Lectura i TIC: presentació TFI

746 views

Published on

Presentació Treball Final de Màster (Educació i TIC, UOC).

Lectura i TIC: ús de les TIC per part dels docents de l’àrea de ‘Valencià: llengua i literatura’ en l’ensenyament secundari per al treball de la lectura d’obres literàries proposades a l’alumnat.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lectura i TIC: presentació TFI

 1. 1. Lectura i TIC: ús de les TIC per part dels docents de l’àrea de ‘Valencià: llengua i literatura’ en l’ensenyament secundari per al treball de la lectura d’obres literàries proposades a l’alumnat.Màster en EducacióiTIC Seminarid’iniciació a la recerca Ignasi Moral Reig Tutor: DimitriosVlachopoulos Juny 2012
 2. 2. IntroduccióijustificacióElscurrículumseducatius fan especial incís en: Decret 112/2007 (DOCV 5562, 24-07-2007) Foment de la Ús de les TIC Reial Decret lectura 1631/2006 (BOE 5, 5-01-2007) Lectura destinada a Desenvolupament de la la fruïciói el gaudi competència digital Desenvolupament També a través de De l’hàbit lector l’àrea de llengua Ordre 44/2011 1entretants (DOCV 6544, 16-06-2011) 1entretants.ning.com
 3. 3. Marc teòric: les TIC en l’ensenyamentSigalés, Mominó&  La digitalització de les aulesés cada copmés Meneses(2006) significativa. Elementsdinamitzadors:  PolítiqueseducativesDe Pablos, Colás& González (2010)  Equipsdirectiusi coordinador TIC.  Malgrataixò, la formació en TIC del professorat Almerich, Suárez,Orellana & Díaz (2010) no elspermet incorporar-les al procésd’ensenyament–aprenentatge.  TIC per a la preparació de Boza, Toscani& classesimaterialsitransmissiód’informació, però Méndez (2009) no com a element transformador. Ward (2006)
 4. 4. Marc teòric: foment de la lectura Ordre 44/2011 (DOCV 6544, 16-06-2011) Pla de Centre per al foment de la lectura Lectura Creació G. Lluchd’obreslit hàbit (2012) eràries lector Ús de les M. Manresa TIC (2006) com a element motivador A. de la Torre (2012)
 5. 5. Preguntes d’investigació iobjectiusQuinés el perfil digital del professorat de ‘Valencià: llenguai literatura’? 1. Descriure i analitzar el perfil digital dels docents de ‘Valencià: llengua i literatura’ respecte a l’aplicació docent que en fan. 1.1. Descriure i analitzar el grau de domini i ús de les TIC que els docents fan tant en l’activitat professional fora de l’aula com en la docència directa amb l’alumnat.Quinssónelsobjectius de la lectura d’obresliteràriesproposades al’alumnat? 2. Conèixer el propòsit pel qual els docents proposen la lectura d’obres literàries a l’alumnat. 2.1. Determinar la relació entre la proposta de lectura d’obres literàries en l’ensenyament secundari i la promoció del foment de la lectura com a activitat d’oci i gaudi.Comutilitzenelsdocents les TIC per al treball de la lecturad’obresliteràriesproposades a l’alumnat? 3. Descriure i analitzar l’ús de les TIC pels docents de valencià com a eina per al treball de la lectura i/o com a element per al seu foment. 3.1. Analitzar la correlació, si existeix, entre foment de la lectura i ús de les TIC.
 6. 6. Disseny de la investigació: metodologiaimostra Hernández, Fernández & Mateo Andrés Baptista(2006) (1997) Metodologia Disseny Investigacióno experimental descriptiu transeccional (ex-post-facto) icorrelatiu Resultatsno Bryman (2008) generalitzablesMostraperconve niència Docent Grup llengua catalana accessiblea i Carmona & Sánchez l’investigador membrexarxa (2000) 1entretants
 7. 7. Tècniquesiinstruments. Fiabilitativalidesa I. Informació personal II. Úsidomini de les TICQüestionari III. Úsdocent de les TIC online IV. La lectura en la programació curricular V. Lectura i TICObjectivitat Hernández et alii (2006)Confiabilitat dexperts Hernández et alii(2006) Validesa Martínez Olmo (2002) de contingut Garcia Córdoba (2004)
 8. 8. Anàlisi de les dades  Docent: home d’entre 46 i 55100% Molt anys, professor d’un centre90% coneixement -domini educatiu públic que fa classe80% Bastant en tots els cursos de l’ESO i el70% coneixement -domini batxillerat.60% Suficient coneixement  Nivell mitjà-alt quant al50% -domini coneixement i domini de les40% Poc coneixement TIC.30% -domini20% Cap  Ús habitual de les TIC en10% coneixement -domini tasques relacionades amb la 0% professió.  Ússignificatiu de les TIC en el procésd’ensenyament–Nivell de coneximent-domini d’eines TIC per aprenentatgepart dels docents
 9. 9. Utilitza les TIC per a treballar la lectura dalgunaAnàlisi de les dades de les obres proposades a lalumnat? Finalitatlectura obres: 37% Sí 63% No  Fomentar l’interèsi el gaudeiper la lectura.  Ús TIC:  Aprofundir en la millora de la  PowerPoint o similar comprensió lectora.  Vídeo  Millorar la competèncialingüísitica.  Blogs  Àudio Avaluaciólectures:  Producteselaboratsamb TIC:  Control de lectura.  Comentaris, valoracions, diàleg o tertúlia.  Treballescrit.  Presentacionsamb PPT o similar.  Activitats de creació.  Invenció d’allò que no es veu.  Recreació o dramatitzaciód’una escena.
 10. 10. Conclusions  Competència digital mitjana–alta.1  Ús TIC en l’activitatdcentambl’alumnat. Com més coneixement i domini es té de les TIC més s’utilitzen a nivell professional i més propici s’és a introduir-les en la tasca docent  Finalitat lectura: foment lectura icreacióhàbit lector.2  Malgrataixò, sistemesd’avaluaciótradicionals. Un percentatgeelevat de docentsutilitza les TIC com a complementpertreballar la lectura: les TIC com a element motivador idinamitzadorper fomentar el plaer de la lectura.
 11. 11. Conclusions  Elsproductes que elsalumnesrealitzenambl’ús de les TIC3 solen ser activitatstradicionals que incorporen les tecnologies.  Aquelles activitats en les quals les TIC no només s’integren en el procés de treball sinó que esdevenen motor d’un canvi de procediment i metodologia en el treball docent són d’ús encara minoritari, com ara els videorelats o els booktrailers. Si bé les TIC són utilitzades en el treball de la lectura d’obres literàries, possiblement amb la finalitat de potenciar la concepció de la lectura com activitat de gaudi i fomentar-la per crear un hàbit lector en l’alumnat, encara no han esdevingut un element de canvi i transformació de la metodologia docent.
 12. 12. Aspectesètics Col·laboració lliure Consentimentinformat ivoluntàriaConsentimentvoluntari Cap element que perjudique l’autoestimadelsparticipPrivacitat, confidencialit ants atianonimat No s’haenvaït la intimitatdelsparticipants.Reconeixementrisc de la investigació No es priva elsparticipantsdelsbenef icis de la recerca Anderson &Kanuka Buendia& Berrocal Eisner (2003) (2001) (1998)
 13. 13. Gràciesper l’atenció Ignasi Moral Reig imoralr@uoc.edu

×