Doortocht rode zee

1,368 views

Published on

Op vraag van Jos geupload

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doortocht rode zee

 1. 1. Copyright © 2007 Powerpoint Paradise. All Rights ReservedCopyright © 2007 Powerpoint Paradise. All Rights ReservedNew King James VersionNew King James Versionklik om verder te gaanklik om verder te gaanMozes & deMozes & dedoortocht van dedoortocht van deRode ZeeRode ZeeWaar of niet waar ?Waar of niet waar ?Bijbelteksten : Willibrord vertaling 1978.Main Theme from Exodus
 2. 2. Vraag :Vraag :Laat ons eens kijken naar het archeologischeLaat ons eens kijken naar het archeologischebewijsmateriaal.bewijsmateriaal.Hebben de bijbelse personagesHebben de bijbelse personagesuit het Exodusverhaaluit het Exodusverhaalécht bestaan ?écht bestaan ?
 3. 3. De zoon van Isaac, Jacob heeft een waterput gegravennabij Sichar.Deze afbeelding dateert van 1884.Deze waterputDeze waterputbestaat vandaagbestaat vandaagnog steedsnog steedsbinnen de murenbinnen de murenvan een Grieks-van een Grieks-orthodoxorthodoxkloostercomplex.kloostercomplex.Abraham had een zoon genaamd IsaacAbraham had een zoon genaamd Isaac
 4. 4. Deze foto van de grafkelder van RachelDeze foto van de grafkelder van Racheldateert van 1880.dateert van 1880.•Deze kelder bevindt zich te Bethlehem.Deze kelder bevindt zich te Bethlehem.•Jacob huwde Lea en Rachel.Jacob huwde Lea en Rachel.•Onder zijn zonen waren Levi en Jozef;Onder zijn zonen waren Levi en Jozef;•LEVI verwekte Kahath die een zoon kreegLEVI verwekte Kahath die een zoon kreeggenaamd AMRAM.genaamd AMRAM.
 5. 5. Ziehier de grafkelder van Jozef te Sichem.Ziehier de grafkelder van Jozef te Sichem.De foto dateert van 1865.De foto dateert van 1865.Jozef, de geliefde zoon van Jacob, werd door zijn broers verkochtJozef, de geliefde zoon van Jacob, werd door zijn broers verkochten werd eerst slaaf in Egypte en achteraf onderkoning bij deen werd eerst slaaf in Egypte en achteraf onderkoning bij deFarao! Vele jaren later was het Mozes met de kinderen van Israël,Farao! Vele jaren later was het Mozes met de kinderen van Israël,die het gebeente van Jozef meedroegen toen ze Egypte verlieten.die het gebeente van Jozef meedroegen toen ze Egypte verlieten.
 6. 6. Mozes moet veelMozes moet veelvan zijn vadervan zijn vaderhebbenhebbengehouden! Hetgehouden! Hetis de grootsteis de grootstegrafkelder tergrafkelder terwereld!wereld!Hier de grafkelder van Amram, deHier de grafkelder van Amram, devader van Mozes.vader van Mozes.Shemot 6:20 “AmramShemot 6:20 “Amramnam Jochabed, zijnnam Jochabed, zijntante, tot vrouw. Zetante, tot vrouw. Zebaarde hem Aäron enbaarde hem Aäron enMozes. Het aantalMozes. Het aantallevensjaren vanlevensjaren vanAmram :Amram :honderdzevenendertihonderdzevenendertig jaren.g jaren.
 7. 7. Aäron, de broeder van Mozes, heeft hem geholpen omAäron, de broeder van Mozes, heeft hem geholpen omhet volk van Israël (2 – 3 miljoen mensen)uit Egyptehet volk van Israël (2 – 3 miljoen mensen)uit Egypteweg te leiden.weg te leiden.Van alle bergen die de grote vallei van Petra omringen is geen enkeleVan alle bergen die de grote vallei van Petra omringen is geen enkelehoger dan Jabal Haroun, de berg van Aäron, of de Horeb uit de bijbel.hoger dan Jabal Haroun, de berg van Aäron, of de Horeb uit de bijbel.Met 1350 meter boven de zeespiegel, is het de hoogste top van deMet 1350 meter boven de zeespiegel, is het de hoogste top van deomgeving en is het een heilige plaats voor de plaatselijke bewoners,omgeving en is het een heilige plaats voor de plaatselijke bewoners,want zij weten dat Aäron, de broer van Mozes, hier stierf en begravenwant zij weten dat Aäron, de broer van Mozes, hier stierf en begravenwerd.werd.Bamidbar 20:28 “EnMozes ontdeed Aäronvan zijn kledij, deedhet zijn zoon Eliëzeraantrekken en Aäronstierf daar boven opde berg Horeb. Mozesen Eliëzer daalden deberg af.”
 8. 8. Geografische ligging vanGeografische ligging vande Rode Zee.de Rode Zee.Golf van AkabaGolf van Akabaland van Goshenland van Goshen
 9. 9. De uittocht uit Egypte :De uittocht uit Egypte :om aan te komenom aan te komenop het strand vanop het strand vanNuweibaNuweibavia Succothvia Succothdoorheen deze valleidoorheen deze vallei
 10. 10. Luchtfoto van hetLuchtfoto van hetstrand van Nuweibastrand van NuweibaSatellietfotoSatellietfotovan dezevan dezevallei, dievallei, diemaar éénmaar éénuitweg heeft :uitweg heeft :het strand vanhet strand vanNuweiba!Nuweiba!
 11. 11. Uitgang naar Nuweiba
 12. 12. De kustlijnDe kustlijn
 13. 13. Het strand van Nuweiba in de golf van Akaba,Het strand van Nuweiba in de golf van Akaba,van waaruit ze hoogstwaarschijnlijk aan devan waaruit ze hoogstwaarschijnlijk aan dedoortocht zijn begonnen…doortocht zijn begonnen…Een mooi groot strand, niet?Een mooi groot strand, niet?Voor 2 miljoen mensen ?Voor 2 miljoen mensen ?Ik heb me altijd al afgevraagdIk heb me altijd al afgevraagdhoe de vuurzuil de Egyptenarenhoe de vuurzuil de Egyptenaren‘s nachts zou kunnen hebben‘s nachts zou kunnen hebbenstoppen? Je moest er alleenstoppen? Je moest er alleenmaar langsheen gaan! Welnu,maar langsheen gaan! Welnu,dit kon niet : de doorgangendit kon niet : de doorgangenwaren te smal en te steil voorwaren te smal en te steil voorhun strijdwagens!hun strijdwagens!
 14. 14. Bij een onderzoek met de dieptesonar,Bij een onderzoek met de dieptesonar,ontdekte Wyatt een onderzeese ‘landbrug’ontdekte Wyatt een onderzeese ‘landbrug’precies tussen het strand van Nuweiba en deprecies tussen het strand van Nuweiba en dekust van Saoedi-Arabiëkust van Saoedi-Arabië
 15. 15. Exodus 14:21-22Exodus 14:21-22 ““Mozes strekte zijn hand uit over de zee. EnMozes strekte zijn hand uit over de zee. EnJahwe deed die hele nacht ,door een sterke oostenwind, de zeeJahwe deed die hele nacht ,door een sterke oostenwind, de zeeterugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de waterenterugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de waterenspleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodemspleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodemvan de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wandvan de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wandvormden.vormden.””Met een oosterstorm splitste Jahwe de zee, zodat deze onderzeese landbrugMet een oosterstorm splitste Jahwe de zee, zodat deze onderzeese landbrugdroog kwam te liggen en Mozes erover ging alsof het droge grond was! Zo lijktdroog kwam te liggen en Mozes erover ging alsof het droge grond was! Zo lijkthet te zijn gebeurd, dat de 2 tot 3 mijoen mensen de oversteek hebben kunnenhet te zijn gebeurd, dat de 2 tot 3 mijoen mensen de oversteek hebben kunnenmaken!maken!
 16. 16. Volgens het bijbelverhaal hebben deVolgens het bijbelverhaal hebben destrijdwagens van de Farao geprobeerd hen testrijdwagens van de Farao geprobeerd hen teachtervolgen.achtervolgen.Originele afbeelding vanOriginele afbeelding vande wagens van dede wagens van deFaraoFaraoExodus 14:23-28Exodus 14:23-28 ““De Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle paarden van deDe Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle paarden van deFarao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan, de zee in.Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan, de zee in.Tegen de morgenwake, richtte Jahwe vanuit de wolkkolom en de vuurzuil, zijn blikken opTegen de morgenwake, richtte Jahwe vanuit de wolkkolom en de vuurzuil, zijn blikken opde legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van dede legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van dewagens scheeflopen, zodat ze slechts met moeite vooruitkwamen. De Egyptenarenwagens scheeflopen, zodat ze slechts met moeite vooruitkwamen. De Egyptenarenriepen uit : “Laten we vluchten voor de Israëlieten, want Jahwe strijd vóór hen tégen ons.riepen uit : “Laten we vluchten voor de Israëlieten, want Jahwe strijd vóór hen tégen ons.Toen sprak Jahwe tot Mozes : “Strek uw hand uit over de zee, dan zal het waterToen sprak Jahwe tot Mozes : “Strek uw hand uit over de zee, dan zal het waterterugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners. ”Mozes strekteterugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners. ”Mozes strektezijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden vloeide de zee naar haarzijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden vloeide de zee naar haargewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegen-in vluchtten, dreef Jahwe hengewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegen-in vluchtten, dreef Jahwe henmidden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde de wagens en de wagen-midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde de wagens en de wagen-menners, heel de strijdmacht van de Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zeemenners, heel de strijdmacht van de Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zeeachterna was gegaan. Niet één bleef gespaard.achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard.””
 17. 17. Wyatt besloot dus op deze plaats te gaan duiken omWyatt besloot dus op deze plaats te gaan duiken omeens na te gaan wat er te zien was.eens na te gaan wat er te zien was.Raad eens wat hij heeft ontdekt …Raad eens wat hij heeft ontdekt …
 18. 18. De wielen van de wagens der EgyptenarenDe wielen van de wagens der Egyptenarendie verdronken tijdens de achtervolging …die verdronken tijdens de achtervolging …Er werden wielenEr werden wielengevonden, onderdelengevonden, onderdelenvan strijdwagens envan strijdwagens enmenselijke restenmenselijke restenalsook paarden-alsook paarden-kadavers. De duikerskadavers. De duikershebben eveneens dehebben eveneens deSaoedische kustSaoedische kustonderzocht, recht-onderzocht, recht-tegenover het strandtegenover het strandvan Nuweiba.van Nuweiba.
 19. 19. Van 1987 heeft Wyatt drie wielenVan 1987 heeft Wyatt drie wielenmet vier spaken gevonden, van verguldemet vier spaken gevonden, van verguldestrijdwagens.strijdwagens.Koraal groeit niet op goud, waardoor de specifieke vorm van deKoraal groeit niet op goud, waardoor de specifieke vorm van dewielen direkt te herkennen is. Het hout aan de binnenkant iswielen direkt te herkennen is. Het hout aan de binnenkant ishelemaal vergaan, waardoor het verplaatsen van zo’n wiel eenhelemaal vergaan, waardoor het verplaatsen van zo’n wiel eenerg fragiel werkje is.erg fragiel werkje is.Volgende expedities hopen nog dieper teVolgende expedities hopen nog dieper tekunnen gaan zoeken met afstands-bediendekunnen gaan zoeken met afstands-bediendecamera’s of met miniduikboten.camera’s of met miniduikboten.
 20. 20. Een met koraal overgroeid wagenwiel, onder waterEen met koraal overgroeid wagenwiel, onder watergefilmd voor de Saoedische kust, vertoont gelijkenissengefilmd voor de Saoedische kust, vertoont gelijkenissenmet de wielen van de strijdwagen gevonden in het grafmet de wielen van de strijdwagen gevonden in het grafvan Toutankhamon.van Toutankhamon.
 21. 21. Een wagenwiel met asEen wagenwiel met asoverdekt met koraal.overdekt met koraal.Exodus 14:25Exodus 14:25““Hij liet de wielen van de wagens scheeflopenHij liet de wielen van de wagens scheeflopenzodat ze slechts met moeite vooruit kwamenzodat ze slechts met moeite vooruit kwamen…”…”
 22. 22. Onder de talrijkeOnder de talrijkebeenderen die opbeenderen die opdeze site gevondendeze site gevondenwerden, is er eenwerden, is er een‘gemineraliseerd’‘gemineraliseerd’stuk, dat door hetstuk, dat door hetdepartementdepartementOsteologie van deOsteologie van deuniversiteit van Stock-universiteit van Stock-holm, geïdentificeerdholm, geïdentificeerdwerd als het rechterwerd als het rechterdijbeen van een mandijbeen van een manter grootte van 1.65 àter grootte van 1.65 à1.70 m. Omdat het1.70 m. Omdat hettotaal gefossiliseerdtotaal gefossiliseerdis, en de botstructuuris, en de botstructuurvolledig omgezetvolledig omgezetwerd in mineralen enwerd in mineralen enkoraal, is het nietkoraal, is het nietmogelijk de ouderdommogelijk de ouderdomte bepalen met dete bepalen met deradio-carbonradio-carbonmethode.methode.
 23. 23. De zuilen van koning Salomon.De zuilen van koning Salomon.In 1978, bij zijn eerste bezoek aan Nuweiba, vond Ron Wyatt inIn 1978, bij zijn eerste bezoek aan Nuweiba, vond Ron Wyatt inhet water een zuil in fenicische stijl. Jammer genoeg waren dehet water een zuil in fenicische stijl. Jammer genoeg waren deinscripties aangevreten door het water. De belangrijkheid vaninscripties aangevreten door het water. De belangrijkheid vandeze vondst werd pas duidelijk in 1984, toen een gelijkaardigedeze vondst werd pas duidelijk in 1984, toen een gelijkaardigegranieten zuil werd ontdekt aan de overkant op de Saoedischegranieten zuil werd ontdekt aan de overkant op de Saoedischekust. Op deze identieke fenicische zuil, waren de inscripties wélkust. Op deze identieke fenicische zuil, waren de inscripties wélintact gebleven.intact gebleven.
 24. 24. Ron Wyatt ondekte aldus de 2 pijlers die koningRon Wyatt ondekte aldus de 2 pijlers die koningSalomon op de beide oevers liet plaatsen terSalomon op de beide oevers liet plaatsen ternagedachtenis van de doortocht van de Rode Zee.nagedachtenis van de doortocht van de Rode Zee.De inscripties in fenicischeDe inscripties in fenicischetekens (oud Hebreeuws)tekens (oud Hebreeuws)bevatten de volgende woordenbevatten de volgende woorden: Mitsra: Mitsraïïm (Egypte), Salomon,m (Egypte), Salomon,Edom, dood, Pharao, Mozes,Edom, dood, Pharao, Mozes,et de Naam van deet de Naam van deAllerhoogste, en gaven aanAllerhoogste, en gaven aandat koning Salomon deze tweedat koning Salomon deze tweekolommen had laten oprichtenkolommen had laten oprichtenals herinnering aan het mirakelals herinnering aan het mirakelvan de doortocht door de Rodevan de doortocht door de RodeZee. De SaoedischeZee. De Saoedischeautoriteiten, bang vanautoriteiten, bang vanongewenste bezoekers, wildenongewenste bezoekers, wildengeen toeristen in deze regiogeen toeristen in deze regioen hebben deze zuilen hebben deze zuilweggehaald en vervangenweggehaald en vervangendoor een pilaar, op dezelfdedoor een pilaar, op dezelfdeplaats waar de zuil zichplaats waar de zuil zich
 25. 25. hebben ze de Rode Zeehebben ze de Rode Zeeovergestoken richting Saoedi-overgestoken richting Saoedi-Arabië, waar zich volgens deArabië, waar zich volgens dearcheologen, de berg Sinaïarcheologen, de berg SinaïbevindtbevindtVanafVanafhierhierwaar Mozes de 10waar Mozes de 10geboden heeftgeboden heeftontvangen.ontvangen.
 26. 26. Hebreeuwse inscripties gevonden inHebreeuwse inscripties gevonden inSaoedi-ArabiëSaoedi-Arabië
 27. 27. Verscheiden andere bewijsstukken kunnenVerscheiden andere bewijsstukken kunnenworden gevonden in Saoedi-Arabië,worden gevonden in Saoedi-Arabië,waaronder overblijfsels van het goudenwaaronder overblijfsels van het goudenkalf, van altaren en zuilen.kalf, van altaren en zuilen.
 28. 28. Exodus 17:6 “Ik zalExodus 17:6 “Ik zalginds, voor uwginds, voor uwogen, op een rotsogen, op een rotsstaan, op de Horeb.staan, op de Horeb.Sla op die rots : erSla op die rots : erzal waterzal wateruitstromen, zodat deuitstromen, zodat demensen kunnenmensen kunnendrinken."drinken."Zelfs de rots op de Horeb, waarvan de BijbelZelfs de rots op de Horeb, waarvan de Bijbelverhaalt, dat Mozes er met zijn staf op sloeg omverhaalt, dat Mozes er met zijn staf op sloeg omer water te doen uitstromen voor zijn volk !er water te doen uitstromen voor zijn volk !
 29. 29. Jammer genoegJammer genoegverspreiden de mediaverspreiden de mediadeze ware feitendeze ware feitenniet.niet.Men gelooft eerder het archeologisch bewijsmateriaaldan de feiten, zoals ze verteld worden in de Bijbel.From French into Dutch byFrom French into Dutch byPPPetjepol162923022010PPPetjepol162923022010

×