Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La nostra prioritat: els serveis

555 views

Published on

Documentació gràfica que va acompanyar el nostre acte informatiu del 3 de febrer de 2002 a la Fàbrica sobre la situació econòmica de l'Ajuntament i de quin seria la nostra política econòmica al poble.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La nostra prioritat: els serveis

 1. 1. La nostra prioritat:els serveis 3 de febrer 2012
 2. 2. La nostra prioritat: els serveis 3 de febrer 2012 1. Una “auditoria” parcial i interessadaParlarem de 2. Els deutes municipals reals 3. Compromisos pendents de pagament 4. Per què s’ha arribat a aquest punt? 5. La política econòmica de CiU i PP 6. La política econòmica d’Independents Esquerra 7. L’alternativa pressupostària dIndependents Esquerra
 3. 3. 1 Una “auditoria” parcial i interessadaUna auditoria és: Una auditoria NO és: L’examen de la situació  Un llistat poc rigorós de econòmica d’una societat fet factures i subvencions pendents per professionals qualificats, de pagar. a fi de donar-ne a conèixer  Un llistat que barreja factures, l’estat patrimonial, financer o bestretes rebudes a compte de funcionament. d’ingressos a cobrar, fiances i Definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis avals a retornar i riscos que no Catalans s’han de materialitzar amb una gestió acurada. Durant 6 mesos van fer un treball poc rigorós i sense gaire utilitat per a l’administració municipal que ha costat 15.000 €.
 4. 4. 1 Una “auditoria” parcial i interessadaPer conèixer l’estat econòmic,financer i de tresoreria, delAjuntament cal confrontar elsdeutes i compromisos pendents depagar amb els ingressos pendentsde cobrar, el DEURE amb l’HAVER. Fra Luca Pacioli (1.445 -1.517) Introductor del mètode comptable de la partida doble. “No hi ha partida sense contrapartida” CiU i PP han oblidat interessadament 2.100.000€ la part dels ingressos. (Pendent d’ingressar fins a juny de 2011)
 5. 5. 2 Els deutes municipals realsEl deute públic municipal és: Deute públic municipal NO és: El capital pendent  Obres realitzades i d’amortitzar dels préstecs serveis rebuts pendents de pagar als rebuts de tercers proveïdors 2.713.792 € (siguin entitats financeres, altres  Fiances i avals administracions, particulars, etc...) dipositats per obres 255.173 €  Bestretes rebudes A 31/12/2010 contra ingressos ferms pendents de cobrar 489.256 € 5.430.000 €  Riscos per processos judicials, niFont: Ministerio de Economia y Hacienda de España indemnitzacions perhttp://www.economiayhacienda.gob.es/es-ES/AdministracionElectronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx possibles incompliments de convenis urbanístics 2.587.000 €
 6. 6. 2 Els deutes municipals reals Keynes: (1883 -1946, Economista britànic. Considerat un dels més influents del Segle XX) "Quan un projecte públic beneficia les generacions futures és lògic repartir la càrrega del seu finançament entre la generació actual i les que vindran".Per això, tots els governs, també l’anteriorgovern municipal i l’anterior i l’anterior......demanen diners prestats a termini perfer inversions en infraestructurespúbliques que donen resposta a lesnecessitats dels seus ciutadans.
 7. 7. 2 Els deutes municipals realsEl govern d’Independents Esquerra i PSC 2003-11 va demanar crèditsper fer, i pagar, entre altres, les següents inversions principals quetambé comptaven amb d’altres fonts de finançament:  Ampliació Escola Ronçana  Xarxa Aigua Bonaire  Escola Bressol L’Alzina  Clavegueram el Rieral  Abastament Aigua Ter – LL.  Adequació piscina municipal  Rehabilitació Sant Simple  Carrer Pompeu Fabra  Camí del Gual i pas de  Accés Font del Bou vianants  Carrer del Mig  Camí del Serrat  Parc Infantil La Fàbrica  Camí de Salve Regina  Gespa Camp de Futbol  Urbanització de Can Feu  Habitatges socials  Urbanització de Torre del Gos
 8. 8. 2 Els deutes municipals realsLa llista anterior només arriba fins al 2007, per tant encarahi ha més: Ampliació Escola Bressol  Camí de Can Figueretes i L’Alzina accés de Can Barnils al barri Accés Can Sabater de Can Sabater Camí de Salve Regina davant  Plaça de Can Torras l’escola La Sagrera  Pla d’actuació al Tenes Plaça del CAP  ... Escola Bressol la Font del Rieral Biblioteca-Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonge Vehicle policia municipal
 9. 9. 2 Els deutes municipals reals Deute per càpita a 31/12/2010El deute dels pobles de la 1.200 €Vall del Tenes: 994,22 1.000 € 911,23 812,44 798,51“Santa Eulàlia té el deute 800 € per càpita 600 € 400 € més baix 200 €de tota la Vall del Tenes". 0€ Bigues i Lliçà Lliçà de Santa Riells dAmunt Vall Eulàlia de Ronçana Deute municipal en milers d’€ 7.039 14.273 5.800 5.453
 10. 10. 2 Els deutes municipals reals El que pagues a l’any dels crèditsLa prova del nou! que tens respecte el que ingresses de manera ordinària La càrrega financera en el tancament dels comptes de 2010 va ser del 14,52% El límit establert mantenint tos els serveis i per la llei és d’un creant nous. 25% Al pressupost de CiU i PP per al 2012 és d’un: 14,36%
 11. 11. 3 Compromisos pendents de pagament Compromisos pendents de pagar fins a juny de 2011 Recursos disponiblesObres realitzades i serveis Pendents d’ingressar fins a juny 2,10 M€ 2,7 M€rebuts pendents de pagar Confirming 0,15 M€ En tresoreria 0,44 M€ Previstos de juny a desembre 2011 Impostos, taxes i preus públics 1,90 M€ Per aportacions corrents d’altres administracions 1,40 M€ Per subvencions per obres d’inversió 0,60 M€ (Biblioteca, Plaça de Can Torras, Riu, etc...)
 12. 12. 3 Compromisos pendents de pagament “Els ingressos dels ajuntaments són més estables que els de la Generalitat perquè depenen menys de l’activitat econòmica i perquè els ajuntaments poden variar els seus impostos i taxes". Artur Mas. Recepció a l’Ajuntament de Santa Eulàlia, 27/01/2012Els ingressos de la construcció suposen el 2,86% dels ingressos ordinaris. 175.000 €Els ingressos de les activitats econòmiques són el 2,16% dels ingressos ordinaris 133.000 €Els ingressos per transaccions immobiliàries signifiquen el 3,26% dels ingressos ordinaris. 199.000 €
 13. 13. 4 Perquè hem arribat a aquest punt?Les actuacions i omissions del govern de CiU iPP ens porten a pensar que ha estat perquè...  CiU i PP volen mantenir un clima de crispació  CiU i PP volen fer creure que hem gestionat malament  CiU i PP volen ficar la por al cos de la gent  CiU i PP s’afegeixen al corrent general: “tot està en crisi”  CiU i PP volen justificar la seva ineficàcia i inexperiència.  CiU i PP volen amagar les seves prioritats i els seus veritables interessos. “Els optimistes tenim projectes, els pessimistes tenen excuses”
 14. 14. 5 Polítiques econòmiques CiU + PP Això han fet CiU i PP i ha suposat:  Allargar els crèdits existents amb el BBVA fins a 10 anysRefinançament del  Augmentant el tipus dinterès que paguem per ells un 2,32%deute? de mitjana  En definitiva, al final haurem de pagar en interessos més de 300.000€ més per aquests crèdits
 15. 15. 5 Polítiques econòmiques CiU + PP Suprimir serveis  BUSRetallades de Externalitzar serveisserveis?  Recaptació  Clavegueram  Jardineria Privatitzar serveis  Pinedes del Castellet
 16. 16. 5 Polítiques econòmiques CiU + PP  Nova Taxa de clavegueram 100 €/any als veïns 200 €/any a comerços i industriesCarregant els  Asfaltat carrers Font d’Abrilcostos als veïns? 100% pels veïns  Augmentant les quotes de l’escola bressol als veïns del poble i baixant-la als d’altres municipis  Franges de protecció d’incendis 50% als veïns  Escombraries, incrementant la taxa quan baixen els costos
 17. 17. 5 Polítiques econòmiques CiU + PP  Han contractat més administratius, més personal deOptimitzar els la brigada, més policia,... I han incrementat la dedicaciórecursos horària.econòmics?  Han augmentat la despesa dels regidors del govern en 50.000 €. Només en telèfon els regidors de govern gastaran 4.000 €, el doble que abans. Per fer menys feina necessiten més gent i més despesa, la productivitat de l’ajuntament baixa i, per força, l’eficiència de l’administració disminueix
 18. 18. 6 La política econòmica d’Independents EsquerraRefinançament del No, si les condicions són pitjors. Obtenir finançament perdeute? gestionar el desfasament entre pagaments a realitzar i ingressos a cobrar. No externalitzar ni privatitzar serveis que ja estem fent deRetallades de manera habitual amb els recursos existentsserveis?  BUS: ajustant horaris, parades, recorregut  Clavegueram  Pinedes del Castellet  Recaptació
 19. 19. 6 La política econòmica d’Independents Esquerra Pagar-lo amb impostosCarregar els costos generals més distributiusals veïns? segons la riquesa de cada família Major productivitat del personal existent, algun ajust de personal en serveis ara ambOptimitzar els menys volum de treball:recursos econòmics? urbanisme, activitats,... No augmentar la despesa de l’equip de govern Fer més amb menys
 20. 20. 7 L’alternativa pressupostària d’Independents Esquerra  Pagar les inversions a crèdit per distribuir la càrrega financera adequadament en el temps.  Aquest crèdit no seria superior als 400.000 €, per tal d’anar reduint el deute.Per la  Optaríem a subvencions alternatives a lesbanda dels disminucions practicades pel govern de laingressos Generalitat -en mans de CiU i amb suport del PP- a les escoles bressol (línea oberta per la Diputació de Barcelona)  Negociaríem l’ingrés efectiu de les aportacions pactades en ferm amb altres administracions: Riu, clavegueram, etc...
 21. 21. 7 L’alternativa pressupostària d’Independents Esquerra  Mantindríem els servei de Bus cercant un menor cost i major ús mitjançant uns 130.000€ dels recursos ordinaris.Per la  Mantindrem i milloraríem amb elsbanda de recursos ordinaris el clavegueram delles municipi.despeses  Milloraríem els serveis de lleure de Pinedes del Castellet.  Seguiríem aportant el 0,7% del pressupost municipal a solidaritat amb el tercer món.
 22. 22. 7 L’alternativa pressupostària d’Independents Esquerra Per millorar la qualitat de vida al poble Plaça de la Sala 40.000 € Camí de vianants del Gual a Sant Cristòfol 30.000 €Per la Millores a les parades del BUS 24.000 €banda de Treballs previs a la construcció del Casal de Joves 12.000 €la inversió Per promoure l’activitat econòmica Oficina per a la promoció d’iniciatives 29.000 € empresarials Per aprofitar la feina feta i protegir el medi Tenir sobre la taula els projectes fets per connectar el clavegueram de Primavera Ametllers a la xarxa de forma definitiva
 23. 23. Volem, i podem, seguir transformant Santa Eulàlia de mica en mica per fer un poble socialmentcohesionat amb serveis per tothom Si es deixen de banda els retrets i la prepotència ajudareml’actual govern a fer-ho trobant les solucions més adequades.
 24. 24. Els vostres regidors d’Independents Esquerra som a lavostra disposició els:dimarts de 18:00 a 20:00 i dijous de 9:00 a 11:00a les oficines de davant de l’ajuntament. www.gentdesantaeulalia.cat

×