Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boc חינוך 2504132

349 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Boc חינוך 2504132

 1. 1. ‫למעשה‬ ‫חזון‬BOC (Built-in Organization Coaching)
 2. 2. ‫וארגונים‬ ‫מקובל‬ ‫לעיסוק‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הפך‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫בחזון‬ ‫העיסוק‬‫מאפייני‬ ‫את‬ ‫ההולם‬ ‫החזון‬ ‫את‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משאבים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫מקדישים‬‫חלומותיו‬ ‫ואת‬ ‫הארגון‬.‫וחשוב‬ ‫ראשון‬ ‫צעד‬ ‫אכן‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫שהכרה‬ ‫ספק‬ ‫אין‬‫והצלחות‬ ‫למעשים‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫כדי‬.‫אלא‬..‫כתיבתו‬ ‫לאחר‬ ‫יום‬ ‫החזון‬ ‫נשכח‬ ‫מהמקרים‬ ‫גדול‬ ‫בחלק‬,‫לא‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬‫המנהלים‬ ‫של‬ ‫בחדרים‬ ‫הקיר‬ ‫על‬ ‫מעוצב‬ ‫פלקט‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬,‫עוד‬ ‫ולא‬.‫ה‬-BOC,‫אחרות‬ ‫מתפיסות‬ ‫בשונה‬,‫עוסק‬‫בחזון‬‫למעשה‬,‫ליצירת‬ ‫תורם‬‫לעשייה‬ ‫מנחה‬ ‫חזון‬,‫עשייה‬ ‫ומכוון‬ ‫ממריץ‬,‫פי‬ ‫על‬ ‫ונבחן‬ ‫לארגון‬ ‫ערך‬ ‫מביא‬‫היותו‬‫למעשה‬ ‫חזון‬!"‫למעשה‬ ‫חזון‬",‫מהו‬
 3. 3. ‫לכם‬ ‫שלום‬,‫לפעמים‬ ‫לעצמם‬ ‫אומרים‬ ‫במיוחד‬ ‫מצליחים‬ ‫אנשים‬ ‫גם‬,"‫לעשות‬ ‫מוכן‬ ‫הייתי‬‫הכל‬‫לדעת‬ ‫כדי‬‫הנכון‬ ‫הדבר‬ ‫מהו‬‫זה‬ ‫ברגע‬ ‫לעשות‬,‫למטרה‬ ‫המערכת‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬‫להשיג‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫אותה‬."‫התשובה‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫הרבה‬ ‫צריך‬ ‫לא‬,‫נמצאת‬ ‫היא‬‫לאף‬ ‫מתחת‬,‫ובתוכך‬ ‫אצלך‬.‫על‬ ‫לפעול‬ ‫וגם‬ ‫להכירה‬ ‫כדי‬-‫פיה‬,‫קונספט‬ ‫כאן‬ ‫מוצג‬‫אותה‬ ‫וממקד‬ ‫המערכת‬ ‫עומק‬ ‫אל‬ ‫הפועל‬ ‫ואפקטיבי‬ ‫חדשני‬‫יום‬-‫יום‬‫מוכוונות‬ ‫לפעולות‬‫על‬-‫וערכיו‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫חזון‬ ‫ידי‬.‫המנהלת‬ ‫אל‬,‫המנהל‬,‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫והמורים‬ ‫המורות‬:
 4. 4. ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫השינויים‬,‫הרפורמות‬ ‫ובמיוחד‬"‫חדש‬ ‫אופק‬"‫ו‬"‫לתמורה‬ ‫עוז‬",‫אנשי‬ ‫בהתנהלות‬ ‫מהותי‬ ‫לשינוי‬ ‫הביאו‬‫המערכת‬ ‫בתוך‬ ‫החינוך‬,‫ובכיתות‬ ‫המורים‬ ‫בחדרי‬.‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫כמו‬,‫משאבים‬ ‫ומצריך‬ ‫ולהתנגדויות‬ ‫לחששות‬ ‫גורם‬ ‫זה‬ ‫גם‬‫מחודשת‬ ‫להתארגנות‬ ‫אישיים‬.‫אתגר‬ ‫יוצר‬ ‫המשבר‬-‫המנהלים‬‫חזיתות‬ ‫בכמה‬ ‫להתמודד‬ ‫נדרשים‬ ‫החינוכי‬ ‫והצוות‬:‫עצמם‬ ‫מול‬‫ותפיסת‬‫העצמית‬ ‫המסוגלות‬‫שלהם‬(self efficacy)‫בשינוי‬ ‫לעמוד‬‫ולהכילו‬,‫תוכן‬ ‫לתוכו‬ ‫לצקת‬ ‫אותם‬ ‫המחייב‬ ‫החדש‬ ‫הזמן‬ ‫ניהול‬ ‫מול‬‫ומשמעות‬,‫עמיתים‬ ‫עם‬ ‫אחר‬ ‫מסוג‬ ‫גומלין‬ ‫יחסי‬ ‫לבניית‬ ‫הדרישה‬ ‫מול‬‫וכפיפים‬,‫והורים‬ ‫תלמידים‬ ‫מול‬,‫נכונה‬ ‫התנהלות‬ ‫לקיים‬ ‫גם‬ ‫ובנוסף‬‫בה‬ ‫מורגלים‬ ‫שאינם‬ ‫ומדדים‬ ‫נהלים‬ ‫תבנית‬ ‫מול‬..‫רקע‬,‫בקצרה‬
 5. 5. ‫ה‬ ‫עם‬ ‫שלך‬ ‫החדש‬ ‫היום‬ ‫שונה‬ ‫במה‬-BOC,‫החינוך‬ ‫איש‬,‫המנהל‬,‫המחנך‬?‫ה‬-BOC‫בא‬‫הגדולים‬ ‫הארגונים‬ ‫מעולם‬.‫נכנס‬ ‫הוא‬‫הראשית‬ ‫מהדלת‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תוך‬ ‫אל‬‫ממנו‬ ‫מובנה‬ ‫וכחלק‬,‫משותפת‬ ‫וחשיבה‬ ‫עיניים‬ ‫בגובה‬,‫רעננה‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫תורם‬‫ומציע‬ ‫וייחודית‬‫כלים‬ ‫ארגז‬‫בידי‬ ‫והפעלה‬ ‫לשימוש‬ ‫עשיר‬‫צוותים‬‫עצמו‬ ‫הארגון‬ ‫מתוך‬.‫עם‬‫ה‬-BOC‫סדר‬ ‫נוצר‬-‫להשגת‬ ‫שמכוון‬ ‫יום‬‫תוצאות‬‫אפקטיביות‬:‫למנהל‬,‫ולמורים‬ ‫למורות‬,‫כולו‬ ‫לצוות‬‫יום‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬-‫התלמידים‬ ‫לקהל‬.‫עם‬ ‫שלך‬ ‫החדש‬ ‫היום‬ ‫שונה‬ ‫במה‬BOC
 6. 6. ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬BOC‫עבורך‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫לדבר‬‫מהתוצאה‬ ‫מתחילים‬:‫ה‬-BOC‫כללי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פועל‬‫התוצאתית‬ ‫החשיבה‬,‫בתוצאה‬ ‫הרואה‬‫ממקד‬ ‫כלי‬,‫ודינאמי‬ ‫מכוון‬.‫ה‬-BOC‫את‬ ‫מציב‬‫בית‬ ‫של‬ ‫והערכים‬ ‫החזון‬-‫הספר‬‫היומיומית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫תתכוון‬ ‫שלאורו‬ ‫כמגדלור‬.
 7. 7. ‫ועירנות‬ ‫מיקוד‬ ‫על‬ ‫שומרים‬:‫ה‬-BOC‫הוא‬‫המעורר‬ ‫השעון‬‫בית‬ ‫של‬-‫הספר‬,‫מסיט‬‫מה‬ ‫המיקוד‬ ‫את‬"‫דחוף‬"‫ה‬ ‫אל‬"‫חשוב‬."‫ה‬-BOC‫שקופים‬ ‫מדדים‬ ‫של‬ ‫תרבות‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫שוקד‬,‫בית‬ ‫מסגל‬ ‫לאורה‬-‫ואמיצה‬ ‫חוקרת‬ ‫שפה‬ ‫לעצמו‬ ‫הספר‬‫וביצוע‬ ‫תהליכים‬ ‫והובלת‬ ‫בניהול‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫המכוונת‬.‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬BOC‫עבורך‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫לדבר‬
 8. 8. ‫נכונה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫עולים‬:‫ה‬-BOC‫מכוון‬‫יצירתית‬ ‫לחשיבה‬,‫ליוזמה‬,‫מפרדיגמות‬ ‫משוחררת‬ ‫לחשיבה‬,‫ההופכת‬"‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫כביש‬"‫בעלת‬ ‫לדרך‬‫ותכלית‬ ‫כיוון‬,‫הדדי‬ ‫כבוד‬ ‫עם‬ ‫לב‬ ‫לגילוי‬,‫וחובות‬ ‫זכויות‬ ‫בין‬ ‫ומכבד‬ ‫נכון‬ ‫לאיזון‬.‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬BOC‫עבורך‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫לדבר‬
 9. 9. ‫מוביל‬ ‫אנושי‬ ‫גרעין‬:‫ה‬-BOC‫המנהיגות‬ ‫את‬ ‫ומעצים‬ ‫מתמקד‬,‫והמנהלים‬ ‫המנהלות‬,‫והמורים‬ ‫המורות‬,‫ופיתוח‬ ‫הצוות‬ ‫לגיבוש‬Inside-Out,‫רואה‬‫להצלחת‬ ‫מיטבי‬ ‫מנוף‬ ‫האנושי‬ ‫הגורם‬ ‫בחיזוק‬‫בית‬-‫הספר‬.‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬BOC‫עבורך‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫לדבר‬
 10. 10. ‫ה‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬-BOC:•‫בית‬ ‫פנים‬ ‫ליווי‬ ‫נוכחות‬-‫מתמשכת‬ ‫ספרית‬.•‫קבוצתית‬ ‫עבודה‬,‫צוותית‬,‫ופרטנית‬ ‫סדנאית‬.•‫ודיון‬ ‫תמיכה‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫וליווי‬ ‫בנייה‬.•‫מיומנויות‬ ‫שיפור‬.•‫התגובות‬ ‫רפרטואר‬ ‫של‬ ‫וגיוון‬ ‫הגדלה‬.•‫צוות‬ ‫וניהול‬ ‫עצמי‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬.•‫עדיפות‬ ‫סדרי‬ ‫וקביעת‬ ‫אפקטיבי‬ ‫זמן‬ ‫ניהול‬.•‫ומקדמים‬ ‫תורמים‬ ‫הדדית‬ ‫הערכה‬ ‫תהליכי‬..‫של‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬BOC
 11. 11. ‫של‬ ‫המתודה‬BOC‫ע‬ ‫מופעלת‬"‫י‬"‫אימון‬ ‫קבוצת‬11"‫רוטשילד‬ ‫שלמה‬ ‫מרכז‬ ‫פעילותה‬ ‫שאת‬MCI.‫בכירים‬ ‫מאמנים‬ ‫מספר‬ ‫פעולה‬ ‫משתפים‬ ‫בקבוצה‬,‫ה‬ ‫איגוד‬ ‫חברי‬Coaching‫הישראלי‬(‫איק‬"‫א‬),‫מוסמכים‬‫להכשרת‬ ‫בקורסים‬ ‫בכירים‬ ‫ומרצים‬ ‫מטעמו‬ ‫לאימון‬‫מאמנים‬.‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫עם‬ ‫האימון‬ ‫למקצוע‬ ‫באים‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬‫חיים‬ ‫תחומי‬ ‫במגוון‬ ‫רבות‬ ‫פעילות‬ ‫ושנות‬:‫וארגונים‬ ‫במוסדות‬ ‫בכיר‬ ‫ניהול‬,‫ואבחון‬ ‫טיפול‬,‫חינוך‬,‫פרויקטים‬ ‫והובלת‬ ‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬."‫אימון‬ ‫קבוצת‬11"-‫התפעול‬ ‫צוות‬
 12. 12. ‫ואתה‬,‫שלך‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬?‫עצמך‬ ‫שלך‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬?‫חופשית‬ ‫בחירה‬ ‫לך‬ ‫ניתנה‬ ‫אילו‬ ‫בוחר‬ ‫היית‬ ‫במה‬?‫כמוך‬ ‫חושב‬ ‫שלך‬ ‫השוק‬ ‫גם‬ ‫האם‬?‫שלך‬ ‫המוסף‬ ‫מהערך‬ ‫נהנה‬ ‫אתה‬ ‫איך‬?‫של‬‫שלך‬ ‫העסק‬?‫עליו‬ ‫פרמיה‬ ‫לך‬ ‫לשלם‬ ‫מוכן‬ ‫השוק‬ ‫האם‬?‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫עליו‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬?‫עליו‬ ‫האיומים‬ ‫מהם‬??‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ל‬y‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬

×