Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parke Taşı Teknik Şartnamesi

3,233 views

Published on

Standart agregalı beton parke taşları teknik şartnamesi

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Parke Taşı Teknik Şartnamesi

 1. 1. STANDART AGREGALI BETON PARKE TAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kapsam Bu teknik Şartname aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır. S.N0 CİNSİ : 1. PARKE TAŞI 6 CM 2. PARKE TAŞI 6 CM ( R ) 3. PARKE TAŞI 8 CM 4. PARKE TAŞI 8 CM ( R ) 5 PARKE TAŞI 10 CM 6 PARKE TAŞI 10 CM ( R ) 2. Malzemelere ait Genel Özellikler 2.1 Tabaka Yapısı 2.1.1 Standart Parketaşı Tabaka Yapısı Parke taşları iki tabaka halinde imal edilmelidir. Üst tabaka ince agrega ile, alt tabaka ise kaba agrega ve ince agrega ile imal edilmelidir. Yüzey tabakası ( üst tabaka ) kalınlığı imalatçının beyan ettiği alan üzerinde 4 mm’den daha az olmamalı, gövde betonuna ( alt tabaka ) ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. İmalat sırasında yapılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir. Kare olarak tarif edebilmek için meyilin yatay ve düşey boyutları 2 mm’den fazla olmamalıdır. 2 mm’den fazla olan meyil pah olarak tarif edilmeli ve ölçüleri imalatçı tarafından beyan edilmelidir. Parketaşları, fonksiyonel ve/veya dekoratif profilli, yüzeyi şekilli veya ikinci işlem uygulanmış olarak imal edilirler. Bunlar parketaşının çalışma boyutlarına dahil edilmemelidir. 2.2.Çalışma Boyutu Bir parke taşı aşağıdaki iki özelliğe uymalıdır; -Herhangi bir kenardan 50 mm’ den daha uzaktaki herhangi bir en kesitin yatay boyutu 50 mm’ den az olmamalıdır. -Dıştan dışa uzunluğun kalınlığa bölümü dörde eşit veya daha küçük olmalıdır. 2.2.1 İzin verilen sapmalar TS 2824 EN 1338/Nisan 2005’e uygun olarak muayene edildiklerinde aşağıda verilen toleranslarla imalatçının beyan ettiği çalışma boyutlarına uygun olmalıdır. Çizelge-1 Boyut toleransları Parketaşı kalınlığı (mm) Uzunluk ve Genişlik (mm) Kalınlık(mm) ≤ 100 ± 2 ±2 >100 ±3 ±3 Dikdörtgen olmayan parketaşının diğer boyutlarına uygulanacak toleranslar imalatçı tarafından beyan edilmelidir. Dikdörtgen parketaşının iki köşegeninin ölçümleri arasındaki en büyük fark aşağıdaki çizelgede verilen değerlerden fazla olmamalıdır.
 2. 2. Çizelge-2 Karelik Sınıfları Sınıf Fark (mm) 1 5 2 3 Köşegenlerin 300 mm’den büyük olmaması halinde bu özellik aranmaz. Köşegen uzunlukları 300 mm’den fazla olması hâlinde, dikdörtgenler prizması şeklinde olan bir blokta iki köşegen ölçüleri arasında izin verilen en büyük sapma Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge-3 İzin verilen en büyük farklar Sınıf Sınıf gösterimi En büyük fark mm 1 J 5 2 K 3 Bloğun en büyük boyutunun 300 mm’den daha büyük olması hâlinde, düz olması tasarlanan üst yüzde düzlük ve bombeden sapma için uygulanacak sınırlar Çizelge 3’te verilmiştir. Üst yüzün düz olmasının tasarlanmadığı hâllerde sapma ile ilgili bilgiler imalâtçı tarafından verilmiş olmalıdır. Çizelge-4 Düzlük ve bombe için sapmalar Mastar uzunluğu mm En büyük dış bükeylik mm En büyük iç bükeylik mm 300 400 1,5 2,0 1,0 1,5 2.3 Mukavemet Parke taşları TS 2824 EN 1338’de belirtilen mukavemet deneyine tabi tutulduğunda, karakteristik mukavemet, % 5 kırılma değeri ile ( % 95 güvenlik ) 3,6 MPa’ dan az olmamalıdır. 2.4 Aşınma Aşınma için referans deney, TS 2824 EN 1338 tarif edilen geniş diskli aşınma deneyidir. Alternatif deney olarak TS 2824 EN 1338’de verilen Böhme deneyi kullanılabilir. Aşınma özellikleri Sınıf Sınıf Gösterimi Genel Şartlar TS 2824 EN 1338 Ek-G’de tarif edilen deney uygulandığında ölçülen değer Ek-H’da tarif edilen deney metoduna göre değer 4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2
 3. 3. 2.5 Donma ve Çözücü Tuzlara Karşı Direnç Parketaşı TS 2824 EN 1338’de tarif edilen deney uygulandığında aşağıda verilen çizelgedeki özellikleri sağlamalıdır. Kütle Kaybı Sınıfları Sınıf Sınıf Gösterimi Özellik (Kg/m2) 2 B ≤ 1,0 2.6 İmalatçı TS 2824 EN 1338 Nisan 2005 belgesine sahip olmalıdır. 3 Bileşenlere Ait Genel Özellikler 3.1 İri Agrega İri agrega, “D” değeri 4 mm’den büyük veya 4 mm’ye eşit, “d” değeri ise 2 mm ‘den büyük veya 2 mm’ye eşit olan tane büyüklüğüne sahip malzemedir. Burada, d ve D sırasıyla mm cinsinden alt ve üst elek göz boyutlarıdır. İri agrega sert , sağlam ve dayanıklı, tanelerin şekli olabildiğince küp veya küreye yakın olacaktır. Kil topakları gibi zararlı madde miktarları standartların öngördüğü değerleri aşmayacaktır. İri agregalar, kil topakları, yumuşak taneler, uzun veya tabakalanmış kayaçlar gibi zararlı maddelerden eleme yöntemiyle arındırılmış olacaktır. Her tür betonun üretiminde kullanılacak kırmataş iri agregasında aranan geometrik, fiziksel veya kimyasal özelik ile sınır değerler aşağıdaki koşulları sağlayacaktır. Agrega kayaçları kumtaşı olmayacaktır ve tabakalaşma görülmeyecektir. 3.1.1 Geometrik Özellikler a) D> 11,2 mm ve D/d >2 veya b) D 11,2 mm ve D/d>4 olan tane büyüklüğü dağılımı yapılmış iri agregalarda granülometri aşağıdaki sınırlar içinde kalacaktır. Tablo. İri agregaların granülometri sınırları. Elekten Geçen Malzeme (%) Elek göz Açıklığı (mm) Mıcır No I Mıcır No II Mıcır No III Balast Tuvenan Çakıl veya Karışık Mıcır 40 100 100 100 100 100 31,5 100 100 100 0-20 95-100 16 95-100 20-60 0-20 0-10 50-70 8 25-55 0-5 0-5 0-3 20-34 4 0-10 - - - 0-10 2 0-4 - - - -
 4. 4. Agrega tanelerinin şekli , olabildiğince küp veya küre şekline yakın olacaktır. Agrega tanesinde en büyük boyutun en küçük boyuta oranı 3’den büyük olan tanelere şekilce kusurlu taneler denir. TS 3814 EN 933-4’e göre yapılacak deneyde, kusurlu taneler oranı 8 mm’nin üzerindeki agregalarda kütlece % 25’den fazla olmayacaktır. AFNOR NF P 18- 301’e göre iri agrega yığınından alınan örnek üzerinde bulunacak hacimsel katsayı 0,20’den az olmayacaktır. Küpte hacimsel katsayı 0,37 ve kürede 1,0 dır. 3.1.2 Fiziksel Özellikler TS EN 1097- 6’ya göre yapılan su emme deneyi sonucunda agreganın kütlece su emmesi en fazla % 2 olacaktır. TS EN 1097- 6’ya göre yapılan deneyde tane yoğunluğu en az 2,6 g/cm³ olacaktır. TS EN 1097 - 3’e göre yapılan deneyde gevşek birim ağırlık (yığın yoğunluğu) en az 1250 kg/m³ olacaktır. Aşınma miktarı: Los Angeles bilyalı tamburunda yapılan aşınma deneyi sonunda tayin edilen malzeme kaybı 100 devir sonunda %10’dan, 500 devir sonunda %50’den fazla olmayacaktır. Sodyum sülfat çözeltisi ile yapılan dona dayanıklılık deneyinde kütlece kayıp en çok % 15, Magnezyum Sülfat ile yapılan deneyde ise kayıp en çok % 25 olacaktır. Kırmataş iri agregaları 63 m’luk elek üzerinde yıkandığında bu elek altına geçen miktar kütlece % 1,5’u aşmayacaktır. İri agreganın alkali-agrega reaksiyonu bakımından sakıncalı olup olmadıklarına karar vermek için aşağıdaki üç koşul ile birlikte gözönüne alınıp değerlendirilecektir. TS EN 932-3’e göre yapılan petrografik inceleme sonucu CEN CR 1901 – 1995 raporu (veya TS 706) gözönüne alınarak aşağıdaki koşullara uyulacaktır. 1) 4 mm’nin üzerinde reaktif flint kütlece en çok %3, 2) 5x (opalli kumtaşı + opal içeren diğer kayaçlar) + reaktif flint en çok % 4. TS 2517’ye kimyasal yolla yapılan alkali – agrega reaktivitesi deneyi sonucu agrega için zararsız bölge olacaktır. İri agregalardan kırılarak elde edilen kırma kum üzerinde Kanada Yöntemine (A 23.2 – 25A) göre yapılan harç çubuğu deneylerinde 14.günde ölçülen genleşme en fazla % 0,1 olacaktır. ASTM C 586’a göre yapılan deneyde ise 28.gündeki genleşme yine % 0,1’ı aşmayacaktır. 3.1.3 Kimyasal Özellikler TS EN 1744-1’e göre yapılan deneyde hafif organik zararlı maddelerin miktarı kütlece % 0.05’i aşmayacaktır. TS EN 1744-1’e göre yapılan deneyde SO3 olarak hesaplanan sülfat miktarı en fazla % 1 olacaktır. TS EN 1744-1’e göre yapılan deneyde suda çözünen klorürlerin klor iyonu olarak hesaplanan değeri kütlece % 0,2’yi aşmayacaktır.
 5. 5. 3.2 İnce Agrega 3.2.1 Kırma Taştozu Kırmataş tozu mineral kökenli, tane çapı 0,063 mm - 4 mm arasında olan taneli malzemedir. Agrega tane sınıfı d / D= 0,063 / 4’dür. Burada, d ve D sırasıyla mm cinsinden alt ve üst elek göz boyutlarıdır. Kırmataş tozu sert, sağlam ve dayanıklı olacak, tanelerin şekli olabildiğince küp veya küreye yakın olacaktır. Kil, silt, alkali ve organik maddelerin miktarları standartların öngördüğü değerleri aşmayacaktır. Kırmataş tozları, zararlı toz, kil topakları, yumuşak taneler, uzun veya tabakalanmış kayaçlar, organik maddeler, mika ve diğer zararlı maddelerden eleme yöntemiyle arındırılmış olacaktır. Her tür betonun üretiminde kullanılacak kırmataş tozunda aranan geometrik, fiziksel ve kimyasal özelikler ile sınır değerler aşağıdaki koşulları sağlayacaktır: 3.2.1.1 Geometrik Özellikler Kırmataş tozunun en büyük tane boyutu 4 mm’yi aşmayacak (D4 mm) ve granülometrisi aşağıdaki tabloda verilen sınırlar içinde kalacaktır. (TS 706 elek serisi, mm) Kırmataş tozları irilik / incelik tanımı bakımından TS 706 EN 12620 Ek B’de verilen çizelgelerden incelik modülü CF,  0,40 toleransla 4,0 - 2,4 sınırları arasında olacaktır. Çizelge B.2’deki CF (4,0 – 2,4)’ye uyulacaktır. Kırmataş tozunda bulunan çok ince malzeme içeriğinin TS 706 EN 12620 Çizelge 11’de belirtilen f3 kategorisine uygunluğu beyan edilmelidir (% 4’ü aşması halinde metilen mavisi deneyi zorunludur. Metilen mavisi deneyi sonucunda çok ince malzeme içeriği 1,5 ml/gr’ı aşmayacaktır). Çok ince malzeme, aşağıda verilenlerden birinin mevcut olması halinde zararsız kabul edilecektir. TS EN 933-8’e göre yapılan deneyde kırmataş tozu eşdeğerlerin (SE) kum eşdeğerin % 60’ın altına düşmemesi, TS EN 933-9’a göre yapılan deneyde, metilen mavisi testinin (MB) belirlenen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi (1,5 ml/gr’dan küçük olmayacaktır), Bilinen bir performans yeterliliğine sahip kırma taş tozununkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması. Kare Göz Elek Açıklığı (mm) Elekten Geçen Malzeme (%) 88 8 100 4 4 90-100 2 2 55-75 1 1 35-60 0,5 0,5 20-40 0,25 15-30 0,125 5-15 0,063 0-7
 6. 6. 3.2.1.2 Fiziksel Özellikler TS EN 1097-6’ya göre yapılan su emme deneyi sonucunda kırmataş tozunun kütlece su emmesi en fazla %2 olacaktır. TS EN 1097-6’ya göre yapılan deneyde tane yoğunluğu en az 2,55 g/cm3 olacaktır. TS EN 1097-3’e göre yapılan deneyde gevşek birim ağırlık (yığın yoğunluğu) en az 1300 kg/m3 olacaktır. Sodyum sülfat çözeltisi ile yapılan dona dayanıklılık deneyinde kütlece kayıp en çok %15, magnezyum sülfat ile yapılan deneyde ise kayıp en çok %22 olacaktır. Kırmataş tozlarının alkali-agrega reaksiyonu bakımından sakıncalı olup olmadıklarına karar vermek için aşağıdaki üç koşul birlikte göz önüne alınıp değerlendirilecektir: TS EN 932-3’ e göre yapılan petrografik inceleme sonucu CEN CR 1901-1995 raporu (veya TS 706) göz önüne alınarak aşağıdaki koşullara uyulacaktır. 1 mm’nin üstündeki opalli kum taşı + opal içeren diğer kayaçların miktarı (1-4 mm arası reaktif flint dahil) kütlece en çok % 0,5. 4 mm’nin üzerinde reaktif flint kütlece en çok %3,0. 5x (opalli kum taşı + opal içeren diğer kayaçlar) + reaktif flint en çok %4. TS 2517’ye göre kimyasal yolla yapılan alkali-agrega reaktivitesi deneyinde sonuç Kırmataş tozu için zararsız bölgede olacaktır. Bu deney sonucuna göre zararlı veya zararlı olmasının muhtemel bölgede elde edilmesi halinde aşağıdaki Kanada yöntemi uygulanacaktır. Kanada yöntemine göre (A 23.2 – 25 A) yapılan harç çubuğu deneylerinde 14. günde ölçülen genleşme en fazla % 0,1 olmalıdır. ASTM C 586’a göre yapılan deneyde ise 28. gündeki genleşme yine % 0,1’i aşmayacaktır. 3.2.1.3 Kimyasal Özelikler TS EN 1744-1’e göre yapılan deneyde SO3 olarak hesaplanan sülfat miktarı en fazla % 1 olacaktır. TS EN 1744-1’e göre yapılan deneyde suda çözünen klorürlerin klor iyonu olarak hesaplanan değeri kütlece % 0,2’yi aşmayacaktır. İnce agrega mineral kökenli, tane çapı 0,063 mm - 4 mm arasında olan taneli malzemedir. Agrega tane sınıfı d / D= 0,063 / 4’dür. Burada, d ve D sırasıyla mm cinsinden alt ve üst elek göz boyutlarıdır. 3.2.2 Kum İnce agrega sert, sağlam ve dayanıklı olacak, tanelerin şekli olabildiğince küp veya küreye yakın olacaktır. Kil, silt, alkali ve organik maddelerin miktarları standartların öngördüğü değerleri aşmayacaktır. İnce agregalar, zararlı toz, kil topakları, yumuşak taneler, uzun veya tabakalanmış kayaçlar, organik maddeler, mika ve diğer zararlı maddelerden eleme ve/veya yıkama yöntemiyle arındırılmış olacaktır. Her tür betonun üretiminde kullanılacak ince agregada (kum veya kırma kum) aranan geometrik, fiziksel ve kimyasal özelikler ile sınır değerler aşağıdaki koşulları sağlayacaktır.
 7. 7. 3.2.2.1Geometrik Özellikler İnce agreganın en büyük tane boyutu 4 mm’yi aşmayacaktır (D4 mm). İnce agregaları irilik / incelik tanımı bakımından iri, orta ve ince olan kumların (ince agregaların) sınıflandırılmasında TS 706 EN 12620 Ek B’de verilen çizelgelerden Çizelge B.2’deki MF (2,8 - 1,5)’ye uymalıdır. İncelik modülü FM,  0,40 toleransla 2,8 – 1,5 sınırları arasında olacaktır. İnce agregada bulunan çok ince malzeme içeriğinin TS 706 EN 12620 Çizelge 11’de belirtilen f3 kategorisine uygunluğu beyan edilecektir. (İnce malzeme miktarı 0,063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece en fazla % 3 olmalıdır. Şile Bölgesinden temin edilecek Dağ Kumları için ince malzeme miktarı 0,063 mm göz açıklıklı elekten geçen kütlece en fazla % 2 olmalıdır). Çok ince malzeme, aşağıda verilen dört durumdan birinin mevcut olması halinde zararsız kabul edilecektir: İnce agregadaki toplam çok ince malzemenin kütlece %3’den daha az olması, TS EN 933-8’e göre yapılan deneyde agrega eşdeğerlerin (SE) belirlenen alt sınırı aşması, (kum eşdeğeri % 70’in altına düşmeyecektir). TS EN 933-9’a göre yapılan deneyde, metilen mavisi testinin (MB) belirlenen alt sınır değerinden daha küçük bir değer vermesi, (1,5 ml/gr’dan küçük olmayacaktır.) Bilinen bir performans yeterliliğine sahip agreganınkine eşit performansın elde edilmesi veya herhangi bir problemle karşılaşılmadan kullanım performans yeterliliğinin kanıtlanması. 3.2.2.2 Fiziksel Özellikler TS EN 1097-6’ya göre yapılan su emme deneyi sonucunda ince agreganın kütlece su emmesi en fazla % 2 olacaktır. TS EN 1097-6’ya göre yapılan deneyde tane yoğunluğu en az 2,5 g/cm3 olacaktır. TS EN 1097-3’e göre yapılan deneyde gevşek birim ağırlık (yığın yoğunluğu) en az 1350 kg/m3 olacaktır. Sodyum sülfat çözeltisi ile yapılan dona dayanıklılık deneyinde kütlece kayıp en çok %15, Magnezyum sülfat ile yapılan deneyde ise kayıp en çok %22 olacaktır. Agregaların alkali-agrega reaksiyonu bakımından sakıncalı olup olmadıklarına karar vermek için aşağıdaki üç koşul birlikte göz önüne alınıp değerlendirilecektir: TS EN 932-3’ e göre yapılan petrografik inceleme sonucu CEN CR 1901-1995 raporu (veya TS 706) göz önüne alınarak aşağıdaki koşullara uyulacaktır. 1 mm’nin üstündeki opalli kum taşı + opal içeren diğer kayaçların miktarı (1-4 mm arası reaktif flint dahil) kütlece en çok % 0,5. 4 mm’nin üzerinde reaktif flint kütlece en çok %3,0. 5x (opalli kum taşı + opal içeren diğer kayaçlar) + reaktif flint en çok %4. TS 2517’ye göre kimyasal yolla yapılan alkali-agrega reaktivitesi deneyi sonucu agrega için zararsız bölge olacaktır. Kanada yöntemine göre (A 23.2 – 25 A) yapılan harç çubuğu deneylerinde 14. günde ölçülen genleşme en fazla % 0,1 olmalıdır. ASTM C 586’a göre yapılan deneyde ise 28. gündeki genleşme yine % 0,1’i aşmayacaktır.
 8. 8. 3.2.2.3 Kimyasal Özellikler TS EN 1744-1’e göre yapılan deneyde hafif organik zararlı maddelerin miktarı kütlece % 0,25’i aşmayacaktır. TS EN 1744-1’e göre yapılan deneyde SO3 olarak hesaplanan sülfat miktarı en fazla % 1 olacaktır. TS EN 1744-1’e göre yapılan deneyde suda çözünen klorürlerin klor iyonu olarak hesaplanan değerin kütlece % 0,2’yi aşmayacaktır. TS EN 1744-1’e göre % 3 konsantrasyonlu sodyum hidroksit çözeltisi kullanılarak yapılan deneyde bulunan renk referans çözelti renginden daha açık olacaktır. Su içeriği ağırlıkça en fazla % 5 olacaktır. 0-4 mm DENİZ KUMU ELEK ANALİZİ (GRANÜLOMETRİ) AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. TS elek sistemine göre (metrik) Elek Boyutu (mm) Elekten geçen kütlece yüzde En küçük sınır değer En büyük sınır değer 16 - - 8 100 100 4 95 100 2 90 100 1 80 97 0,5 55 85 0,25 10 25 0,125 0 4 0,063 0 3 0-3 mm DAĞ KUMU ELEK ANALİZİ (GRANÜLOMETRİ) AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. TS elek sistemine göre (metrik) Elek No mm Elekten Geçen Malzeme % olarak Minimum Sınır Değer Maksimum Sınır Değer 16 - - 8 100 100 4 100 100 3 100 100 2 95 100 1 75 90 0,5 45 70 0,25 10 20 0,125 0 4 0,063 0 3
 9. 9. 3.3 Çimento 3.3.1 Portland Çimentosu 3.3.1.1Portland Çimentolarının Kimyevi Özellikleri Bileşenler Kütlece % (en çok) 1.Magnezyum oksit(MgO) 5 2.Kükürt trioksit (SO3) 4 3.Çözünmeyen kalıntı 5 4.Kızdırma kaybı 5 5.Klorör muhtevası 0,10 3.3.1.2 Portland Çimentoların Fiziki Özellikleri 1. Portland çimentolarında priz başlangıcı 1 saatten az olmayacak ve 10 saatte sona ermiş olacaktır. 2. Portland çimentolarında toplam hacim genişlemesi 10 mm’yi geçmeyecektir. 3. Portland çimentolarının özgül yüzeyi 2800 cm²/g’dan az olmayacaktır. 3.3.1.3 Portland Çimentoların Basınç Mukavemeti Değerleri 2 günb 28 gün 20 42,5 Basınç Dayanımı (Mpa)(En az) 3.3.2 Beyaz Portland Çimentosu 3.3.2.1 Beyaz Portland Çimentoların Kimyevi Özellikleri Bileşenler Kütlece % (en çok) 1.Magnezyum oksit(MgO) 5 2.Kükürt trioksit (SO3) 4 3.Çözünmeyen kalıntı 5 4.Kızdırma kaybı 5 5.Klorür Cl- 0.1 3.3.2.2 Beyaz Portland Çimentoların Fiziki Özellikleri - Beyazlık minimum 90 olacaktır. - Priz 45 dakikadan önce başlamamalı ve en geç 10 saatte sona ermiş olacaktır. - Toplam hacim genleşmesi 10 mm.’yi geçmeyecektir. - Özgül yüzey en az 2800 cm2 /g olacaktır. 3.3.2.1 Beyaz Portland Çimentoların Basınç Mukavemeti Değerleri BPÇ’nin sınıfı ve tipi aşağıdaki basınç dayanımlarını sağlayacaktır: Basınç Dayanımı(MPa) (en az) 2. gün 7. Gün 28. gün 20 31,5 42,5
 10. 10. 3.4 Karma Suyu Beton yapımında kullanılacak karışım suyu TS 1008’e uygun olmalıdır. 3.5 Pigmentler TS EN 12878/Nisan 2001’e uygun olmalıdır. 1- Kullanılan bu renklendiriciler betondaki donatı korozyonuna neden olmayacaktır. 2- Çiçeklenmeye neden olmayacaktır. 3- Alkali-agrega reaksiyonuna neden olabilecek maddeler içermeyecektir, 4- Donma-çözünme , ıslanma-kuruma süreçlerinde renk değişimi olmayacaktır, 5- Boya, granuler halde olacaktır, 6- Kırmızı Boya içerisindeki demir oksit (Fe2O3) miktarı en az %90, Siyah boya içerisindeki demir oksit (Fe2O3) miktarı en az % 86 olacaktır. 7- Pigmentlerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilen değerlere uygun olacaktır. Pigment Özelliği Değerler Deney Yöntemi Priz süresine etki: Priz başlangıç süresi, dak. Priz bitiş süresi, dak. Pigmentli veya pigmentsiz karışımların priz başlangıç süreleri arasındaki en büyük fark, dak. En az 60 En az 720 60 TS EN 12878/Nisan 2001-Madde 5.2 TS EN 12878/Nisan 2001-Madde 5.2 TS EN 12878/Nisan 2001-Madde 5.2 Harcın 28 günlük basınç dayanımına etkisi, %dayanıklılık kaybı, pigmentsiz karışım esasına göre, % En çok 8 TS EN 12878/Nisan 2001-Madde 5.3 Suda çözünür madde 1) 2) (sıcak ekstraksiyon yöntemi), % En çok 0,5 TS EN 12878/Nisan 2001-Madde 6.1 Ag + ile çöken suda çözünebilir halojenürler ve diğer anyonların içeriği, % 3) En çok 0,1 TS EN 12878/Nisan 2001-Madde 6.2 Toplam klor içeriği, klorür olarak, % 4) En çok 0,1 TS EN 12878/Nisan 2001-Madde 7 İçindeki başlıca maddeler (Yalnız başlangıç deneyi için) ISO / DIS 1248-2: 1996 Standarda göre bağıl renk dayanıklılığı % 100  5 TS EN 12878/Nisan 2001-Madde 8.2, 8.3 veya 8.4 Pigment Özelliği Değerler Deney Yöntemi Ph Değeri İmalatçının belirttiği pHdeğeri üzerinden kabul edilebilir en büyük sapma  2 ISO 787-9 1)Pigment karışımları için uygunluğun kanıtı, tek pigment bileşenleri için, kaydedilen verilenden hesaplanır. 2)Pigmentler toz olmayan halde tedarik edildiğinde, EN 934-2’ye uygun olmak kaydıyla, suda çözünebilir madde karışımın katı içeriği esasına göre %4’e kadar çıkabilir; EN 934-2’deki etki sınıfı özel deney raporunda kaydedilecektir. 3)Pigment karışımları, pigment/dolgu maddesi karışımları veya granüller veya sulu karışımlar çimento esasına göre %5’den fazla kullanıldığında, beton içinde katılmış olan, Ag + ile çöken anyon ve halojenlerin toplam içeriği, çimento esasına göre % 0,005’i aşmayacaktır. 4)Eğer başlangıç deneyi, toplam klor içeriği ve suda çözünebilir halojenlerin içeriği arasında önemli bir fark göstermiyorsa, sonraki 2 yıllık deneye tabi tutulacaktır.
 11. 11. 3.6 Katkı Katkılar, sertleşmiş betonun büzülmesi veya genleşmesi üzerinde önemli değişikliğe yol açmayacaktır. Bu değişikliği ölçmek üzere, EN 480-1’e uygun şahit harç kullanılarak prEN 1015- 13:1998’te tarif edilen boyut değişimi tayini işlemi uygulanacaktır. Katkılar genel olarak aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır. Yapılacak denemelerde katkı/çimento oranı en fazla % 0,8 kabul edilecektir. Genel Özellikler No Özellik Deney Metodu İstenen Değerler 1 Homojenlika Gözle Kullanıldığında homojen. Ayrışma, üretici tarafından beyan edilen sınırı aşmayacaktır 2 Renka Gözle Üniform ve üreticinin verdiği tarife uygun olmayacaktır. 3 Etkin bileşena EN 480-6b Üretici tarafından verilen referans kızıl ötesi spektrumu ile kıyaslandığında kızıl ötesi spektrumu etkin bileşen açısından değişiklik göstermeyecektir. 4 Bağıl yoğunluka (Sadece sıvılar için) ISO 758 D>1,10 ise D±0,03 D1,10 ise D0,02 (D üreticinin beyan ettiği yoğunluk değeri) 5 Katı madde miktarıa EN 480-8c T%20 için 0,95T  X  1,05T T%20 için 0,90T  X  1,10T T üreticinin beyan ettiği değer, kütlece % X deney sonucu, kütlece % 6 PH değeria ISO 4316 Üreticinin belirttiği değer  1, veya üreticinin beyan ettiği aralık içinde 7 Tavsiye edilen en yüksek miktarda prize etkisi EN 480-2 (EN 480-1’deki 4 farklı çimentolu şahit harçta tavsiye edilen en yüksek miktarı kullanarak) Sonuçlar rapor edilir. 8 Toplam klor a,d ISO 1158e Kütleceh en çok %0,10 veya üreticinin beyan ettiği değerin altında 9 Suda çözünebilir klorür (Cl- )a EN 480-10 Kütlece en çok %0,10 veya üreticinin beyan ettiği değerin altında 10 Alkali miktarı (Na2O eşdeğeri)a EN 480-12 Üreticinin beyan ettiği en yüksek değerin altında 11 Korozyona etkisi f,g Beton içindeki çelikte korozyon yaratıcı etkileri olmamalıg
 12. 12. a Üreticinin beyan ettiği değer, kullanıcıya yazılı olarak verilecektir. b EN 480-6’da verilen metot uygun değilse, üretici alternatif bir deney metodu önerecektir. c EN 480-8’de verilen metot uygun değilse, üretici alternatif bir deney metodu önermelidir. d Toplam klor miktarıyla suda çözünebilir klorür miktarı arasında önemli bir fark yoksa, söz konusu katkılara ilişkin sonraki deneylerde yalnızca suda çözünebilen klorür miktarı belirlenebilir. e ISO 1158’deki işlem, aşağıda verilen şekilde değiştirilmelidir: - Numune miktarı, 0,1 g kuru katkıya çıkarılır. - Gümüş nitrat ve amonyum tiosiyanat çözeltisi 0,01 N kullanılır. f Deneyde C3A miktarı, kütlece %5’ten daha az olan CEM I çimentosu kullanılmalıdır. g EN standardı yayınlanıncaya kadar, gerekli hallerde kullanım yerinde geçerli milli standard ve şartnameler uygulanmalıdır. h Klorür muhtevasının %0,10 veya daha az olması halinde katkı “klorürsüz” olarak tarif edilebilir. Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Katkılar İçin Ek Özellikler (Eşit Kıvam) No Özellik Şahit Beton Deney Metodu İstenen Değerler 1 Su azaltma EN 480-1 Şahit beton I EN 12350-2’ye göre çökme veya EN12350-5’e göre yayılma Deneme betonunda şahit betona kıyasla en az % 15 2 Basınç Dayanımı EN 480-1 Şahit beton I PrEN 12390- 3:1999 24 saatte deneme betonu, şahit betonun en az % 115, 7 ve 28 günde, deneme betonu, şahit betonun en az % 100 3 Taze betondaki hava miktarı EN 480-1 Şahit beton I EN 12350-7 Üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonu, şahit betonun en çok %2 (hacimce) üzerinde Sertleşmeyi Hızlandırıcı Katkılar için Ek Özellikler (Eşit Kıvam) No Özellik Şahit Beton Deney Metodu İstenen değerler 1 Basınç dayanımı EN 480-1 Şahit beton I Pr EN 12390- 3:1999 20 C’de ve 24 saatte:deneme betonu, şahit betonun en az %120’si. 20 C’de ve 28 günde:deneme betonu, şahit betonun en az % 90’ı 5 C ‘de ve 48 saatte:deneme betonu, şahit betonun en az %130’u 2 Taze betondaki Hava miktarı EN 480-1 Şahit beton I EN 12350-7 Üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, deneme betonu, şahit betonun hacimce en çok % 2 üzerinde

×