Model Ekonomi Baru

17,760 views

Published on

Oleh Dr Muhammad Rozi Malim

Published in: Education, Travel, Sports
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
760
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Model Ekonomi Baru

 1. 1. MODEL EKONOMI BARU<br />MALAYSIA<br />Institut Pemikiran danKepimpinanMelayu (IMPAK)<br />Universiti Teknologi MARA<br />1<br />
 2. 2. EmpatTonggakTransformasi Negara<br />2<br />Wawasan 2020<br />
 3. 3. MENGAPAKAH KITA MEMERLUKAN MEB<br />DAN APAKAH MATLAMATNYA?<br /><ul><li>Model pertumbuhanlepasmenjanakantigadekadpencapaiancemerlang.
 4. 4. Rakyat lebihkayadanlebihberpelajaran.
 5. 5. Kemajuan yang dicapaidalamseparuhabad yang lalumenjadiperlahandanpertumbuhanekonomilembap.
 6. 6. Tersekatdalam ‘perangkappendapatansederhana’.
 7. 7. Kebanyakandasardanstrategikedudukanpembangunan yang sediaadatidakmampuuntukkeperingkatseterusnya.
 8. 8. Pertumbuhanekonomidicapaidenganmenanggungkosalamsekitar yang besardantidakmemanfaatkanmasyarakat.
 9. 9. Kerajaanmestiberdepandenganrealitidanperlumembuatkeputusansukar.</li></ul>3<br />
 10. 10. MENGAPAKAH KITA MEMERLUKAN MEB<br />DAN APAKAH MATLAMATNYA?<br /><ul><li>Satuperubahanradikaldiperlukanbagimeraih status negaraberpendapatantinggi.
 11. 11. MEB menjadipemangkinuntukmembebaskanpotensipertumbuhan Malaysia.
 12. 12. PTE dibentukuntukmengerakkan Malaysia kehadapan, keluardaripadakeadaanlembapsekarang.
 13. 13. Melaluipelaksanaankonsistendasarberani yang merentasilapan IPS, asasmenjalankanperniagaanakanberubah.
 14. 14. MEB berusahagigihkearahmencapaimatlamat yang lebihluas.
 15. 15. MEB mengambilpendekatanholistikdenganmemberikantumpuankepadaaspekpembangunanmanusia.
 16. 16. Ketaksamaanpendapatanmasihperluditanganidengangiat. </li></ul>4<br />
 17. 17. MATLAMAT MODEL EKONOMI BARU<br />5<br />BerpendapatanTinggi<br />Sasaran AS$15,000 – 20,000 per kapitapada 2020<br />KUALITI HIDUP RAKYAT<br />Membolehkansemuakomunitimenikmatikekayaannegarasepenuhnya<br />Memenuhikeperluansemasatanpamenjejaskangenerasiakandatang<br />Keterangkuman<br />Kemampanan<br />
 18. 18. DI MANAKAH KEDUDUKAN KITA?<br /><ul><li>Malaysia merupakanekonomiterbuka.
 19. 19. Malaysia mudahterkenakejutanluar.
 20. 20. Kenaikanhargakomoditiantarabangsatelahmemberikanimpaklangsungterhadaphargadomestik.
 21. 21. Eksportmungkinakanketinggalandenganmembawakesannegatifterhadapgunatenagadanpendapatannegara.
 22. 22. Jenteraekonomi Malaysia sedangbergerakperlahan.
 23. 23. Pertumbuhanlebihrendahdaripadapertumbuhannegara lain.
 24. 24. Pelaburswastamemainkanperanan yang kurangmenggalakkan.
 25. 25. PenyertaanaktifKerajaandan Syarikat BerkaitanKerajaan (SBK) telahmembantutkanpelaburanswasta.</li></ul>6<br />
 26. 26. DI MANAKAH KEDUDUKAN KITA?<br /><ul><li>Masihterlalusukaruntukmenjalankanperniagaandi Malaysia.
 27. 27. Global Competitiveness Index tahun 2010, kedudukan Malaysia telahjatuhkenombor 24 darikedudukan21 sebelumnya.
 28. 28. Eksportmasihteguhtetapitidakmenjanakannilaitambahcukup.
 29. 29. Ekonomisangatbergantungpadapasaranluar.
 30. 30. Struktureksport Malaysia tertumpukebanyakannyapadaprodukelektrikdanelektronik (E&E) danpadakomoditiutama.
 31. 31. Import yang banyakdalameksportpembuatan, nilaitambahkepadaprodukakhiradalahrendah.
 32. 32. Pekerjaan berkemahiran rendah merujuk kepada upah yang rendah.
 33. 33. Kewujudan pekerjaan upah tinggi masih tidak mencukupi manakala sumbangan pekerja mahir masih merosot merentasi industri.
 34. 34. Majikan tidak membayar untuk kemahiran sebaliknya bergantung pada bekalan pekerja asing tidak mahir yang mudah diperolehi.</li></ul>7<br />
 35. 35. DI MANAKAH KEDUDUKAN KITA?<br /><ul><li>Produktivitisedangtumbuhtetapiterlaluperlahan.
 36. 36. Usaha menginovasidanmerekaciptatidakmemadai.
 37. 37. Kita tidakmembangunkanbakatdanapa yang dimiliki pula pergimeninggalkankita.
 38. 38. Bilanganekspatriat yang bekerjadinegarainisemakinmerosot.
 39. 39. 80% daripadatenagakerja Malaysia berpendidikanhanyaSPM.
 40. 40. Jurangdiantarapendudukkayadanmiskinsemakinlebar.
 41. 41. Ketaksamaankekalmenjadicabarannyatabagi Malaysia.
 42. 42. Pendapatanisirumah Malaysia tergolongdalamkumpulan 20% teratasmanakalakumpulan 40% terendahmengalamipertumbuhanpendapatanpurata paling perlahan.
 43. 43. Malaysia tersekatdalamperangkappendapatansederhana. </li></ul>8<br />
 44. 44. DI MANAKAH KEDUDUKAN KITA?<br />Pendapatan Negara Kasar (PNK) Per Kapita (1990 - 2008; ribu AS$)<br />9<br />
 45. 45. DI MANAKAH KEDUDUKAN KITA?<br /><ul><li>Dasarekonomiberasaskanetnikberkesantetapipadamasa yang sama, isupelaksanaannyamencetuskanmasalah.
 46. 46. Sistempenentuanharga yang dikawaldansubsidimengakibatkanberlakunyapenyalahuntukansumber.
 47. 47. Subsidibertujuanuntukmembantukumpulanberpendapatanrendahtetapimanfaatnyajugadinikmatiolehkumpulan lain.
 48. 48. Model perniagaankosrendah yang dapatdipenuhimelaluipemesonganhargadandasarmenggalakkansektorswastamemberikantumpuankepadauntungjangkapendek.
 49. 49. Sektorswastatidakmelaburdalamprodukdanperkhidmatan yang akanmendorongpertumbuhanmasadepan.
 50. 50. Kita mestibertindaksekarangsebelumkedudukankitalebihmerosot.</li></ul>10<br />
 51. 51. APAKAH YANG SEDANG BERLAKU DI<br />SEKELILING KITA?<br /><ul><li>Disebabkankrisiskewangan global, negaramajuakanmengalamipertumbuhan yang lebihperlahandanbanyaknegarasedangmengkajisemulastrategipertumbuhanmereka.
 52. 52. Peneraju global yang barusedangmunculdan Malaysia mestimenjadisalahsatudaripadamereka.
 53. 53. Jenterapertumbuhandunia yang barudanekonomibarumuncul yang lain akantumbuhdenganlebihpantasdanmenjadilebihkaya.
 54. 54. Globalisasimewujudkanpersaingan yang sengituntukmendapatkanbakat - manusiamerupakanaset yang paling berharga. </li></ul>11<br />
 55. 55. APAKAH KELEBIHAN YANG ADA PADA KITA?<br /><ul><li>Kita bolehmemanfaatkansebilangankeunikankekuatandankelebihan yang kitamilikidalammelaksanakantindakandasarpenuhtekaduntukbergerakkehadapan.
 56. 56. Kita tidakmiskindankitamemilikiinfrastruktur yang baik.
 57. 57. Pelaburan yang besartelahmenghasilkanpembinaaninfrastrukturbertarafduniadi Malaysia.
 58. 58. Kita berjayamewujudkanasaspembuatanbertarafdunia.
 59. 59. Pembuatan yang tertumpupadasektor E&E, menarikpelaburanmasuk yang besardaripada firma multinasional.
 60. 60. Malaysia menjadipengeksportutamaprodukpenggunadanelektronikperindustrian.
 61. 61. Malaysia terletakditengah-tengahrantau yang rancakberkembang.
 62. 62. Malaysia merupakan model kepelbagaianbudaya, etnikdanbiologi.</li></ul>12<br />
 63. 63. Ke manakah TUJUAN KITA?<br />Model Ekonomi Baru: Matlamat dan Ciri<br />13<br />
 64. 64. Ke manakah TUJUAN KITA?<br /><ul><li>Melonjakkearah status berpendapatantinggi
 65. 65. Menjanakan manfaat untuk semua rakyat Malaysia
 66. 66. Penyelesaian yang mampu bertahan lama dari segi ekonomi dan alam sekitar
 67. 67. Penerima manfaat mutlak: Rakyat dan perniagaan</li></ul>14<br />
 68. 68. Ke manakah TUJUAN KITA?<br />Manfaatuntukrakyat<br />15<br />
 69. 69. Ke manakah TUJUAN KITA?<br />Manfaatuntukperniagaan<br />16<br />
 70. 70. Ke manakah TUJUAN KITA?<br />Ciri Teras MEB:<br /><ul><li>Bagaimanakahkeadaan Malaysia padatahun 2020? MEB akanmelahirkan Malaysia yang terkenaldengantransformasikukuh.
 71. 71. Ekonominyaberpandukanpasaran, ditadbirurusdenganrapi, berintegrasiserantau, berorientasikaneusahawanandaninovatif.
 72. 72. Sektorswastaakanmenjadipenggerakutamapertumbuhandalampelaburanberpandukanpasaran.
 73. 73. Kerajaanakanmenjadifasilitator yang cekap.
 74. 74. Institusikerajaandengantadbirurus yang rapidanlebihcekap.
 75. 75. MEB akanmenyediakanrangkakerjadanpersekitaranuntukmelahirkansemangatkeusahawanan.
 76. 76. Inovasidanteknologiterkiniakanmenjanakanproduk, perkhidmatandanproseskreatif.</li></ul>17<br />
 77. 77. Ke manakah TUJUAN KITA?<br />MEB – Cara baru ‘menjalankan perniagaan’ di Malaysia:<br /><ul><li>Dalammenggerakkan Malaysia kearahciriteras MEB, suatupendekatanbarudanberaniperludidukunguntukmerealisasikanpotensipertumbuhannegara. Pendekatanbaruinidigambarkandenganjelasdarisudutperbezaanbeberapaelemendalampendekatan yang lama.</li></ul>18<br />
 78. 78. Ke manakah TUJUAN KITA?<br />BAGAIMANAKAH CARANYA UNTUK KITA SAMPAI KE SANA?<br /><ul><li>Malaysia memerlukantransformasisegera. Iniakandiberikanoleh MEB melaluilapan IPS dan PTE.
 79. 79. Pemangkinterpenting MEB ialahkeazamandankepimpinanpolitikuntukmemecahkankebuntuanhasilrintangandaripadakumpulanberkepentingandanmenyediakanrakyatuntukmenyokongperubahanberbentukakarumbidalamhalatujudasar.
 80. 80. Denganadanyapemungkinini, suatu ‘tolakanbesar’ dalamtindakandaninisiatifdasardiperlukanuntukmemulakanprosestransformasi.
 81. 81. Tolakaninimestilahmencetuskan momentum yang mencukupiuntukmengatasirintangan yang bolehmembantutkankemajuan.
 82. 82. Apabilasahajapembaharuanbermula, maklumbalasberterusanadalahperlubagimenyelaraskandasardanmengekalkanlandasannya.</li></ul>19<br />
 83. 83. Ke manakah TUJUAN KITA?<br />20<br />TindakanPemangkin<br />InisiatifPembaharuanStrategik<br />Hasil<br />‘Tolakanbesar’ yang koherenuntukmerangsangtransformasidanpertumbuhan<br />Maklumbalas: Kajisemula, semak<br />

×