Sistemul de informare al Pie ţ ei Interne IMI din perspectiva unui coordonator naţional Claudia SECU, consilier juridi...
Ce este IMI? Aplicaţie on-line, disponibilă în toate limbile oficiale UE, creată de COM, pentru a permite schimbul de in...
CERINŢE OBLIGATORII: <ul><li>stabilirea unui coordonator naţional IMI (N.IMI.C): </li></ul><ul><li>- supraveghează impleme...
<ul><li>identificarea AC - entitate competent ă a aduce la î ndeplinire anumite activităţi referitoare la implementar...
OP Ţ IONAL  <ul><li>desemnarea unui coordonator na ţ ional de arie legislativă (L . IMI . C), ori a unui coordonator naţ...
IMI – Directiva calificări profesionale <ul><li>Memorandum DAE – ME dCT  </li></ul><ul><li>referitor la organizarea ş i ...
DAE N.IMI.C MECTS CNRED D .IMI.C AC AC AC AC
DAE N.IMI.C MECTS CNRED L.IMI.C AC AC Minister DIMIC AC AC
IMI – Directiva servicii <ul><li>OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea ...
DAE NIMIC Minister DIMIC Minister DIMIC AC AC AC AC AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC n...
IMI – Directiva privind detaşarea lucrătorilor <ul><li>Punctele naţionale de contact prevăzute de directivă vor fi înregis...
Activit ăţ i specifice N.IMI.C <ul><li>1. Activit ăţ i referitoare la organizarea sistemului </li></ul><ul><li>2. Activit ...
Activit ăţ i referitoare la organizarea sistemului <ul><li>Protecţia datelor cu caracter personal </li></ul><ul><li>Notifi...
<ul><li>c. Instruirea autorit ăţ ilor competente </li></ul><ul><li>N.IMI.C se sigur ă c ă toate AC care particip ă la s...
<ul><li>e. Suport pentru utilizatorii IMI </li></ul><ul><li>N.IMI.C are posibilitatea de a pune la dispozi ţ ia utilizator...
<ul><li>f. Interlocutor al C OM  î n chestiunile legate de IMI </li></ul><ul><li>- î n faza ini ţ ial ă de implementare,...
2. Activit ăţ i referitoare la gestionarea sistemului <ul><li>a.  Diseminarea informa ţ iilor despre IMI la nivel na ţ i...
<ul><li>b. Identificarea autorit ăţ ilor competente  </li></ul><ul><li>- N.IMI.C se asigur ă c ă toate AC relevante p...
<ul><li>c. Autentificarea AC care au nevoie de acces î n sistem </li></ul><ul><li>- e ste foarte posibil ca unele AC, ne...
<ul><li>d. Validarea ş i managementul datelor AC </li></ul><ul><li>- i ndiferent de modul î n care sunt introduse datel...
<ul><li>!!!! î nregistrarea AC devine efectiv ă numai dup ă ce N.IMI.C /D . IMI . C valideaz ă datele respective. ...
<ul><li>AC sunt responsabile de inserarea şi actualizarea datelor lor şi ale utilizatorilor IMI desemnaţi existente în sis...
<ul><li>e. Autorizarea accesului unei AC la o arie legislativ ă  </li></ul><ul><li>IMI - permite schimbul de informa ţ ii...
<ul><li>f . Coordonatorii sistemului pot acţiona ca AC </li></ul><ul><li>N.IMI.C ş i D.IMI.C pot realiza acelea ş i a...
<ul><li>g. Refuzul unei cereri de informa ţ ii REGULA - Numai un coordonator IMI are dreptul de a refuza o cerere de info...
<ul><li>i. N.IMI.C se asigur ă de faptul c ă termenele de r ă spuns la cererile de informa ţ ii primite de AC sunt res...
N.IMI.C va avea acces la informa ţ ii despre :  <ul><li>- AC solicitant ă ; - SM de care apar ţ ine; - AC solicitat ă ; -...
 
 
<ul><li>j. Punct de contact N.IMI.C stabile ş te un punct na ţ ional de contact capabil a oferi informa ţ ii tuturor util...
 
Suport pentru utilizatorii IMI <ul><li>Manualul de punere în aplicare a Directivei Servicii </li></ul><ul><li>Ghidul utili...
 
 
 
 
 
 
<ul><li>j. Interlocutor î n rela ţ ia cu C OM  ş i alte SM N.IMI.C - punct de leg ă tur ă  î ntre C OM  ş i N.IMI.C di...
Feed back gathering exercise IMI – DS Chestionare – termen 10 iunie 2011 <ul><li>Asigurarea faptului că sistemul este uti...
Alte activit ăţ i referitoare la gestionarea sistemului  <ul><li>a. Aprobarea prealabil ă a cererilor transmise de c ă...
<ul><li>b. Aprobarea r ă spunsului unei AC la o cerere transmis ă de c ă tre o AC din alt SM  </li></ul><ul><li>Setar...
<ul><li>c. Posibilitatea de a interveni î n cazul î n care un al SM nu este mul ţ umit de informa ţ iile furnizate </li...
Registre naţionale – Directiva Servicii art.28(7) <ul><li>SM au obligaţia de a crea registre ale prestatorilor de servici...
Structura : <ul><li>Informaţii generale despre registru </li></ul><ul><li>Acces ul la informaţii din registru </li></ul...
 
Registre în IMI România <ul><li>Total 33 registre </li></ul><ul><li>- 32 naţionale, 1 local*; </li></ul><ul><li>- 1 gener...
“ Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România ”, (contract POSDRU/64/3.3/S/32142)
<ul><li>- instruirea tuturor AC înregistrate în IMI -DS astfel încât să se realizeze implementarea efectivă şi corespu...
<ul><li>2011 </li></ul><ul><li>3 sesiuni de instruire dedicate IMI-DS </li></ul><ul><li>- DIMIC: 14 şi 17 ianuarie </li><...
<ul><li>V ă mul ţ umesc pentru aten ţ ie ! </li></ul><ul><li>Nu uita ţ i de </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/interna...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coordonatorul Naţional IMI - Claudia Secu

1,151 views

Published on

Prezentarea Coordonatorului Naţional IMI - Departamentul pentru Afaceri Europene - Claudia SECU, Consilier

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
183
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coordonatorul Naţional IMI - Claudia Secu

 1. 1. Sistemul de informare al Pie ţ ei Interne IMI din perspectiva unui coordonator naţional Claudia SECU, consilier juridic, Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă Departamentul pentru Afaceri Europene Guvernul României
 2. 2. Ce este IMI? Aplicaţie on-line, disponibilă în toate limbile oficiale UE, creată de COM, pentru a permite schimbul de informaţii între AC din SM , pentru o mai bună şi eficientă aplicare a dreptului european aferent Pieţei Interne ; Susţine cooperarea administrativă pentru mai multe arii legislative Î n prezent este folosit pentru 2 arii: Directiva 2005/36/CE - Calificări Profesionale şi Directiva 2006/123/CE - Servicii Proiect pilot: Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor – 16.05.2011
 3. 3. CERINŢE OBLIGATORII: <ul><li>stabilirea unui coordonator naţional IMI (N.IMI.C): </li></ul><ul><li>- supraveghează implementarea şi funcţionarea efectivă a sistemului pentru toate ariile legislative; </li></ul><ul><li>- se asigură că AC relevante sunt înregistrate; </li></ul><ul><li>- asigură intruirea AC şi asistenţă; </li></ul><ul><li>- asigură legătura cu alte SM şi COM. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>identificarea AC - entitate competent ă a aduce la î ndeplinire anumite activităţi referitoare la implementarea legisla ţ iei </li></ul><ul><li>- sector public - ministere, organiza ţ ii profesionale, alte institu ţ ii cu atribu ţ ii de reglementare a domeniilor respective </li></ul><ul><li>- sector privat - î n cazul î n care statul a acordat o serie de competen ţ e pentru anumite activit ăţ i ( de ex: organisme profesionale independente responsabile pentru supravegherea anumitor profesii reglementate ) </li></ul>
 5. 5. OP Ţ IONAL <ul><li>desemnarea unui coordonator na ţ ional de arie legislativă (L . IMI . C), ori a unui coordonator naţional delegat (D.IMI.C) </li></ul><ul><li>- î n func ţ ie de structura administra ţ iei na ţ ionale ş i de competen ţ e, N.IMI.C poate îndeplini toate func ţ iile de coordonare sau poate delega anumite aspecte altor organisme na ţ ionale, regionale sau locale ; </li></ul><ul><li>- D.IMI.C va putea realiza toate ac ţ iunile prev ă zute pentru N.IMI.C, except â nd î nregistrarea î n sistem a unui L . IMI . C ori a altor D . IMI . C; </li></ul><ul><li>desemnarea unor autorit ăţ i conectate </li></ul><ul><li>- acces î n sistem pentru a monitoriza solicit ă rile de informa ţ ii adresate AC </li></ul>
 6. 6. IMI – Directiva calificări profesionale <ul><li>Memorandum DAE – ME dCT </li></ul><ul><li>referitor la organizarea ş i implementarea Sistemului IMI î n Romania (2007) </li></ul><ul><li>Departamentul pentru Afaceri Europene – N.IMI.C </li></ul><ul><li>- asigura coeren ţ a implement ă rii sistemului pentru toate componentele sale; </li></ul><ul><li>- rol de coordonare î ntre institu ţ iile implicate î n proces ; </li></ul><ul><li>- rol de asistenţă </li></ul><ul><li>Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Tineretului, prin CNRED – D.IMI.C </li></ul><ul><li>- asigur ă asisten ţ a pentru implementarea componentei PQ ; </li></ul><ul><li>- pune la dispozi ţ ie, din bugetul propriu, resursele umane, logistice ş i financiare necesare </li></ul>
 7. 7. DAE N.IMI.C MECTS CNRED D .IMI.C AC AC AC AC
 8. 8. DAE N.IMI.C MECTS CNRED L.IMI.C AC AC Minister DIMIC AC AC
 9. 9. IMI – Directiva servicii <ul><li>OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.68/2010 ; </li></ul><ul><li>HG nr.931/2010 privind desemnarea coordonatorilor Sistemului de informare al Pieţei Interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI </li></ul>
 10. 10. DAE NIMIC Minister DIMIC Minister DIMIC AC AC AC AC AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local
 11. 11. IMI – Directiva privind detaşarea lucrătorilor <ul><li>Punctele naţionale de contact prevăzute de directivă vor fi înregistrate în IMI; </li></ul><ul><li>Schimbul de informaţii se va realiza exclusiv prin intermediul acestora; </li></ul><ul><li>Pentru România – punct naţional de contact este Inspecţia Muncii </li></ul>
 12. 12. Activit ăţ i specifice N.IMI.C <ul><li>1. Activit ăţ i referitoare la organizarea sistemului </li></ul><ul><li>2. Activit ăţ i referitoare la gestionarea sistemului la nivel na ţ ional </li></ul>
 13. 13. Activit ăţ i referitoare la organizarea sistemului <ul><li>Protecţia datelor cu caracter personal </li></ul><ul><li>Notificarea sistemului IMI la Autoritatea Na ţ ional ă pentru Supravegherea ş i Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (art.18 Directiva 95/46/EC) </li></ul><ul><li>b. Identificarea autorit ăţ ilor competente </li></ul><ul><li>N.IMI.C se asigur ă c ă toate AC care au nevoie s ă opereze î n sistem au fost identificate , în vederea înregistrării . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>c. Instruirea autorit ăţ ilor competente </li></ul><ul><li>N.IMI.C se sigur ă c ă toate AC care particip ă la schimbul de informa ţ ii prin IMI sunt instruite corespunz ă tor, astfel î nc â t s ă poat ă beneficia de toate func ţ iile sistemului şi să îşi îndeplinească obligaţiile în mod corespunzător </li></ul><ul><li>d. Î nregistrarea î n sistem </li></ul><ul><li>N.IMI.C î nregistreaz ă D.IMI.C </li></ul><ul><li>N.IMI.C sau D.IMI.C î nregistr ează AC </li></ul><ul><li>Autoînregistrarea AC – N.IMI.C /D . IMI . C p oate solicita AC s ă se auto- î nregistreze, prin transmiterea unui email având un con ţ inut prestabilit şi o leg ă tura c ătre pagina de î nregistrare de pe site-ul IMI. </li></ul><ul><li>Inregistrarea AC – activitate permanent ă , pe măsură ce va avea loc extinderea sistemului la noi arii legislative. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>e. Suport pentru utilizatorii IMI </li></ul><ul><li>N.IMI.C are posibilitatea de a pune la dispozi ţ ia utilizatorilor IMI un punct de contact , capabil a oferi toate informa ţ iile referitoare la sistem ş i implementarea acestuia î n Rom â nia. </li></ul><ul><li>alice.arsinel@dae.gov.ro </li></ul><ul><li>Î n situa ţ iile î n care N.IMI.C nu poate rezolva o anumit ă problema la nivel local, acesta contactează centrul de asisten ţă pus la dispozi ţ ie de COM </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 16. 16. <ul><li>f. Interlocutor al C OM î n chestiunile legate de IMI </li></ul><ul><li>- î n faza ini ţ ial ă de implementare, N.IMI.C a furniza t C OM informa ţ ii cu privire la calitatea sistemului ş i a traducerilor din interiorul acestuia, de ţ in â nd un rol cheie î n evaluarea succesului proiectului pilot ; </li></ul><ul><li>- N.IMI.C asigur ă leg ă tura cu C OM ş i pe durata utiliz ă rii acestuia. </li></ul><ul><li>g. Interlocutor al NIMIC din alte SM </li></ul>
 17. 17. 2. Activit ăţ i referitoare la gestionarea sistemului <ul><li>a. Diseminarea informa ţ iilor despre IMI la nivel na ţ ional </li></ul><ul><li>- principala surs ă de informare la nivel na ţ ional ; </li></ul><ul><li>- responsabil cu diseminarea informa ţ iilor referitoare la sistem c ă tre toate persoanele interesate ş i , î n special , c ă tre AC care vor utiliza IMI. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>b. Identificarea autorit ăţ ilor competente </li></ul><ul><li>- N.IMI.C se asigur ă c ă toate AC relevante pentru realizarea schimb ului de informa ţ ii cu AC ale altor SM , p e fiecare arie legislativ ă , au fost identificate. </li></ul><ul><li>- Pe m ă sur ă ce IMI dev ine tot mai cunoscut, este posibil ca AC s ă preia ini ţ iativa solicit ă rii accesului î n sistem ; </li></ul><ul><li>PQ - 4 profesii pilot (2006) </li></ul><ul><li>- 35 profesii (2011) </li></ul><ul><li>- 495 AC (2011) - 15 AC RO </li></ul><ul><li>- extindere viitoare prin includerea tuturor profesii lor reglementate de Directiva 2005/36/CE . </li></ul><ul><li>DS - 5107 AC (2011) - 47 AC RO </li></ul><ul><li>PW - 16.05.2011 - lansarea proiectului pilot ; </li></ul><ul><li>- AC relevante trebui e identificate , contactate şi înregistrate </li></ul>
 19. 19. <ul><li>c. Autentificarea AC care au nevoie de acces î n sistem </li></ul><ul><li>- e ste foarte posibil ca unele AC, neî nregistrate încă , s ă afle mai multe despre sistemul IMI ş i s ă solicite acces ; </li></ul><ul><li>- o rice autoritate dorind s ă utilizeze IMI trebui e s ă solicite î nregistrarea /să se autoînregistreze , urm â nd a furniza o serie de informa ţ ii pentru a fi autentificat ă ca AC ; </li></ul><ul><li>- r esponsabilitatea autentific ă rii AC ş i a datelor furnizate de acestea revine N.IMI.C sau D . IMI . C (în funcţie de relaţia de coordonare, subordonare ori criteriul iniţiativei legislative) . </li></ul>
 20. 20. <ul><li>d. Validarea ş i managementul datelor AC </li></ul><ul><li>- i ndiferent de modul î n care sunt introduse datele unei AC î n sistem, N.IMI.C /D . IMI . C este responsabil de validarea acestora ş i de confirmarea î nregistr ă rii AC î n calitate de utilizator valid al IMI. </li></ul><ul><li>Coordonator responsabil cu validarea </li></ul><ul><li>- înregistrează/validează AC în IMI </li></ul><ul><li>- poate gestiona datele generale ale AC coordonate </li></ul><ul><li>- poate reiniţia parola Administratorilor Locali de Date din AC coordonate </li></ul>
 21. 21. <ul><li>!!!! î nregistrarea AC devine efectiv ă numai dup ă ce N.IMI.C /D . IMI . C valideaz ă datele respective. </li></ul><ul><li>Primul utilizator înregistrat al unei AC este Administrator Local de D ate </li></ul><ul><li>- înregistrează alţi utilizatori IMI ai AC; </li></ul><ul><li>- actualiz ează oric â nd datele introduse î n sistem cu privire la AC pe care o reprezint ă; </li></ul><ul><li>- modifică/resetează parolele utilizatorilor IMI ai AC; </li></ul><ul><li> - stabileşte drepturile de care beneficiază utilizatorii IMI ai AC pe care o reprezintă </li></ul>
 22. 22. <ul><li>AC sunt responsabile de inserarea şi actualizarea datelor lor şi ale utilizatorilor IMI desemnaţi existente în sistem </li></ul><ul><li>Importanţa existenţei de date precise </li></ul><ul><li>şi a actualizării acestora </li></ul><ul><li>- ajută AC dintr-un SM să identifice autoritatea potrivită din alt SM </li></ul><ul><li>- evitarea primirii de cereri de informaţii pentru care AC nu este competentă a formula răspuns </li></ul>
 23. 23. <ul><li>e. Autorizarea accesului unei AC la o arie legislativ ă </li></ul><ul><li>IMI - permite schimbul de informa ţ ii î ntre AC ale SM cu privire la acte normative distincte din domeniul Pi eţei Intern e </li></ul><ul><li>Pentru a gestiona solicit ă ri de informa ţ ii pe una sau mai multe ari i legislativ e , unei AC noi sau deja î nregistrate trebuie s ă i se acorde acces la fiecare dintre acestea. </li></ul><ul><li>Decizia este luat ă de N.IMI.C /D . IMI . C, care se asigur ă c ă AC î nregistrate î n sistem au acces doar la acele arii legislative care intr ă î n sfera lor de competen ţă . </li></ul><ul><li>Coordonator responsabil cu accesul </li></ul><ul><li>- dă acces şi gestionează accesul AC coordonate pe o arie legislativă </li></ul><ul><li>- gestionează parametrii (funcţiile) AC în acea arie legislativă </li></ul><ul><li>- gestionează accesul AC coordonate la un anumit flux de informaţii, într-o arie legislativă </li></ul>
 24. 24. <ul><li>f . Coordonatorii sistemului pot acţiona ca AC </li></ul><ul><li>N.IMI.C ş i D.IMI.C pot realiza acelea ş i activit ăţ i ca ş i AC î nregistrate: </li></ul><ul><li>- pot cauta o AC î n sistem; </li></ul><ul><li>- pot primi cereri de informa ţ ii de la alte AC; </li></ul><ul><li>- pot raspunde cererilor de informa ţ ii transmise de alte AC </li></ul><ul><li>Î n plus, ace ş tia pot: </li></ul><ul><li>- înregistra ş i autentifica AC în sistem </li></ul><ul><li>- interveni în schimbul de informa ţ ii dintre AC pentru a garanta transmiterea unui răspuns mul ţ umitor şi în timp la cererile de informa ţ ii din sistem. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>g. Refuzul unei cereri de informa ţ ii REGULA - Numai un coordonator IMI are dreptul de a refuza o cerere de informa ţ ii a unui alt SM. </li></ul><ul><li>Î n acest caz, un r ă spuns argumentat al refuzului va trebui transmis, utiliz â nd un set d e j a tradus de motive, care se va reg ă si în sistem, la care este prev ă zut ă ş i op ţ iunea de text liber . </li></ul><ul><li>h. Asisten ţă î n identificarea AC, î n caz de nevoie Ca principal interlocutor î n rela ţ ia cu N.IMI.C din alte SM, N.IMI.C poate fi solicitat î n vederea identific ă rii AC relevante de contactat pentru o anumit ă cerere de informa ţ ii. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>i. N.IMI.C se asigur ă de faptul c ă termenele de r ă spuns la cererile de informa ţ ii primite de AC sunt respectate N.IMI.C se asigur ă c ă cererile primite î n sistem primesc un r ă spuns din partea AC ş i c ă acest r ă spuns este transmis AC din alte SM î n termenul stabilit. N.IMI.C monitorizeaz ă fluxul de cereri de informa ţ ii ş i de r ă spunsuri la cererile primite/transmise de c ă tre AC, pentru a se asigura c ă schimbul de informa ţ ii se realizeaz ă î n mod satisfac ă tor. </li></ul>
 27. 27. N.IMI.C va avea acces la informa ţ ii despre : <ul><li>- AC solicitant ă ; - SM de care apar ţ ine; - AC solicitat ă ; - aria legislativ ă relevant ă pentru cererea respectiv ă ; - setul de î ntrebari ce face obiectul cererii ; </li></ul><ul><li>- stadiul cererii ; - data transmi terii cererii ; - termenul propus pentru r ă spuns. </li></ul>
 28. 30. <ul><li>j. Punct de contact N.IMI.C stabile ş te un punct na ţ ional de contact capabil a oferi informa ţ ii tuturor utilizatorilor AC din sistem C â nd NIMIC nu poate rezolva o anumit ă problemă la nivel local, are posibilitatea de a contacta centrul de asisten ţă al C OM . </li></ul><ul><li>Sprijin ă COM î n demersurile sale cu privire la IMI </li></ul><ul><li>h. Organizarea sesiunilor de training pentru AC IMI cuprinde facilit ăţ i de instruire on-line. Coordonatorii pot organiza sesiuni de instruire pentru AC </li></ul>
 29. 32. Suport pentru utilizatorii IMI <ul><li>Manualul de punere în aplicare a Directivei Servicii </li></ul><ul><li>Ghidul utilizatorului IMI </li></ul><ul><li>Manual de utilizare IMI şi Directiva Servicii </li></ul><ul><li>Site-ul IMI şi material e e - Learning </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu//imi-net/ </li></ul>
 30. 39. <ul><li>j. Interlocutor î n rela ţ ia cu C OM ş i alte SM N.IMI.C - punct de leg ă tur ă î ntre C OM ş i N.IMI.C din alte SM. - punct de leg ă tur ă î n rela ţ ia cu utilizatorii IMI din Rom â nia N.IMI.C trebui e s ă cunoasc ă p ă rerea AC asupra modului î n care func ţ ioneaz ă sistemul. Pe baza informa ţ iilor ob ţ inute , transmite C OM o evaluare a calit ăţ ii sistemului IMI ori a traducerilor din cadrul acestuia . N.IMI.C de ţ ine un rol cheie î n evaluarea succesului proiect e l or pilot , av â nd posibilitatea de a face cunoscute eventuale bune practici din Rom â nia ş i de a propune măsuri de î mbun ă t ăţ ire a sistemului. </li></ul>
 31. 40. Feed back gathering exercise IMI – DS Chestionare – termen 10 iunie 2011 <ul><li>Asigurarea faptului că sistemul este utilizat suficient şi corespunzător </li></ul><ul><li>- aproape 1/3 din AC înregistrate nu au accesat niciodată sistemul </li></ul><ul><li>Asigurarea faptului că toate obligaţiile ce revin AC au fost înţelese corect </li></ul><ul><li>Identificarea necesităţilor de instruire </li></ul><ul><li>Identificarea necesităţii producerii de noi materiale de instruire </li></ul><ul><li>Asigurarea faptului că sistemul acoperă întreaga problematică a ariilor legislative </li></ul><ul><li>Asigurarea faptului că sunt înregistrate în sistem toate AC , dar şi toate persoanele relevante din cadrul acestora </li></ul><ul><li>Raţiunile pentru care pe aria legislativă servicii există o utilizare redusă a sistemului </li></ul><ul><li>- nu se cunosc obligaţiile instituite de DS; </li></ul><ul><li>- criza economică determină o prestare transfrontalieră de servicii redusă; </li></ul><ul><li>- Piaţa Internă funcţionează corespunzător; </li></ul><ul><li>- modalităţile de realizare a schimbului de informaţii între AC ale SM utilizate în mod tradiţional prevalează faţă de IMI </li></ul><ul><li>Posibile soluţii pentru creşterea gradului de utilizare a IMI – DS </li></ul>
 32. 41. Alte activit ăţ i referitoare la gestionarea sistemului <ul><li>a. Aprobarea prealabil ă a cererilor transmise de c ă tre o AC </li></ul><ul><li>Coordonatorii aleg dac ă permit sau nu unor AC s ă comunice direct cu AC din alte SM. </li></ul><ul><li>Setarea standard - o AC nu are nevoie de aprobarea prealabil ă a coordonatorului pentru a putea transmite o cerere de informa ţ ii . </li></ul><ul><li>Coordonatorul va putea modifica aceast ă setare. </li></ul><ul><li>Dac ă o AC are nevoie de aprobare prealabil ă pentru transmiterea de cereri de informa ţ ii, IMI va transmite, î n mod automat, coordonatorului, î n vederea aprob ă rii, orice nou ă cerere de informa ţ ii formulat ă de c ă tre AC respectiv ă . </li></ul>
 33. 42. <ul><li>b. Aprobarea r ă spunsului unei AC la o cerere transmis ă de c ă tre o AC din alt SM </li></ul><ul><li>Setarea standard - nu este necesar ă aprobarea prealabil ă a r ă spunsului unei AC de c ă tre coordonatorul s ă u . Coordonatorii IMI pot modifica aceast ă setare, pentru una sau mai multe AC, pe una sau mai multe arii legislative. Î n acest caz, orice r ă spuns la o cerere de informa ţ ii apar ţ in â nd unei AC este transmis , î n mod automat, de c ă tre sistem, coordonatorului AC respective , î n vederea aprob ă rii, mai î nainte ca acesta s ă fie comunicat AC solicitante. </li></ul>
 34. 43. <ul><li>c. Posibilitatea de a interveni î n cazul î n care un al SM nu este mul ţ umit de informa ţ iile furnizate </li></ul><ul><li>Î n situa ţ ia î n care o AC nu este mul ţ umit ă de informa ţ iile furnizate repetat de o AC dintr-un alt SM, poate solicita coordonatorului AC respectiv e s ă intervin ă î n proces, pentru a asigura furnizarea unui r ă spuns mul ţ umitor. Coordonatorul IMI decide dac ă se implic ă sau nu î n tr-un astfel de proces . </li></ul>
 35. 44. Registre naţionale – Directiva Servicii art.28(7) <ul><li>SM au obligaţia de a crea registre ale prestatorilor de servicii şi de a le pune la dispoziţia AC din alte SM </li></ul><ul><li>- informaţii cu privire la prestatorii de servicii, potrivit art. 28(7); </li></ul><ul><li>- orice registru conţinând informaţii care ar putea sprijini cooperarea administrativă trans-frontalieră (ex: registre ale profesiilor ce nu intră în sfera de aplicare a DS) </li></ul>
 36. 45. Structura : <ul><li>Informaţii generale despre registru </li></ul><ul><li>Acces ul la informaţii din registru </li></ul><ul><li>Conţinutul registrului </li></ul><ul><li>AC pentru registru </li></ul><ul><li>- AC care îl deţine şi/sau </li></ul><ul><li>- AC care îl gestionează) </li></ul>
 37. 47. Registre în IMI România <ul><li>Total 33 registre </li></ul><ul><li>- 32 naţionale, 1 local*; </li></ul><ul><li>- 1 general, 32 specifice**. </li></ul><ul><li>* directorul de registre va conţine liste pentru identificarea tipului de registru </li></ul><ul><li>** în cazul registrelor specifice, lista va indica aria economică, activitatea de servicii ori profesiile acoperite de registru </li></ul><ul><li>DAE - Proces de identificare a AC responsabile de aceste registre în vederea stabilirii AC care le deţin şi/sau a AC care le gestionează; </li></ul><ul><li>În prezent, pentru toate registrele, DAE este atât AC ce le deţine cât şi AC care le gestionează. </li></ul>
 38. 48. “ Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România ”, (contract POSDRU/64/3.3/S/32142)
 39. 49. <ul><li>- instruirea tuturor AC înregistrate în IMI -DS astfel încât să se realizeze implementarea efectivă şi corespunzătoare a acestuia, la nivel naţional </li></ul><ul><li>- scopul final este acela de a asigura îndeplinirea obligaţiei de cooperare administrativă instituită de directivă </li></ul>
 40. 50. <ul><li>2011 </li></ul><ul><li>3 sesiuni de instruire dedicate IMI-DS </li></ul><ul><li>- DIMIC: 14 şi 17 ianuarie </li></ul><ul><li>- AC: 7-8 martie şi 13-15 aprilie </li></ul><ul><li>Aproximativ 100 de utilizatori instruiţi </li></ul>
 41. 51. <ul><li>V ă mul ţ umesc pentru aten ţ ie ! </li></ul><ul><li>Nu uita ţ i de </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/ </li></ul><ul><li>www.dae.gov.ro </li></ul>

×