Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Protocol GL IMI PQ NET România - Cristian Alexandrescu

1,252 views

Published on

Protocolul de colaborare pentru participarea la activităţile proiectului IMI PQ NET România

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Protocol GL IMI PQ NET România - Cristian Alexandrescu

 1. 1. Protocolul de colaborare pentru participarea la activit ă ţile proiectului IMI PQ NET România Cristian Alexandrescu Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale Mamaia, 24 iunie2011
 2. 2. Context <ul><li>Prevederile Directivei 36/2005/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale ; </li></ul><ul><li>Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare prevede obligaţia ca toate autorităţile competente având atribuţii de reglementare în domeniul calificărilor profesionale, la nivel central şi local, să fie identificate şi înregistrate în sistemul IMI ; </li></ul><ul><li>Hotărârea de Guvern nr. 931/2010 prin care sunt desemnaţi coordonatorii Sistemului de informare al Pieţei Interne – IMI şi sunt aprobate normele şi procedurile de cooperare administrativă prin intermediul acestei platforme ; </li></ul><ul><li>Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, coordonator de arie legislativă IMI, este beneficiar al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” contract POSDRU/93/3.3/S/53132, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ; </li></ul>
 3. 3. Obiectul protocolului <ul><li>  </li></ul><ul><li>stabil irea termeni lor şi condiţiil or pentru realizarea unui cadru de colaborare inter-instituţională formalizat, în vederea atingerii obiectivelor specifice ale proiectului; </li></ul><ul><li>stabilirea obligaţiilor ce le revin p ă rţilor semnatare ale protocolului şi a prevederilor acestuia care sunt integral obligatorii; </li></ul>
 4. 4. Activităţile proiectului A1.Dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor sociali (AC) şi consolidarea serviciilor destinate membrilor acestora :   A2. Activităţi de consolidare a structurii parteneriale multi-sectoriale create prin proiect (Reţeaua IMI PQ NET)(avȃnd ca suport platforma IMI PQ a C.E.) A3. Sprijin pentru partenerii sociali şi pentru parteneriatul formalizat prin reţeaua IMI PQ NET, în vederea dezvoltării şi implicării active în reţea, precum şi consolidării legăturilor între diferitele niveluri de dialog la nivel naţional si European A4. Promovarea parteneriatelor şi asigurarea comunicării între Autorităţile Competente din Romȃnia şi cele din Statele Membre ale UE/SEE, prin intermediul platformei IMI PQ;   A5. Imbunătăţirea şi diversificarea serviciilor pentru membrii AC prin intermediul unui Platforme Suport TIC, ce va oferi servicii de informare prin intermediul paginilor de internet (Portal web-based, cu suport de Baza de Date standard) şi a unor newsletter-e periodice  
 5. 5. Obiectivele colabor ă rii (I) <ul><li>Crearea reţelei IMI PQ NET, formată din ministere, alte instituţii, asociaţii profesionale şi organizaţii ale societăţii civile, având atribuţii în reglementarea şi controlul activităţilor privind calificările profesionale în România, în scopul asigurării dialogului permanent între acestea; </li></ul><ul><li>Implicarea activă a autorităţilor competente în procesul de cooperare administrativă prin intermediul platformei IMI; </li></ul><ul><li>Sprijinirea autorităţilor competente în utilizarea platformei IMI, prin instruirea persoanelor care vor participa efectiv la realizarea schimbului de informaţii prin această platformă; </li></ul><ul><li>Implicarea directă a autorităţilor competente în identificarea şi operaţionalizarea soluţiilor de implementare, la nivel instituţional şi naţional, menite a susţine îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă prin platforma IMI, în cadrul Sistemului IMI PQ NET; </li></ul><ul><li>Dezvoltarea de proceduri pentru comunicare şi cooperare inter-instituţională menite a asigura maximizarea ratei şi reducerea duratei de răspuns la cererile de informaţii primite prin intermediul platformei IMI; </li></ul>
 6. 6. Obiectivele colabor ă rii (II) <ul><li>Dezvoltarea şi implementarea termenilor de referinţă standard privind procedurile de recunoaştere a calificărilor, procesele de validare a competenţelor şi standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor români şi de recunoaștere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor str ă i ni; </li></ul><ul><li>Implementarea obligaţiei de cooperare administrativă prin platforma IMI, cu valorificarea resurselor existente şi costuri minime din partea autorităţilor competente implicate; </li></ul><ul><li>Crearea unei platforme de colaborare dedicată persoanelor din cadrul autorităţilor competente, în special acelora care au calitatea de utilizatori IMI; </li></ul><ul><li>Protocolul va fi în vigoare doar pe durata de implementare a proiectului IMI PQ NET România . </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Termenii protocolului </li></ul><ul><li>Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi ; </li></ul><ul><li>Protocolul va fi în vigoare doar pe durata de implementare a proiectului IMI PQ NET România ; </li></ul><ul><li>Partenerii se vor consult a în mod regulat şi se vor inform a reciproc asupra tuturor aspectelor ce pot avea legătură cu procesul de implementare a proiectulu i; </li></ul><ul><li>Partenerii se vor implica pentru identificarea soluţiilor optime pentru dep ă şirea anumitor problemele care pun în pericol respectarea unor termene sau atingerea obiectivelor propuse ; </li></ul><ul><li>Semnarea protocolului este o condiţie obligatorie pentru participarea la activitatile proiectului IMI PQ NET Romania; </li></ul>
 8. 8. Obligatiile p ă rţilor (I) <ul><li>Ministerul Educaţiei, Cercet ă rii, Tineretului şi Sportului </li></ul><ul><li>constituie Grupul de lucru IMI PQ NET (GL); </li></ul><ul><li>stabilşste planul de lucru şi graficul de implementare al reuniunilor periodice ale Grupului; </li></ul><ul><li>organizeaz ă întâlnirile periodice ale G rupului; </li></ul><ul><li>organizeaz ă workshop-urile dedicate pregătirea autorităţilor competente în procesul de aplicare a prevederilor Directivei Calificărilor Profesionale ; </li></ul><ul><li>asigur ă instruirea periodic ă a utilizatorilor IMI; </li></ul><ul><li>asigur ă dezvoltarea platformei suport pentru funcţionarea Sistemului IMI PQ NET pentru membrii reţelei IMI PQ NET România; </li></ul><ul><li>o rganiz eaz ă schimburi de experienţă şi bune practici între membrii GL şi omologi din alte state membre; </li></ul>
 9. 9. Obligatiile partilor (II) <ul><li>Instituţia semnatară </li></ul><ul><li>va desemna oficial cel puţin 6 persoane ca membri ai GL IMI PQ NET, în măsura în care este posibil, dintre care cel puţin un membru titular şi cel puţin un supleant ; </li></ul><ul><li>va asigur a participarea a cel puțin unei persoane dintre cele desemnate la fiecare întâlnire a GL IMI PQ NET în funcţie de specificul întâlnirii; în cazuri excepţionale, când nu este posibilă prezenţa niciunuia dintre membrii permanenţi, instituţia va desemna o altă persoană care să îi asigure reprezentarea la reuniunea Grupului; </li></ul><ul><li>va desemn a prin act oficial persoanele având calitatea de utilizator al platformei IMI, în conformitate cu prevederile HG nr.931/2010, şi va comunică MECTS datele de contact ale acestora şi rolul alocat fiecăruia în sistem ; </li></ul><ul><li>va asigură participarea fiecărui utilizator IMI desemnat la sesiunile de instruire organizate de către MECTS, astfel încât toţi utilizatorii din cadrul instituţiei să beneficieze de instruire corespunzătoare; </li></ul><ul><li>va asigură participarea a cel puţin unui membru al GL IMI PQ NET la workshop-uril si vizite de studii si schimb de experienta; </li></ul><ul><li>sprijină promovarea de acte normative, adoptarea de reguli şi proceduri administrative menite a conduce la simplificarea procedurilor administrative, ori la reducerea sarcinilor administrative, precum şi la o mai bună implementare la nivel naţional a Directivei Calificărilor Profesionale ; </li></ul>
 10. 10. Obligaţiile p ă rţilor (III) <ul><li>Instituţia semnatară </li></ul><ul><li>asigură, după caz, înregistrarea în IMI a autorităţilor competente aflate în subordinea sau coordonarea sa, precum şi supravegherea tehnică a activităţii acestora în cadrul platformei ; </li></ul><ul><li>asigură, după caz, implicarea /monitorizarea/ coordonarea organizaţiilor guvernamentale şi a asociaţiilor profesionale din România aflate în subordonarea ori coordonarea instituţiei, având competenţă legală în reglementarea şi controlul activităţilor de servicii, în implementarea Directivei Calificărilor Profesionale; </li></ul><ul><li>participă la crearea, dezvoltarea şi implementarea de termeni de referinţă comuni privind procedurile de recunoaştere a calificărilor, procesele de validare a competenţelor şi standardele de certificare; </li></ul><ul><li>realizează evidenţe cu privire la domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale şi istoricul acestora pentru propriul domeniu de competenţă şi adaptează, acolo unde este posibil, evidenţele privind recunoașterea calificărilor profesionale din propriul domeniu de competenţă la standardele dezvoltate prin platforma IMI PQ NET; </li></ul><ul><li>contribuie la dezvoltarea de proceduri pentru comunicare şi cooperare inter-instituţională şi depune toate eforturile necesare pentru maximizarea ratei şi reducerea duratei de răspuns la cererile de informaţii primite prin intermediul IMI, în aria Calificări Profesionale; </li></ul><ul><li>iniţiază sau avizează, după caz, proiectele de acte normative şi memorandum-uri care vin în sprijinul implementării obligaţiilor de cooperare administrativă; </li></ul>
 11. 11. Vă muţumim pentru atenţie! ;

×