats a partir de les fotografies cercades pels alumnes en la segona sessió. Els alumnes poden jugar lliurament amb els dos materials, ja sigui individualment o per parelles.FONAMENTACIÓ Aquest projecte sorgeix d’una curiositat pròpia dels alumnes, fet que provocaPSICOPEDAGÒ - que l’aprenentatge que creïn sigui significatiu, ja que construeixen elGICA coneixement a partir de les seves motivacions. Partiran dels seusPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 6 de 18
 7. 7. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013 coneixements previs, per tal d’establir noves relacions entre les experiències i coneixements previs i els nous continguts d’ensenyament. Això s’aconsegueix afavorint una intensa activitat de l’infant a través de l’observació directa, la manipulació i l’experimentació. D’aquesta manera, afavorim també la iniciativa, interès, motivació i espontaneïtat dels alumnes. Aquesta activitat compleix els diferents principis d’un aprenentatge significatiu3: - Actiu: són els propis alumnes els qui es plantegen el problema i cerquen solucions per a resoldre’l. - Constructiu: els infants estableixen una relació entre els coneixements previs que tenien sobre els vaixells i els nous coneixements. Creant així un canvi conceptual i reconciliant na discrepància. - Col·laboratiu: l’aprenentatge es construït en grup, ja que aprenen els un dels altres i entre tots decideixen l’opció més adient. - Intencional: els alumnes intenten esbrinar si són tots els vaixells són iguals de manera activa i intencional, tot cercant informació a la web. - Conversacional: el coneixement es construeix a dins l’aula a la través d’un procés social i dialògic, gràcies a les converses que mantenen els alumnes entre ells. - Contextualitzat: l’activitat d’aprenentatge està situada en una tasca significativa del món real. - Reflexiu: al llarg del procés els alumnes articulen i reflexionen el què han après sobre els vaixells. Al mateix temps es porta a terme un treball globalitzat, ja que a partir de la conversa, sorgeix un tema científic per a investigar a través de les noves tecnologies. D’altra banda, també cal dir que es treballen continguts de caràcter transversal com l’educació per la convivència, ja que treballa el respecte pel material i la diversitat d’opinions, així com el respecte pels altres, la valoració del propi esforç i comprendre les limitacions pròpies i dels altres.PROCEDIMENTS La finalitat de l’avaluació és adequar el procés d’ensenyament al progrés realI CRITERIS de l’aprenentatge dels alumnes i adequar la pràctica docent a cada situacióD’AVALUACIÓ per a crear les condicions més favorables per al desenvolupament integral dels alumnes. Aquesta valuació es portarà a terme a través de l’observació sistemàtica de les mestres durant les activitats que fan els nens i nenes. Aquesta observació aportarà els elements necessaris per a fer una avaluació formativa, per tal que permeti ajustar l’ajut pedagògic necessari a cada infant i així assolir els objectius previstos. Per tant, l’avaluació serà global i continuada, fent referència al conjunt de capacitats expressades en els objectius generals, tenint en compte el context sociocultural del centre i les seves característiques.PREVISIÓ DE La temporització és d’una setmana. És treballa aquest projecte cada dia a laTEMPORITZACIÓ tarda. Dilluns: Posada en comú dels coneixements previs (20 minuts aprox.), a l’aula ordinària. Dimarts: Cerquem imatges de vaixells (30 minuts aprox.), a l’aula d’informàtica. Dimecres: Activitats amb el programari JClic (45 minuts aprox.), a l’aula d’informàtica. Dijous: Pintem vaixells (30 minuts aprox.), a l’aula d’informàtica. Divendres: Posada en comú dels nous aprenentatges, tot utilitzant les fotografies cercades pels infants. Treball per racons, un dels quals són els materials elaborats a partir del projecte.(1 hora aprox.), a l’aula ordinària.3 Aquest apartat està basat en els principis d’un aprenentatge significatiu que cita Jonassen en: Jonassen, D. (2003).TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Mòdul didàctic 3. Noves tecnologies de la informació i lacomunicació en l’educació (p. 7-8). Universitat Oberta de Catalunya.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 7 de 18
 8. 8. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20133. MAPA CONCEPTUALPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 8 de 18
 9. 9. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20134. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉSEn aquest apartat el què es pretén és fer una petita exposició de com s’han dut a terme lesdiferents sessions i de com s’ha anat implementant aquest projecte dissenyat a partir del’ocasió plantejada fortuïtament.Com ja s’ha explicat anteriorment, el context de l’activitat ha estat una escola pública de laciutat de Manresa, concretament a l’aula de P-5 B, on jo treballo com a mestre de reforç. Enaquesta aula hi ha un total de 26 alumnes de cinc anys, entre els quals hi ha 15 nenes i 11nens.Aquest projecte s’ha portat a terme a l’aula ordinària d’aquest grup – classe, ja que és unentorn familiar i conegut per als alumnes.El problema es planteja a partir de l’activitat del protagonista, la qual consisteix en que cadasetmana hi ha un nen o una nena que és el protagonista de la classe. Al llarg d’aquestasetmana el protagonista és l’encarregat de repartir el material, és qui canta les cançons debenvinguda i acomiadament i el primer de la fila, entre d’altres. A més aquest alumne ha deportar alguns objectes que siguin significatius per a ell, com per exemple les seves joguinespreferides, el conte que més li agrada, fotos de la seva família, etc.. El dia que porten aquestsobjectes, s’asseuen tots en rotllana i el protagonista va presentant i explicant què és el que haportat. És en aquest moment en què apareix el problema sobre si tots els vaixells són iguals 4, is’aprofita aquesta ocasió per a preparar el projecte en qüestió.A continuació es desenvolupen detalladament les diferents sessions preparades prèviament iportades a terme al llarg del projecte.4.1 SESSIÓ 1En la primera sessió d’aquest projecte el què és va fer va ser una posada en comú delsdiferents coneixements previs que tenien els alumnes. Aquesta sessió es va portar a terme al’aula ordinària dels alumnes i l’activitat es va realitzar amb tot el grup classe, és a dir, en gran grup. La mestra tutora era qui guiava la conversa que els nens anaven tenint, tot fent preguntes per indagar en el seus coneixements. També hi va assistir la vetlladora que acompanya a l’alumne amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). La dinàmica d’aquesta activitat va ser la següent; primerament és va recordar laAlumna exposant els seus coneixements sobre elsvaixells. conversa que hi havia hagut el darrer dia, tot4 És en aquest moment quan es dona la conversa transcrita anteriorment en l’apartat de plantejament delproblema de la fitxa de disseny de l’activitat.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 9 de 18
 10. 10. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013recordant que havien estat discutint sobre si tots els vaixells eren iguals. Es van recordarquines eren les posicions de cada un dels alumnes que més havien participat en la darreraconversa. A continuació es va fer una pluja d’idees sobre què sabien dels vaixells, cada infant,que volia participar, sortia a davant de la resta de nens i nenes i explicava quines havien estatles seves experiències viscudes fins aleshores relacionades amb els vaixells i el què sabiensobre el tema en qüestió, “Tots els vaixells són iguals?”. Un cop tots els nens que havien volguthavien participat en la pluja d’idees es va debatre quina era la millor opció per a cercarinformació, i tots els alumnes van estar d’acord en buscar fotos per Internet per veure quineseren les característiques dels vaixells.4.2 SESSIÓ 2La segona sessió va consistir en anar a l’aula d’informàtica i cercar fotografies de diferentsvaixells a través del cercador Google. En aquesta ocasió l’organització va ser diferent que enl’anterior, ja que es va dividir el grup i es va treballar només amb lameitat del grup. Jo, com a mestra de reforç, em vaig emportar a lameitat del grup a l’aula d’informàtica i per parelles cercavenfotografies de vaixells. Es va considerar que era millor treballar enparelles, ja que no estan molt acostumats a anar a l’aulad’informàtica i el nivell dels alumnes és mot heterogeni. Van serels propis alumnes els qui van escriure “VAIXELL” a l’ordinador iobservaven les diverses fotografies de diferents tipus de vaixells.Un cop havien observat diferents fotografies escollien la que mésels agradés i explicaven a la resta de companys del grup per què Alumna realitzant la cerca deels hi agradava. fotografies amb Google.Un cap varem haver finalitzat l’activitat amb la primera meitat del grup – classe, varem tornar al’aula ordinària per a fer el canvi i repetir la mateixa activitat amb l’altre grup. Finalment quantots els alumnes havien realitzat l’activitat, varem tornar a l’aula ordinària i varem fer unrecordatori de tot el què havíem vist. Al mateix temps que el primer grup va poder explicar lesseves experiències al segon, i a l’inrevés.4.3 SESSIÓ 3 En aquesta sessió l’organització va ser molt semblant en que en l’anterior, ja que varem partir el grup – classe en dos grups més reduïts i varem anar a l’aula d’informàtica a realitzar activitats relacionades amb els transports marítims. Els alumnes tenien a la seva disposició tres paquets d’activitats diferents del programari JClic, de manera que quan havien acabat de fer un podien passar al següent de forma autònoma. De la mateixa manera que en la sessió anterior, l’activitat la van realitzar per parelles, ja que elsAlumne realitzant una actvitat alumnes amb més facilitats per a manipular l’ordinador, podiendel programari JClic.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 10 de 18
 11. 11. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013ajudar ala alumnes que tenien més dificultats. Un cop els alumnes havien realitzat els trespaquets d’activitats, varem fer el canvi i van anar a fer l’activitat l’altre meitat del grup ques’havia quedat amb la mestra tutora a l’aula ordinària realitzant una altre activitat.4.4 SESSIÓ 4En aquesta quarta sessió l’activitat consistia enpintar diferents tipus de transports marítims a travésde la web <www.dibuixos.cat>. L’organitzaciód’aquesta sessió és semblant a l’anterior, peròl’activitat la realitzaven de forma individual, per tal defomentar el domini del ratolí. Exactament igual queen l’anterior sessió varem anar a l’aula d’informàticaprimer la meitat del grup – classe i després l’altra Alumnes pintant diferents transports marítimsmeitat. de la web <www.dibuixos.cat>.4.5 SESSIÓ 5 La darrera sessió va consistir en fer una posada en comú dels aprenentatges fets al llarg del projecte. A l’aula ordinària i asseguts en rotllana, els nens i nenes van anar explicant quines coses havien après sobre els vaixells, què era el que més els havia agradat aprendre i perquè, quina activitat els havia resultat més fàcil de fer, quina els havia agradat més, etc.. Va ser en aquest moment en què la mestraTreballant per racons amb el material elaborat amb tutora va aprofitar per recuperar el vaixellfotografies cercades pels alumnes. Ta,bé La mestra tutora va aprofitar aquestmoment en què estaven tots els infants asseguts junts i parant atenció per a presentar elsmaterials que havíem elaborat conjuntament (mestra tutora i jo, mestra de reforç) a partir de lesfotografies cercades pels infants en la primera sessió.El primer material és un plafó en el qual es pot treballar els diferents tipus de vaixells havienobservat. L’activitat a fer consisteix enrelacionar la fotografia amb el nom delvaixell, per exemple la fotografia d’un vaixellde passatgers amb el nom “transatlàntic”.Els vaixells que més havien agradat alsalumnes, i que per tant es treballaven enaquest plafó eren: vaixell de pesca, petrolier,veler, portaavions, vaixell de guerra,portacontenidors i transatlàntic. Als infantsels va agradar el fet que les fotografies Primer material elaborat, per a treballar els diferents tipus de vaixells.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 11 de 18
 12. 12. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013fossin les que ells mateixos havien trobat per Internet, i això els va motivar i engrescar per a ferl’activitat. El segon dels materials és la imatge d’un vaixell, en qual es pot treballar el nom de les principals parts d’un vaixell (proa, popa, xemeneia, coberta, àncora i hèlix). Cal dir que ambdues activitats havien estat prèviament treballades amb el programari JClic. En el moment de la presentació dels dos materials, la mestra tutora va aprofitar per a realitzar l’activitat conjuntament i així, a mésSegon material elaborat, per a treballar lesprincipals parts d’un vaixell. repassar aquests continguts, poder avaluar quinhavia estat l’aprenentatge realitzat relacionat amb aquests dos objectius.Un cop varem finalitzar la posada en comú dels aprenentatges assolits i varem presentar elsdos materials elaborats, varem finalitzar la sessió treballant per racons. Els racons de treballvan ser diversos, un dels quals era el treball individual o per parelles del material prèviamentpresentat.En l’enllaç següent es pot observar la mostra documental de tot el projecte. MOSTRA DOCUMENTAL5. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE ACONSEGUITEl model constructivista entén que l’aprenentatge provoca canvis de conducta i identifica elsfactors crítics d’aprenentatge en un terreny més aviat subjectiu, on els factors socials i culturalsdels individus cobren una importància cabdal. Segons Jonassen (1991) l’objectiu del’aprenentatge, doncs, des de la perspectiva constructivista, és proporcionar múltiplesperspectives de la realitat per tal que sigui l’individu mateix qui construeixi la seva visió del’entorn.D’altra banda, la teoria de l’aprenentatge significatiu d’Ausubel (1963) planteja que el procésd’aprenentatge de l’individu depèn de la relació, d’una banda, entre el bagatge previ deconeixement que aquest posseeix i la seva estructura cognitiva i, d’una altra, de la novainformació susceptible de ser assimilada. La característica mes important de l’aprenentatgesignificatiu serà, doncs, la interacció que es produeix entre els coneixements més rellevants del’estructura cognitiva i el nou coneixement en curs d’assimilació.Tenint en compte aquests fonaments teòrics, el projecte en qüestió ha partit dels coneixementsi de l’experiència prèvia dels alumnes, i s’ha procurat generar en ells un aprenentatgesignificatiu entorn els continguts relacionats amb els vaixells.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 12 de 18
 13. 13. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013Al llarg d’aquest projecte s’ha seguit un procés d’avaluació sumativa, amb diferents etapesd’avaluació (inicial, continuada i final). Concretament s’ha valorat l’actitud dels nens, la sevaparticipació, l’interès que mostraven envers les activitats realitzades, la resolució de problemesque se’ls hi plantejaven o sorgien i els progressos que experimentaven en relació al continguttreballat, partint dels seus coneixements previs.Cal dir que els alumnes han mostrat molt interès en relació al projecte plantejat. Des de l’inici,participaven activament en totes les activitats realitzades i es van esforçar molt per poderobtenir els millors resultats. Han tingut una actitud molt positiva, ja que en cap moment s’hanmostrat escèptics a realitzar les activitats, no s’han negat a fer-les ni han criticat el projecte.Destacar que en aquest projecte el problema sorgeix de l’experiència dels infants i del seuneguit per aprendre aquests coneixements. En relació a l’aprenentatge constructivista, ensadonem que si un problema té un sentit per a qui l’ha de resoldre es converteix en problemasignificatiu i, per tant, té moltes opcions de ser resolt amb èxit.D’altra banda per a interioritzar tot el procés seguit és important verbalitzar-ho i ser-neplenament conscients. D’aquesta manera s’assimilarà i s’acomodarà el coneixement is’esdevindrà significatiu. Els nens i nenes ampliaran el seu model mental gràcies al’experiència, al suport i a la reflexió duta a terme.És important destacar la presència de l’autoavaluació per part dels aprenents, ja que elprogramari JClic permet veure quins i quants errors s’han produït en la realització de cadaactivitat.També és important que hi hagi una autoavaluació pel part del professorat per tal de veure lesvirtuts i les mancances del projecte i així poder introduir les millores necessàries per a facilitarl’aprenentatge dels objectius plantejats.En definitiva, considero que els alumnes han assolit els objectius establerts inicialment. Aracaldrà veure, si seran capaços d’utilitzar les estratègies apreses en altres activitats o contextosd’actuació.6. AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENYEn aquest apartat el què es pretén és mostrar el paper de mediació que ha tingut la tecnologiaemprada, és a dir, què es pretenia amb el disseny, què hem aconseguit amb la seva aplicació icom a intervingut en tot plegat el fet d’utilitzar les TIC.En aquest projecte l’eina TIC que s’ha utilitzat ha estat únicament els ordinadors de l’aulad’informàtica amb els quals s’han realitzat diverses connexions a Internet (cercador d’imatges id’informació Google, programari JClic i diferents pàgines webs), tal i com es va programar en lafitxa de disseny.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 13 de 18
 14. 14. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013Cal destacar l’element motivador i potenciador de l’atenció i l’interès que suposen les TIC perals alumnes, ja que tot es torna molt més vivencial i ells poden formar part de manera mésactiva de l’aprenentatge i, per tant, fent-lo més significatiu.Un aspecte que m’agradaria destacar és que els alumnes d’aquesta aquesta escola comencena fer informàtica a P-5 i porten tant sols des del setembre anant a l’aula d’informàtica i tenint uncontacte directe amb l’ordinador. Destacar que, tot i això, alguns dels alumnes mostrenhabilitats en el seu ús, ja que a casa en tenen i el fan servir, però altres tot just comencen autilitzar-lo i hi ha molta diferència en quant als coneixements i la pràctica entre uns i altres.Aquest ha estat un gran handicap, ja que les diferències són molt considerables i mentre algunstot just comencen a saber fer funcionar el ratolí, d’altres ja saben engegar i parar l’ordinador deforma completament autònoma. Per tal d’atenuar l’heterogeneïtat que hi ha en el grup es vadecidir que algunes activitats les fessin per parelles, fet que considero que va ser un error jaque els nens que van més avançats es van avorrir mentre el seu company intentava ferl’activitat. En canvi en l’activitat de la quarta sessió, que van realitzar de forma individual, totsels alumnes van poder treballar al seu ritme, mentre uns nens i nenes tan sols van pintar unvaixell, d’altres van poder-ne pintar fins i tot 4. Un fet que em va sorprendre i varem valorar moltpositivament va ser que eren els mateixos nens que es demanaven ajuda uns als altres, fet quepermet que se’n adonin de les seves capacitats i limitacions.Un altre aspecte que també canviaria per de millorar l’aprenentatge seria incloure la utilitzaciód’una pantalla digital o bé d’un projector en la última sessió de posada en comú, ja que el fet deveure les imatges els ajudaria a recordar tot el procés, afavorint al canvi conceptual i al’aprenentatge significatiu. D’altra banda també hagués estat molt favorable que els alumnespoguessin veure els resultats dels companys, tant de la segona sessió (les imatges cercades)com de la quarta (els diferents vehicles marítims pintats).Finalment destacar que en aquestes edats, cicle infantil, és important contextualitzar elproblema i sobretot fer-lo real i significatiu per poder motivar als alumnes a resoldre’l, fet ques’ha aconseguit gràcies a la utilització de les TIC. Realment els alumnes es van mostrar moltmotivats i engrescats a realitzar totes les activitats platejades en aquest projecte, i els vaagradar el fet de tenir un material, que els quedés a l’aula físicament, elaborat a partir de lesimatges que ells mateixos havien cercat per Internet.És per això que puc afirmar que la tecnologia educativa (TE) basada en el disseny, aplicació,anàlisi i avaluació de situacions mediates d’aprenentatge, fent referència al procésd’ensenyament – aprenentatge, té una incidència directa amb l’aprenentatge significatiu, ja quemostra especial interès per la zona de desenvolupament proper (ZDP) dels aprenents.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 14 de 18
 15. 15. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20137. CONCLUSIONSUn cop finalitzada aquesta memòria me’n adono que portar a terme el projecte ha estat unaactivitat molt laboriosa, però al mateix temps molt enriquidora. Cal dir que per una part m’haproporcionat les bases teòriques per aproximar-me al fenomen de la incorporació de les Tic enl’educació, alhora que m’ha permès interpretar els processos d’ensenyament i aprenentatge pera ser capaç de valorar com les TIC poden potenciar el disseny, anàlisi i aplicació de situacionsque promoguin l’aprenentatge significatiu. Com a mediadora he hagut de posar enfuncionament habilitats i estratègies per tal de desenvolupar, adaptar i resoldre les diferentsactivitats.El principal objectiu que es pretenia amb aquesta activitat era produir el canvi de model mentalen els alumnes perquè construïssin coneixement, però al mateix temps crec que jo mateixa,com a mediadora de situacions d’aprenentatge, també he construït un nou model mental.Una de les principals dificultats que he trobat en aquesta activitat va ser la tria del problema, jaque em costava molt trobar un problema que sigues realment significatiu per als nens, ja que lamajoria d’activitats que normalment es porten a terme a l’escola són proposades pels adults, ino sorgeixen de les motivacions i els interessos dels propis alumnes. Finalment, després dedonar-.hi moltes voltes i tenir diverses opcions, va sorgir el problema en el qual s’ha basat tot elprojecte. Ara me’n adono que per tal que les activitats siguin realment sorgides dels interessosdels infants, i per tant puguin provocar l’aprenentatge significatiu, el primer què cal fer es saber-los escoltar.Crec que el disseny de l’activitat ha estat força engrescador i significatiu per als alumnes, doncscom s’ha exposat anteriorment és sorgit dels propis interessos dels aprenents i aquests sónconscients del problema. Per tant, el projecte parteix d’un problema significatiu per als alumnes,tot i que va ser la mestra qui va plantejar el “conflicte”.La principal conclusió que puc extreure d’aquesta activitat és la importància de la utilització deles TIC per aconseguir veritables aprenentatges significatius. La inclusió de les novestecnologies en el món educatiu obre un gran ventall de possibilitats per a fomentarl’aprenentatge significatiu en els nostres alumnes. És nostre el deure d’ensenyar als alumnes autilitzar les noves tecnologies adequadament, per tal que siguin ells mateixos els qui les utilitzinper arribar a construir coneixement.Finalment destacar que aquesta PAC m’ha estat molt útil per assolir estratègies de treball ambelements tecnològics dintre d’un context concret i he après a valorar i incloure diverses einestecnològiques a l’hora de dissenyar activitats d’ensenyament - aprenentatge.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 15 de 18
 16. 16. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20138. WEBLIOGRAFIA• Ausubel, P.D. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune & Stratton. _; Novak, J.D.; Hanesian, H. (1983). Psicologia educativa: un punto de vista cognocitivo. Mèxic D.F.: Trillas.• Cabrero, J. (2003). Educació i tecnologia: fonaments teòrics. Mòdul didàctic 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. Universitat Oberta de Catalunya.• Domènech, M i Tirado, F.J. (2002). Ciència, tecnologia i societat: nous interrogants per a la psicologia. Barcelona: Fundació universitat Oberta de Catalunya. Disponible a: <http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/domenech-tirado0302/domenech- tirado0302.html>• Jonassen, D. (1991). “Objectivism versus Constructivism: do we need new philosophical paradigm?” Educational technology research and development. Vol.39, nº3 (p. 5-14). - Peck, K; Wilson, B. (1999). Learning with technology; a constructivist perspective. New Jersey: Presentice Hall.• Jonassen, D. (2003). Les TIC i la construcció de coneixement. Cas 3. creació de models a classe. Mòdul didàctic 4. Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. Universitat Oberta de Catalunya.• Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Mòdul didàctic 3. Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. Universitat Oberta de Catalunya.• Programari CMAP Tools. Knowledge modeling kit. Version 5.04.02. Insitute for Human amb Machine Cognition. A University Affiliated Reserch Institute. Disponible a: <http.//cmap.ihmc.us/>.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 16 de 18
 17. 17. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-20139. ANNEX9.1 AUTOAVALUACIÓ DE L’ACTIVITATA continuació es dona pas a l’autoavaluació de la pròpia activitat portada a terme, així com dela memòria en qüestió, tot revisant els diferents apartats elaborats.Primerament trobem el disseny de l’activitat, el qual a seguit l’estructura i el format de la fitxa dedisseny elaborada prèviament. Considero que tant la presentació com l’estructuració és bona jaque queda tot ben organitzant i s’entén amb facilitat. D’altra banda, l’elecció del problema crecque també és força adequat, doncs a sorgit de les pròpies motivacions dels aprenents i d’unconflicte ocasionat fortuïtament. Aquest fet provoca que el problema i la seva resolució siguirealment significativa per als alumnes, ja que sorgeix d’una mancança de coneixements, i sónells mateixos els qui mostren interès per ampliar i solucionar. La planificació a estat acurada, enrelació a les activitats relacionades amb agents tecnològics, tot i que s’ha trobat a faltar altresactivitats complementàries, en les quals no s’utilitzessin les noves tecnologies. Tot i això, lautilització de les TIC a estat molt motivadora per als alumnes, i al mateix temps generadorad’aprenentatge significatiu, tal com ja s’ha esmentat en apartats anteriors.El següent dels apartats és la creació d’un petit mapa de concepte en el qual es represental’activitat realitzada en relació l’aprenentatge significatiu recolzat a la tecnologia educativa (TE).Considero que el mapa elaborat representa els conceptes clau treballats al llarg del’assignatura i de les diverses activitats realitzades, així com la relació que el present projectemanté amb aquest. En el mapa es pot observar com el projecte inclou activitats que utilitzenagents tecnològics els quals estan inclosos en la TE, que és promotora de laprenentatgesignificatiu, ja que permet construir canvis conceptuals.A continuació s’ha realitzat una descripció acurada del procés seguit en les diferents sessionsportades a terme durant el projecte, la qual considero que a estat detallada i concreta, senseestendres en excés.Els dos següents apartats es centren en l’avaluació. Primerament trobem l’avaluació del’aprenentatge aconseguit, en el qual s’ha exposat quin tipus d’avaluació s’ha portat a termedurant el projecte i si els alumnes han aconseguit o no realitzar un aprenentatge significatiu.Seguidament trobem l’avaluació tecnològica del disseny, on considero que sha portat a termeuna bona, complerta i objectiva avaluació del disseny. Sha avaluat el procés, el seus elementsi també els recursos emprats, tot trobant punts forts i punts febles de cadascun.El darrer dels apartats és el de les conclusions, que crec que se’n han extret algunes quepoden ser útils per al futur de la pràctica psicopedagògica, així com a lelaboració i disseny denoves activitats.Un cop finalitzada l’activitat reconec que ha estat molt laboriosa, però estic satisfeta tant delsresultats obtinguts com dels aprenentatges realitzats durant la seva elaboració. L’objectiuprincipal era produir aprenentatge significatiu en els alumnes, però me’n adono que al mateixPAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 17 de 18
 18. 18. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013temps jo també he realitzat un canvi conceptual i he construït un nou model mental en relacióals continguts treballats al llarg d’aquesta assignatura.9.2 AUTOAVALUACIÓ DEL SEGUIMENT DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA GLOBALFent una mirada enrere me’n adono que al llarg de l’assignatura hi ha hagut un gran canvi enrelació als coneixements que tenia de bon principi i els que tinc actualment. Un aspecte que hafet que me’n adonés d’això a estat la comparació elaborada en la segona PAC entre el primermapa conceptual i el segon. El fet de participar en els diferents debats i llegir l’article deDomènech i Tirado van fer canviar considerablement les idees i els conceptes que jo creia queja tenia assimilats. El què van produir tant el debat, com la lectura, com la comparació delsmapes va ser que acomodés coneixements ja existents tot millorant la meva estructura deconeixement amb coneixements nous. Aquest fet, m’ha estat relativament fàcil, perquè el meucompromís amb les meves creences (compromís conceptual previ) no era ferm. Tenia clar, mésben dit, tinc clar que els meus esquemes poden canviar en un futur (compromís cognitiu ambl’aprenentatge).És per això que, puc afirmar que gràcies a les diverses PAC’s realitzades he sofert unacompleta reestructuració dels meus esquemes mentals, ja que el meu model mental ha crescuten nombre de conceptes, de relacions i d’interrelacions.Crec que realment hi ha hagut un canvi conceptual que m’ha portat a un aprenentatgesignificatiu, el qual podré utilitzar en altres contextos i situacions, tant personals comprofessionals.Un dels aspectes que valoro molt positivament és l’autoavaluació que hem hagut de portar aterme al finalitzar cada activitat, ja que t’obligava a portar a terme un exercici metacognitiu per aprendre consciència del procés realitzat. Crec que ha estat una tasca generadora deconeixement.Ja per finalitzar aquesta autoavaluació, destacar què el què més m’ha agradat d’aquestaassignatura és que la teoria estudiada té una estreta relació amb la pràctica, ja que al llarg del’assignatura se’ns ha demostrat a partir de l’experiència que el més important per a què hi hagiaprenentatge és que aquest sigui significatiu per a l’aprenent. Considero totes les activitatsportades a terme al llarg del semestre ens porten a la mateixa conclusió, que la tecnologiaeducativa esdevé una eina fonamental per a fer que l’aprenentatge sigui realment significatiu,eficaç i contextual.Així doncs, per tot el que he exposat anteriorment, la qualificació que proposo per l’avaluaciód’aquesta PAC 3 és de A-, i com a qualificació global de l’avaluació contínua de l’assignaturauna A.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 18 de 18
 19. 19. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013temps jo també he realitzat un canvi conceptual i he construït un nou model mental en relacióals continguts treballats al llarg d’aquesta assignatura.9.2 AUTOAVALUACIÓ DEL SEGUIMENT DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA GLOBALFent una mirada enrere me’n adono que al llarg de l’assignatura hi ha hagut un gran canvi enrelació als coneixements que tenia de bon principi i els que tinc actualment. Un aspecte que hafet que me’n adonés d’això a estat la comparació elaborada en la segona PAC entre el primermapa conceptual i el segon. El fet de participar en els diferents debats i llegir l’article deDomènech i Tirado van fer canviar considerablement les idees i els conceptes que jo creia queja tenia assimilats. El què van produir tant el debat, com la lectura, com la comparació delsmapes va ser que acomodés coneixements ja existents tot millorant la meva estructura deconeixement amb coneixements nous. Aquest fet, m’ha estat relativament fàcil, perquè el meucompromís amb les meves creences (compromís conceptual previ) no era ferm. Tenia clar, mésben dit, tinc clar que els meus esquemes poden canviar en un futur (compromís cognitiu ambl’aprenentatge).És per això que, puc afirmar que gràcies a les diverses PAC’s realitzades he sofert unacompleta reestructuració dels meus esquemes mentals, ja que el meu model mental ha crescuten nombre de conceptes, de relacions i d’interrelacions.Crec que realment hi ha hagut un canvi conceptual que m’ha portat a un aprenentatgesignificatiu, el qual podré utilitzar en altres contextos i situacions, tant personals comprofessionals.Un dels aspectes que valoro molt positivament és l’autoavaluació que hem hagut de portar aterme al finalitzar cada activitat, ja que t’obligava a portar a terme un exercici metacognitiu per aprendre consciència del procés realitzat. Crec que ha estat una tasca generadora deconeixement.Ja per finalitzar aquesta autoavaluació, destacar què el què més m’ha agradat d’aquestaassignatura és que la teoria estudiada té una estreta relació amb la pràctica, ja que al llarg del’assignatura se’ns ha demostrat a partir de l’experiència que el més important per a què hi hagiaprenentatge és que aquest sigui significatiu per a l’aprenent. Considero totes les activitatsportades a terme al llarg del semestre ens porten a la mateixa conclusió, que la tecnologiaeducativa esdevé una eina fonamental per a fer que l’aprenentatge sigui realment significatiu,eficaç i contextual.Així doncs, per tot el que he exposat anteriorment, la qualificació que proposo per l’avaluaciód’aquesta PAC 3 és de A-, i com a qualificació global de l’avaluació contínua de l’assignaturauna A.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 18 de 18
 20. 20. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. NTICEDU 1r. semestre. Curs 2012-2013temps jo també he realitzat un canvi conceptual i he construït un nou model mental en relacióals continguts treballats al llarg d’aquesta assignatura.9.2 AUTOAVALUACIÓ DEL SEGUIMENT DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA GLOBALFent una mirada enrere me’n adono que al llarg de l’assignatura hi ha hagut un gran canvi enrelació als coneixements que tenia de bon principi i els que tinc actualment. Un aspecte que hafet que me’n adonés d’això a estat la comparació elaborada en la segona PAC entre el primermapa conceptual i el segon. El fet de participar en els diferents debats i llegir l’article deDomènech i Tirado van fer canviar considerablement les idees i els conceptes que jo creia queja tenia assimilats. El què van produir tant el debat, com la lectura, com la comparació delsmapes va ser que acomodés coneixements ja existents tot millorant la meva estructura deconeixement amb coneixements nous. Aquest fet, m’ha estat relativament fàcil, perquè el meucompromís amb les meves creences (compromís conceptual previ) no era ferm. Tenia clar, mésben dit, tinc clar que els meus esquemes poden canviar en un futur (compromís cognitiu ambl’aprenentatge).És per això que, puc afirmar que gràcies a les diverses PAC’s realitzades he sofert unacompleta reestructuració dels meus esquemes mentals, ja que el meu model mental ha crescuten nombre de conceptes, de relacions i d’interrelacions.Crec que realment hi ha hagut un canvi conceptual que m’ha portat a un aprenentatgesignificatiu, el qual podré utilitzar en altres contextos i situacions, tant personals comprofessionals.Un dels aspectes que valoro molt positivament és l’autoavaluació que hem hagut de portar aterme al finalitzar cada activitat, ja que t’obligava a portar a terme un exercici metacognitiu per aprendre consciència del procés realitzat. Crec que ha estat una tasca generadora deconeixement.Ja per finalitzar aquesta autoavaluació, destacar què el què més m’ha agradat d’aquestaassignatura és que la teoria estudiada té una estreta relació amb la pràctica, ja que al llarg del’assignatura se’ns ha demostrat a partir de l’experiència que el més important per a què hi hagiaprenentatge és que aquest sigui significatiu per a l’aprenent. Considero totes les activitatsportades a terme al llarg del semestre ens porten a la mateixa conclusió, que la tecnologiaeducativa esdevé una eina fonamental per a fer que l’aprenentatge sigui realment significatiu,eficaç i contextual.Així doncs, per tot el que he exposat anteriorment, la qualificació que proposo per l’avaluaciód’aquesta PAC 3 és de A-, i com a qualificació global de l’avaluació contínua de l’assignaturauna A.PAC 3- Projecte TIC i aprenentatge significatiu Pàgina 18 de 18

×