Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 4 la publicitat

4,225 views

Published on

La publicitat . Tipus , funcions, estudi composició i text.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Unitat 4 la publicitat

 1. 1. Unitat 4. LA PUBLICITAT1. DefinicióLa publicitat és un procés de comunicació massiva queutilitza la informació i la persuassió per a aconseguir enel receptor un comportament determinat, bé siga comprarun producte o adoptar determinades actituds.El seu neixement tal i com lentenem avuí en dia estàlligat a laparició dels mitjans de comunicació de massesi al desenvolupament de la societat capitalista i deconsum.
 2. 2. 2. TIPUS DE PUBLICITAT Els missatges publicitaris podem classificar-los atenent al que anuncien en: PRODUCTES: Anuncien qualsevol producte consumible de manera directa. SERVEIS: Anuncien allò que no és consumible directament, com presentacions dempreses, bancs o assegurances de vida... CONSELLS INSTITUCIONALS: En ells no sanuncia un producte, sinò recomanacions dalguna institució pública, com consells sanitaris, campanyes de medi ambient.... LA PROPAGANDA: En elles es busca la adhessió a un sistema ideològic, bé polític, religiós,o social. Potència la virtut de les seues idees per damunt de la resta.
 3. 3. Atenent al mitjà (suport o canal) a través del qual es transmeten:
 4. 4. 3. FUNCIONS DE LA PUBLICITAT
 5. 5. Altres funcions- Funció substitutiva. La publicitat no presenta sinò una representaciómanipulada de la realitat. Un anunci de tabac, per exemple, mai va apresentar la realitat de las conseqüències que pot produir el seu consum,buscarà plantejar un altre tipus d associacions - plaer, conquesta,aventura…-, al fet de fumar.
 6. 6. - Funció estereotipadora. Es tendeix a unificar gustos,hàbits de comportament i de vida. Les investigacions sobre laincidència de la publicitat en grupssocials concrets demostra que notan sols influeix en lelecció delque es compra, sinò també en lainteriorització didees i pautes deconducta. És evident, que a més depromocionar productes, lapublicitat ens ofereix models devida i referents culturals.
 7. 7. - Funció desproblematitzadora: El món que ens mostra lapublicitat és un món fascinant, sense problemes ni tensions. Ensofereix un món i una vida meravellosa a la qual accedim gràcies alconsum.
 8. 8. - Funció conservadora: Per a aconseguir els seus fins la publicitatEs recolza en aquells valors acceptats i assumits per la societat,generant així una reafirmació dels conceptes , ideals i prejudicis.
 9. 9. ExercicicisBusca exemples de publicitat gràfica (5 exemples) i classifica-lesatenent a allò que anuncien: producte, servei o consell institucional.A més analitza la o les funcions principals que acompleixen tals anuncis.
 10. 10. 4.- Objectius de la publicitat El principal objectiu de la publicitat és augmentar les ventes dequalsevol producte o servei, per a acoseguir aquest fi, el missatgepublicitari haurà dacomplir una serie de característiques:- Despertar interés- Ser entendible i Informar de les característiques del producte oservei que ven, sempre per a aconseguir la seua màxima finalitat,induir al consum.- Persuadir: Incidir en el destinatari mitjançant el seu missatge per amodificar la seua conducta.- Captar latenció- Recordar: És important reforçar la imatge de la marca corporativaen el consumidor i que aquest la recorde.
 11. 11. 5.- FACTORS QUE INTERVENEN EN LA PUBLICITATPer a acomplir els seus objectius la publicitat elabora els seus missatges teninten compte una série de factors:1.TIPUS DE PRODUCTE: El dissenyador ha de conéixer el producte,per a poder transmetre les seues característiques, els seus avantatges,novetats... per a poder convéncer al públic.Així, si lliguem el producte amb el públic al que va dirigit el podemclassificar en:- Productes símbol de prestigi:símbol dun alt nivell adquisitiu: articlesde luxe.- Productes símbol de maduresa: destinat al món dels adults: alcohol,tabac...- Productes antiansietat: defensen els consumidors de la inseguretat iels complexos: fàrmacs, productes light, aliments dietètics...- Productes hedonistes: satisfan la sensualitat de lespectador: bombons,Perfums,- Productes que cobreixen necessitats bàsiques:aliments,roba...- Productes infantesa: joguets, roba, aliments,...
 12. 12. 2.TIPUS DE CONSUMIDORS:A més del coneixement del producte, hi ha un altre aspecteimportantíssim a lhora de crear un anunci, lestudi del públic al que vadirigit. Hem de tindre present allò que espera el client per a poder oferir-li-ho, convéncer-lo i estimular-lo, en altres paraules, donar-li una raó pera comprar-lo o adquirir-lo.La base per a crear un bon disseny és que siga capaç de transmetre lescaracterístiques o atributs del producte de la forma més clara possible iper a aconseguir-ho, hem de tindre en compte qui serà el seu consumidor:perfil, gustos, tendències...No és el mateix que tinguen una edat o una altra: que siguen xiquets,joves, adults o ancians. Ni tampoc serà el mateix que els consumidorssiguen homes o dones, xiquets o xiquetes, o que tinguen un nivelladquisitiu alt o més bai, ....Cada sector precisa d un tipus de missatge específic. Per exemple en lanunci d un disc de hip hop seria extrany que aparegueren personatgesadults, nens oancians o en lanunci de productes dietètica queaparegueren nens i nenes.
 13. 13. 6.- ELEMENTS DEL LLENGUATGE PUBLICITARIEn el llenguatge publicitari poden apareixer tots els llenguatges, verbal(escrit i oral ), visual (imatges fixes i en moviment) musical i gestual,depenent del missatge que anem a elaborar i del canal on es transmet.Si ens centrem en la publicitat gràfica el llenguatges utilitzats són el verbal iel visual , text i imatge són així, els dos elements a estudiar.1.- TEXT.El text en un anunci sorganitza en quatre apartats:- El slogan: Frase curta i suggerent, té en compte els següents factors:Característiques del producte.Llenguatge del consumidor al que va dirigit. Busca connectar amb elsinteresos i preocupacions del públic, fent referències a qüestions polítiques,temes dactualitat....Correcta associació a la imatge a la qual acompanya.- Cos del text: Conté la informació bàsica del producte, característiques ifuncions.- Peu o tancament: Mostra el nom del producte i fabricant. Marca i símbol.- El Claim: Concepte al que una marca tracta dassociar-se.Slogan permanent duna marca.
 14. 14. Funcions del text en el missatge publicitari.El text en relació amb la imatge a la qual acompanya pot tindre diferentsfuncions :ANCLATGE:Acota el significat de la imatge, posant un llímiti donant-li sentit.La imatge és polisèmica i el textacota el significat. DE RELLEU: Va més enllà de la imatge i li dona altres significats. Complementa.
 15. 15. REDUNDANT: Incideix en els mateixos aspectes de la imatge, elsrepeteix, de manera que reforça el seu significat. PARASITISME : Text i imatge es contradiuen aconseguint un efecte paradoxal i irònic.
 16. 16. Però a més daquestes funcions el text en la publicitat intentarà per damunt detot persuadir al receptor. FUNCIÓ CONATIVA O PERSUASIVA.Es dirigeixal receptor directament. FUNCIÓ INFORMATIVA O REFERENCIAL. Transmeten una informació objectiva del producte.
 17. 17. FUNCIÓ EXPRESSIVA O EMOTIVA.Transmeten emocions sentiments o estatsdànim.FUNCIÓ POÈTICA. Son textoscreats per a impressionar al receptor. FUNCIÓ FÀTICA. Estableix un contacte entre emissor i receptor per a que aquest no perda latenció.
 18. 18. En els textos publicitaris sutilitzen tota una serie de figures retòriques per apromoure linterés del públic:PERSONIFICACIÓ: Satribueixen qualitats humanes als productes.·Con sullorar las piedras se enternecen”HIPÈRBOLA: Exageració desmesurada.”Su grito fue tan descomunal quehasta las piedras lloraron”METÀFORA: Es refereix a un producte mitjançant un altre establint unarelació de semblança.”Oro caribeño” (Ron cacique)ANALOGIA: Sestableix una comparació entre dos elements diferents(comparació arbitrària). “Tus labios dos fresas salvajes”SINÈCDOQUE: Es tracta de dir tot amb menys. Dir el tot mostrant sols unapart.METONIMIA : Es designa una cosa amb el nom duna altra.
 19. 19. ANALOGIAEXAGERACIÓ PERSONIFICACIÓ
 20. 20. La tipografia té un paper molt important en el missatge publicitari.De vegades les paraules es converteixen en imatges (iconització),Altres vegades realcen determinats elements o són claus per a lacorrecta interpretació del text; per exemple, en ZanusSI, la tipografiapermet llegir dos missatges, la marca i lafirmació.Les possibilitats expressives del tamany, disposició espacial, tipus delletra, color, majúscules,negretes,... influeixen decisivament en elsentit global del text publicitari
 21. 21. ExerciciBusca imatges variades de publicitat i anlitza el tipus de producteI el públic al que va dirigit.ANALITZA EL TEXT . Elements, funcions , disposició tipografia,Color i figures retòriques.
 22. 22. 2.- IMATGE.Els creatius publicitaris utilitzen en les seues propostes imatges moltvariades: dibuixos, fotografies i imatges generades per ordinador.En la publicitat actual sutilitza més la fotografia, ja que està demostrat quetransmet major sensació de credibilitat i facilita més el record que undibuix.Però encara que la publicitat reprodueix millor la realitat i dona majorsensació de verisme, és important saber que aquesta és susceptible de tottipus de manipulacions que la falsegen, com:●Filtres de colors, que alteren els colors naturals.●Textures que creen diferents tipus de superfícies:rugoses,suaus...● Fosos que creen transparències entre objectes.●Deformacions amb el zoom: deformen les proporcions entre objectes opersones.●Fotomuntatges: superposen unes imatges amb ines altres. Si la fotografia analògica era susceptible dintervencions en el seu procés,les possibilitats shan multiplicat amb la intervenció de les càmeres digitals,la informàtica i els programes de retoc dimatge.
 23. 23. Tots aquests recursos per a manipular la imatge són, avuí en dia, utilitzatsper tots els publicistes que busquen cada vegada més, un major impacte en elpúblic al que es dirigeixen.
 24. 24. Altre recursos utilitzats són:●El punt de vista : angulació normal, picat, contrapicat, cenital, nadir.●El tipus de plànol: Gran Pla General, Pla de Conjunt, Pla general, PlaAmericà, Pla mig, Primer Pla, Primeríssim Pla, Pla de Detall.
 25. 25. Altre recursos utilitzats són les FIGURES RETÒRIQUES:● HIPÈRBOLE : Exageració desmesurada● ANALOGIA :Sestableix una comparació entre dos elements diferents(comparació arbitrària).● METÀFORA :Es refereix a un producte mitjançant un altre establint unarelació de semblança● SINÈCDOQUE:Dir el tot mostrant sols una part.● PERSONIFICACIÓ:Satribueixen qualitats humanes als productes. PERSONIFICACIÓ ANALOGIA SINÈCDOQUE
 26. 26. METÀFORA PERSONIFICACIÓHIPÈRBOLE
 27. 27. En una imatge publicitària shauran de tindre en compte els elements formals:línies, forma, color, textura, llum...i la síntaxi , és a dir, la relació daquestselements dintre de la imatge: relació figura i fons, la simetria, lequilibri visual,les proporcions,... Amb tot açò, el publicista ordenarà els elements gràfics i verbals, amb lafinalitat de dotar la composició de significat i unitat.dentre tots aquests factors a tindre en compte, anem a estudiar en particularla COMPOSICIÓ i el COLOR.EL COLORPer les seues qualitats i possibilitats expressives, el color té un gran poderper atreure latenció i exercir un gran influència en els sentiments i lesreaccions de les persones.Els colors freds donen sensació de calma i tranquil.litat, mentre que els càlidssón excitants, alegres, dinàmics i estimulants.Tambés als colors els lliguem amb certs significats i els assignem diferentsqualitats . Per exemple:Roig: Acosta les formes. Pot significar alegria, passió, acció, perill,agressivitat..Blau: Allunya les formes. Depenent del seu valor més o menys alt el lliguemamb la frescura, netedat, fred,...
 28. 28. Verd: Pot expressar equilibri, tolerància, esperança. El lliguem amb la natura.Groc: Transmet dinamisme i alegria , però també egoisme i odi. Ens recorda alsol, lestiu, el futur i la joventut.Taronja: Lassociem amb un caràcter sociable i amable. Pot expressar plaer ialegria.Blanc: És la puresa, la pau, la inocència, la calma i la netedat.Negre: Simbolitza el luxe, lelegància, la serietat i la distinció.
 29. 29. LA COMPOSICIÓTots els elements influeixen en la composició duna imatge: color, llum,línies,enquadre, textures,.. així com la manera dordenar-los . Composar ésordenar-los , el resultat final, i depenent de toto açò, podem obtindre unacomposició estàtica i equilibrada, més unitària o pel contrari, una composiciómés dinàmica, amb majors punts de tensió, amb un major moviment.Existeixen i sutilitzen moltes i variades formes dordenar els elements dintreuna composició , encara que amb freqüència sutilitzen tres esquemescompositius bàsics.-Segons el “rectangle harmònic”, es divideix lespai en un quadrat i el rectanglerestant. En el quadrat es situa la imatge i en el rectangle el text. La utilitzemquan volem donar sensació de calma i seguretat. Composició estàtica.- Seguint línies horitzontals i verticales que divideixen lespai total de lacomposició. També creem sensació dunitat i esatisme.- Seguint les diagonals de la composició , buscant expressar dinamisme iMoviment.
 30. 30. ANÀLISI DUNA IMATGE PUBLICITÀRIA.LECTURA DENOTATIVA- Producte i Marca.- Tipus dimatge. Descripció objectiva.- Públic al que es dirigeix.-TEXT: - Slogan -Cos del text -Peu o tancament -Tipografia i disposició del text -Recursos retòrics. -Funció del text-IMATGE: -Format - Tipus de pla i angulació. - Color, llum,textura... - Recursos expressius - Composicó. Esquemes.LECTURA CONNOTATIVA. Significats.

×