Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
15 sifatmanusiadalam Al-Quran
cukupsudah…
fitrahinsanikitamemangtidakpernahcukupuntukmembawakitamenujujannahNya.
tidakcuku...
kelima, manusiaitu BERSEDIH HATI
“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasranidan orangorang S...
“Katakanlah: “KalauseandainyakamumenguasaiperbendaharaanperbendaharaanrahmatTuhanku, niscayaperbendaharaanitukamutahan,
ka...
tetapberadadalamketaatandisini, berartibersegeramenyambutamal-amalkebaikan.
Mungkinsepertisyair yang dilantunkan Abdullah ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15 sifat manusia dalam qur'an

348 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

15 sifat manusia dalam qur'an

  1. 1. 15 sifatmanusiadalam Al-Quran cukupsudah… fitrahinsanikitamemangtidakpernahcukupuntukmembawakitamenujujannahNya. tidakcukuphanyamenjadi “manusiabiasa” untukberlaridanberlombamenujutSyurga. Karenasifatdasarmanusia yang dikaruniakan Allah kepadakita, sungguh, sungguhhinalagidina!!! makhlukapalagi yang beranimemikulamanah yang gunungdanlangitmenolaknyaselainmanusia!? makhlukapalagi yang dikatakanTuhanpenciptanyaselaluberadadalamkerugiankecuali orangorang tertentusaja!? Benarlahumar yang berkata “ya Allah, Engkaumuliakan kami denganimandanislam” Sungguhjikabukankarenakeduanya, makacelakalahmanusia Mari kitatelusuri, apa kata al-Quran tentangmakhluk yang bernamamanusiaini… pertama, manusiaitu LEMAH “Allah hendakmemberikankeringanankepadamu danmanusiadijadikanbersifatlemah” (Q.S. Annisa; 28) kedua, manusiaitu GAMPANG TERPERDAYA “Haimanusia, apakah yang telahmemperdayakankamu (berbuatdurhaka) terhadapTuhanmu Yang MahaPemurah” (Q.S Al-Infithar : 6) ketiga, manusiaitu LALAI “Bermegah-megahantelahmelalaikankamu” (Q.S At-takaatsur 1) keempatmanusiaitu PENAKUT / GAMPANG KHAWATIR “Dan sungguhakan Kami berikancobaankepadamu, dengansedikitketakutan, kelaparan, kekuranganharta, jiwadanbuah-buahan.Dan berikanlahberitagembirakepada orang-orang yang sabar.” (Q.S Al-Baqarah 155)
  2. 2. kelima, manusiaitu BERSEDIH HATI “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasranidan orangorang Shabiin, siapasajadiantaramereka yang benar-benarberimankepada Allah , harikemudiandanberamalsaleh, merekaakanmenerimapahaladariTuhanmereka, tidakadakekhawatirankepadamereka, dantidak (pula) merekabersedihhati” (Q.S Al Baqarah: 62) keenam, manusiaitu TERGESA-GESA Dan manusiamendoauntukkejahatansebagaimanaiamendoauntukkebaikan. Dan adalahmanusiabersifattergesa-gesa. (Al-Isra’ 11) ketujuh, manusiaitu SUKA MEMBANTAH “Diatelahmenciptakanmanusiadarimani, tiba-tibaiamenjadipembantah yang nyata.” (Q.S. anNahl 4) kedepalan, manusiaitu SUKA BERLEBIH-LEBIHAN “Dan apabilamanusiaditimpabahayadiaberdoakepada Kami dalamkeadaanberbaring, dudukatauberdiri, tetapisetelah Kami hilangkanbahayaitudaripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olahdiatidakpernahberdoakepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telahmenimpanya. Begitulah orang-orang yang melampauibatas itumemandangbaikapa yang selalumerekakerjakan.” (Q.S Yunus : 12) “Ketahuilah!Sesungguhnyamanusiabenar-benarmelampauibatas” (Q.S al-Alaq : 6) kesembilan, manusiaitu PELUPA “Dan apabilamanusiaituditimpakemudharatan, diamemohon (pertolongan) kepadaTuhannyadengankembalikepada-Nya; kemudianapabilaTuhanmemberikannikmatNyakepadanyalupalahdiaakankemudharatan yang pernahdiaberdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelumitu, dandiamengada-adakansekutu-sekutubagi Allah untukmenyesatkan (manusia) darijalan-Nya. Katakanlah: “Bersenangsenanglahdengankekafiranmuitusementarawaktu; sesungguhnyakamutermasukpenghunineraka.” (Q.S Az-Zumar : 8 ) kesepuluh, manusiaitu SUKA BERKELUH-KESAH “Apabilaiaditimpakesusahaniaberkeluhkesah” (Q.S Al Ma’arij : 20) “Manusiatidakjemumemohonkebaikan, danjikamerekaditimpamalapetakadiamenjadiputusasalagiputusharapan.” (Q.S Al-Fushshilat : 20) “Dan apabila Kami berikankesenangankepadamanusianiscayaberpalinglahdia; danmembelakangdengansikap yang sombong; danapabiladiaditimpakesusahanniscayadiaberputusasa” (al-Isra’ 83) kesebelas, manusiaitu KIKIR
  3. 3. “Katakanlah: “KalauseandainyakamumenguasaiperbendaharaanperbendaharaanrahmatTuhanku, niscayaperbendaharaanitukamutahan, karenatakutmembelanjakannya.” Dan adalahmanusiaitusangatkikir.” (Q.S. Al-Isra’ : 100) keduabelas, manusiaitu SUKA MENGKUFURI NIKMAT Dan merekamenjadikansebahagiandarihamba-hamba-NyasebagaibahagiandaripadaNya.Sesungguhnyamanusiaitubenar-benarpengingkar yang nyata (terhadaprahmat Allah). (Q.S. Az-Zukhruf : 15) sesungguhnyamanusiaitusangatingkar, tidakberterimakasihkepadaTuhannya, (Q.S. al-’Aadiyaat : 6) ketigabelas, manusiaitu DZALIM dan BODOH “Sesungguhnya Kami telahmengemukakanamanat[1233] kepadalangit, bumidangununggunung, makasemuanyaengganuntukmemikulamanatitudanmerekakhawatirakanmengkhianatinya, dandipikullahamanatituolehmanusia. Sesungguhnyamanusiaituamatzalimdanamatbodoh, ” (Q.S al-Ahzab : 72) keempatbelas, manusiaitu SUKA MENURUTI PRASANGKANYA “Dan kebanyakanmerekatidakmengikutikecualipersangkaansaja.Sesungguhnyapersangkaanitutidakse dikitpunbergunauntukmencapaikebenaran.Sesungguhnya Allah MahaMengetahuiapa yang merekakerjakan.” (Q.S Yunus 36) kelimabelas, manusiaitu SUKA BERANGAN-ANGAN “Orang-orang munafikitumemanggilmereka (orang-orang mukmin) serayaberkata: “Bukankah kami dahulubersama-samadengankamu?” Merekamenjawab: “Benar, tetapikamumencelakakandirimusendiridanmenunggu (kehancuran kami) dan kamuraguragusertaditipuolehanganangankosongsehinggadatanglahketetapanAllah;dankamutelahditiputerhadap Allah oleh (syaitan) yang amatpenipu.” (Q.S al Hadid 72) yah… itulah 15 sifatmanusia yang disebutkandalam al-Quran. Mengerikanbukan?Adapunislam, sudahmemberikansolusiuntuksegalasifatburukmanusiaini. Sungguhnikmatimandanislaminibukanlahsesuatu yang kitadapatdenganmurah!!! solusipertama, tetapberpegangteguhkepadatali agama danpetunjuk-petunjukdari Allah Kami berfirman: “Turunlahkamusemuanyadarisurgaitu! Kemudianjikadatangpetunjuk-Ku kepadamu, makabarangsiapa yang mengikutipetunjuk-Ku, niscayatidakadakekhawatiranatasmereka, dantidak (pula) merekabersedihhati.” (Q.S alBaqarah : 38) solusikedua, tetapberadadalamketaatansesulitapapunsituasi yang melanda
  4. 4. tetapberadadalamketaatandisini, berartibersegeramenyambutamal-amalkebaikan. Mungkinsepertisyair yang dilantunkan Abdullah bin Rawahahuntukmengembalikansemangatnyasaatnyalinyamulaiciut di perangmut’ahketikadua orang sahabatnya yang jugakomandanpasukanpergimendahuluinya. “wahaijiwa, jikasyurgasudah di depanmatamengapaengkauragumeraihnya” pun Allah berfirman “Dan bersegeralahkamukepadaampunandariTuhanmudankepadasurga yang luasnyaseluaslangitdanbumi yang disediakanuntuk orang-orang yang bertakwa,” (Q.S. Ali Imran : 133) solusiketiga, jagakeimanankita adalahhal yang wajar, imanseseorangnaikturundanberfluktuatif. Samamungkinseperti yang dikhawatirkansahabatHanzalah, ketikaia curhat kepadaabuBakarbahwaiatermasuk orang yang celaka. Mengapademikian?karenaiamerasaImannyaturunketikajauhdariRasulullah. Ternyataitu pula yang dirasakanlelakidenganimantanparetakitu.HingamerekaberduaakhirnyamenghadapRasulullah.M endengarpermasalahnmereka, Rasulullahhanyatersenyumdanmenjawab, “selangkah demi selangkahHanzalah!” Tetapisungguh, imanseorangmukmin yang baik, akantetapmemiliki trend yang menanjak. Disinilahmungkinloyalitaskitakepada Allah diuji.Apakahkitabisa, belajarmencintai Allah diatassegalasesuatu, belajarmencintaisesuatukarena Allah, sertabelajarmembencikekufuran!!! solusikeempat, Berjama’ah manusiaitulemahketikasendiridankuatketikaberjama’ah. Adakah yang meragukannya? DisarikandarikajianshubuhMabitAshabul Quran Masjid Salman ITB, 16 Muharram 1431

×