Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La fotografia

318 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La fotografia

 1. 1. LA FOTOGRAFIALa FOTOGRAFIA va significar un gran canvi en les formes de crearimatges, tal vegada comparables amb el que va representar al segle XVla impremta per als textos. La seva invenció i desenvolupamentgeneraren grans canvis en les arts tradicionals, pintura, gravat iescultura, que es despreocuparen dels aspectes de la representació, percentrar-se en l’exploració de l’expressivitat i l’experimentació delllenguatge plàstic.Per una altra part, per la seva capacitat de representar la realitat , laimatge fotogràfica va impulsar noves maneres en la informació, lapremsa, les revistes documentals i la publicitat.A més a més, actua de manera molt decisiva en la capacitat decomunicació entre les cultures i els pobles.
 2. 2. CLASSES I FUNCIONSAl llarg de la seva història, la FOTOGRAFIA ha anat complint una sèrie defuncions, segons les quals, podem fer una classificació en tres classes:FOTOGRAFIA DE PREMSA I DOCUMENTAL:Intenta reflectir moments concrets i quasi sempre espontanis de la realitatquotidiana o de l’entorn social. La qualitat tècnica, en este cas, és el menysimportant. Els mitjans de comunicació, i en concret la premsa escrita, han estatels suports principals d’este gènere.La fotografia documental hauria de tindre,en principi, la missió d’informar sobre elsesdeveniments de la realitat immediataamb objectivitat, però en la comunicacióaudiovisual és quasi impossibled’aconseguir esta objectivitat. El fotògraf,els propietaris dels mitjans i tots elsrecursos del llenguatge de la imatgeintervenen manipulant la realitat i afegintaspectes subjectius a l’autèntica realitat.
 3. 3. FOTOGRAFIA CIENTÍFICA I INDUSTRIALPretén mostrar aspectes científics i industrials amb finalitat didàctica ocomercial, serveix de recolzament a les ciències i a tot tipus d´indústria.Intenta mostrar aspectes de la realitat que són objecte d’estudi o investigació,per a la qual cosa resulta força important que la qualitat fotogràfica sigaimpecable. La seua finalitat no és estètica ni documental sinó més aviatdivulgativa. Disciplines com la medicina, l’astronomia, la física, les ciències de lanaturalesa i moltes altres han desenvolupat recursos i tècniques particulars ambla finalitat de captar i col·leccionar moments de fenòmens científics quedifícilment arriben a ser percebuts per l’ull humà.
 4. 4. És l’encarregada d’enregistrar aquells objectes que interessa vendre per tal depersuadir el destinatari (potencial usuari o consumidor d’un producte).Per tant,la seua finalitat comunicativa és sobretot persuassiva o ideològica, ja que estàal servei d’interessos mercantilistes. Per tal d’aconseguir els efectes desitjats(que comprem el producte), els publicistes utilitzen hàbilment el llenguatge de laimatge.FOTOGRAFIA PUBLICITÀRIA
 5. 5. La seua finalitat és oferir productes estètics, que reflectisquen el gust delfotògraf i satisfacen els possibles destinataris. No és d’estranyar que els primersfotògrafs professionals foren precisament dibuixants i pintors. Els corrents i lestècniques fotogràfiques en este apartat són molt nombrosos. Trobem estils detota mena: a) amb perspectives distorsionades, b) abstractes, c) superrealistes,d) expressionistes, etc.FOTOGRAFIA ARTÍSTICA
 6. 6. Parts bàsiques de la càmara
 7. 7. És la finestreta a través de la qual el fotògraf pot observar la imatge escollida.Les càmeres del tipus rèflex i professionals ens donen una visió que coincideixplenament amb el pla de la pel·lícula, mentre que altres tipus de càmerescompactes ens permeten d’obtenir una visió aproximada del pla d’imatge.Suport sensible o rodetPot presentar diversos formats, encara que el de 35 mm continua sent l’habitualen la fotografia comercial i de reportatge, mentre que el gran format i el mitjàestan relegats al món de la publicitat. La sensibilitat a la llum (mesurada ambles sigles ISO) del rodet pot ser diversa també. Les pel·lícules amb sensibilitatalta permeten capturar imatges amb poca lluminositat sense l’ajuda de flaix. Percontra, les pel·lícules de baixa sensibilitat ens poden donar una millor qualitat degra a canvi de treballar amb molta més il·luminació.SENSOR DIGITALEs el principal cambio de la cámara analógica a digital. En fotografíaanalógicausamos una película compuesta generalmente cloruro, yoduro obromuro de plata sensible a la luz, mientras que en digital es un sensorelectrónico sensible a la luz.Este sensor reconoce los colores RGB (rojo, verde y azul) y a raíz de estos creael resto de colores formando una imagen final.VISOR
 8. 8. OBJECTIU. Format per un conjunt de lents, que degudament ordenades,permeten la formació de la imatge. Te tres característiques principals: ladistància focal, la lluminositat i la nitidesa.Normalment dins de l’objectiu trobem un component bàsic en la captació deles imatges, el diafragma, que és un dels elements encarregats de l’entrada dellum junt a l’obturador.LA DISTÀNCIA FOCAL d’un objectiu és la distància que existeix entre la lent del’objectiu i el pla del negatiu. Per tant tenim diferents tipus d’objectius segonssiga la seva distància focal.- Grans angulars, (38-28 mm) tenen un major angle de visió i és el mésindicat per fotografiar paissatges o grans composicions.- Normals (50-55 mm) simulen la mateixa visió de l’ull humà.- Teleobjectiu (70-100-1000 mm) apropen els objectes que estan a gransdistàncies. Zooms. (28-50-70 mm) tenen en un sol objectiu els tres anteriors.Resulta molt pràctic.>Foto 55 mm Foto 100mm
 9. 9. LA LLUMINOSITAT de l’objectiu ve marcada per la relació entre la distànciafocal i el diàmetre de la màxima obertura del diafragma.LA NITIDESA de la imatge en una foto depèn del sistema d’enfocament.Mitjançant l’anell d’enfocament , fem que les lents s’aproximen o s’allunyen delpla a fotografiar .Normalment les càmeres reflex , porten al centre de la pantalla del visor unscercles que fan que quan la imatge està desenfocada , esta es veu partida enaquesta zona. També pot anar acompanyada d’una xicoteta retícula de cerclesminúsculs que fan que la imatge desenfocada aparega granulosa.
 10. 10. L’OBTURADOR o sistema que regula el temps d’entrada de llum al pla d’imatgeon es troba el negatiu. Per tant és el dispositiu que ens determina el anomenattemps d’exposició indicat en fraccions de segon com per exemple: 1,1/ 2 , 1/250, 1/ 1000, etc..., es representa B-1-2-4-8-15-30-60-125-250-500-1000.A més de l’exposició, la velocitat d’obturació determina la forma en que esreprodueix un subjecte mòvil. A menor velocitat d’obturació , un subjecte mòbiles capta de manera més borrosa.I a major velocitat d’obturació es congela elmoviment.En la càmera el botó de les velocitats d’obturació està situat a la part superiorde la càmera o en algunes a la part de la dreta quan es mira pel visor.Així podrem fer fotografies durante el temps desitjat, desde per exemple unanocturna que pot estar obert l obturador més de 20 minuts, fins a parar unabala a 1/1000
 11. 11. En la imaten que es mostra a continuació podem observar unexemple de llarga exposició en la que ha estat obert lobturador15 segons
 12. 12. EL DIAFRAGMA és el dispositiu que regula la quantitat de llum que passa perl’objectiu quan l’obturador està obert.L’anell de control de diafragmes el trobarem a l’objectiu amb l’escala bàsica denumeració (f) segons siga el grau d’obertura (l’obertura màxima el númeromenor).obertura major major llum obertura menor menor llumf1 f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32.
 13. 13. Cada pas donarà el doble de llum que el següent, per exemple f2.8 dona eldoble de llum que f4 y f4 el doble que f5.6Estos números f afecten a la profunditat de camp, i per tant si elnúmero f es més baix per exemple (f2.8) entrarà més llum i lobjecteenfocat es veurà correctament mentre que el fons apareixerà borrós,daquesta manera es donarà més importància a lelement principal,mentre que si tanquem l obturador i per tant si augmentem elnúmero f per exemple a (f22) aconseguirem major profunditat decamp i que en la foto eixca major zona enfocada.F 2.8 F 16
 14. 14. La sensibilitat es miedeix en ISO, y l escala típica es:... 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 15600 51200 ...Existeix un xicotet problema i es que al augmentar la sensibilitat en la nostracàmara estem perdent definició .Tres factores que determinen lexposicióEls factors que determinen l exposició són: obertura del diafragma,velocitat dobturació i sensibilitat.· Obertura del diafragma. Determina la quantitat de llum que incidiexsobre el sensor de la nostra càmara. Una major obertura suposarà unamajor quantitat de llum actuant sobre el sensor.· Velocitat d obturació o temps d exposició. És el temps durant elqual la lum incideix sobre el sensor. Un major temps i, per tant, unamenor velocitat donarà lloc a que la llum incideixca durant més tempssobre el sensor.· Sensibilidad ISO. Determina lo sensible que és el sensor de la nostracàmara davant la llum que actua sobre ell. Una major sensibilitat farà que,Per a una exposició correcta necessitem menys temps.
 15. 15. En cualquier caso,cuando queramoslograr la mayor nitidezen nuestras fotografíases recomendable usarla sensibilidad másbaja disponible,aunque haya queemplear un trípode ouna bean bag paraque la exposición seala correcta. Esto es, elvalor de ISO más bajo.
 16. 16. CARACTERÍSTIQUES FOTOGRÀFIQUESSón els factors que haurem de tindre en compte en el moment d’elaborar unafotografía i que determinen la seua qualitat.ENQUADRAMENTManera d’emmarcar la realitat, s’elegeix amb el visor de la càmera.Format: horitzontal o verticalAngulació: L’objecte de la imatge es pot presentar des de diferentsperspectives:Picat: La imatge es copsa des de dalt. Efecte: coneixement, control osuperioritat sobre l’objecte, indefensió,...Contrapicat: La imatge es copsa des de baix. Efecte: poder de l’objecte,autoritat, fortalesa,..Normal: La imatge es representa a laltura dels ulls.
 17. 17. El pla: És el camp de visió que arreplega la imatge amb el visor. N’hi ha unagran varietat:Pla de detall: visió d’un objecte o de part del cos humà tret del rostre sencer,enquè els motius facials més freqüentment enregistrats són els ulls i laboca. Estos plans es fan servir quan es vol fixar l’atenció sobre objecteso accions que passarien inadvertits en quadres més oberts.Primer pla: el camp de visió és ocupat sencerament pel rostre i molt sovinttambé pels muscles.Pla mig curt europeu: apareix el terç superior del cos humà, del cap a la partinferior del pit.Pla mig llarg europeu: la meitat superior del cos humà, del cap a la cintura.Pla mig americà: visió del cos humà des del cap fins als genolls, característic delcòmic i el cinema americans.Pla general: abasta el conjunt d’un escenariPla de conjunt: visió de dues o més persones, independentment del que d’elless’enregistre en camp.Gran pla general: visió de grans decorats o paisatges en què eventualmentpoden aparéixer individus com un element més de l’espai.
 18. 18. LLUMElement bàsic en la fotografía, la llum pot crear ambients, atreure l’atenció,modificar les formes… depenent de les seues característiques:Dura: quan crea ombres de llímits marcats i fortsSuau: difumina el contornDirecció de la llum:Depèn d’on es situa el focus de llum respecte a la càmera i a l’objecte.Frontal: Efecte: equilibra les formes, suavitza,…Lateral:Crea contrastos i ombres, o siga tensió, desequilibri,…Zenital:Impressió d’elevació, espiritualitat,…Des de baix: Crea un efecte al qual no estem acostumats, per tant misteri,tensió, por,…Contrallum: Crea contrast, lirisme,…
 19. 19. TEXTURARepresenta la qualitat de la superficie d’un objecte o subjecte: brillant, mate…Si fotografiem de prop i amb una il.luminació lateral apreciarem millor la qualitatde la textura.LÍNIALes formes linials importants, arbres, camins, persones,… dirigeixen i guien lamirada, centren l’atenció i poden alterar les direccions.Horitzontals i verticals :S’identifiquen amb la quietud, estabilitat.Oblíqües i corbes: Donen sensació de moviment, de canvi...FORMAProporciona l’estructura principal a la composició. L’identificació dels objectesdepèn d’aquesta.Les formes resalten més si es presenten sobre un fons llis (figura-fons).
 20. 20. COLOREl color canvia amb la llum. A més és un element amb un gran significatsimbòlic i aquest ens ajuda a transmetre informació.Saturació del color: Defineix el grau de puresa del color.Saturat: Efecte: intensitat, puresa, vida,...Dessaturat: Impressió de pal·lidesa, lirisme, tristesa,...Relació entre colors:Harmonies: mateixes gammes, càlids i freds…L’efecte pot dependre del color i altres elements.Contrast:complementaris, càlids i freds…Efecte de dinamisme, activitat,...
 21. 21. Simbolisme del color:Groc:Calidesa, bondat, comprensió,...Blau:Fred, poca emotivitat, intel·lectualitat, profunditat, recolliment,... És un colormés aviat femení, front al roig, que és més masculí.Blanc:Oposat al negre. Símbol de puresa, esperança, innocència,...Taronja:Símbol de reialesa, calidesa, generositat,...Negre:Mort, mal, pessimisme, depressió,...Violeta:Excel·lència, satisfacció, espiritualitat,...Roig:Color animat, enèrgic. També simbolitza perill, lluita, sexualitat, venjança.Color masculí.Verd:Naturalesa, vida, creixement, salut,...
 22. 22. Principis de composicióSimplicitat o complexitatPodem optar per representar els elements d’una manera simple i clara, pretenentfugir de la confusió en la disposició dels elements visuals, o pel contrari atendre auna major diversitat en les relacions que podem establir entre dits elements.Harmonia o contrastAmb lharmonia , els elements que entren a formar part de la composició guardenrelacions de semblança entre si ,aquesta pot ser provocada per diferents elementscom el color, línies, formes, llums...Però de vegades també amb el contrast entreels elements podem aconseguir composicions equilibrades.EquilibriÉs la sensació que les coses estan en el seu lloc, formant una totalitat. Pot distingir-se entre equilibri estàtic i equilibri dinàmic.Centres d’interés i pesos visualsExisteixen unes zones de major pes visual que altres. La part superior d’una imatge ila part dreta tenen major pes visual, per això necessiten menors dimensions realsper a ser percebudes com semblants a les altres, i així transmetre la sensaciód’equilibri.
 23. 23. Altres elements que influeixen per a donar un major pes visual són:Grandària: l’augment de la grandària implica un augment similar del pesvisual.Forma: les formes regulars solen pesar més que les d’irregulars.Color: els colors clars solen pesar més que els obscurs, i les tonalitatscàlides més que les de fredes.Aïllament: com més aïllat es troba un element, major pes visual posseeix.Direccions visualsLa direcció visual es refereix a un determinat recorregut visual que porta a l’ullcap als centres d’interés, permetent una lectura clara i precisa. La direcció delectura habitual és esquerra-dreta.De vegades hi ha direccions visuals d’escena, creades pels mateixos elementsvisuals (braços, línies, mirades, etc. que apunten a un lloc)
 24. 24. Tecniques de composicióLa situació dels objectes en l escena duna fotografia, conforma el queanomenem composició. Composar una fotografia es buscar la mllor vistaduna escena i aconseguir lequilibri entre els elements. Entre elles:LA REGLA DELS TERÇOSPer a aplicar la regla dels terços dividim hipotèticament lespai duna foto enterços tant vertical com horizontalment i farem que les línies i els elementsmés importants d una fotografia sajusten a eixos terços. Així, els horitzonts iels elements més importants duna foto els col.loquem en els terços.En el següent exemple podem veure la diferència de la mateixa escena presaamb lobjecte principal centrat i ajustant-se a un terç. La foto que estádescentrada té més força, equilibri i harmonia que la foto centrada.Però no sempre és millor utilitzar aquesta regla, dependrà del missatge queun vol transmetre.
 25. 25. Col.locar els horitzontsSi busquem simetria entre el cielo i el sol podem situar l horitzont en elcentre. Si no es així, tractarem de fer coincidir l horitzont amb un delsterços verticals. Si li donem més importància al sol el fem coincidir amb elterç superior. Si volem donar importància al cel el fem coincidir amb el terçinferior.
 26. 26. Descentrar HoritzontalmentLa foto de lesquerra està millor equilibrada i té més força que la de la dretaperque el subjecte té la cara orientada cap a la dreta. Per això lacol.loquem a l esquerra.
 27. 27. PUNTS FORTS: Fem coincidir els elements importants amb els terços i lesseues interseccions.
 28. 28. El fonsAl fer una foto moltes vegades li donem poca importància al fons. Però hem detractar d adequar el fons a allò que estem fotografiant. En algunas ocasions nopodrem i en altres simplement canviant el punt de vista ,pujar a un objecte... japodem modificar-lo.Hem de tindre cura amb:· Els fons que no contrasten amb lobjecte fotografiat.· Les fonts que contrasten massa amb el subjete.· Els fons amb massa detall, ja que distraurà l atenció del motiu principal.Si no podemos evitar-ho podrem desenfocar el fons reduint la profunditat decamp. Daquesta forma li restarem importància.
 29. 29. Existeixen moltes tècniques de composició però aquestes poden serinteressants.Per altra part les regles estan per a trencar-se i no sempre hem depretendre que les nostres imatges estiguen basades únicament en unaserie de regles a complir.Hem de ser creatius, originals i deixar de vegades que la nostra intuicióens guie.
 30. 30. Vivian Maier
 31. 31. TREBALL “RETRAT”FOTOGRAFIES: (14 fotografies en total)- 3 FOTOGRAFIES AMB ANGULACIONS O PUNTS DE VISTA DIFERENTS.- 5 FOTOGRAFIES AMB PLANS DIFERENTS : Pla de detall, primer pla, placurt, pla de conjunt...- Almenys 3 fotografies dinterior i 3 dexterior.- 1 Fotografia almenys ha de tindre un contrallum.- 2 fotografies almenys han de tindre llum artificial.- Hem de practicar el reflex i les ombres .- Almenys 2 fotografies nocturnes.- 7 fotografies en color i 7 en blanc i negre.

×