Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת לוועדת הכספים 22-04-09

1,206 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

מצגת לוועדת הכספים 22-04-09

 1. 1. אפריל 2009 המשבר הכלכלי והשפעתו על המשק , התעשייה והתעסוקה
 2. 2. השפעת המשבר העולמי על המשק הישראלי – בצד הריאלי <ul><li>מיתון בכלכלות המפותחות </li></ul>פגיעה ביצוא הישראלי המצב כיום השלכות על המשק סבירות קורה בפועל
 3. 3. היצוא – מנוע הצמיחה של התעשייה
 4. 4. מיתון צפוי במרבית מדינות העולם
 5. 5. נסיגה ביצוא התעשייתי
 6. 6. השפעת המשבר הפיננסי העולמי על המשק הישראלי - שוק ריאלי <ul><li>מיתון בכלכלות המפותחות </li></ul>פגיעה ביצוא הישראלי נסיגה בתפוקת התעשייה המצב כיום השלכות על המשק סבירות קורה בפועל קורה בפועל
 7. 7. נסיגה בתוצר התעשייתי
 8. 8. השפעת המשבר הפיננסי העולמי על המשק הישראלי - שוק ריאלי <ul><li>מיתון בכלכלות המפותחות </li></ul>פגיעה ביצוא הישראלי נסיגה בתפוקת התעשייה המצב כיום השלכות על המשק סבירות קורה בפועל קורה בפועל פיטורי עובדים בעיקר בסקטורים מייצאים קורה בפועל
 9. 9. האצה ניכרת בקצב פיטורי העובדים בתעשייה
 10. 10. השפעת המשבר הפיננסי העולמי על המשק הישראלי - שוק ריאלי <ul><li>מיתון בכלכלת ארה &quot; ב ואירופה </li></ul>פגיעה ביצוא הישראלי <ul><li>נסיגה בהיקף הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור </li></ul>פגיעה בצריכה הפרטית נסיגה בתפוקת התעשייה המצב כיום השלכות על המשק סבירות קורה בפועל קורה בפועל קורה בפועל פיטורי עובדים בעיקר בסקטורים המייצאים קורה בפועל
 11. 11. אינדיקציות לנסיגה בצריכה הפרטית
 12. 12. השפעת המשבר הפיננסי העולמי על המשק הישראלי - שוק ריאלי <ul><li>מיתון בכלכלת ארה &quot; ב ואירופה </li></ul>פגיעה ביצוא הישראלי <ul><li>נסיגה בהיקף הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור </li></ul>פגיעה בצריכה הפרטית נסיגה בתפוקת התעשייה המצב כיום השלכות על המשק סבירות קורה בפועל קורה בפועל קורה בפועל פיטורי עובדים בעיקר בסקטורים המייצאים קורה בפועל <ul><li>חלחול המשבר לכל ענפי המשק </li></ul>פיטורי עובדים גם ביתר מגזרי המשק קורה בפועל
 13. 13. עלייה בשיעור האבטלה
 14. 14. דיווחי התעשיינים בסקר הציפיות התריעו על שינוי המגמה כבר בתחילת 2008
 15. 15. תחזית לתעשייה לשנת 2009
 16. 16. הסביבה העסקית בתקופת משבר
 17. 17. קושי בשמירת מסגרת האשראי הקיימת לפעילות השוטפת מקור : סקר קשיי אשראי במגזר העסקי , דצמבר 2008 - ינואר 2009.
 18. 18. ההוצאות העיקריות בהן מצמצמות החברות
 19. 19. מחקר ופיתוח מקור : ה - OECD ועיבודי המחלקה למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים
 20. 20. מסלול המענקים בחוק עידוד השקעות הון הודות למסלול המענקים : תוספת שנתית לתוצר - 2-5 מיליארד ₪ תוספת מועסקים ב - 3 שנים - 9,300 איש תוספת שנתית למיסים 1.6 מיליארד ₪ על פי מחקר כלכלי שערכה חברת תבור באוקטובר 2007
 21. 21. תמיכה ממשלתית בתעשייה במדינות נבחרות כן ניתנות הטבות משמעותיות במדינות רבות אחרות , דוגמת : הונגריה , שוודיה , פינלנד , ספרד ומדינות נוספות .
 22. 22. מס חברות – השוואה בינלאומית מקור : דו &quot; ח השוואה בינלאומית של KPMG 2008
 23. 23. רגולציה בתחום עשיית עסקים , 2009 ישראל מדורגת במקום ה - 102 במדד אכיפת חוזים ישראל מדורגת במקום ה - 160 במדד רישום נכסים ישראל מדורגת במקום ה - 120 במדד עיסוק ברישיונות ישראל מדורגת במקום ה -30 במדד הכללי הקלות לביצוע עסקים מקור : מדד Doing Business - הבנק העולמי , 2009
 24. 24. דרישות איכות הסביבה <ul><li>חוק אויר נקי . </li></ul><ul><li>הצעת חוק לשיקום קרקעות מזוהמות . </li></ul><ul><li>הצעת המשרד להגנת הסביבה לתקנות בנושא : היטל על הזרמת קולחים לים באישור . </li></ul><ul><li>החמרת דרישות המשרד להגנת הסביבה בנושא : איכות תמלחות תעשיות הטקסטיל והמזון המוזרמות לים באישור . </li></ul><ul><li>מנחה לאומי להיערכות ולטיפול בחומרים מסוכנים . </li></ul><ul><li>הצעת המשרד להגנת הסביבה לתנאים למערכות קירור , המתוחזקות מעל ל -300 ק &quot; ג אמוניה . </li></ul><ul><li>עבודות רשות המים בנושא השפעת התעשייה על זיהום קרקעות . </li></ul><ul><li>הצעת המשרד להגנת הסביבה לנוהל להגדרת מפגעי ריח . </li></ul><ul><li>הצעת חוק הגנת הצרכן ( תיקון – חובת סימון נזק סביבתי ). </li></ul><ul><li>הצעת חוק הגנת הסביבה ( יחידה סביבתית ברשויות ציבורית ). </li></ul><ul><li>הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק . </li></ul><ul><li>הצעת חוק שילוב מקורות אנרגיה מתחדשות במערכת ייצור החשמל . </li></ul><ul><li>הצעת חוק לתיקון פקודות המועצות המקומיות ( שינוי הרכב מועצה מקומית תעשייתית ). </li></ul><ul><li>הצעת חוק מיחזור אריזות . </li></ul><ul><li>הצעת חוק איכות הסביבה ( דרכי ענישה ) – תיקוני חקיקה . </li></ul><ul><li>הצעת חוק הגבלת מימון המפעלים המזהמים . </li></ul>
 25. 25. מדד ביצועים לוגיסטיים , 2007 מקור : מדד הביצועים הלוגיסטיים - הבנק העולמי , 2007 ישראל מדורגת במקום ה - 37 במדד איכות תשתיות הנמלים ישראל מדורגת במקום ה - 33 במדד הביצועים הלוגיסטיים הכללי ישראל מדורגת במקום ה - 41 במדד לוחות הזמנים ישראל מדורגת במקום ה - 145 במדד עלויות הלוגיסטיקה המקומיות
 26. 26. עלויות ההובלה הימית עלות המשלוח ליצוא עלות המשלוח ליבוא מקור : מדד הביצועים הלוגיסטיים של הבנק העולמי , 2007 עלות כוללת למכולה 40 רגל
 27. 27. התייקרויות צפויות תעריפי הארנונה תעריפי המים מחיר דלקים לתעשייה תעריפי החשמל
 28. 28. המשק הישראלי בשנת 2009 - תחזית מקור : תחזית התאחדות התעשיינים (20/4/2009)
 29. 29. זינוק חד צפוי בשיעור האבטלה 251 אלף איש 180 אלף איש מקור : המחלקה למחקר כלכלי – התאחדות התעשיינים ( דצמבר 2008)
 30. 30. פעולות לחיזוק הפעילות הכלכלית <ul><li>מקורות אשראי אפקטיבי ל - SMEs וביטוח סיכונים </li></ul><ul><li>חיזוק ביקושים מקומיים - רכש כחול לבן ותשתיות </li></ul><ul><li>תמריצי השקעות חדשות - חוק עידוד השקעות ומו &quot; פ </li></ul><ul><li>פתרונות גמישות תעסוקתית </li></ul><ul><li>חיזוק הסביבה העסקית - הקפאת עלויות </li></ul>
 31. 31. התכנית לצמצום השפעות המשבר העולמי על התעסוקה והצמיחה במשק
 32. 32. לשכת התיאום : עיקרי התכנית הרב - שנתית <ul><li>א . שיפור כושר התחרות של המשק הישראלי </li></ul><ul><li>עידוד השקעות הון ומו &quot; פ </li></ul><ul><li>המשך הפחתת מס חברות לאחר 2010 </li></ul><ul><li>הקפאת עלויות ושינויים רגולטורים </li></ul><ul><li>עידוד השקעות באיכות הסביבה </li></ul><ul><li>עידוד החיסכון באנרגיה </li></ul><ul><li>גמישות תעסוקתית - מעבר לשבוע עבודה מקוצר </li></ul><ul><li>הכשרת כח אדם מקצועי </li></ul><ul><li>סיוע לעסקים קטנים </li></ul><ul><li>ב . שחרור מחנק האשראי </li></ul><ul><li>קרן &quot; חודשיים &quot; להון חוזר </li></ul><ul><li>דחיית תשלומי מס הכנסה </li></ul><ul><li>מע &quot; מ על בסיס מזומן </li></ul>
 33. 33. <ul><li>ג . הגדלת הביקושים המקומיים במשק </li></ul><ul><li>השקעה בתשתיות </li></ul><ul><li>העדפת תוצרת הארץ </li></ul><ul><li>המשך הפחתת מס הכנסה על יחידים לאחר 2010 </li></ul><ul><li>ד . הגדלת היצוא </li></ul><ul><li>הקרן להאצת השיווק לחו &quot; ל </li></ul><ul><li>קידום התיירות </li></ul><ul><li>הוזלת עלויות הובלה ימית </li></ul>עיקרי התכנית הרב-שנתית

×