Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DIVENDRES21 de setembre de 2012  Igualada                                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TimbaPreneur de la Fira d'Igualada a La Veu de l'Anoia

317 views

Published on

Sobre la TimbaPreneur, organizada por inPreneur, el viernes, 28-9, a las 18:30 en Fira de Igualada

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TimbaPreneur de la Fira d'Igualada a La Veu de l'Anoia

 1. 1. DIVENDRES21 de setembre de 2012 Igualada WWW.VEUANOIA.CAT D E L’A N O I A 15inPreneur fomentarà l’emprenedoria amb PERE PRATuna original sessió de jocs de taula a la Fira Ai el consumREDACCIÓ / LA VEUConèixer i fomentar les compe- Durant molts anys el consum in- comerç detallista que elaboratències dels emprenedors per tern ha estat el motor de l’eco- la Generalitat destaca que a lesmitjà de jocs taula. Aquesta és la nomia. S’incitava a gastar. De- grans superfícies de Catalunyaproposta que prepara inPreneur, ien que fent-ho s’anava millor. I durant el 2011 les vendes d’arti-empresa dedicada a la dinamitza- molts s’ho van creure. I si falta- cles d’alimentació van caure qua-ció d’organitzacions, per a la Fira ven diners, arribava tot el crèdit si amb el mateix percentatge quede Setembre d’Igualada. La inici- que fes falta. Només calia tenir la resta de productes. Les gransativa, que duu per nom TimbaPre- una feina. Sense treballar massa superfícies perden protagonis-neur, tindrà lloc el divendres 28 de hi havia qui guanyava molts di- me enfront d’altres formats méssetembre, des de les 18.30 fins a ners. Ara diuen que n’hi ha molt integrats en la trama urbana. Aixíles 20.00 hores a Fira d’Igualada. de “guardat” a l’espera de que hi s’estalvien despeses de cotxe i aLa TimbaPreneur reunirà 30 per- hagin noves oportunitats. Però més es pot socialitzar amb veïnssones que es dividiran en 6 tau- de moment en lloc d’opcions on i coneguts. La botiga tradicionalles. En cadascuna d’elles s’hi invertir només hi ha “bandolers” manté una quota del 25%. Peròplantejarà un joc de taula (amb que estan a la que salta per es- amb la baixada de vendes acu-cartes, daus, etc.) que servirà per Ramon Costa i Albert Riba van fundar l’any passat inPreneur. quilar a qui badi. Per això ningú mulades en els darrers anys (entreballar una de les competènci- està tranquil amb els estalvis. alguns productes prop del 40%)es que ha de tenir una persona algunes setmanes. Fomenta la in- tació i acompanyament als equips Saben el que ha costat acon- molts són els comerços que s’hoemprenedora. Els jocs estaran traemprenedoria –també anome- directius, de formació (seminaris, seguir-los i quants els cobegen passen malament.dirigits pels tres dynamic partners nada emprenedoria corporativa- i tallers, conferències, jocs...) i d’in- (impostos, preferents, familiars Per atreure clients s’ajustend’inPreneur, Ramon Costa, Albert està especialitzada en activar el cubació de projectes. necessitats, borsa, fallides, im- preus, es fan promocions, llan-Riba i Oriol Ripoll, que al final de talent ocult existent dins d’empre- En menys d’un any, aquesta em- pagats, robatoris...) Amb aquest çaments continuats de nousla sessió faran una reflexió sobre ses i organitzacions, fent que en presa igualada ja ha ofert els seus panorama molts es pregunten productes i publicitat massivacadascuna de les competències elles hi aflorin els emprenedors serveis a organitzacions com el què cal fer. Actuar amb inteŀligèn- per orientar i incentivar el con-proposades. Els interessats en interns (intraemprenedors) capa- FB Barcelona (secció d’hand- cia recomana prudència i resistir. sum. Però són estratègies queprendre part en aquesta activi- ços de gestionar el canvi. Els seus bol), el RCE Español, Creu Roja Mirar d’adaptar-se a una situació no funcionen com abans. Algunstat poden apuntar-se escrivint al socis parteixen de la base que, en Catalunya, Foment del Treball que durarà molt de temps. establiments han d’incorporarcorreu-e mail@inpreneur.com fins un món altament canviant, les or- o la Fundació Isidre Esteve; i a Així la crisi està canviant els com- articles més econòmics per ferque s’arribi a les 30 places seguint ganitzacions no poden aturar-se empreses com Catalunya Cai- portaments de la societat. A les front a la competència creixent.l’estricte ordre d’inscripció. Les si volen seguir vives. L’objectiu xa, Urgo Medical, Laboratorios empreses hom s’ha adonat de Els joves, que sempre ha estatTimbaPreneur és un dels serveis d’inPreneur, doncs, és ajudar-les Zambon o Mutua Universal. En la importància de l’efectiu i s’exi- un segment consumista -comque inPreneur ofereix a empreses a mantenir-se en moviment incul- un àmbit més proper, inPreneur geix ajustar-se als preus. Tothom ara majoritàriament han de viureper fomentar i reflexionar sobre cant-hi l’esperit emprenedor que imparteix seminaris formatius al vol assegurar els pagaments. I a amb diners que els donen, peròl’actitud intraemprenedora. les permeti desenvolupar nous viver d’empreses Ignova Tecno- les llars les coses no són molt di- no es guanyen – veuen com uninPreneur, fundada el 2011 pels productes per als mercats, crear espai i a la Unió Empresarial de ferents. Tenir un pressupost més luxe els productes emocionals, laigualadins Albert Riba i Ramon nous serveis per als clients, adop- l’Anoia, a més de col·laborar amb reduït obliga a una millor admi- moda, el mobiliari, la decoració iCosta, és una dinamitzadora d’or- tar noves estructures de treball l’empresa de formació Ceina i en nistració. I es compra menys fins i tot la cultura. I els cotxes iganitzacions, tal i com ja us va ex- i incorporar noves actituds. Per projectes del Consell Comarcal i per cada tiquet, però amb més l’habitatge són senzillament ina-plicar La Veu en un reportatge fa fer-ho, ofereixen serveis d’orien- de TICAnoia. freqüència. Es disposa de més bastables si no tenen treball. temps i es dedica a informar-se, La pujada de l’IVA ha fet que al-L’octubre, programa formatiu d’habilitats directives per a dones a cercar oportunitats, nous pro- guns productes i serveis hagin fet ductes, nous establiments i nous un salt espectacular. I la tempta- sistemes de compra. ció i pressió per adquirir-los sen-REDACCIÓ / LA VEU fessional de dones amb un nivell pai (Av. Barcelona, 105, d’Iguala- Alguns fabricants apliquen ací se pagar l’impost distorsiona elL’Ajuntament d’Igualada i el Con- competencial alt i incrementar les da). *Les places són limitades i la estratègies de preus, formats i mercat. La societat ha canviat.sell Comarcal de l’Anoia, en el habilitats directives necessàries confirmació al curs es realitzarà productes que utilitzaven en eco- Hi ha més famílies monoparen-marc del projecte ATENEA del per a la gestió i desenvolupament per estricte ordre d’inscripció. nomies en vies de desenvolupa- tals, joves que viuen amb amics,Programa Anoia Activa, organitza professional. El Programa Formatiu està em- ment. Unilever, un dels grans fa- comunitats familiars reagrupa-un Programa Formatiu d’Habili- Es tracta d’identificar i capacitar a marcat en el programa comarcal bricants europeus, assegurava des. Els jubilats representen eltats Directives adreçat a dones les dones en incorporar-se o pro- Anoia Activa. Aquesta acció ha que l’empobriment generalitzat 22,5% de la població, les pare-que ocupen càrrecs tècnics o de mocionar a llocs de responsabili- estat subvencionada pel Servei els portarà a reduir la grandària lles amb fills petits (16,8%) i elsresponsabilitat, o que vulguin pro- tat, tot acompanyant-la en el pro- d’Ocupació de Catalunya, en el dels envasos per oferir preus adults independents el 7,2%. Elmocionar a llocs de responsabili- cés de consolidació professional, marc del Projecte “Treball a les més assequibles. Altres pensen consumidor ha madurat i ja notat. oferint un programa de desenvo- 7 comarques” i cofinançada pel que hi ha oportunitats accelerant pot seguir tan fàcilment les ten-L’objectiu del projecte ATENEA lupament formatiu fomentat en Fons Social Europeu. tecnologies que modifiquin els dències. Això implica una refor-és fomentar la inserció laboral i les competències directives: habi- Esperem que el Programa sigui comportaments i hàbits. Però el mulació en l’equilibri de poders.millorar l’ocupació de dones amb litats, coneixements i actituds. del vostre interès i preguem con- cert és que la caiguda del con- Els fabricants ja havien perdutperfils formatius i/o professionals Adjunt trobareu el Programa For- firmació de l’assistència a la Sra. sum és profunda, prolongada i capacitat en favor de la distribu-alts. En aquest sentit, el Progra- matiu que tindrà lloc els propers Mireia Aparicio, al 93 805 57 10 sense perspectiva de millora a ció, però ara és el moment delma d’Habilitats Directives pro- dies: 03, 10, 17 i 24 d’octubre, de o bé per correu electrònic aparici- curt termini. Per això la marca consumidor. Té eines per fer-seposa la millora del potencial pro- 13:00 a 16:00, a Ig-nova Tecnoes- om@aj-igualada.net blanca continua guanyant prota- un procés de compra a mida i gonisme, sobretot entre els més per seleccionar i determinar enDarreres places en el curs de la UEA sobre organització del temps joves. En alimentació ja repre- què gastarà els seus diners. Sap senta prop del 44% de les ven- que en té menys i ha de d’admi-La UEA ens informa que ja quasi tiu dels curs és proporcionar als formi en un aliat de l’organització, des (per volum i el 39% del va- nistrar-los de manera intel·ligent.no queden places en el seu curs seus assistents les eines ade- així com en un element clau i dife- lor) però en alguns articles arriba Tothom s’ha d’adaptar a la novade gestió i organització del temps quades per gestionar, organitzar renciador per la consecució de la al 75% de les transaccions. situació i seguir vivint. Són temps(Time Manager), que es farà els i optimitzar eficientment el temps competitivitat a l’empresa. Infor- L’informe anual del sector del de resistència i de canvis.dies 27 i 28 de setembre. L’objec- laboral, a fi que aquest es trans- mació al Tel. 938052292.

×