Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Handout_demo_2010_05_20_Szeged_Sutka_Irén

1,181 views

Published on

Az eTanulás Szakmai Kollégium 2010. május 20-i szegedi rendezvényén elhangzott egyik előadás handoutja, Sutka Irén: Tudod-e, hogy? Kollaboratív tudásépítés - wiki alapon.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Handout_demo_2010_05_20_Szeged_Sutka_Irén

  1. 1. eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. Tudod-e, hogy…? Kollaboratív tudásépítés – wiki alapon Sutka Irén könyvtáros-tanár, oktatásinformatikus Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye www.vasvari.hu E-mail: inczi.s@gmail.com Szakmai blog: http://blog.sulinet.hu/tudodehogy/ -1-
  2. 2. eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. I. EGY KIS ELMÉLET Szinonim fogalmak - CSCL = Computer-Supported Collaborative Learning - számítógéppel segített kollaboratív tanulás - „szetelés” - számítógépes együtt tanulás Mire jó és mire nem? - Nem egy jól körülhatárolt tananyag megtanulására való - Cél: egy-egy témával kapcsolatban közös kutatás és kommunikáció révén a diákok maguk építsék fel tudásukat. - A tanár ebben a folyamatban csak segítőtárs és nem irányító. Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői - együtt munkálkodás egy közös téma vagy feladat kapcsán - elhárulnak az együttműködés térbeli és időbeli akadályai - alkalmas komplex problémahelyzetek demonstrálására - eszközök széles választékának biztosítása A lényeg - A kollaboratív, azaz az együttműködést segítő folyamatok. - Kreatív alkotási környezet. - A tanulás, a tudásalkotás a tanulók közötti interakciók segítségével jön létre. Interakciók - eszmecsere - érvek, ellenérvek - együttműködés - építő jellegű kritika - kérdések megfogalmazása - konszenzus - gondolatok, vélemények hangoztatása, ütköztetése Online kommunikáció - csevegés - közös mappa - levelezőlista - dokumentum-feltöltés és –tárolás - fórum - verziókövetés - faliújság - ötletelés - szavazás - strukturálás - vélemény-nyilvánítás Kutatási hipotézis - Az aktív részvétel az interakciókban elősegíti a hatékonyabb tanulást! - Ezzel a kutatási témával foglalkozik a nemzetközi KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory) projekt (2006-2011) hármas számú esettanulmánya (Kárpáti Andrea, Dorner Helga). -2-
  3. 3. eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. II. ÉS A GYAKORLAT Miért éppen wiki? A wiki filozófiája - A lapok létrehozásának és javításának gyorsasága, egyszerűsége a wiki technológia egyik legfontosabb jellemzője. - A wikik inkább könnyítik a hibák javítását, mintsem hogy megnehezítsék az elkövetésüket. A wiki nyújtotta lehetőségek - Lehetővé teszi, hogy a szerkesztők (általános esetben bárki) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon tartalmat módosítsanak. - Folyamatos párbeszéd biztosítása az olvasók és a szerkesztők számára (vitalap fül = discussion). - Minden mentéshez tartozik egy link, dátummal, időponttal, a szerkesztő nevével vagy IP- címével. - Így könnyen követhető, ki milyen tartalmat adott hozzá, milyen változtatást végzett, szükség esetén bármelyik állapot egy kattintással visszaállítható (laptörténet fül = history). A projekt célja A www.tudodehogy.hu wiki alapú weboldal létrehozásával: - lehetőséget biztosítani az érdeklődő diákoknak kollaboratív tudásépítésre - az általuk választott vagy a tanár által kijelölt témákban. Célcsoport és munkaformák - Elsősorban - de nem kizárólagosan - az 5-12. évfolyamos korosztály, iskolatípustól függetlenül. - A diákok egyénileg vagy csoportokban dolgozhatnak, regisztráció után. Diákok feladata - kérdéseket tegyenek fel, amiket mások megválaszolhatnak - kérdéseket tegyenek fel, és azokat megválaszolják - megválaszolják mások kérdéseit - kommentálják, javítsák, egészítsék ki, értékeljék mások kérdéseit/válaszait. -3-
  4. 4. eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. Követelmények - Érdekesek, gondolkodtatóak, újszerűek legyenek! (Lehetőleg ne csak tényekre, adatokra vonatkozzanak.) - Lehetőség szerint képeket, hangokat, animációkat, videókat tartalmazzanak – de saját készítésűeket! - Csak a saját illusztrációk mellett alkalmazhatnak szabadon felhasználhatóakat, indokolt esetben. Szabályok - a wiki használatának szabályait egyértelművé kell tenni minden használó számára - ezeket következetesen be kell tartatni - a tanulók anyagai moderátori jóváhagyás után válnak publikussá - A „Tudod-e, hogy?” wiki konkrét szabályai még kidolgozás alatt vannak! Tanári kihívások - a feldolgozható témák összegyűjtése és kiválasztása - segítségnyújtás a háttéranyagok összeszedésében - az egyes tantárgyak közötti integráció megteremtése. Alkalmazási lehetőségei - 1-2 órás tanórai időkeretben, megadott témakörben valamennyi tanuló által megírandó anyagok - érdeklődő tanulókkal tanárón kívüli tevékenység (tehetséggondozás!) - témanapok, témahetek, több hetes projektek keretében megvalósuló tudásépítés Fejleszteni kívánt kompetenciák - Az anyagok szöveges részének elkészítése és feltöltése során fejlődik a szövegértés- szövegalkotási, nyelvi, matematikai-logikai, valamint a digitális kompetencia. - A weblap-készítés, az animációk, a digitális fényképek vagy videók készítése során fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. - A csoporton belüli és az azok közötti együttműködés, probléma-megoldás, az internetes kommunikáció sokféle formájának használatával fejlődik a szociális kompetencia és a kommunikációs kompetencia. Tanári kompetenciák - Kollaboratív platformok használatának felhasználói szintű ismerete. - A tudásépítő felfogással összhangban áll, ha a diákokkal együtt fedezzük fel a kiválasztott platform által kínált lehetőségeket. Minimálisan szükséges eszközök További ajánlott eszközök multimédiás személyi számítógép képdigitalizáló (szkenner) (ideális esetben notebook) wiki szoftver webkamera vagy videokamera digitális fényképezőgép mikrofon képszerkesztő szoftver hang- és videoszerkesztő program internet hozzáférés animáció-készítő ill. rajzolóprogram -4-
  5. 5. eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. Korlátok nélkül - A meglévő eszközökön kívül különleges eszközöket nem vagy csak minimális mértékben igényel. - Lehetőséget ad a több tantárgyat átfogó ismeretek integrálására, nem kötődik kötelezően egy-egy tanóra, illetve tantárgy anyagához. Komplex fejlesztés - Alkalmas a különböző kompetenciák integrált, komplex tevékenységen belüli fejlesztésére - Az elkészített produktumok értékelésével fejleszthető a kritikai (és önkritikai!) érzék, a mások munkájának megbecsülése és értékelés (kapcsolat a szociális kompetenciákkal). - Támogatja a kooperatív csoportmunkát, de a témaválasztástól és eszközöktől függően differenciálási lehetőséget is biztosít a résztvevő diákok között. Hatékonyságának kulcsa - Az IKT eszközök használata és a többirányú tevékenység összefogása révén jelentős motivációs hatással bír, megköveteli és biztosítja a diákok aktív részvételét a munkában. - Olyan virtuális közösségek jöhetnek létre, amelyeknek tagjait a közös érdeklődés, kreatív együtt gondolkodás köti össze. Alternatíva A tudásbázis-építés izgalmas alternatívaként szolgálhat a számítógép/Internet-használat öncélú formáival szemben, miközben a tanulók szinte észrevétlenül jutnak új ismeretek birtokába. Netgeneráció – Prensky (2001) szerint „Most egy olyan új generáció áll előttünk, amelynek gondolkodási képességei roppantul különböznek elődeiktől – ők a digitális bennszülöttek.” „Diákjaink „anyanyelvi” szinten beszélik a számítógépek, a videojátékok és az Internet digitális nyelvét.” Netgeneráció 2010 kutatás - a magyarországi helyzet - Készítette: Fehér Péter PhD (ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Informatika Tanszék, Budapest) és Hornyák Judit (Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest) - Két online kérdőíves felmérés: Tenegen felmérés, 2009 november (1089 fő) és Netgeneráció 2010 - 43 oktatási intézmény 994 diákja körében, 2010 március -5-
  6. 6. eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. Következtetés A Prensky-féle elgondoláshoz képest az eltérést nem a digitális eszközök hiánya okozza, sokkal inkább magyarázható az alábbi tényezőkkel: attitűd, tudáshiány, érdektelenség, motiváció hiánya. Lehetséges lépések tanári (mentori) oldalról Lehetséges lépések tanulói oldalról - Wiki szoftver kiválasztása, letöltése, - Regisztráció (névvel, iskolával, egyéni vagy telepítése iskolai vagy egyéb szerverre. csoportos) - A wiki testreszabása, beállításainak - Alkalmas kérdések kitalálása megadása. - Illusztrációk (kép, animáció, video- vagy hanganyag) - A wiki-szerkesztés lépéseinek elkészítése/felvétele elsajátítása. - Illusztrációk számítógépre való letöltése, válogatása, - Jogosultságok kiosztása szerkesztése (admin, mentortanárok, tanulók). - A bejegyzés begépelése, illusztráció csatolása, - Néhány mintakérdés feltöltése. beküldés (publikálás) - a wiki-szerkesztés - A tanulók számára a weblap lépéseinek elsajátítása. elérhetőségének megadása. - Kérdések megválaszolása - A feladatok meghatározása a tanulók - Saját kérdésekre adott válaszok, hozzászólások számára, szabályok ismertetése. (kommentek) figyelése, reagálás - Folyamatos figyelemmel kísérés, - Mások kérdésein való gondolkodás, válaszadás moderálás - Egymás anyagaihoz kritikus és/vagy építő jellegű megjegyzések fűzése - Szavazás „A hét kérdése/válasza” témában - Töprengés újabb „alkalmas” kérdéseken. Motiváció - A tanulóra ösztönző hatású, amikor saját produktumát látja az interneten. - Olvashatja a visszajelzéseket munkájáról. - Figyeli, értékeli a kérdéseire adott válaszokat. - Aktívan részt vesz és felelősséget vállal a közösség munkájában. Értékelés - egy lehetséges szempontsor - Témaválasztás - Audiovizuális tartalom - Tartalmi megvalósítás - Hang, kép és szöveg összhangja - Nyelvhelyesség - Aktivitás az online kommunikációban Várható eredmények - Szakmai blog a témáról: http://blog.sulinet.hu/tudodehogy/ - egy tanulók által közösen épített, tematikus kérdezz-felelek wiki - tanári/diák segédkönyv konkrét gyakorlati tanácsokkal Megvalósítás - (PHP és MySQL támogatással rendelkező) tárhely - domain név regisztrálása (opcionális) - wiki szoftverek összehasonlítása: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software - 44 féle http://www.wikimatrix.org/ - 124 féle - választott wiki szoftver: MediaWiki -6-
  7. 7. eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. MediaWiki - www.mediawiki.org - PHP programozási nyelven íródott, szabad szoftverű wikicsomag - a Wikipediához készült, manapság már a Wikimedia Alapítvány több projektje, és más wikik is használják Az elkészült tesztoldal III. ÚJDONSÁG? Hazai példák - Jelenleg elsősorban a felsőoktatásban használatos, elterjedését gátolja, hogy sok intézmény részesíti előnyben az eLearning rendszereket (pl. Moodle) - Wiki platformon megvalósított információs bázist és blogot működtet pl. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara: http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_hu/index.php/Nyit%C3%B3lap - Könyvtárakkal, könyvekkel, olvasással kapcsolatos wiki alapú tudástár (tesztoldal), elsősorban a szakmai közönségnek: http://konyvtar.hu/ 7
  8. 8. eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. - SuliWiki: a projekt célja, egy wiki motorokkal és más, tisztán szabad szoftverekkel megvalósított nyílt és szabad oktatási anyag megvalósítása, mely elsősorban, de nem kizárólag az érettségi lexikális követelményeit fedi le oly módon, hogy a főlapok tömören és lineárisan bejárhatók legyenek: http://szabadiskola.org/w/start Diákwikik a világban - Tanulók által tanulóknak készített jelentős wikire egyelőre csak külföldi példák vannak. - Mindenképpen izgalmas kihívást jelentene, és bőséges tapasztalattal szolgálhatna a módszer magyarországi kipróbálása. Kidpedia - The best encyclopedia for kids, by kids Mattawan Consolidated Schools, Michigan: http://www.kidpedia.info Kidipedia - Ein Wiki von Kids für Kids - Die Universität Duisburg-Essen: http://www.kidipedia.de) - Főoldalon a hét cikke – Beitrag der Woche A továbbfejlesztés lehetőségei - A kipróbálás tapasztalatainak függvényében a www.tudodehogy.hu országos tudásbázissá válhat. - Több mentortanár összehangolt munkája szükséges a kontrollált, színvonalas működéshez. - Széleskörű használata esetén érdemes a nyelvi korlátokon átlépni, azaz idegen nyelv(ek)re (angol, német stb.) lefordítani egyes tartalmakat. IV. FELHASZNÁLT IRODALOM - Dorner Helga (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben – a tudásépítő interakciók elemzése, Multimédia az oktatásban konferencia, http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/55_DornerHelga.pdf - Fehér Péter (2001): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás http://edutech.elte.hu/multiped/szst_01/szst_01.pdf - Fehér Péter (2010): DIGITÁLIS MESÉK – „DIGITÁLIS PAPÍRON". In: IKT - MOZAIK. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. Szerk.: Kőrösné Mikis Márta, OFI. - Hunya Márta: Kollaboratív oktatási környezetek: http://edutech.elte.hu/multiped/szst_09/szst_09.pdf - Fehér Péter – Hornyák Judit (2010): Mítosz vagy valóság? A netgeneráció jellemzői Magyarországon (VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. V. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönettel tartozom Fehér Péter PhD kollégámnak, valamint az Educatio Kht. munkatársainak, hogy munkám során segítő tanácsokkal láttak el. Az előadás során látott prezentáció letölthető az Educatio Nonprofit Kft. eTanulás Szakmai Kollégium projektjének hivatalos honlapjáról: http://www.sulinet.hu/sulinettan/. A rajzok forrása: http://www.free-power-point-templates.com. A gyerekek fényképeit Fehér Péter PhD bocsátotta rendelkezésemre. Köszönöm! 8

×