Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vägen mot examination

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vägen mot examination

  1. 1. Vilka läranderesurser och examinationsformer krävs på kursen…för att gedigen praktisk kunskap ska ges möjlighet att stöpas om i en akademisk kontext?
  2. 2. Varför misslyckas personer med god praktisk kunskap i … vid examination på kursen …?
  3. 3.  Vetenskaplig text  Filmade föreläsningar  Exempelfilmer på det Mailkontakt med lärare  Diskussionsgrupper    Inlägg på diskussionsforum  Studentforum Empiriska materialet
  4. 4.  Otillräckliga förkunskaper: akademiska termer  Förståelse av examinationsuppgiften: varför ser den ut som den gör?  Konstruktion av text  Att sammankoppla empiri med teori  Att skriva läsarorienterat  Bearbetning av text  Förståelse av genren
  5. 5. Läranderesurserna möter inte alla studenters behov.
  6. 6.  Studenter skolas inte tillräckligt in i den akademiska kontexten  Studenter är inte införstådd med examinationsformen  Studenter ges inte möjlighet att öva på formen innan examinationen
  7. 7.  Identifiering av förkunskaper hos studenterna (se Olga Dysthe)  Lära in ämnesspecifik undervisning, se Maaike Hajer  Lyfta praktisk kunskap i förhållande till teori i examinationsformerna genom att tillämpa förvärvade kunskap och färdighet  Visa hur jag refererar en annan källa som stöd för min empiriska erfarenhet

×