Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boc חינוך

244 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Boc חינוך

 1. 1. ‫למעשה‬ ‫חזון‬BOC (Built-in Organization Coaching)
 2. 2. ‫שלום‬‫לכם‬,‫גם‬‫לפעמים‬ ‫לעצמם‬ ‫אומרים‬ ‫במיוחד‬ ‫מצליחים‬ ‫אנשים‬,"‫לעשות‬ ‫מוכן‬ ‫הייתי‬‫הכל‬‫לדעת‬ ‫כדי‬‫הנכון‬ ‫הדבר‬ ‫מהו‬‫זה‬ ‫ברגע‬ ‫לעשות‬,‫למטרה‬ ‫המערכת‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬‫להשיג‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫אותה‬."‫התשובה‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫הרבה‬ ‫צריך‬ ‫לא‬,‫נמצאת‬ ‫היא‬‫לאף‬ ‫מתחת‬,‫ובתוכך‬ ‫אצלך‬.‫כדי‬‫על‬ ‫לפעול‬ ‫וגם‬ ‫להכירה‬-‫פיה‬,‫קונספט‬ ‫כאן‬ ‫מוצג‬‫וממקד‬ ‫המערכת‬ ‫עומק‬ ‫אל‬ ‫הפועל‬ ‫ואפקטיבי‬ ‫חדשני‬‫אותה‬‫יום‬-‫יום‬‫מוכוונות‬ ‫לפעולות‬‫על‬-‫ידי‬‫וערכיו‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫חזון‬.‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬ ‫אל‬,‫המורות‬,‫המורים‬:
 3. 3. ‫השינויים‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫החינוך‬ ‫במערכת‬,‫הרפורמות‬ ‫ובמיוחד‬"‫חדש‬ ‫אופק‬"‫ו‬"‫לתמורה‬ ‫עוז‬",‫אנשי‬ ‫בהתנהלות‬ ‫מהותי‬ ‫לשינוי‬ ‫הביאו‬‫המערכת‬ ‫בתוך‬ ‫החינוך‬,‫ובכיתות‬ ‫המורים‬ ‫בחדרי‬.‫כמו‬‫שינוי‬ ‫כל‬,‫משאבים‬ ‫ומצריך‬ ‫ולהתנגדויות‬ ‫לחששות‬ ‫גורם‬ ‫זה‬ ‫גם‬‫מחודשת‬ ‫להתארגנות‬ ‫אישיים‬.‫יוצר‬ ‫המשבר‬‫אתגר‬-‫המנהלים‬‫חזיתות‬ ‫בכמה‬ ‫להתמודד‬ ‫נדרשים‬ ‫החינוכי‬ ‫והצוות‬:‫עצמם‬ ‫מול‬‫ותפיסת‬‫העצמית‬ ‫המסוגלות‬‫שלהם‬(self efficacy)‫בשינוי‬ ‫לעמוד‬‫ולהכילו‬,‫תוכן‬ ‫לתוכו‬ ‫לצקת‬ ‫אותם‬ ‫המחייב‬ ‫החדש‬ ‫הזמן‬ ‫ניהול‬ ‫מול‬‫ומשמעות‬,‫עמיתים‬ ‫עם‬ ‫אחר‬ ‫מסוג‬ ‫גומלין‬ ‫יחסי‬ ‫לבניית‬ ‫הדרישה‬ ‫מול‬‫וכפיפים‬,‫והורים‬ ‫תלמידים‬ ‫מול‬,‫נכונה‬ ‫התנהלות‬ ‫לקיים‬ ‫גם‬ ‫ובנוסף‬‫בה‬ ‫מורגלים‬ ‫שאינם‬ ‫ומדדים‬ ‫נהלים‬ ‫תבנית‬ ‫מול‬..‫רקע‬,‫בקצרה‬
 4. 4. ‫במה‬‫ה‬ ‫עם‬ ‫שלך‬ ‫החדש‬ ‫היום‬ ‫שונה‬-BOC,‫החינוך‬ ‫איש‬,‫המנהל‬,‫המחנך‬?‫ה‬-BOC‫נכנס‬‫בית‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫הראשית‬ ‫מהדלת‬‫ממנו‬ ‫מובנה‬ ‫וכחלק‬ ‫הספר‬,‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫תורם‬‫ומציע‬ ‫וייחודית‬ ‫רעננה‬‫כלים‬ ‫ארגז‬‫עשיר‬‫ומפתיע‬.‫סדר‬ ‫נוצר‬ ‫אלה‬ ‫בזכות‬-‫יום‬‫להשגת‬ ‫מכוון‬ ‫חדש‬‫אפקטיביות‬ ‫תוצאות‬:‫למנהל‬,‫למורות‬‫ולמורים‬,‫לצוות‬‫יום‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ‫כולו‬-‫התלמידים‬ ‫לקהל‬.‫עם‬ ‫שלך‬ ‫החדש‬ ‫היום‬ ‫שונה‬ ‫במה‬BOC
 5. 5. ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬BOC‫עבורך‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫לדבר‬‫מהתוצאה‬ ‫מתחילים‬:‫ה‬-BOC‫התוצאתית‬ ‫החשיבה‬ ‫כללי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פועל‬,‫ממקד‬ ‫כלי‬ ‫בתוצאה‬ ‫הרואה‬,‫ודינאמי‬ ‫מכוון‬.‫ה‬-BOC‫בית‬ ‫של‬ ‫והערכים‬ ‫החזון‬ ‫את‬ ‫מציב‬-‫הספר‬‫היומיומית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫תתכוון‬ ‫שלאורו‬ ‫כמגדלור‬.
 6. 6. ‫מיקוד‬ ‫על‬ ‫שומרים‬‫ועירנות‬:‫ה‬-BOC‫בית‬ ‫של‬ ‫המעורר‬ ‫השעון‬ ‫הוא‬-‫הספר‬,‫את‬ ‫מסיט‬‫מה‬ ‫המיקוד‬"‫דחוף‬"‫ה‬ ‫אל‬"‫חשוב‬."‫ה‬-BOC‫שקופים‬ ‫מדדים‬ ‫של‬ ‫תרבות‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫שוקד‬,‫בית‬ ‫מסגל‬ ‫לאורה‬-‫ואמיצה‬ ‫חוקרת‬ ‫שפה‬ ‫לעצמו‬ ‫הספר‬‫וביצוע‬ ‫תהליכים‬ ‫והובלת‬ ‫בניהול‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫המכוונת‬.‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬BOC‫עבורך‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫לדבר‬
 7. 7. ‫נכונה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫עולים‬:‫ה‬-BOC‫יצירתית‬ ‫לחשיבה‬ ‫מכוון‬,‫ליוזמה‬,‫משוחררת‬ ‫לחשיבה‬‫מפרדיגמות‬,‫ההופכת‬"‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫כביש‬"‫בעלת‬ ‫לדרך‬‫ותכלית‬ ‫כיוון‬,‫הדדי‬ ‫כבוד‬ ‫עם‬ ‫לב‬ ‫לגילוי‬,‫וחובות‬ ‫זכויות‬ ‫בין‬ ‫ומכבד‬ ‫נכון‬ ‫לאיזון‬.‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬BOC‫עבורך‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫לדבר‬
 8. 8. ‫גרעין‬‫מוביל‬ ‫אנושי‬:‫ה‬-BOC‫המנהיגות‬ ‫את‬ ‫ומעצים‬ ‫מתמקד‬,‫והמנהלים‬ ‫המנהלות‬,‫והמורים‬ ‫המורות‬,‫והתקשורת‬ ‫השיח‬ ‫ופיתוח‬ ‫הצוות‬ ‫לגיבוש‬,‫מיטבי‬ ‫מנוף‬ ‫היוצרת‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫שהצלחתם‬ ‫כיוון‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫להצלחת‬.‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬BOC‫עבורך‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫לדבר‬
 9. 9. ‫דרכי‬‫ה‬ ‫של‬ ‫פעולה‬-BOC:•‫נוכחות‬‫בית‬ ‫פנים‬ ‫ליווי‬-‫ספרית‬‫מתמשכת‬.•‫קבוצתית‬ ‫עבודה‬,‫צוותית‬,‫סדנאית‬‫ופרטנית‬.•‫בנייה‬‫תמיכה‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫וליווי‬‫ודיון‬.•‫מיומנויות‬ ‫שיפור‬.•‫של‬ ‫וגיוון‬ ‫הגדלה‬‫רפרטואר‬‫התגובות‬.•‫שיפור‬‫וניהול‬ ‫עצמי‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬‫צוות‬.•‫ניהול‬‫סדרי‬ ‫וקביעת‬ ‫אפקטיבי‬ ‫זמן‬‫עדיפות‬.•‫תהליכי‬‫ומקדמים‬ ‫תורמים‬ ‫הדדית‬ ‫הערכה‬..‫של‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬BOC
 10. 10. ‫המתודה‬‫של‬BOC‫מופעלת‬‫ע‬"‫י‬"‫קבוצת‬‫אימון‬11"‫מרכז‬ ‫פעילותה‬ ‫שאת‬‫שלמה‬‫רוטשילד‬MCI.‫בקבוצה‬‫בכירים‬ ‫מאמנים‬ ‫מספר‬ ‫פעולה‬ ‫משתפים‬,‫חברי‬‫ה‬ ‫איגוד‬Coaching‫הישראלי‬(‫איק‬"‫א‬),‫מוסמכים‬‫להכשרת‬ ‫בקורסים‬ ‫בכירים‬ ‫ומרצים‬ ‫מטעמו‬ ‫לאימון‬‫מאמנים‬.‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫עם‬ ‫האימון‬ ‫למקצוע‬ ‫באים‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬‫חיים‬ ‫תחומי‬ ‫במגוון‬ ‫רבות‬ ‫פעילות‬ ‫ושנות‬:‫ניהול‬‫וארגונים‬ ‫במוסדות‬ ‫בכיר‬,‫ואבחון‬ ‫טיפול‬,‫חינוך‬,‫פרויקטים‬ ‫והובלת‬ ‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬.‫התפעול‬ ‫צוות‬
 11. 11. ‫ואתה‬,‫שלך‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬?‫עצמך‬ ‫שלך‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬?‫חופשית‬ ‫בחירה‬ ‫לך‬ ‫ניתנה‬ ‫אילו‬ ‫בוחר‬ ‫היית‬ ‫במה‬?‫כמוך‬ ‫חושב‬ ‫שלך‬ ‫השוק‬ ‫גם‬ ‫האם‬?‫שלך‬ ‫המוסף‬ ‫מהערך‬ ‫נהנה‬ ‫אתה‬ ‫איך‬?‫של‬‫שלך‬ ‫העסק‬?‫עליו‬ ‫פרמיה‬ ‫לך‬ ‫לשלם‬ ‫מוכן‬ ‫השוק‬ ‫האם‬?‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫עליו‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬?‫עליו‬ ‫האיומים‬ ‫מהם‬??‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ל‬y‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬

×